Diplomatika Pomocn vda historick kter se zabv studiem

  • Slides: 24
Download presentation

Diplomatika Pomocná věda historická, která se zabývá studiem písemností úřední provenience v souvislosti s

Diplomatika Pomocná věda historická, která se zabývá studiem písemností úřední provenience v souvislosti s dějinami institucí, které je produkují (to je kanceláří)

Diplomatika • Název odvozen od latin. Slova „diploma“ = listina. • Známe opět diplomatiku

Diplomatika • Název odvozen od latin. Slova „diploma“ = listina. • Známe opět diplomatiku latinskou, byzantskou, slovanskou, osmanskou, hebrejskou atd. • Původně se zabývala pouze listinami, později i dalšími úředními materiály • V minulosti bylo časté padělání listin (viz Konstantinova donace – údajně z počátku 4. stol. n. l. , na níž se zakládala církevní moc ve středověku – jako falsum ji odhalil roku 1440 Lorenzo Valla) • U nás vydával listiny a zabýval se jimi Gustav Fridrich, před ním i František Palacký (Archiv český a prameny k době husitské), Josef Emler (Pozůstatky desk zemských král. Českého)

Lorenzo Valla – italský humanista a první badatel v oblasti diplomatiky

Lorenzo Valla – italský humanista a první badatel v oblasti diplomatiky

Historie diplomatiky • První listiny asi psal u nás už Rostislav do Byzance (asi

Historie diplomatiky • První listiny asi psal u nás už Rostislav do Byzance (asi řecky), dále doložena korespondence papežů biskupu Vojtěchovi a dalším. • První listina, která k nám bezpečně došla, je privilegium papeže Jana XV. z roku 993, potvrzující založení kláštera břevnovského (psaná na papyru). • Více listin se objevuje za Vladislava II. • Od Přemysla Otakara I. už funguje panovnická kancelář. • Panovnické kanceláře a jejich produkty: • Panovnické listiny – od Vladislava II (viz výše) • Desky zemské – za vlády Přemysla Otakara II. (kol r. 1260) – při činnosti zemského soudu (pro majetek šlechty – pro otázky sporů a převodů nemovitostí). České zemské desky se zachovaly od r. 1541 (starší shořely s výjimkou jedné knihy z let 1316 – 1320). Od roku 1541 do roku 1795 je to 1100 svazků knih. • Desky dvorské – pro královské leníky (pro poměry manské)

Zlatá bula sicilská a strana desk zemských

Zlatá bula sicilská a strana desk zemských

Desky zemské

Desky zemské

Diplomatika – městská a církevní • Městské kanceláře : • Městské listiny a městské

Diplomatika – městská a církevní • Městské kanceláře : • Městské listiny a městské knihy – nejstarší je Staroměstská kniha (z roku 1310), dále kniha Chebská a Novobydžovská. Sem se zapisovaly převody majetku měšťanů. • Církevní kanceláře: • Listiny • Erekční knihy – vedeny v Praze při arcibiskupství a jsou o majetku kostelů v zemi • Konfirmační knihy – o obsazování farářů do farností • Matriky – vedeny od Tridentského koncilu – v Čechách ale až po třicetileté válce (nemusely se ale vždy zachovat). Dělí se na matriky narození, sňatků a úmrtí – jsou vedeny vždy na farnosti pro celou farnost (třeba pro 10 vsí – později děleno po vsích), zprvu jen latinsky, od počátku 19. stol. česky.

Matriky – zápis o narození Karla Hynka Máchy (psal se jako Ignác) – viz

Matriky – zápis o narození Karla Hynka Máchy (psal se jako Ignác) – viz druhá kolonka shora

Matriky – zápis o narození Bedřicha Smetany v Litomyšli ( Smetanovo muzeum v Litomyšli)

Matriky – zápis o narození Bedřicha Smetany v Litomyšli ( Smetanovo muzeum v Litomyšli) Bedřich Smetana je zapsán v druhé kolonce – červená značka

Diplomatika šlechtická • Šlechtické kanceláře: • (nejstarší kancelář je rožmberská) • Urbáře – knihy,

Diplomatika šlechtická • Šlechtické kanceláře: • (nejstarší kancelář je rožmberská) • Urbáře – knihy, kam se zapisovaly povinnosti poddaných • Gruntovní knihy – zapisovaly se změny v držbě poddanských nemovitostí (od 14. stol. nejprve u klášterních panství – vedeny do r. 1850) • Knihy konšelské – na některých panstvích je vedla vesnická samospráva • Od roku 1875 zavedeny jednotné pozemkové knihy

Ukázka ze dvou urbářů (druhý je urbář z brtnického panství ze 16. století)

Ukázka ze dvou urbářů (druhý je urbář z brtnického panství ze 16. století)

Gruntovní knihy

Gruntovní knihy

Centrálně vedené katastry • Potřeba centrální evidence po třicetileté válce: • Berní rula (sepsaná

Centrálně vedené katastry • Potřeba centrální evidence po třicetileté válce: • Berní rula (sepsaná 1653 – 1656) – měla evidovat změny, k nimž došlo po třicetileté válce, vznikla pro potřeby panovníka kvůli výběru berní (daní). Evidovala výměru polností, počty dobytka a řemeslo, pokud se jím poddaný živil. Podruhé světové válce byla pro badatelské potřeby celá vydána tiskem. • Tereziánský katastr (1757) – rozšíření a aktualizace berní ruly. Tiskem ve 20. století vydány ale jen souhrnné katalogy – 3 knihy. • Josefínský katastr (1785) – evidována poddanská, ale i panská půda. • Později ještě další katastry v 19. století.

Berní rula – ukázka originální stránky městečka Cerekvice nad Bystřicí z r. 1654

Berní rula – ukázka originální stránky městečka Cerekvice nad Bystřicí z r. 1654

Berní rula z roku 1654 – přetisk Hořic Majitelé usedlostí rozděleni dle velikosti majetku

Berní rula z roku 1654 – přetisk Hořic Majitelé usedlostí rozděleni dle velikosti majetku na sousedy (u vsí sedláci), chalupníky a zahradníky.

Berní rula z roku 1654 (pokrač. )– přetisk Hořic Majitelé usedlostí rozděleni dle velikosti

Berní rula z roku 1654 (pokrač. )– přetisk Hořic Majitelé usedlostí rozděleni dle velikosti majetku na sousedy, chalupníky a zahradníky. Na konci uvedena pustá stavení.

Diplomatika • Řeč diplomatiky – zprvu latina (u nás do konce 13. století •

Diplomatika • Řeč diplomatiky – zprvu latina (u nás do konce 13. století • • • výlučně, z roku 1300 u nás nejstarší německá listina u Rožmberků, dále němčina u nás v královských listinách za Jana Lucemburského. U zemských úřadů ale latinu hned nahradila čeština (v deskách zemských apod. ). V listinách se čeština prosazuje od konce vlády Karla IV. Nejstarší panovnická česká listina je z roku 1394 za vlády Václava IV. Za husitství se čeština jako diplomatický jazyk rozšířila na Slovensko, ale i do Uher, části Polska a na Červenou Rus. V českých zemích převládla zcela Po třicetileté válce čeština potlačena (udržela se jen někde u nižších úřadů). Obnovena až ve 2. polovině 19. století a hlavně se vznikem první československé republiky.

Diplomatika - test • 1. Čím se zabývá diplomatika a od čeho je tento

Diplomatika - test • 1. Čím se zabývá diplomatika a od čeho je tento název odvozen? • 2. Který vědec se proslavil jako odhalitel prvního slavného historického padělku? Kterého? • 3. Kteří významní čeští historikové vydávali tiskem staré listiny? • 4. Která nejstarší listina k nám prokazatelně došla, z jaké doby byla, od koho a čeho se týkala? • 5. Které úřední knihy evidovaly převody majetku šlechty, kdy a kým byly založeny? • 6. Kde se evidovaly převody majetku měšťanů a která úřední kniha tohoto typu je nejstarší a z jaké je doby?

Diplomatika – test - pokračování • 7. Co se zapisovalo v erekčních knihách a

Diplomatika – test - pokračování • 7. Co se zapisovalo v erekčních knihách a co v konfirmačních knihách? • 8. Jaké jsou tři typy matrik a ve které době byly zavedeny? • 9. Kdo všechno se zapisoval do kolonek v matrice při narození dítěte? • 10. Kam se zapisovaly povinnosti poddaných? • 11. Který byl první centrálně vedený katastr, kdy vznikl, co se do něj zapisovalo, proč vznikl? • 12. Který panovník začíná psát své listiny česky a ve které době čeština jako úřední řeč zcela převládne?

Diplomatika – test - řešení • 1. Čím se zabývá diplomatika a od čeho

Diplomatika – test - řešení • 1. Čím se zabývá diplomatika a od čeho je tento název odvozen? - Studiem písemností úřední provenience a institucemi, jež je produkují – 2 body • 2. Který vědec se proslavil jako odhalitel prvního slavného historického padělku? Kterého? – Lorenzo Valla, Konstantinovy donace – 2 body • 3. Kteří významní čeští historikové vydávali tiskem staré listiny? – Gustav Fridrich, František Palacký, Josef Emler – 3 body • 4. Která nejstarší listina k nám prokazatelně došla, z jaké doby byla, od koho a čeho se týkala? – Privilegium papeže Jana XV. z roku 993 o založení Břevnovského kláštera – 3 body • 5. Které úřední knihy evidovaly převody majetku šlechty, kdy a kým byly založeny? – Desky zemské, kol. r. 1260 Přemyslem Otakarem II. – 3 body • 6. Kde se evidovaly převody majetku měšťanů a která úřední kniha tohoto typu je nejstarší a z jaké je doby? – Městské knihy, Staroměstská kniha z roku 1310 (dále Chebská a Novobydžovská) – 3 body

Diplomatika – test (pokračování) řešení • 7. Co se zapisovalo v erekčních knihách a

Diplomatika – test (pokračování) řešení • 7. Co se zapisovalo v erekčních knihách a co v konfirmačních knihách? – Majetky kostelů v zemi, obsazování farářů ve farnostech – 2 body • 8. Jaké jsou tři typy matrik a ve které době byly zavedeny? – Narození, sňatků a úmrtí, po Tridentském koncilu – 4 body • 9. Kdo všechno se zapisoval do kolonek v matrice při narození dítěte? – Kněz, dítě, otec, matka, kmotři, porodní bába – 6 bodů • 10. Kam se zapisovaly povinnosti poddaných? – Do urbářů – 1 bod • 11. Který byl první centrálně vedený katastr, kdy vznikl, co se do něj zapisovalo, proč vznikl? – Berní rula, vznikl po třicetileté válce r. 1653, zapisovaly se polnosti a dobytek poddaných, za účelem odvádění berní – 4 body • 12. Který panovník začíná psát své listiny česky a ve které době čeština jako úřední řeč zcela převládne? – Václav IV. , v době husitské – 2 body

Použitá literatura • Hlaváček, Ivan; Kašpar, Jaroslav; Nový, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Praha:

Použitá literatura • Hlaváček, Ivan; Kašpar, Jaroslav; Nový, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1988. • http: //cs. wikipedia. org Použité obrázky: • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Lorenzo_Valla. jpg? u selang=cs –Lorenzo Valla, volné dílo – str. 3 • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Golden_Bull_of_Sicil y. jpg – zlatá bula sicilská, volné dílo – str. 5 • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Desky_zemske_list. j pg? uselang=cs – Desky zemské, list, volné dílo – str. 5

 • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Desky_zemske_kniha. jpg? uselang=cs – Desky zemské, knihy ,

• http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Desky_zemske_kniha. jpg? uselang=cs – Desky zemské, knihy , volné dílo – str. 6 • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Machamatr. png? uselang= cs - Záznam o narození Karla Hynka Máchy (tehdy ještě Ignáce) v matrice narozených. Podle českého Autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb. , § 3, odstavec a) jde o dílo vyňaté z ochrany dle práva autorského, volné dílo – str. 8 • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Urb%C 3%A 1%C 5%99. jpg? uselang=cs –urbář, volné dílo – str. 11 • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Urb%C 3%A 1%C 5%99_z_p anstv%C 3%AD_brtnick%C 3%A 9 ho_z_16_stolet%C 3%AD_psan%C 3% BD_%C 4%8 Desky. gif? uselang=cs – urbář z brtnického panství z 16. století psaný česky, volné dílo – str. 11 • http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Gruntovn%C 3%AD_knihy. JPG? uselang=cs – Gruntovní knihy – 2 knihy, volné dílo – str. 12 Fota autora