Diller in Avrupa Ortak neriler erevesi Avrupa Konseyi

  • Slides: 21
Download presentation
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi

Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi

Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949’da kurulmuş ve şu anda 47 üyeden oluşmaktadır. Türkiye de

Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949’da kurulmuş ve şu anda 47 üyeden oluşmaktadır. Türkiye de bu komisyona üyedir. Avrupa Birliği, çok kültürlülük açısından bir zenginliği barındırmaktadır. AB, bu zenginliğini korumak ve oluşabilecek yabancı düşmanlığının önüne geçebilmek için karşılıklı anlayışı, farklı kimliklere hoşgörüyü ve saygıyı benimsetmek ve yaygınlaştırmak, kültürel çeşitliliği özendirerek etkili bir uluslararası iletişim zemini kurmak zorundadır.

Avrupa Konseyi Dil Politikasının Amaç ve Hedefleri Avrupa Birliği vatandaşlarının diğer üye devletlerin dilini

Avrupa Konseyi Dil Politikasının Amaç ve Hedefleri Avrupa Birliği vatandaşlarının diğer üye devletlerin dilini öğrenebilmelerini ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gereken dil becerilerini etkili bir biçimde edinebilmelerini sağlamak Başka bir ülkede bulunanların günlük işlerinde iletişimi mümkün kılacak ve ülkeye gelen yabancılarla anlaşmayı kolaylaştıracak dil bilgisini sağlamak, Başka dil konuşan genç ve yetişkinlerin görüş, düşünce ve duygu paylaşımını sağlamak, Diğer ülkelerdeki bireylerin düşünce yapılarının, kültürel miraslarının, yaşam biçimlerinin daha geniş ve ayrıntılı anlaşılmasını sağlamak

 Dil öğrenme sistemlerinin oluşturulmasında geçerli ilkelerin her düzeyde öğretmen ve öğrencilerin kendi durumlarına

Dil öğrenme sistemlerinin oluşturulmasında geçerli ilkelerin her düzeyde öğretmen ve öğrencilerin kendi durumlarına göre uygulanması konusundaki çabalarını teşvik etmek, Bütün eğitim düzeylerinde özel ihtiyaçlarına uygun iletişim yeteneğini farklı öğrenci türleri ve sınıflarına kazandırmak için gereken öğretim yöntemleri ve materyalleri ortaya koyacak araştırma ve geliştirme programlarını oluşturmak, Yoğunlaşan uluslararası hareketliliğin ve yakın iş birliğinin doğurabileceği sorunlara karşı tüm Avrupa’yı sadece eğitim, kültür ve bilim bağlamında değil, ticaret ve sanayi bağlamında da hazırlamak, Avrupa kültürel yaşantısını daha fazla ulusal ve yöresel dilin bilinmesini sağlayarak geliştirmek ve zenginleştirmek

AOÖÇ nedir? Diller İçin Ortak Başvuru Metni, Avrupa ülkelerinde dil öğretim programlarını, program yönergelerini,

AOÖÇ nedir? Diller İçin Ortak Başvuru Metni, Avrupa ülkelerinde dil öğretim programlarını, program yönergelerini, sınav ve ders kitapları vb. konulardaki çalışmaları yönlendirmek için ortak bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Yabancı dil öğrenenlerin, bu dili iletişim kurmada kullanabilmek için neleri bilmeleri ve bu dilde yetkinlik kazanmak için hangi bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır.

 Başvuru metni aynı zamanda yabancı dil öğrenenlerin gerçekleştireceği ilerlemenin, öğrenmenin her aşamasında ve

Başvuru metni aynı zamanda yabancı dil öğrenenlerin gerçekleştireceği ilerlemenin, öğrenmenin her aşamasında ve yaşam boyu öğrenme temeliyle ölçülebilmesini sağlayan dil yeterlilik düzeylerini de tanımlamaktadır. Dil yeterliliğini tanımlamada kullanılacak bu nesnel ölçütler, farklı öğrenim bağlamlarında kazanılan özelliklerin karşılıklı olarak tanınmasını kolaylaştıracak ve bu sayede Avrupa’daki hareketliliğe de yardımcı olacaktır.

AOÖÇ’ye Neden İhtiyaç Duyulmuştur? Üye ülkelerde daha fazla hareketlilik, kimlik ve kültürel çeşitliliğe saygı

AOÖÇ’ye Neden İhtiyaç Duyulmuştur? Üye ülkelerde daha fazla hareketlilik, kimlik ve kültürel çeşitliliğe saygı beraberinde daha etkili uluslararası iletişim, bilgiye daha kolay erişim, daha yoğun kişisel etkileşim, gelişmiş iş ilişkileri ve daha derin ortak anlayış amaçları doğrultusunda dil öğrenme ve öğretiminin yoğunlaştırılması amaçlanmaktadır. Farklı ülkelerdeki eğitim kurumları arasında iş birliğini artırmak, Dil yeteneklerinde ortak bir temel oluşturmak Öğrenci, öğretmen, öğretim programını geliştirenler, sınav kurulları ve eğitim müdürlüklerinin öğretim sürecindeki çabalarını koordine etmelerine yardımcı olmak

Başvuru Metninin Kullanım Alanları Dil öğrenme programlarının planlanması Dil öğreniminin belgelendirilmesi Kendi kendine öğrenmenin

Başvuru Metninin Kullanım Alanları Dil öğrenme programlarının planlanması Dil öğreniminin belgelendirilmesi Kendi kendine öğrenmenin planlanması Öğrenme programları ve sertifika esaslarının planlanması

Başvuru Metninde Benimsenen Yaklaşım AOÖÇ, bir dili kullanan ve öğrenenleri öncelikle «sosyal aktörler» olarak

Başvuru Metninde Benimsenen Yaklaşım AOÖÇ, bir dili kullanan ve öğrenenleri öncelikle «sosyal aktörler» olarak yani çeşitli durumlarda, belirli bir çevrede ve özel bir hareket sahasında yerine getirmeleri gereken görevleri bulunan toplum üyeleri olarak gördüğü için genel anlamda başvuru metninde eylem odaklı yaklaşımın benimsendiği söylenebilir. Söz konusu eylemler, dil etkinlikleri içerisinde yer alırken dil etkinlikleri de daha geniş bir sosyal bağlamın parçası olarak değerlendirilir.

Ortak Başvuru Düzeyleri Giriş veya Keşif Düzeyi (Breakthrough) Ara Düzey veya Temel Gereksinim Düzeyi

Ortak Başvuru Düzeyleri Giriş veya Keşif Düzeyi (Breakthrough) Ara Düzey veya Temel Gereksinim Düzeyi (Waystage) Eşik Düzey (Threshold) İleri Düzey (Vantage) Özerk Düzey (Effective Operational Proficiency) Ustalık Düzeyi (Trim)

Ortak Başvuru Düzeyleri A Temel Düzey Kullanıcı A 1 Giriş/Keşif A 2 Temel Gereksinim

Ortak Başvuru Düzeyleri A Temel Düzey Kullanıcı A 1 Giriş/Keşif A 2 Temel Gereksinim B Ara Düzey Kullanıcı B 1 Eşik Düzey C İleri Düzey Kullanıcı B 2 Bağımsız Düzey C 1 Özerk Düzey C 2 Yetkin Konuşu Düzeyi

ÖZET Dil öğretiminde AOÖÇ vasıtasıyla bir standartlaşma sağlanmaya çalışılmaktadır. Çok dillilik ve çok kültürlülük

ÖZET Dil öğretiminde AOÖÇ vasıtasıyla bir standartlaşma sağlanmaya çalışılmaktadır. Çok dillilik ve çok kültürlülük kavramlarının ön plana çıktığı AOÖÇ’de herhangi bir strateji, yöntem veya teknik dayatması yoktur. İletişimsel yetinin geliştirilmesini hedefleyen AOÖÇ bunun için eylem odaklı yaklaşımı benimsemektedir. AOÖÇ, yabancı-ikinci dil öğreniminde bir yaş sınırlamasının olmayacağını savunmaktadır. Dil öğrenimini, yaşam boyu süren bir görev olarak nitelemektedir. AOÖÇ, dil kullanım alanlarını; kamu, meslekî, özel ve eğitim olmak üzere 4 başlık altında ele almakta ve her başlık için içerik önerileri sunmaktadır.

 Çerçeve Metin’de dil kriterleri, dile hâkim olma derecesine göre A 1’den başlayıp C

Çerçeve Metin’de dil kriterleri, dile hâkim olma derecesine göre A 1’den başlayıp C 2’de sona eren altı düzeyde ele alınmıştır. Kriterlerin belirlenmesinin amacı, insanlara ve dillere dilsel yahut kültürel sınırlar çizmek değil, ortak bir dil öğretimi anlayışı yaratmaktır. Örneğin bir yabancı dili B 1 düzeyinde bilen birisinin tüm dünyada standartlaşmış becerilere sahip olmasını sağlamaktır. Dilin tek başına değil ait olduğu kültürle birlikte öğretilmesini desteklemektedir. Hedef dile yönelik yapılan ölçme-değerlendirme çalışmalarında (kur atlama, seviye belirleme vb. ) düzeylere göre belirlenen yeterliklerin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

 Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında uygulanabilecek yöntem ve teknikler önermek, bunların nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında uygulanabilecek yöntem ve teknikler önermek, bunların nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Hedef dilin öğretiminde kullanılacak ders araç gereçlerinin belirlenmesinde AOÖÇ’nin yeterlik düzeyleri dikkate alınmaktadır. Çerçeve Metin, öğretmenlere ve kurs yöneticilerine bir yol gösterici niteliğindedir. Dolayısıyla tek başına müstakil bir program özelliği taşımamaktadır. Program hazırlayıcılarına, ders kitabı yazarlarına, öğretmenlere ve diğer idari kesimlere yönelik hazırlanan metin, öğrenme programları için de bir genel standart önermektedir.

 Dil bilgisi kurallarının öğretiminin dil öğretimi için yeterli olmayacağını, dil öğretiminin beceri temelli

Dil bilgisi kurallarının öğretiminin dil öğretimi için yeterli olmayacağını, dil öğretiminin beceri temelli olduğunu savunmaktadır. Yabancı-ikinci dil öğretimi için hazırlanması düşünülen bir öğretim programının taşıması gereken özellikleri sıralamaktadır. AOÖÇ edinim ve öğrenme kavramları konusundaki tartışmanın dışında kalmayı tercih etmekte ve ikisinin birlikte kullanılabileceğini, önemli olanın hedef dili öğrenenlere kazandırmak olduğunu belirtmektedir. Dil öğretiminin paydaşlarının süreç içerisinde yükleneceği sorumlulukları açıklamaktadır. Dil öğretim faaliyetlerinin ihtiyaç analizi yapılarak planlanması gerektiğini savunmaktadır. AOÖÇ’ye hangi alanlarda ihtiyaç duyulabileceğini tanımlamaktadır.

 AÖOÇ’de hâkim olan iletişimsel yöntemin amacı, tüm becerilerin aynı oranda ilerlemesini sağlamaktır. Tüm

AÖOÇ’de hâkim olan iletişimsel yöntemin amacı, tüm becerilerin aynı oranda ilerlemesini sağlamaktır. Tüm öğrenme alanlarına yönelik olan bu ilerletme isteğinin amacı, bireyi iletişim kuracak düzeye getirmektir. AÖOÇ belirtilen yaklaşımla paralel olarak tüm dil becerilerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alır ve hepsini kullandırarak geliştirmeyi amaçlar. Temel alınan yaklaşımdan hareketle çerçeve metinde yöntemlerin bu kadar çeşitli olmasının nedeni, bazı yöntem ve tekniklerin tek bir dil becerisine yüklenip diğerlerini ihmal etmesini engellemektir. Yöntemlerin ve tekniklerin sayısı dile ve dilin özelliklerine göre sayıca fazlalaşabilir.