DPIN Dolnolski Park Innowacji i Nauki Charakterystyka typw

  • Slides: 29
Download presentation
DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki

DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki

Charakterystyka typów parków Cele działalności - Park przemysłowy - Park technologiczny Park Innowacyjno -

Charakterystyka typów parków Cele działalności - Park przemysłowy - Park technologiczny Park Innowacyjno - Naukowy - zagospodarowanie infrastruktury przejętej po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstwach ; zapewnienie terenów do prowadzenia działalności produkcyjnej; zapewnienie obsługi w wybranych obszarach (np. utrzymanie produkcji, magazynowanie, transport, itp. ) udostępnienie powierzchni biurowych, laboratoryjnych i produkcyjnych; inkubacja nowych firm (niekoniecznie innowacyjnych); obsługa firm w zakresie usług dodatkowych (konferencje, szkolenia). rozwój aplikacji na poziomie nowych dziedzin ; opracowanie nowych funkcjonalnie i rynkowo wyrobów i usług; poszukiwanie obszarów zastosowań wyników innowacyjnych badań; tworzenie znaczącej wartości dodanej z wyników badań naukowych. Efekty dla regionu Struktura zatrudnienia - rozwój specjalnych stref Pracownicy ekonomicznych; naukowi, kumulacja przemysłu produkcyjnego na menedżerowie terenie niewykorzystywanej 10% infrastruktury; zwiększenie zatrudnienia w regionie. - powstawanie nowych firm; zwiększenie zatrudnienia w regionie. - kaskadowe powstawanie innowacyjnych Pracownicy przedsiębiorstw w regionie, w różnych naukowi, obszarach gospodarki; menedżerowie zacieśnienie współpracy 80% międzynarodowej z proinnowacyjnymi regionami; wzrost renomy i znaczenia; zwiększenie zatrudnienia w regionie. - - - Pracownicy naukowi, menedżerowie 15%

Podstawowe obszary działalności Aston Science Park • działalność inkubacyjna i treningowa (Inkubacja nowych przedsiębiorstw);

Podstawowe obszary działalności Aston Science Park • działalność inkubacyjna i treningowa (Inkubacja nowych przedsiębiorstw); • ułatwianie dostępu do programów/projektów zarówno organizacjom w Parku jak i całemu regionowi; • działalność na poziomie regionu oraz promocja współpracy między regionami europejskimi; • programy wymiany ekspertów oraz wzajemnej współpracy;

Podstawowe obszary działalności Aston Science Park • zaawansowane technologicznie laboratoria działające dla stowarzyszonych firm

Podstawowe obszary działalności Aston Science Park • zaawansowane technologicznie laboratoria działające dla stowarzyszonych firm z regionu i nie tylko – np. photo nic; • wspieranie i promocja miasta – Birmingham – science city; • tworzenie środowiska do współpracy uczelni wyższych z regionu; • zarządzenie projektami – częścią administracyjną; • konsultacje; • dostarczanie seminariów zorientowanych na zagadnienia rozwoju biznesu, które sponsorowane są przez partnerów biznesowych a skierowane do dyrektorów i zarządów firm.

Główne obszary aktywności Coventry University Enterprice Ltd. • wspieranie pre-inkubacj i i inkubacji: start-ups,

Główne obszary aktywności Coventry University Enterprice Ltd. • wspieranie pre-inkubacj i i inkubacji: start-ups, hot desk, mentoring, networking, • wspieranie innowacji: planowanie strategii, identyfikacja Best practice, pomiar – ocena przedsięwzięcia, • zarządzanie prawami intelektualnymi i transfer technologii: identyfikacja i ochrona IP, ocena pomysłu oraz strategia wykorzystania, • ekspansja przedsiębiorstw: wpieranie za granicą (tłumacz, prawo, licencje), ocena kontraktów join ventures i porozumień międzynarodowych, wpieranie inwestycji.

Środki finansowe pozyskane przez CAMT

Środki finansowe pozyskane przez CAMT

Środki finansowe pozyskane przez CAMT

Środki finansowe pozyskane przez CAMT

DPIN spełniać będzie rolę • wiodącej organizacji krzewiącej technologiczne innowacje w Europie, • organizacji

DPIN spełniać będzie rolę • wiodącej organizacji krzewiącej technologiczne innowacje w Europie, • organizacji zachęcającej zagraniczny kapitał do inwestowania w regionie, • wiodącej organizacji pod względem inkubowania technologicznych innowacji oraz przygotowania ich do komercjalizacji, • niezależnej organizacji opartej o wiedzę, która będzie specjalizować się w wykorzystaniu wiedzy oraz innowacyjnych zdolności w praktyce przemysłowej, • naturalnej przystani dla wiodących naukowców, w celu pomocy w transformacji wyników ich badań do rozwiązań komercyjnych.

Działania przygotowujące otwarcie DPIN w latach 2007 -2008 • opracowano analizę marketingową, potrzeby przemysłu,

Działania przygotowujące otwarcie DPIN w latach 2007 -2008 • opracowano analizę marketingową, potrzeby przemysłu, potencjał badawczo-wdrożeniowy regionu oraz długoterminową strategię rozwoju, • opracowano plan implementacji projektu w warunkach regionu z możliwością rozszerzenia na subregion (Saksonia, Czechy), • opracowano plan finansowy i strukturę organizacyjną DPIN, • opracowano biznes plan przedsięwzięcia.

Misją DPIN jest Stworzenie warunków do interakcji badań, biznesu i nauki, aby stale uzyskiwać

Misją DPIN jest Stworzenie warunków do interakcji badań, biznesu i nauki, aby stale uzyskiwać nowe korzyści z efektu synergii i przekształcać je w innowacje wychodzące naprzeciw potrzebom dzisiejszego przemysłu, poprzez wspomaganie i stymulację regionalnego biznesu i budowę światowej renomy.

Cele DPIN • koncentracja działalności na sferze badań i rozwoju, fundamentalnej dla rozwoju innowacyjnych

Cele DPIN • koncentracja działalności na sferze badań i rozwoju, fundamentalnej dla rozwoju innowacyjnych technologii; • wykształcenie nowych form współpracy przemysłu i szkolnictwa wyższego, dzięki prowadzeniu intensywnej współpracy na wszystkich płaszczyznach edukacyjnych; • wykorzystanie i transfer profesjonalnej wiedzy, technologii i doświadczenia środowiska naukowego do przemysłu; • umożliwianie przeprowadzania przełomowych badań w nowoczesnych laboratoriach; • transformacja wyników zrealizowanych badań w innowacyjne rozwiązania technologiczne możliwe do zastosowania,

Cele DPIN • zapewnianie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm w oparciu o osiągnięcia komercyjno

Cele DPIN • zapewnianie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm w oparciu o osiągnięcia komercyjno – naukowe szkół wyższych Dolnego Śląska; • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorców w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego; • pośrednictwo w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy przemysłu regionalnego; • przyciąganie kapitału krajowego i zagranicznego; • wspieranie rozwoju i ekspansji przedsiębiorstw z naszego regionu poza granicami kraju.

Analiza SWOT DPIN Mocne strony Słabe strony warunki i działania ułatwiające przedsiębiorcom wdrażanie innowacji;

Analiza SWOT DPIN Mocne strony Słabe strony warunki i działania ułatwiające przedsiębiorcom wdrażanie innowacji; lokalizacja; względnie niskie koszty pośrednie, zachęcające przedsiębiorstwa do realizacji projektów; elastyczne procedury współpracy z instytucjami partnerskimi; szybka reakcja i pełne wsparcie dla przedsiębiorstw zgłaszających problemy; proponowana powierzchnia użytkowa zbyt mała w stosunku do planowanych działań; zróżnicowany potencjał badawczy parku; uzyskanie efektu synergii nauki i przemysłu; zależność (na początku działalności) od zewnętrznych usługodawców; wieloletnie doświadczenie kadry parku w realizacji różnego typu projektów i pozyskiwaniu środków finansowych; stworzenie warunków do zatrzymywania wysoko wykwalifikowanej kadry w regionie; potrzeba zaplanowania długoterminowego programu uruchamiania parku przez Urząd Marszałkowski; powstanie nowych form współpracy przemysłu i szkolnictwa wyższego; komplementarność w stosunku do działań EIT+; podejmowana działalność zgodna z Dolnośląską Strategią Innowacji; konieczność wynajmowania biur i/ lub laboratoriów w pierwszym etapie działalności parku; deklaracja współpracy z parkami technologicznymi Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch; otwartość na współpracę z wszystkimi jednostkami naukowo- badawczymi w regionie; zmienność decyzji zależna od uwarunkowań politycznych (w pierwszej fazie rozwoju);

Analiza SWOT DPIN Szanse brak w regionie Dolnego Śląska parku o tym samym profilu

Analiza SWOT DPIN Szanse brak w regionie Dolnego Śląska parku o tym samym profilu działania (połączenie nauki i innowacji); możliwość finansowania części aktywności dzięki dostępowi do Funduszy Strukturalnych; duża liczba ośrodków naukowych w regionie gotowych na współpracę z parkiem; współpraca z organizacjami regionalnymi, m. in. : WARR, ARAW, DIG; Zagrożenia konkurencja ze strony innych instytucji R&D w regionie; małe zróżnicowanie branż przemysłu (głównie AGD i przemysł motoryzacyjny); zbyt mała świadomość wśród przedsiębiorców o możliwości korzystania z pomocy tego typu jednostek; obawy wśród przedsiębiorców/ naukowców współpracujących z parkiem, dotyczące naruszania praw własności intelektualnej; współpraca międzynarodowa z innymi parkami technologicznymi w Europie (np. Coventry University Enterprises Ltd. , Aston Science Park, itd. ); duża liczba firm w regionie Dolnego Śląska zainteresowana wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, w szczególności MŚP; powstanie EIT+; niewielka aktywność firm w pracach z zakresu B+R; niepewność w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania (długotrwałe procedury, możliwość odrzucenia składanego wniosku przez krajowych lub europejskich decydentów);

Etap Prace rozwojowo-inwestycyjne na rzecz Parku I Centrum Administracyjno-Marketingowe CAM: Inwentaryzacja Założenia projektowe Projekt

Etap Prace rozwojowo-inwestycyjne na rzecz Parku I Centrum Administracyjno-Marketingowe CAM: Inwentaryzacja Założenia projektowe Projekt architektoniczny II Centrum Administracyjno-Marketingowe CAM: Projekt adaptacyjny Modernizacja budynku Centrum Rozwojowo-Badawcze CRD-1: Projekt budowy laboratoriów III IV V VI Centrum Rozwojowo-Badawcze CRD-1: Budowa budynku Centrum Rozwojowo-Badawcze CRD-1: Wyposażenie Parku/Laboratoriów Centrum Rozwojowo-Badawcze CRD-2, planowane inwestycje: Projekt budowy Uruchomienie Centrum Rozwojowo-Badawcze CRD-2: Budowa budynku Wyposażenie Działalność statutowa Parku Uruchomienie aktywności promujących park (w środowisku akademickim i wśród MSP) oraz zapewniających mu docelową infrastrukturę Pozyskiwanie projektów Uruchomienie wzajemnych powiązań i współpracy w ramach sieci międzynarodowych – wymiana i współpraca z parkami, np. z West Midlands Tworzenie klastrów Otwarcie działań preinkubacyjnych i inkubacyjnych Uruchomienie wsparcia z zakresu praw autorskich i patentowych Zarządzanie administracyjną częścią projektów badawczo rozwojowych oraz przemysłowych Zapewnianie początkującym firmom i nie tylko infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności Zapewnienie dostępu MSP oraz firmom innowacyjnym dostępu do zaawansowanych laboratoriów oraz do przestrzeni laboratoryjnej i doświadczalnej

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Renowacja budynku (3 mln) Projekt budowy CRD 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Renowacja budynku (3 mln) Projekt budowy CRD 1 ( 3 mln) Budowa CDR 1. Wyposażenie CRD 1; Projekt budowy CRD 2. Budowa CRD 2. Wyposażenie CRD 2.

ZATRUDNIENIE W LATACH 2008 -2013 Liczba osób zatrudnionych 80 70 60 50 60 40

ZATRUDNIENIE W LATACH 2008 -2013 Liczba osób zatrudnionych 80 70 60 50 60 40 30 20 12 10 0 20 8 8 8 9 10 11 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Zatrudnienie w projektach Zatrudnienie stałe

Zagospodarowanie środków z budżetu UMWD 10 mln 2008 Wydatki i inwestycje: • wkład własny

Zagospodarowanie środków z budżetu UMWD 10 mln 2008 Wydatki i inwestycje: • wkład własny w projektach unijnych, • inwestycje w infrastrukturę DPIN, • działalność promocyjno-marketingowa, • działalność bieżąca. ponad 80 mln 2009 -2011 Pozyskane środki: • fundusze na infrastrukturę badawczo -rozwojową, • projekty, • patenty i ochrona własności intelektualnej, • komercjalizacja innowacji.

Fundusze finansowe Wpływy 70, 000 60, 000 34 mln 50 mln 40 mln 30

Fundusze finansowe Wpływy 70, 000 60, 000 34 mln 50 mln 40 mln 30 mln 50, 000 20 mln 40, 000 10 mln 30, 000 20, 000 10, 000 6 mln 2 mln 3 mln 5 mln 7 mln 9 mln 11 mln 15 mln 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inwestycje Działalność bieżąca Przykłady aktywności bieżącej: • realizacja projektów dla/z przedsiębiorstwami Dolnego Śląska, • inkubacja nowych przedsiębiorstw, • realizacja projektów rozwojowych, • komercjalizacja innowacyjnych technologii, • tworzenie i udostępnianie nowoczesnej bazy laboratoryjnej, • wspieranie ekspansji firm dolnośląskich za granicą, • szkolenia. Inwestycje: • infrastruktura administracyjnobiurowa, • infrastruktura laboratoryjna.

Zasoby finansowe pozyskane przez DPIN w latach 2008 -2015

Zasoby finansowe pozyskane przez DPIN w latach 2008 -2015

Zasoby finansowe pozyskane przez DPIN w latach 2008 -2015

Zasoby finansowe pozyskane przez DPIN w latach 2008 -2015

Wybrane firmy zainteresowane współpracą z DPIN

Wybrane firmy zainteresowane współpracą z DPIN

Nagrody i wyróżnienia Warszawa, 30 październik 2002 r.

Nagrody i wyróżnienia Warszawa, 30 październik 2002 r.

Nagrody i wyróżnienia Warszawa, 11 grudzień 2007 r.

Nagrody i wyróżnienia Warszawa, 11 grudzień 2007 r.

Nagrody i wyróżnienia Innowacyjne systemy wizyjne stosowane w kontroli jakości

Nagrody i wyróżnienia Innowacyjne systemy wizyjne stosowane w kontroli jakości

Korzyści dla Dolnego Śląska • transfer profesjonalnej wiedzy, technologii i doświadczenia środowiska naukowego oraz

Korzyści dla Dolnego Śląska • transfer profesjonalnej wiedzy, technologii i doświadczenia środowiska naukowego oraz wdrożenie stworzonych przez nie innowacji na potrzeby sektora przedsiębiorczości, • zapewnienie sprzyjających warunków dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw i powstawania nowych firm, w szczególności w podregionach przemysłowych: - Wałbrzycha (sektor motoryzacyjny), - Legnicy (współpraca z LETIA, wparcie w zakresie badań i rozwoju nad innowacyjnymi produktami i technologiami), - Wrocławia (sektor IT, motoryzacyjny, AGD). • dostarczanie nowoczesnych narzędzi wspierających rozwój nowych, innowacyjnych firm, w oparciu o istniejące regionalne uczelnie, parki przemysłowe i strefy ekonomiczne,

DPIN w regionie Lokalizacje DPIN Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze Specjalna

DPIN w regionie Lokalizacje DPIN Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze Specjalna Strefa Ekonomiczna Legnica Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK"

Korzyści dla Dolnego Śląska cd. • zapewnienie firmom z regionu preferencyjnych warunków dostępu do

Korzyści dla Dolnego Śląska cd. • zapewnienie firmom z regionu preferencyjnych warunków dostępu do nowoczesnych laboratoriów, • promowanie nowoczesnych form pracy (np. : e-praca) umożliwiające małym firmom w regionie efektywnie działać w ramach parków innowacji (DPIN, EIT+), • DPIN będzie platformą innowacyjnego rozwoju regionu oraz pomostem w pracach badawczo-rozwojowych pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami przemysłowymi, • stworzenie warunków do zatrzymywania wysoko wykwalifikowanej kadry w regionie, • intensyfikacja wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie podniesienie standardu życia, przy jednoczesnym zwiększeniu dbałości o środowisko, • transformacja zrealizowanych przełomowych badań w realne komercyjnie technologie i innowacje, które doprowadzą Dolny Śląsk do gospodarczego, społecznego oraz środowiskowego sukcesu.