Dozef Juran Joseph Juran Zapoeo je svoju karijeru

  • Slides: 12
Download presentation
Džozef Juran - Joseph Juran Započeo je svoju karijeru u Vestern Ilektriku pre II

Džozef Juran - Joseph Juran Započeo je svoju karijeru u Vestern Ilektriku pre II sv rata, a kasnije je radio u Belovim laboratorijama na polju obezbeđenja kvaliteta. Tokom pedesetih godina 20. v japansko udruženje naučnika i inženjra (JUSE) mu je uputilo poziv da pomogne japanskim korporacijama u razvijanju nove koncepcije menadžmenta. Juran je deo svojih principa zasnovao na učenju Šuharta, ali slično kao Deming, bio je ubeđen da su rukovodstvo preduzeća i sistem upravljanja odgovorni za produktivnost i kvalitet. On je stvorio statističku kontrolu kvaliteta i autor je knjige “Priručnik o kontroli kvaliteta” koja je postala poznata širom sveta, kao jednao od osnovnih postulata u oblasti upravljanja kvalitetom. Juran je definisao triologiju kvaliteta koja podrazumeva univerzalni proces i načine ostvarivanja kvaliteta, koji obuhvata sve funkcije, sve nivoe i sve proizvodne linije. Trilogija obuhvata: 1. Planiranje kvaliteta- identifikuje karakteristike kvaliteta koje treba postići kod isporuke bez nedostataka 2. Unapređivanje kvaliteta- smanjuje ili eliminiše nedostatke na tekućim proizvodima, uslugama ili procesima 3. Upravljanje kvalitetom- održava rezultate postignute planiranjem i unapređenjem kvaliteta

Juran se u svojim radovima koncentrisao na odgovornost rukovodstva da postigne kvalitet, i na

Juran se u svojim radovima koncentrisao na odgovornost rukovodstva da postigne kvalitet, i na potrebi da se uspostave ciljevi. Njegovih deset koraka ka kvalitetu su: 1. Izgraditi svesnost o mogućnostima za poboljšanje 2. Postaviti ciljeve za poboljšanje 3. Nužnost organizovanja da bi se postigli ciljevi 4. Obezbediti osposobljavanje 5. Ostvariti projekte da bi se rešili problemi 6. Prijaviti progres 7. Dati priznanje 8. Preneti rezultate 9. Voditi evidenciju 10. Održati impuls tako da godišnje poboljšanje postane deo regularnih sistema i procesa kompanija.

Kaoru išikava - Kaoru Ishikawa Tokom 40 i 50 tih godina 20. veka proučavao

Kaoru išikava - Kaoru Ishikawa Tokom 40 i 50 tih godina 20. veka proučavao je teorijske principe Edvardsa Dreminga. Bio je predsednik japanskog udruženja naučnika i u tom smislu je imao veoma važnu ulogu u definisanju i razvijanju japanske trategije kvaliteta. Smatrao je da je za kvalitet potrebno široko uključivanje kvaliteta u celokupnu organizacionu strukturu u totalnom smislu, odnosno da kvalitet prožima svaki proces, svaku aktivnost i svakog zaposlenog. Kao jedno od glavnih dostignuća Išikave se smatra uspeh kružoka kvalliteta u Japanu, prevashodno zbog kreiranja novih alata u domenu upravljanja kvalitetom, kao što je dijagram uzroka i posledica, često nazivan Išikava dijagram, odnosno dijagram riblja kost. Suština pristupa Išikave je da se obezbede jedinstveni alati za analitiku kvaliteta koje mogu da koriste svi zaposleni. Išikava je prvi definisao sedam alata kvaliteta. Osnovni alati su sledeći: 1. Dijagram toka procesa 2. Lista sakupljenih grešaka 3. Histogram 4. Pareto dijagram 5. Dijagram uzroka i posledice 6. Korelacioni dijagram 7. Kontrolne karte kvaliteta

Išikava je definisao i sedam kritičnih faktora koji su bili od suštinskog značaja za

Išikava je definisao i sedam kritičnih faktora koji su bili od suštinskog značaja za uspeh kontrole kvaliteta u Japanu: 1. Kontrola totalnog kvaliteta širom kompanije i učestvovanje svih članova organizacija 2. Obazovanje i osposobljavanje u svim aspektima kvaliteta (što može da obuhvati i preko 30 radnih dana godišnje) 3. Korišćenje krugova kvaliteta za modernizaciju standarda i regulaciju, koji imaju konstantnu potrebu da poboljšanjem 4. Provere kvaliteta od strane predsednika i članova saveta za kvalitet dva puta godišnje 5. Rasprostranjena upotreba statističkih metoda i fokus na sprečavanju problema 6. Promotivne aktivnosti kontrole kvaliteta širom nacije, sa nacionalnim imperativom održavanja japanskog kvaliteta kao prvog u svetu 7. Revolucionalni mentalni stav od strane uprave i zaposlenih u međusobnimn odnosima prema korisniku, uključujući i žalbe, ohrabrujuće rizike i širi domen kontrole

Filip Krozbi - Philip Crosby Poznat je po razradi koncepta nulte greške (Zero Defect),

Filip Krozbi - Philip Crosby Poznat je po razradi koncepta nulte greške (Zero Defect), dok je radio kao menadžer kvaliteta u korporaciji Martin Marietta Corporation. Krozbi je smatrao da nula greške motivišu serijske radnike da proizvode savršene proizvode. Kasnije je prešao u ITT, a krajem 70 -tih prošlog veka je osnovao Koledž kvaliteta (Quality Colledge). Krozbi je objavio knjigu po kojoj je postao poznat širom sveta pod nazivom “Kvalitet je besplatan”. On smatra da je kvalitet besplatan zato što će mali troškovi prevencije uvek biti niži od troškova utvrđivanja i eliminisanja grešaka i troškova samih grešaka. On kaže: “kvalitet je besplatan. On nije poklon, ali je besplatan. Nekvalitetne stvari koštaju zbog svih onih propusta, zbog kojih se posao ne obavi dobro prvi put. Kvalitet nije samo besplatan, on donosi profit na isključivo pošten način. ” Osnove njegovog učenja su sadržane u sledećem konceptu: - Kvalitet se definiše kao usklađenost sa zahtevima, a ne kao dobar ili loš - Sistem za postizanje kvaliteta je prevencija, a ne ocena - Standardna performansa jeste nula defekt, a ne “da je to dovoljno blizu” - Mera kvaliteta je cena neusaglašenosti, a ne indeksi kvaliteta.

Slično kao i Deming, i Krozbi definiše 14 svojih tačaka kvaliteta, i to su:

Slično kao i Deming, i Krozbi definiše 14 svojih tačaka kvaliteta, i to su: 1. Obaveze menadžmenta 2. Timovi za unapređenje kvaliteta 3. Merenje kvaliteta 4. Troškovi kvaliteta 5. Svest o kvalitetu 6. Korektivne mere 7. Planiranje nula defekta 8. Obuka menadžera 9. Dan nula defekta 10. Kolekcija ciljeva 11. Eliminisanje uzroka grešaka 12. Priznanja 13. Odbor za kvalitet 14. Sve ovo ponovo

Armand Figenbaum - Armand Figenbaum Bio je potpredsednik programa kvaliteta Dženeral Ilektrika (General Electric)

Armand Figenbaum - Armand Figenbaum Bio je potpredsednik programa kvaliteta Dženeral Ilektrika (General Electric) za ceo svet do kraja 60 -tih godina 20. v. Kada je osnovao svoju konsultantsku firmu General System Inc. Najviše je poznat po terminu kontrola totalnog kvaliteta, a njegovo učenje se zasniva na integraciji sistema ljudi-mašine-informacije, da bi se kvalitet kontrolisao na efikasan i ekonomičan način i da bi se postiglo potpuno zadovoljenje zahteva kupaca. Takođe je poznat po industrijskim ciklusima- razvoj proizvoda od idejnog rešenja do osvajanja tržišta. Sam Figenbaum je uz nemerljiv doprinos razvoju kvaliteta u značajnoj meri istraživao fenomen kvaliteta na tržištu, tako da je, prema istraživanju koje je on sproveo, procenat kupaca koji prioritet u kupovini daju kvalitetu porastao sa 35% u 1980. g. na 90% u 1991. g. Figenbaum smatra da postoje dva ključna zahteva za uspostavljanje kvaliteta kao poslovne strategije, i to: 1. Obezbeđenje zadovoljstava kupaca mora da ima centralno mesto 2. Ciljevi kvalitet/troškovi moraju da vode ceo sistem totalnog kvaliteta

Njegova sistemska teorija kontrole totalnog kvaliteta uključuje 4 fundamentalna principa: 1. Totalni kvalitet je

Njegova sistemska teorija kontrole totalnog kvaliteta uključuje 4 fundamentalna principa: 1. Totalni kvalitet je kontinuirani radni proces koji započinje sa zahtevima kupaca i završava se sa zadovoljstvom kupaca 2. Dokumentacija dozvoljava vizuelizaciju i prenošenje radnih zadataka 3. Sistem kvaliteta pruža veću fleksibilnost zbog većeg korišćenja mogućih alternativa 4. Sistemski reinženjering glavnih aktivnosti kvaliteta vodi ka većim nivoima kontinuiranog poboljšanja Krozbi je u svojim radovima koristio koncepciju 9 M da bi opisao faktore koji utiču na kvalitet: 1. Tržište (Market) 2. Novac (Money) 3. Rukovodstvo (Management) 4. Čovek (Man) 5. Motivacija (Motivation) 6. Materijali (Materials) 7. Mašine i mehanizacija (Machines and mechanization) 8. Moderne informacione metode (Modern information methodes) 9. Rastući proizvodni zahtevi (Mounting product requirements)

Dejvid Garvin David Garvin Bio je profesor na Harvardu (Harvard Business School). Bio je

Dejvid Garvin David Garvin Bio je profesor na Harvardu (Harvard Business School). Bio je i konsultant u preko 40 velikih svetskih korporacija poput Boeing, Booz-Allen and Hamilton, BP Amoco, Gillette, 3 M, Time life, Warner-Lambert. . Oblast izstaživanja kojom se bavio je opšti menadžment i upravljanje strateškim promenama. Prema Garvinu postoji osam dimenzija kvaliteta: 1. Performanse 2. Potrebe 3. Pouzdanost 4. Usaglašenost 5. Trajnost 6. Servisiranje 7. Estetika 8. Opažajni kvalitet Kupci načešće posmatraju jednu ili dve dimenzije d navedenih osam i na taj način identifikuju kvalitet proizvoda ili usluge – na primer, japanski automobili su imali performanse Kadilaka (brzinu, udobnost, komfora) ali su se prvi otkazi javljali nakon 5 godina i korisnici su oduševljeno govorili o kvalitetu japanskih automobila. U ovom slučaju, pouzdanost i trajnost su bili glavni parametri kvaliteta.

Suština Garvinovog pristupa je da se u odnosu na potrebe i očekivanja kupca definišu

Suština Garvinovog pristupa je da se u odnosu na potrebe i očekivanja kupca definišu dimenzije koje su najvažnije u formiranju kvliteta proizvoda. Garvin razvija koncept rada u 4 koraka: - Idetifikacija potreba kupaca sa aspekata kvaliteta- kupčevo poimanje kvaliteta proizvoda i usluge - Analiza kako ostvatiti kvalitet sa aspekta proizvodnje - Postaviti interne ciljeve i analizirati odnos mogućnosti preduzeća i očekivanje kupaca - stvaranje radnih timova koji se bave pitanjem zadovoljenja potreba kupaca Garvin je dao 5 definicija kvaliteta kroz sledećih 5 ključnih reči: 1. Transcedentnost- sa ovog aspekta, kvalitet nije ni um, ni materija, već treći entitet nezavisan od ova dva, “iako se ne može definisati kvalitet – vi znte šta je to”. 2. Proizvod – sa aspekta proizvoda razlike u količini kvaliteta se posmatraju u odnosu na kvantitet nekih željenih sastojaka ili atributa 3. Korisnik – posmatrajući sa aspekta korisnika -Kvalitet se sastoji iz mogućnosti zadovoljenja potreba, -Kvalitet je stepen u odnosu na koji neki specifični proizvod zadovoljava potrebu specifičnog kupca -Kvalitet je broj aspekata proizvoda koji utiču na krivu tražnje -U konačnoj analizi tržišne pozicije, kvalitet proizvoda zavisi od toga koliko dobro zadovoljava zahteve kupaca -Kvalitet je zadovoljenje potrebe 4. Proizvođač - u odnosu na aspekt proizvođača - kvalitet znači usaglašenost sa zahtevima - kvalitet je stepen u kom specifičan proizvod zadovoljava specifikaciju

5. Vrednost - definicija u odnosu na vrednost kaže : - kvalitet je stepen

5. Vrednost - definicija u odnosu na vrednost kaže : - kvalitet je stepen izvrsnosti za prihvatljivu cenu i kontrolu promenljivosti za prihvatljivu cenu - kvalitet znači najbolje za određene uslove kupaca, ovi uslovi su aktuelna upotreba i prodajna cena proizvoda Geniči Taguči Genichi Taguchi Doprineo je učenju o kvalitetu po osnovu njegovih metoda projektovanja kvaliteta (funkcija troškova kvaliteta). Prema njegovom shvatanju, pravilno utrošeno vreme u projektovanju i planiranju umanjiće napore, vreme i troškove koji nastaju tokom tekuće kontrole. Efikasan proizvod predstavlja rezultat tri faze: - projektovanja sistema - projektovanja parametara - projektovanja tzolerancije Tagučijeva definicija kvaliteta je: “kvalitet proizvoda je minimum gubitaka za društvo na koji utiče proizvod od trenutka njegove isporuke. ” drugim rečima, prema ovoj definiciji, kvalitet proizvoda je od opšteg značaja za drušvo.

Prema Tagučiju, postoje dve vrste faktora koji utiču na ostvarivanje funkcionalnih karakteristika proizvoda i

Prema Tagučiju, postoje dve vrste faktora koji utiču na ostvarivanje funkcionalnih karakteristika proizvoda i to: - Kontrolisani faktori - Nekontrolisani faktori Kontrolisani faktori su faktori koji na bilo koji način podležu nekoj vrsti kontrolisanja i mogućnosti upravljanja, kao na primer izbor materijala, tehnologija proizvodnje. Nekontrolisane faktore je veoma teško identifikovati i kontrolisati. Taguči definiše tri vrste nekontrolisanih faktora- spoljne, unutrašnje i one između. S tim u vezi, treba izdvojiti faktore čija je kontrola opravdana, dok je za ostale faktore važno smanjiti njihov uticaj.