Direktorite hindamine 2015 Meelis Kond hariduskorralduse osakonna juhataja

  • Slides: 17
Download presentation
Direktorite hindamine 2015 Meelis Kond hariduskorralduse osakonna juhataja 13. veebruar 2015

Direktorite hindamine 2015 Meelis Kond hariduskorralduse osakonna juhataja 13. veebruar 2015

Hindajale tuntud Hindajale tundmatu AVATUD ALA (juht ja hindaja teavad) PIME ALA (juht ei

Hindajale tuntud Hindajale tundmatu AVATUD ALA (juht ja hindaja teavad) PIME ALA (juht ei tea ja hindaja teab) VARJATUD ALA (juht teab ja hindaja ei tea) TUNDMATU ALA (juht ei tea ja hindaja ei tea) Juhile tuntud Juhile tundmatu Johari aken

Põhimõtted • • • Inimeste väärtustamine organisatsiooni arengus Kestliku tuleviku loomine Kiire ja paindlik

Põhimõtted • • • Inimeste väärtustamine organisatsiooni arengus Kestliku tuleviku loomine Kiire ja paindlik juhtimine (KIPA) Koostöös huvigruppidega haridusasutuse võimekuse suurendamine Loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna kujundamine Süsteemne lähenemisviis ja faktidele tuginemine Tulemuste saavutamine ja hoidmine Õppijatele lisaväärtuse loomine Ühistel väärtustel põhinev innustav ja visionaarne eestvedamine

Tulemushindamine 2015 • 2014. aastal hinnati 31 + 60 direktorit. • 2015. aastal hinnatakse

Tulemushindamine 2015 • 2014. aastal hinnati 31 + 60 direktorit. • 2015. aastal hinnatakse 31 (kooli) + 47 (lasteaia) direktorit • Juhtide hindamine toimub ajavahemikul 31. jaanuar – 21. detsember 2015. • Direktorid, kes soovivad hindamisvestluse läbiviimist komisjoniga, peavad esitama selleks vabas vormis taotluse (tähtaeg oli 29. 01. 15). • Direktoritega, kes taotlust ei esita, viib hindamisvestluse läbi hariduskorralduse osakonna spetsialist.

Tulemused 2011 – 2014 (koolijuhid) 4. 00 3. 50 3. 42 3. 16 3.

Tulemused 2011 – 2014 (koolijuhid) 4. 00 3. 50 3. 42 3. 16 3. 58 3. 27 3. 09 3. 46 3. 27 3. 56 3. 72 3. 48 3. 37 3. 58 3. 73 3. 46 3. 53 3. 20 3. 07 3. 00 2. 50 2. 00 1. 50 2011 1. 00 2013 0. 50 2014 - ts an fin e m in sk Ke e le m av al ik s uh t tim du sj uh al ja h ka pe õp in in e al on rs pe sv at ee st us te ve da ge m vu s in e 0. 00

2014 hindamise tulemused (lasteasutuste juhid)

2014 hindamise tulemused (lasteasutuste juhid)

2015 muudatused Korraldus: 3. 1 Hindamisvestluse läbiviimise aja teatab haridusasutuse juhile hariduskorralduse osakonna spetsialist

2015 muudatused Korraldus: 3. 1 Hindamisvestluse läbiviimise aja teatab haridusasutuse juhile hariduskorralduse osakonna spetsialist või hindamiskomisjoni esimees. 4. 2 Haridusameti juhatajal on õigus haridusameti spetsialistide põhjendatud ettepanekul moodustada tulemushindamise läbiviimiseks hindamiskomisjon ka juhul kui haridusasutuse juht ei ole punktis 1. 3 nimetatud sooviavaldust esitanud. 4. 3 Hindamiskomisjoni kuulub neli liiget. (eelmine tekst kuni neli)

2015 muudatused Skaala: 1. Hinnataval perioodil on juhi tegevused ja haridusasutuse tulemused enamikes valdkondades

2015 muudatused Skaala: 1. Hinnataval perioodil on juhi tegevused ja haridusasutuse tulemused enamikes valdkondades kasinad. Esineb märkimisväärseid puudusi, mistõttu valdkonna kvaliteedi tase ei ole aktsepteeritav 2. Hinnataval perioodil on juhi tegevustes ja haridusasutuse tulemustes toimunud positiivsed nihked, kuid mitte piisavad, et arengut ja tulemusi lugeda heaks. Valdkonna kvaliteedi tase on aktsepteeritav. 3. Hinnataval perioodil on juhi tegevustes ja haridusasutuse tulemustes toimunud areng või on säilitatud varasemat head taset. Valdkonna mõningates aspektides on saavutatud kõrge kvaliteet. 4. Hinnataval perioodil on juhi tegevused ja haridusasutuse tulemused silmapaistvad. Haridusasutuse juht tegeleb valdkondadega põhjalikult, juhib teadlikult muutusi ja arengut. Valdkonna kõikides aspektides on saavutatud kõrge kvaliteet.

2015 muudatused Mudel: • Lahku on viidud finants- ja haldusjuhtimise valdkonnad, mis enne olid

2015 muudatused Mudel: • Lahku on viidud finants- ja haldusjuhtimise valdkonnad, mis enne olid koos. • Asutuse komplekteerimise teema on tõstetud eestvedamise ja strateegilise juhtimise valdkonna alla. • Toodud on sisse täpsustused skaalades ja eestvedamise valdkonnas. • Tekste on täpsustatud kõigis valdkondades, olulisi sisulisi muudatusi ei ole.

2015 muudatused Mudel: Eestvedamise valdkond 3. hinnataval perioodil planeeritud ja elluviidud muudatused, nende seos

2015 muudatused Mudel: Eestvedamise valdkond 3. hinnataval perioodil planeeritud ja elluviidud muudatused, nende seos eelmisel hindamisperioodil kokku lepitud parendustegevustega; 5. juhi eneseareng sh koolituste vastavus ametijuhendi valdkondadele; 6. infosüsteemi tulemusliku toimimise tagamine (sh SAP, EHIS, e-kool, andmekogu e-KIS). 7. Juhtimisstruktuur on põhjendatud ja otstarbekas

2015 muudatused 1. 1. 1 3) juhi eneseareng sh koolitused vastavad ametijuhendi valdkondadele; 5)

2015 muudatused 1. 1. 1 3) juhi eneseareng sh koolitused vastavad ametijuhendi valdkondadele; 5) infosüsteemi tulemusliku toimimise tagamine, vastavate keskkondade kvaliteetse haldamise kaudu (sh SAP, EHIS, e-kool, andmekogu e-KIS); 6) Koosseisunimestik (juhi hinnang juhtimisstruktuurile). • Juht arvestab ühiskonnas toimuvaid muutusi ja reageerib neile vajadusel kiirelt ning paindlikult.

Hindamine ei ole täppisteadus, aga põhineb tõenditel

Hindamine ei ole täppisteadus, aga põhineb tõenditel

HTM-i plaanidest • EÕS programm „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasustuste juhid“ on kooskõlastusringil.

HTM-i plaanidest • EÕS programm „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasustuste juhid“ on kooskõlastusringil. Programmi ESF vahendite oodatav avanemise aeg on märts 2015 • EÕS programm hõlmab nii alus-, üld- kui kutsehariduse õpetajad ja haridusasutuste juhid. Lisaks ka õppejõudude täiendusõpe Kristi Mikiveri, HTM õpetajaosakonna juhataja ettekandest “Täiendusõpe ja hindamine“

Juhtide hindamine (1) • Üks Elukestva õppe strateegilistest meedetest on koolijuhi pädevusnõuete kehtestamine ja

Juhtide hindamine (1) • Üks Elukestva õppe strateegilistest meedetest on koolijuhi pädevusnõuete kehtestamine ja nende regulaarne hindamine (EÕS meede 2. 3) • Üldhariduskoolide direktorite hindamissüsteemi väljatöötamine on toimunud koostöös Eesti Koolijuhtide Ühendusega, Eesti Linnade Liiduga, Eesti Maaomavalitsuste Liiduga • Hindamise põhieesmärk on luua koolijuhtidele võimalus saada oma sooritusele adekvaatset tagasisidet, mis toetaks nii tegevuseesmärkide saavutamist kui ka enesearendust • Protsess lähtub talendijuhtimise loogikast

Juhtide hindamine (2) Hindab komisjon. Hinnatakse vähemalt üks kord viie aasta jooksul. Hindamisel on

Juhtide hindamine (2) Hindab komisjon. Hinnatakse vähemalt üks kord viie aasta jooksul. Hindamisel on sisendiks järgnev: § sisehindamise raport (raport peaks sisaldama kokkulepitud näitajad, mille alusel hinnatakse juhi tulemuslikkust) § eksperdi(koolinõuniku) hindamisraport. § direktori enesehindamise tulemus oma sooritusele/tulemustele ja arengule § direktori vahetu juhi hinnang hinnatava sooritusele/tulemusele ja arengule § haridusasutuse juhi kompetentsimudel kompetentside ja arengu hindamise vahendina § Täiendavalt saab kasutada 360/270 -kraadi tagasiside tulemusi või teisi sarnast eesmärki täitvaid hindamisinstrumente. Kui hindamise tulemusel selgub, et direktoril on olulised vajakajäämised tulemuslikkuses (sh PGS § 71 lõigetes 1 ja 2 toodud vastutusala ülesannete täitmisel või kvalifikatsiooninõuetes kirjeldatud juhtimiskompetentsi osas), siis määrab komisjon koolijuhile tähtaja vajakajäämiste likvideerimiseks ja parendustegevuste läbiviimiseks.

Juhtide hindamine (3) Kasu: § Juht saab tagasisidet oma sooritusele ja arengule ning vajadusel

Juhtide hindamine (3) Kasu: § Juht saab tagasisidet oma sooritusele ja arengule ning vajadusel abi ja toetust väljakutsetega toimetulekuks § Võimalus juhil arutada oma tegevus- ja karjääriplaane asjatundlikus ringis § Riigi tasandil tekib ülevaade võimekatest koolijuhtidest, kelle arengut toetatakse keskselt arenguprogrammide jms abil ning kes on edaspidi sisekoolitajateks, arengupartneriteks teistele koolijuhtidele, järelkasvuks võtmeameti-kohtadele haridusvaldkonnas jne

Rakendamise ajakava Juhtide hindamissüsteemi loomine ja rakendamine: • Üldhariduskoolide juhtide hindamistega alustatakse 2015 •

Rakendamise ajakava Juhtide hindamissüsteemi loomine ja rakendamine: • Üldhariduskoolide juhtide hindamistega alustatakse 2015 • Kutsekoolide juhtide ja koolieelsete lasteasutuste juhtide hindamissüsteemi loomine 2016 • Kõikide juhtide hindamine käivitatud 2017 • Kõik juhid on ühe korra hinnatud 2018 Tulemus: Eesti õppeasutusi juhivad pädevad ja motiveeritud juhid