Dopalacze systemowe dziaania Policji w zakresie profilaktyki spoecznej

  • Slides: 21
Download presentation
Dopalacze systemowe działania Policji w zakresie profilaktyki społecznej Warszawa, 27 sierpnia 2015 roku

Dopalacze systemowe działania Policji w zakresie profilaktyki społecznej Warszawa, 27 sierpnia 2015 roku

Struktura działania w obszarze tzw. dopalaczy na lata 2015 -2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej ORE

Struktura działania w obszarze tzw. dopalaczy na lata 2015 -2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej ORE (wiodący) profesjonalizacja i doskonalenie działań Policji Ministerstwo Zdrowia KRPN Inspekcja Sanitarna (wiodący) SZKOLENIE POLICJANTÓW (priorytet) 1. Komendant Główny Policji wdrożył do realizacji „Koncepcję działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015 -2018” (l. dz. EM-174/15 z dnia 30. 04. br) 2. Działania Policji z zakresu profilaktyki społecznej w obszarze dopalaczy wpisują się w obszar 1 „Koncepcji(…)”: „narkotyki, dopalacze, środki odurzające” 3. Ø Ø RZĄDOWE, KRAJOWE I RESORTOWE PROGRAMY Priorytet – przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych powinno być oparte o: partnerstwo instytucji i organizacji systemowe, długofalowe rozwiązania kreatywne i nowoczesne narzędzia partnerstwo społeczne * powiązane z: Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 -2016 ADRESACI: potencjalni użytkownicy dopalaczy POLICJA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Sprawiedliwości (wspierający) partnerstwo międzyinstytucjonalne w tym SAMORZĄDY organizacje pozarządowe inne podmioty partnerstwo społeczne ADRESACI: osoby posiadające wiedzę o dostępności dopalaczy Program KGP „Profilaktyka a Ty” Narzędzia wykorzystywane przez KWP/KSP OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA - centra edukacji społecznej

Działania zaplanowane do realizacji w obszarze dopalaczy Działania informacyjno-edukacyjne: 1. 2. Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna

Działania zaplanowane do realizacji w obszarze dopalaczy Działania informacyjno-edukacyjne: 1. 2. Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna związana z problematyka dopalaczy (przewidywany termin realizacji: grudzień 2015) Pakiet edukacyjny zawierający najistotniejsze informacje dotyczące m. in. problematyki wpływu dopalaczy na organizm człowieka, skutków psychofizycznych ich zażywania, odpowiedzialności karnej za sprzedaż środków, etc. ) (przewidywany termin realizacji: grudzień 2015) Komunikowanie społeczne: 1. 2. 3. Programy telewizyjne – wejścia programów informacyjnych znajdujących się w aktualnej ramówce stacji telewizyjnych + serial dotyczący bezpieczeństwa zaproponowany przez TVN TURBO (przewidywany termin realizacji: wrzesień 2015 – czerwiec 2016) Narzędzia oparte o media społecznościowe i komunikatory społeczne (Facebook, domeny www, etc. ) (przewidywany termin realizacji: grudzień 2015) Włączenie treści dotyczący problematyki dopalaczy do bazy zawartej w internetowym Policyjnym Forum Bezpieczeństwa (przewidywany termin realizacji: grudzień 2015) Wdrożenie rozwiązań szkoleniowych: 1. 2. Włączenie treści związanych z problematyką dopalaczy do programu studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki społecznej (przewidywany termin realizacji: październik 2016) Doskonalenie zawodowe poprzez zapewnienie udziału liderów profilaktyki społecznej w szkoleniach organizowanych przez uczelnie wyższe, w warsztatach, seminariach, konferencjach organizowanych przez instytucje szczebla rządowego (przewidywany termin realizacji: na bieżąco)

Ramowe założenia ogólnopolskiej kampanii „Dopalacze kradną życie” CEL: uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych

Ramowe założenia ogólnopolskiej kampanii „Dopalacze kradną życie” CEL: uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy ADRESACI: Młodzi ludzie, rodzice, nauczyciele oraz inne osoby mające kontakt z młodzieżą. Do realizacji kampanii włączyło się wiele osób m. in. przedstawiciele mediów, środowiska naukowe, sportowcy, a także instytucje i organizacje pozarządowe Ø Ø Ø NARZĘDZIA KAMPANII: Spot emitowany w mediach ogólnopolskich, regionalnych oraz mediach społecznych: „Taki z Ciebie mocarz” Profil na facebooku Mapa inicjatyw antydopalaczowych CIEKAWE INICJATYWY W RAMACH KAMPANII: Ø Podpisanie „Paktu społecznego przeciwko dopalaczom” Ø Pat Life’s Challenge Akcja viralowa na facebook-u Pa. T Life’s Challenge, w ramach której osoba nominowana do podjęcia wyzwania nagrywa około 10 sekundowy film pokazujący własną pasję, kogoś lub coś ważnego w swoim życiu. Następnie wypowiada hasło kampanii „Dopalacze kradną życie!”. Nagrany film publikuje na swoim profilu na Facebooku dodając opis #Pa. Tlifeschallenge lub na fanpage-u Pa. T Life’s Challenge

Spoty antydopalaczowe „Taki z Ciebie mocarz”

Spoty antydopalaczowe „Taki z Ciebie mocarz”

Działania profilaktyczne Policji – partnerstwo instytucji Mapa inicjatyw antydopalaczowych

Działania profilaktyczne Policji – partnerstwo instytucji Mapa inicjatyw antydopalaczowych

Krajowe i resortowe programy w obszarze przeciwdziałania narkomanii Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Krajowe i resortowe programy w obszarze przeciwdziałania narkomanii Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 -2016 główny ciężar koordynacji realizacji zadań wynikających z przedmiotowego programu spoczął na Biurze Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji Program Resortu Spraw Wewnętrznych Przeciwdziałania Narkomanii i Zwalczania Przestępczości Narkotykowej (opracowano w 2012 roku i rozszerzono kwestie dotyczące działań profilaktycznych)

Zadania dla służby prewencyjnej wynikające z Programu Resortu Spraw Wewnętrznych Przeciwdziałania Narkomanii i Zwalczania

Zadania dla służby prewencyjnej wynikające z Programu Resortu Spraw Wewnętrznych Przeciwdziałania Narkomanii i Zwalczania Przestępczości Narkotykowej 1. Udział w ogólnopolskich oraz regionalnych kampaniach i przedsięwzięciach edukacyjno-informacyjnych, głównie adresowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z narkomania i przestępczością narkotykową 2. Inicjowanie i współuczestnictwo w realizacji regionalnych i lokalnych programów prewencyjnych we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi (w tym w szczególności z placówkami oświatowymi) 3. Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki ograniczania popytu na narkotyki oraz zasad konstruowania lokalnych strategii profilaktycznych, w szczególności dla przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej i organizacji pozarządowych, pracowników szkół wyższych, funkcjonariuszy więziennictwa i wojska, a także przedstawicieli podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży 4. Opracowanie i implementacja wkładu do publikacji na temat ryzyka używania narkotyków kierowanych do różnych grup docelowych 5. Wspieranie programów profilaktycznych na wszystkich poziomach edukacji: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, w szczególności programów, które uzyskały rekomendację KBPN, MEN lub Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Wspieranie programów dot. Profilaktyki narkomanii adresowanych do rodziców 6. Wspieranie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 7. Wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i środkami zastępczymi (np. kluby, dyskoteki, imprezy masowe)

Doskonalenie zawodowe policjantów/pracowników Policji w obszarze problematyki dopalaczy Szkolenia adresowane do policjantów planowane są

Doskonalenie zawodowe policjantów/pracowników Policji w obszarze problematyki dopalaczy Szkolenia adresowane do policjantów planowane są do realizacji w dniach 14 -15 września 2015 roku w Warszawie Podczas opisywanego przedsięwzięcia szkoleniowego policyjni specjaliści przedstawią zagadnienia z zakresu antyterroryzmu, natomiast specjaliści z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) poruszą problematykę cyberzagrożeń, które obok dopalaczy stanowią priorytet w profilaktycznej aktywności jednostek organizacyjnych Policji Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostało zaproszone do włączenia się w szkolenie i podzielenia się wiedzą w zakresie nowych narkotyków

Raport NIK z kontroli – profilaktyka narkomanii w szkołach (2012 r. ) CEL KONTROLI:

Raport NIK z kontroli – profilaktyka narkomanii w szkołach (2012 r. ) CEL KONTROLI: Ocena prawidłowości i skuteczności wykonywania zadań z zakresu profilaktyki narkomanii w szkołach ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI: W szczególności podejmowanie działań z zakresu profilaktyki narkomanii skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej; podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach związanych z posiadaniem narkotyków przez uczniów; proces przygotowywania, koordynowania, wdrażania oraz monitorowania Krajowych Programów Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006– 2010 i 2011– 2016 Ø Ø Ø Ø Ø ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Artystycznej, osiem urzędów miast, Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze, osiem komend miejskich Policji, siedem organizacji pozarządowych 32 szkoły (zespoły szkół), w tym 24 szkoły kształcenia ogólnego (osiem szkół podstawowych, osiem gimnazjów oraz osiem szkół ponadgimnazjalnych) i osiem szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne

Kluczowe wnioski pokontrolne 1. We wszystkich kontrolowanych szkołach w okresie objętym kontrolą prowadzone były

Kluczowe wnioski pokontrolne 1. We wszystkich kontrolowanych szkołach w okresie objętym kontrolą prowadzone były dla uczniów zajęcia z zakresu profilaktyki narkomanii. Jakość podejmowanych działań pozostawała jednak na niskim poziomie, co nie zapewniało ich skuteczności 2. Dwanaście spośród 32 skontrolowanych szkół zdiagnozowało podwyższone ryzyko sięgania po narkotyki wśród uczniów. Mimo to w szkołach tych nie zintensyfikowano działań profilaktycznych lub nie wykazano szczególnej dbałości o ich jakość i skuteczność, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym 3. Główny ciężar realizacji działań profilaktycznych w szkołach spoczywał na nauczycielach oraz pedagogach i psychologach szkolnych, jednak nauczyciele z 12 kontrolowanych szkół oraz pedagodzy i psycholodzy szkolni z 9 szkół nie uczestniczyli w badanym okresie w żadnych szkoleniach z tego obszaru 4. W okresie objętym kontrolą w 9 spośród 32 skontrolowanych szkół wystąpiło łącznie 17 incydentów związanych z narkotykami, w związku z którymi szkoły podjęły działania interwencyjne 5. W roku szkolnym 2010/2011 – w odpowiedzi na apel Minister Edukacji Narodowej – wszystkie kontrolowane szkoły podjęły działania profilaktyczne dotyczące zagrożenia używania „dopalaczy” 6. Krajowe Programy Przeciwdziałania Narkomanii: na lata 2006– 2010 oraz 2011– 2016 cechowały się dużą ogólnikowością, a także nakładaniem na niektóre podmioty zadań niemieszczących się w ich właściwości rzeczowej (przykład stanowi przypisanie Policji działania dotyczącego m. in. prowadzenia szkoleń dotyczących zasad konstruowania lokalnych strategii profilaktycznych - działanie 1. 4 obszaru Profilaktyka KPPN na lata 2006– 2010)

Kluczowe wnioski pokontrolne dotyczące działań Policji w obszarze przeciwdziałania narkomanii 1. Wszystkie kontrolowane komendy

Kluczowe wnioski pokontrolne dotyczące działań Policji w obszarze przeciwdziałania narkomanii 1. Wszystkie kontrolowane komendy miejskie Policji prowadziły w szkołach spotkania, szkolenia i prelekcje dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli/pedagogów, dotyczące w szczególności odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym wynikającej z naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz postępowania w przypadku ujawnienia nieletniego pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Omawiano metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży narkomanią, a także odpowiedzialność prawną rodziców za czyny karalne popełnione przez ich dzieci 2. Kontrola NIK zidentyfikowała ponadto szereg innych działań profilaktyczno-prewencyjnych podejmowanych przez kontrolowane komendy 3. Pracownicy żadnej z kontrolowanych komend nie prowadzili natomiast szkoleń w zakresie zasad konstruowania lokalnych strategii profilaktycznych, co było jednym z zadań nałożonych na Policję w KPPN na lata 2006– 2010. Kontrolowani wyjaśniali, iż wykraczało to poza kompetencje komendy oraz że nie zgłaszano im zapotrzebowania w tym zakresie. Komendy dostarczały natomiast danych statystycznych dotyczących przestępczości narkotykowej na potrzeby opracowania GPPN

Debata publiczna Dlaczego ludzie młodzi sięgają po narkotyki z taką łatwością? Dlaczego mimo oczywistych

Debata publiczna Dlaczego ludzie młodzi sięgają po narkotyki z taką łatwością? Dlaczego mimo oczywistych zagrożeń i konsekwencji wybierają narkotyki jako sposób na własne życie? Jak funkcjonuje dzisiaj rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza? Jaką rolę powinny odgrywać instytucje a jak powinien wyglądać system współpracy, w tym komunikacja? Jak powinna wyglądać edukacja społeczna wobec ewaluacji zagrożeń?

Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej - diagnoza oczekiwań społecznych DEBATY wnioski :

Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej - diagnoza oczekiwań społecznych DEBATY wnioski : 1) edukacja dla bezpieczeństwa - oczekiwania? - inwestycja państwa w edukację systemową i systematyczną od przedszkola do uniwersytetu III wieku - wspierająca rola Policji - brak programów edukacyjnych TV o bezpieczeństwie 2) rola instytucji państwowych w edukacji dla bezpieczeństwa? - 92% ankietowanych wskazuje znaczącą rolę mundurowej Policji - samorządy, oświata, organizacje pozarządowe 3) indywidualna znajomość działań edukacyjnych w rejonie? i źródła wiedzy? - brak znajomości działań, mała dostępność informacji - serwisy informacyjne, internet, pogadanki w szkołach

cd. diagnoza oczekiwań społecznych POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI 2015

cd. diagnoza oczekiwań społecznych POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI 2015

Diagnoza oczekiwań społecznych POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI 2015

Diagnoza oczekiwań społecznych POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI 2015

11 1 bezpieczne wakacje 3 ochrona dziedzictwa narodowego 10 bezpieczeństwo w środkach komunikacji publ.

11 1 bezpieczne wakacje 3 ochrona dziedzictwa narodowego 10 bezpieczeństwo w środkach komunikacji publ. 12 handel ludźmi 2 subkultury 16 bezpieczeństwo imprez masowych 60 bezpieczeństwo w miejscach publicznych i msc. zamieszkania 10 prostytucja/wykorzystanie seksualne 17 żebractwo/bezdomność 71 przemoc domowa/ w rodzinie 50 alkohol 20 bezp. nad wodą 70 66 narkotyki, dopalacze 86 cyberzagrożenia 71 bezpieczeństwo seniorów 90 bezpieczeństwo w ruchu drogowym 80 bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 100 PROFILAKTYKA SPOŁECZNA 91 – DIAGNOZA ŚRODOWISKOWA 68 54 42 40 30 6 0

Koncepcja Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015 -2018 Ø Strategiczne kierunki: 1.

Koncepcja Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015 -2018 Ø Strategiczne kierunki: 1. wzmocnienie etatowe pionu profilaktyki społecznej na poziomie powiatowym 2. proces doskonalenia zawodowego policyjnych liderów profilaktyki 3. zdefiniowanie źródeł finansowania 4. doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 5. doskonalenie partnerstwa międzyinstytucjonalnego 6. dobre praktyki krajowe i międzynarodowe Ø Priorytety Policji na lata 2016 – 2018 Ø Działania wspierające

Czy bezpieczne jutro zależy od edukacji opartej o: Ø systemowe, długofalowe rozwiązania, Ø partnerstwo

Czy bezpieczne jutro zależy od edukacji opartej o: Ø systemowe, długofalowe rozwiązania, Ø partnerstwo instytucji i organizacji, Ø kreatywne i nowoczesne narzędzia? Rekomendacja Policji – POWIATOWE CENTRA EDUKACJI SPOŁECZNEJ

PREWENCJA POLICJI DZISIAJ – PERSPEKTYWY I WYZWANIA

PREWENCJA POLICJI DZISIAJ – PERSPEKTYWY I WYZWANIA

Dziękuję za uwagę mł. insp. Anna Kuźnia Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego

Dziękuję za uwagę mł. insp. Anna Kuźnia Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji e-mail: anna. [email protected] gov. pl mob. 604 495 426