Djiny Evropsk integrace 1152020 Djiny Evropsk integrace Potky

  • Slides: 31
Download presentation
Dějiny Evropské integrace 11/5/2020

Dějiny Evropské integrace 11/5/2020

Dějiny Evropské integrace • Počátky „Evropské myšlenky“ – První projekty pro udržení evropského míru,

Dějiny Evropské integrace • Počátky „Evropské myšlenky“ – První projekty pro udržení evropského míru, hospodářské prosperity, klidného vývoje kontinentu již v období středověku a raného novověku – Francouzský král Jindřich IV. Navarrský – 18. stol. J. J. Rousseau-utopický návrh „evropské federace emancipovaných národů“ 11/5/2020

Dějiny Evropské integrace • 19. století – Intenzívní rozšiřování evropské myšlenky – Vytváření celé

Dějiny Evropské integrace • 19. století – Intenzívní rozšiřování evropské myšlenky – Vytváření celé řady evropských projektů • Giuseppe Mazzini – Spojené státy evropské • Ludwig Börne – projekt sjednocení Francie a Německa • Jules Micelet – evropská vlast – demokratické společenství obohaceno o „to nejlepší z každého národa“ • Charles Mackay – jako první použil termín Spojené státy evropské 11/5/2020

Dějiny Evropské integrace • 20. století – První světová válka odsunula integrační procesy –

Dějiny Evropské integrace • 20. století – První světová válka odsunula integrační procesy – Po první světové válce Evropa v hospodářské i politické krizi – Nejvýznamnější pokus – Briandův plán (1929) – Spojené státy evropské (Fr. , Něm. , VB) – Mezinárodní ocelářské společenství – 1926 (Fr. , Něm. , Belgie, Lucembursko, ČSR, Rakousko, Maďarsko) 11/5/2020

Dějiny Evropské integrace • Druhá světová válka – Válečná situace urychlila jednání o dosažení

Dějiny Evropské integrace • Druhá světová válka – Válečná situace urychlila jednání o dosažení evropské jednoty – Ženevské dokumenty – 1944 – konference o ustavení federální Evropy – Vliv „studené války“ – limitovaná integrace omezená geograficky na západní část kontinentu 11/5/2020

 • 19. září 1946 • • • Předseda vlády Velké Británie Sir Winston

• 19. září 1946 • • • Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských. 5. červen 1947 USA vyhlašují Marshallův plán k obnově zničené Evropy. 1. leden 1948 Bruselská smlouva o založení Západoevropské unie (po modifikaci a rozšíření v roce 1954 ZEU - Západoevropská unie) podepsána Belgií, Francií, Lucemburskem, Nizozemskem a Velkou Británií. 16. duben 1948 Založena Organizace pro Evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), aby koordinovala realizaci Marshallova plánu. 4. duben 1949 Podpis Washingtonské smlouvy - založení NATO. 5. květen 1949 zástupci deseti států podepsali smlouvu o zřízení Rady Evropy se stálým místem ve Štrasburku. Instituce otevřená všem zemím. 11/5/2020

Instituce EU • Evropská rada neboli „Evropský summit“ je hlavním politickým orgánem EU a

Instituce EU • Evropská rada neboli „Evropský summit“ je hlavním politickým orgánem EU a vznikla na počátku 70. let ze schůzek nejvyšších představitelů členských států. • Evropský parlament Přímo volený demokratický orgán vyjadřující politickou vůli občanů Evropské unie, podílí se na tvorbě právních norem. • Rada EU Legislativní a výkonný orgán, reprezentuje členské státy, může rozhodovat o všech otázkách integrace. • Evropská komise Strážce integrace, iniciátor legislativy a výkonný orgán Společenství • Evropský soudní dvůr Interpretuje právo ES a dohlíží na jeho aplikaci. • Evropský účetní dvůr Reprezentuje zájmy daňových poplatníků na kontrole výdajů Unie, jejich účelnosti a hospodárnosti. 11/5/2020

Instituce EU • Hospodářský a sociální výbor Poradní orgán pro Komisi, Radu a Parlament

Instituce EU • Hospodářský a sociální výbor Poradní orgán pro Komisi, Radu a Parlament v ekonomické a sociální oblasti • Výbor regionů Poradní orgán pro Komisi, Radu a Parlament poskytující místní a oblastní vazbu pro rozhodování v EU • Evropská centrální banka Dbá o měnovou politiku a stabilitu cen v rámci Společenství. • Evropská investiční banka Poskytuje půjčky pro kapitálové investice • podporující vyrovnaný ekonomický rozvoj a integraci Evropy. Evropský ombudsman Prošetřuje stížnosti občanů i firem na činnost orgánů EU. 11/5/2020

Čeští europoslanci • V červnu 2004 si Češi poprvé zvolili své zástupce do Evropského

Čeští europoslanci • V červnu 2004 si Češi poprvé zvolili své zástupce do Evropského • • parlamentu. Celkem bylo zvoleno celkem 24 českých poslanců: Nejvíce europoslanců bylo zvoleno za ODS a KSČM. KDU-ČSL si udržela svoji pozici, hluboký propad naopak zaznamenala vládní ČSSD a Unie Svobody. Úspěšné byly i dvě nezávislé strany - Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté a Nezávislí. Politická strana. Počet hlasů (v %)Počet poslancůObčanská demokratická strana (ODS)30, 049 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)20, 266 Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté (SNK-ED)11, 023 Křesťansko-demokratická unie - Čs. strana lidová KDU-ČSL)9, 572Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)8, 782 Nezávislí 8, 182 11/5/2020

11/5/2020

11/5/2020

 • • • • Základní mezníky historie evropské integrace 1946 Sir Winston Churchill

• • • • Základní mezníky historie evropské integrace 1946 Sir Winston Churchill vyzývá k založení Spojených států evropských 1947 Vyhlášen Marschallův plán jako pomoc zničenému hospodářství Evropy 9. 5. 1950 Schumanova deklarace 1951/1952 Pařížská smlouva - Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) 1957/1958Římské smlouvy - Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Smlouva o založení Evropského společenství atomové energie (Euratom) 1958 Položení základů Společné zemědělské politiky 1963 de Gaulle poprvé odmítá Británii (druhé odmítnutí 1967) 1965„Krize prázdné židle“ - Francie bojkotuje jednání o financování Společné zemědělské politiky 1965/1967 Slučovací smlouva 1968 Celní unie EHS 1970 Společenství přechází na financování z vlastních zdrojů 1973 První rozšíření o Dánsko, Irsko a Velkou Británii 11/5/2020

 • • • • • • 1979 Zaveden Evropský měnový systém (EMS) 1979

• • • • • • 1979 Zaveden Evropský měnový systém (EMS) 1979 První přímé volby do Parlamentu 1981 Druhé rozšíření o Řecko 1985 Podepsání Schengenské dohody o odstranění hraničních kontrol mezi členskými státy 1986 Třetí rozšíření o Španělsko a Portugalsko 1986/1987 Jednotný evropský akt 1990 První fáze Hospodářské a měnové unie (HMU) 1991 Podepsání smluv o přidružení s Polskem, Maďarskem a Československem 1992/1993 Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva) 1993 Jednotný vnitřní trh vstupuje v platnost 1994 Dohoda o zavedení Evropského hospodářského prostoru vstupuje v platnost 1995Čtvrté rozšíření o Finsko, Rakousko a Švédsko 1995 Schengenská úmluva vstupuje v platnost 1995 Zavedení funkce Evropského ombudsmana 1997/1999 Novela Smlouvy o Evropské unii (Amsterdamská smlouva) 1997 Komise předložila dokument Agenda 2000 1998 Zahájena přístupová jednání o přistoupení ČR k EU 1998 Založena Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem 2000 Smlouva z Nice 2000 Lisabonská strategie 2001 Laekenská deklarace 2 002/2003 Zasedání Konventu 11/5/2020

 M 6 – Strukturální fondy EU v období 2007 -13 11/5/2020

M 6 – Strukturální fondy EU v období 2007 -13 11/5/2020

 M 6 – Strukturální fondy EU v období 2007 -13 11/5/2020

M 6 – Strukturální fondy EU v období 2007 -13 11/5/2020

 M 6 – Strukturální fondy EU v období 2007 -13 11/5/2020

M 6 – Strukturální fondy EU v období 2007 -13 11/5/2020

11/5/2020

11/5/2020

 M 6 – Strukturální fondy EU v období 2007 -13 11/5/2020

M 6 – Strukturální fondy EU v období 2007 -13 11/5/2020

 Operační program Částka (mld. eur) Doprava 5, 2 Životní prostředí 3, 0 Podnikání

Operační program Částka (mld. eur) Doprava 5, 2 Životní prostředí 3, 0 Podnikání a inovace 2, 1 Výzkum a vývoj 2, 6 Zaměstnanost 1, 8 Integrovaný operační program 1, 9 Regionální operační program 3, 4 Technická pomoc 0, 3 Celkem 25, 9 M 6 – Strukturální fondy EU v období 2007 -13 11/5/2020

Rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy v České republice

Rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy v České republice v letech 2007 -2013 přijaté usnesením vlády č. 494 z 10. května 2006. 11/5/2020

Programy v Cíli Konvergence Operační program Částka (mld. eur) Doprava 5, 2 Životní prostředí

Programy v Cíli Konvergence Operační program Částka (mld. eur) Doprava 5, 2 Životní prostředí 3, 0 Podnikání a inovace 2, 1 Výzkum a vývoj 2, 6 Zaměstnanost 1, 8 Integrovaný operační program 1, 9 Regionální operační program 3, 4 Technická pomoc 0, 3 Celkem 25, 9 11/5/2020

Programy v Cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Operační program • OP Praha Adaptabilita •

Programy v Cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Operační program • OP Praha Adaptabilita • OP Praha Konkurenceschopnost • Celkem 11/5/2020 % mil EUR 29 121, 6 71 297, 7 100 419, 3

Programy v Cíli Evropské územní spolupráce Operační program • OP přeshraniční spolupráce • OP

Programy v Cíli Evropské územní spolupráce Operační program • OP přeshraniční spolupráce • OP nadnárodní spolupráce • Celkem cíl EÚS 11/5/2020 % mil EUR 90 345, 6 10 38, 4 100 384

11/5/2020

11/5/2020

LEADER • Charakteristika opatření • V rámci tohoto opatření budou vybrány místní • •

LEADER • Charakteristika opatření • V rámci tohoto opatření budou vybrány místní • • • akční skupiny, které budou zajišťovat realizaci svého Strategického plánu Leader. Podporu lze poskytnout místní akční skupině na provoz, administrativu a poradenství spojené s realizací Strategického plánu Leader. Opatření se realizuje na základě principů Leader. 11/5/2020

 • Cíle opatření • růst konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a kvality života na

• Cíle opatření • růst konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a kvality života na venkově a • diverzifikace ekonomiky • zavedení místní rozvojové strategie do systému programů rozvoje venkova • uplatnění principů Leader 11/5/2020

Vymezení podporovaných území • Území působnosti MAS – subregionální venkovské území • • s

Vymezení podporovaných území • Území působnosti MAS – subregionální venkovské území • • s 10 000 až 100 000 obyvateli, Na celém území České republiky, mimo území hl. města Prahy a měst s více než 25 000 obyvateli území je vymezeno hranicí, která obaluje katastrální území všech obcí zahrnutých do území působnosti MAS, území je souvislé a má společnou charakteristiku a problémy, doložené předepsanými údaji, jsou doloženy doklady o souhlasu všech obcí se zařazením do území působnosti MAS a o seznámení se Strategickým plánem Leader. 11/5/2020

Podmínky poskytnutí podpory místní akční skupině • místní akční skupinu tvoří vhodné partnerství mezi

Podmínky poskytnutí podpory místní akční skupině • místní akční skupinu tvoří vhodné partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni • na rozhodovací úrovni účastní minimálně 50 % zástupců soukromé sféry (hospodářských a sociálních partnerů, zástupců občanské společnosti - např. zemědělců, žen a mladých lidí z venkova a jejich sdružení), 11/5/2020

 • místní akční skupina má povinné orgány, • • schopné spravovat veřejné prostředky

• místní akční skupina má povinné orgány, • • schopné spravovat veřejné prostředky a zajišťovat činnost partnerství: manažer místní akční skupiny, výběrová komise, (funkční období členů výběrové komise je maximálně tříleté), Orgán pro přípravu Strategického plánu a dozor nad jeho realizací (např. programový výbor), účetní 11/5/2020

 • oblast, na niž se vztahuje Strategický plán MAS, musí být ucelená •

• oblast, na niž se vztahuje Strategický plán MAS, musí být ucelená • musí nabízet dostatečné množství – lidských, – finančních – hospodářských zdrojů na podporu udržitelné strategie rozvoje, 11/5/2020

 • členové místní akční skupiny musí mít na území působnosti MAS – trvalé

• členové místní akční skupiny musí mít na území působnosti MAS – trvalé bydliště, – sídlo – provozovnu, • místní akční skupina předloží Strategický plán Leader na období 2007 - 2013 podle závazné osnovy, 11/5/2020

MAS Pošumaví • vymezené území o rozloze 1 149 km 2 • počet obyvatel

MAS Pošumaví • vymezené území o rozloze 1 149 km 2 • počet obyvatel 64 157 • hustota osídlení 56 obyvatel/km 2. Nepočítáme-li Klatovy sníží se hustota zalidnění až na 38 obyvatel/ km 2. • průměr Plzeňského kraje činí 73 obyvatel/ km 2, • průměr České republiky 131 38 obyvatel/ km 2. 11/5/2020