DIE PROBLEEM IS EEN DING DIE KREATIEWE OPLOSSING

  • Slides: 26
Download presentation
DIE PROBLEEM IS EEN DING; DIE KREATIEWE OPLOSSING DAARVAN ’N ANDER! @Kopiereg voorbehou -

DIE PROBLEEM IS EEN DING; DIE KREATIEWE OPLOSSING DAARVAN ’N ANDER! @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

INLEIDING Die oplossing van 'n probleem behels om vanaf die huidige situasie na die

INLEIDING Die oplossing van 'n probleem behels om vanaf die huidige situasie na die gewenste situasie te beweeg. 'n Voorbeeld hiervan is: Hoe kry ek my ouers so ver om my sakgeld te verhoog? Of: Hoe kry ek hom/haar sover om met my uit te gaan? Of as jy al daarvoor kans sien: Hoe kan ek wêreldvrede bewerkstellig en sommer ook die HIV/Vigs-probleem oplos? @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

DOELWIT 4 Die doelwit van Module 3 is om jou aan 'n weergawe van

DOELWIT 4 Die doelwit van Module 3 is om jou aan 'n weergawe van 'n Kreatiewe Denke Probleemoplossingsmodel (KPO) bekend te stel. @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

DEFINISIE KPO is 'n beproefde metode om enige probleem op verbeeldingryke en kreatiewe wyse

DEFINISIE KPO is 'n beproefde metode om enige probleem op verbeeldingryke en kreatiewe wyse op te los. Die verskil tussen gewone probleemoplossing en probleemoplossing met behulp van kreatiewe denke, is dat kreatiewe denke probleemoplossing aan spesifieke vereistes van kreatiewe denke moet voldoen: @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

Kreatiewe: Die produk moet nuut en innoverend (oorspronklik) wees, sowel as toepaslik en bruikbaar

Kreatiewe: Die produk moet nuut en innoverend (oorspronklik) wees, sowel as toepaslik en bruikbaar Probleem: Dit dui op enige situasie wat 'n uitdaging of geleentheid bied, of wat 'n bekommernis is. Die probleem word dus uiteengesit. Oplossing: Dit beteken om baie verskillende maniere te vind om die probleem op te los. 'n Lys van baie verskillende en nuwe, oorspronklike idees of moontlike nuttige oplossings vir die probleem word saamgestel (divergente denke). Die beste opsie(s) word uit die lys gekies (konvergente denke) en toegepas. @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

Samevattend blyk kreatiewe denke probleemoplossing te wees om na 'n probleem as 'n uitdaging

Samevattend blyk kreatiewe denke probleemoplossing te wees om na 'n probleem as 'n uitdaging of geleentheid te kyk, en daarna uit soveel as moontlik idees die risiko te neem om 'n oplossing te vind wat nuut en anders is, sodat die oplossing prakties toegepas kan word en aan jou eie, unieke behoeftes kan voldoen. @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

BELANGRIKSTE AANNAMES VAN KPO: Almal kan op een of ander manier kreatief dink. Vaardighede

BELANGRIKSTE AANNAMES VAN KPO: Almal kan op een of ander manier kreatief dink. Vaardighede om kreatief te dink, kan aangeleer word. 'n Oop ingesteldheid en gewilligheid om risiko’s te neem is nodig. Dit beteken dus om anders oor 'n saak te dink en dat jy nie sal bang wees om te waag nie. @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

KRITERIA VIR DIE KREATIEWE PRODUK Goeie vraag! Natuurlik wil jy nou weet hoe 'n

KRITERIA VIR DIE KREATIEWE PRODUK Goeie vraag! Natuurlik wil jy nou weet hoe 'n kreatiewe produk veronderstel is om te lyk. Dit moet aan die volgende kriteria voldoen: Vloeiendheid of vlotheid: Dit dui op die vermoë om 'n groot aantal idees, konsepte of antwoorde op vrae uit te dink (genereer). Buigsaamheid: Dit dui op die vermoë om van een perspektief na 'n ander te verskuif en dieselfde probleem op verskillende maniere te bestudeer om 'n aantal uiteenlopende idees uit te dink of te genereer. Oorspronklikheid: Dit dui op hoe uniek en nuut 'n idee is. Fokus op die essensie (belangrikste): Dit dui op die vermoë om uit verskillende potensiële oplossings op die belangrikste oplossing te fokus. Uitbouiing: Die idee word nou uitgebrei en verfyn (diepte gegee). Daarna word dit in die praktyk toegepas. Die vele implikasies en waarde wat die idee of produk tot gevolg mag hê word geëvalueer om die sukses daarvan te bepaal. @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

WERKSWYSE Die wyse waarop dit sal plaasvind, is soos volg: 4 Hou jou kreatiewe

WERKSWYSE Die wyse waarop dit sal plaasvind, is soos volg: 4 Hou jou kreatiewe denke werkboek en skryfgoed byderhand om aantekeninge te maak. 4 Die voorbeeld waarmee elke tegniek telkens geïllustreer word, is die volgende: Die tieners van Saaifontein is verveeld, omdat geen vermaak vir hulle beskikbaar is nie. Jy moet hierdie probleem op kreatiewe wyse oplos! (Ons sal dwarsdeur die program na hierdie voorbeeld verwys en die werkswyse sal dus weer tydens Module 4 herhaal word. ) @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

Hier volg die stappe van kreatiewe probleemoplossing : 4 Bepaal die probleem. 4 Bepaal

Hier volg die stappe van kreatiewe probleemoplossing : 4 Bepaal die probleem. 4 Bepaal die doelwitte. 4 Dink oplossings vir die probleem uit. 4 Evalueer die moontlike oplossings. 4 Pas die oplossings toe. @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

A. BEPAAL DIE PROBLEEM… Dit is die deel waar die linkerhemisfeer van die brein

A. BEPAAL DIE PROBLEEM… Dit is die deel waar die linkerhemisfeer van die brein grotendeels benut word. Die probleem word beskou as 'n doelwit, wens of uitdaging wat bereik moet word. Hierdie vertrekpunt of aanvanklike aspek waarmee jy ontevrede is, word bepaal. Begin met die uitkoms in gedagte. Die volgende vrae kan jou help om hieroor na te dink: Wat wil jy graag verander? Hoe kan jy dit anders doen? Wat sal dit kos? @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

A. BEPAAL DIE PROBLEEM Kies nou jou eie probleem wat jy met behulp van

A. BEPAAL DIE PROBLEEM Kies nou jou eie probleem wat jy met behulp van kreatiewe denke wil oplos. Hierdie probleem moet nie 'n vaardigheid van een of ander aard behels nie, byvoorbeeld om tennis te kan speel, 'n fiets te kan herstel, of vis te vang nie. Dink eerder aan iets soos 'n verhouding wat jy wil verbeter, die fondsinsameling vir die matriekafskeid wat jy moet reël, of iets soortgelyks. Skryf jou probleem neer of teken dit in jou kreatiewe denke werkboek. VOORBEELD: Die tieners van Saaifontein is verveeld, omdat geen vermaak vir hulle beskikbaar is nie. Jy wil graag iets aan die saak doen en besluit om vir hulle vermaak te reël. Dit kan waarskynlik baie geld kos! (Presiese bedrae kan later bepaal word). @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

B. BEPAAL DIE DOELWITTE Die agtergrond wat met die probleem verband hou word ondersoek,

B. BEPAAL DIE DOELWITTE Die agtergrond wat met die probleem verband hou word ondersoek, al die detail, feite, vrae, inligting en emosies wat daarmee verband hou. Verskillende perspektiewe (uitgangspunte) word bestudeer, voordat belangrike inligting uitgesorteer en gekies word. Gebruik nou Wie, Wat, Wanneer, Waar, Hoekom en Hoe vrae: Wat wil jy bereik? Hoe wil jy dit bereik? Wie moet betrokke wees? Wanneer moet dit gebeur? Waar moet dit gebeur? Hoekom wil jy betrokke raak? En so meer … @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

B. BEPAAL DIE DOELWITTE VOORBEELD: Ons gaan nou een voorbeeld gebruik om 'n probleem

B. BEPAAL DIE DOELWITTE VOORBEELD: Ons gaan nou een voorbeeld gebruik om 'n probleem met behulp van kreatiewe denke op te los. Dié voorbeeld is gekies, omdat dit baie algemeen is. Elke persoon het sy eie unieke probleme en wil dit graag oplos. Om die algemene probleem op te los en die beginsels vir kreatiewe denke daarvoor te gebruik kan dit jou help om ook jou eie probleem met behulp van kreatiewe denke op te los. Jy kan dalk besluit om 'n vermaaklikheidsentrum vir die tieners van Saaifontein in te rig. Jy moet besluit wie jy wil hê om jou te help, hoe jy dit gaan reël (byvoorbeeld deur 'n vergadering te hou), waar en wanneer die vergadering gaan plaasvind, wat tydens die vergadering besluit moet word, en so meer. @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

C. DINK OPLOSSING(S) VIR DIE PROBLEEM UIT Dit is die deel waar die regterhemisfeer

C. DINK OPLOSSING(S) VIR DIE PROBLEEM UIT Dit is die deel waar die regterhemisfeer grootliks benut word. Tydens die sogenaamde dinkskrumfase (brainstorming) en divergente fase vind 'n wye verskeidenheid van idee-generering plaas. Alle moontlike (en oënskynlik onmoontlike!), interessante, nuwe, kreatiewe oplossings vir die probleem word nou bepaal. Geen kritiek of besware word geopper nie. Idees en nuwe kombinasies van idees kan wild, vreemd, prettig en “buite die reëls” wees. Hier kan jy regtig jou verbeelding vrye teuels gee en kan jy selfs risiko’s neem. Om jou te help kan jy elke stelling begin met: Op watter maniere mag ek… Byvoorbeeld: Op watter maniere mag ek … die matriekafskeid reël? Op watter maniere mag ek … my verhouding met my ma verbeter? Op watter maniere mag ek … beter in Wiskunde doen? En so meer/Ensovoorts. Hou jou kreatiewe werboek en skryfgoed byderhand om jou idees neer te skryf of te teken. @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

C. DINK OPLOSSING(S) VIR DIE PROBLEEM UIT VOORBEELD: Jy kan nou byvoorbeeld vra: Op

C. DINK OPLOSSING(S) VIR DIE PROBLEEM UIT VOORBEELD: Jy kan nou byvoorbeeld vra: Op watter maniere mag ek … vermaak vir die tieners in Saaifontein reël? Op watter maniere mag ek … die gemeenskap betrokke kry? Op watter maniere mag ek … die tieners self betrokke kry? Op watter maniere mag ek … geld insamel vir die projek? @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

@Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

@Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

D. EVALUEER DIE MOONTLIKE OPLOSSINGS Die linkerhemisfeer kry nou weer die geleentheid om aktief

D. EVALUEER DIE MOONTLIKE OPLOSSINGS Die linkerhemisfeer kry nou weer die geleentheid om aktief te raak. Dit is die konvergente fase waartydens keuses uit al die moontlike oplossings gemaak moet word. Voorwaardes vir die sukses van jou oplossing(s) moet egter vooraf bepaal word, dit wil sê jy moet vooraf besluit aan watter vereistes jou oplossings moet voldoen. Elke oplossing of idee word nou een vir een geneem. Al die moontlike voor-en nadele word krities ondersoek, sowel as die praktiese toepassingsmoontlikhede daarvan om te bepaal wat die beste moontlike oplossing, die tweede beste een, en so meer is. Jy kan ook vir elke moontlike oplossings 'n punt uit tien toeken om te bepaal watter oplossing die beste, tweede beste, en so meer is. Hou in gedagte dat 'n kreatiewe idee slegs nuttig is wanneer dit geïmplementeer (in die praktyk toegepas) kan word! @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

D. EVALUEER DIE MOONTLIKE OPLOSSINGS VOORBEELD: bou 'n fliekteater op Saaifontein; kry 'n saal

D. EVALUEER DIE MOONTLIKE OPLOSSINGS VOORBEELD: bou 'n fliekteater op Saaifontein; kry 'n saal waar tieners sokkies kan hou, speletjies kan speel, en so meer. begin allerhande klubs vir tieners, byvoorbeeld 'n hengelklub, 'n modelbouklub, en so meer. Jy besluit byvoorbeeld vooraf dat jou oplossing(s) goedkoop moet wees, binne 'n sekere tydperk toegepas moet word en deur tieners self bestuur moet word. Moontlike oplossings waaraan jy kan dink is die volgende drie: @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

D. EVALUEER DIE MOONTLIKE OPLOSSINGS Neem nou die idees een vir een en skryf

D. EVALUEER DIE MOONTLIKE OPLOSSINGS Neem nou die idees een vir een en skryf moontlike voor- en nadele vir elke idee neer, byvoorbeeld: Bou 'n fliekteater op Saaifontein: Voordele Tieners geniet om te fliek. Volwassenes kan saamfliek. Naburige dorpe se inwoners kan saamfiek. Nadele Dit is duur! Dit gaan tyd neem om te bou. Saal Voordele 'n Saal is beskikbaar. Die saal is dadelik beskikbaar. Nadele Toestemming moet by die Stadsraad verkry word. Kostes van versiering/inrigting is dalk hoog. Voordele Goedkoop. Klubgelde kan betaal word. Kan wye verskeidenheid aanbied. Nadele Moet mense kry om aan te bied of te bestuur. Moet seker wees wie gaan belangstel. Klubs @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

D. EVALUEER DIE MOONTLIKE OPLOSSINGS Nou neem jy bogenoemde uiteensetting en besluit watter idee

D. EVALUEER DIE MOONTLIKE OPLOSSINGS Nou neem jy bogenoemde uiteensetting en besluit watter idee die beste en maklikste lyk om te implementeer. Onthou ook dat een wilde “buite die reëls” idee dalk kan aanleiding gee tot ander goeie idees, byvoorbeeld: Jy besluit dalk dat die moontlike oplossing is om verskillende klubs vir tieners te stig; daarna besluit jy om 'n saal te kry wat as vermaaklikheidsentrum kan dien; en daarna besluit jy om 'n fliek te bou. Hierdie idees kan daartoe aanleiding gee dat jy besluit om in die vermaaklikheidsentrum klubs aan te bied en films te vertoon ! @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

E. PAS DIE OPLOSSING(S) TOE Die linker- en regterhemisfere word nou beide benut. 'n

E. PAS DIE OPLOSSING(S) TOE Die linker- en regterhemisfere word nou beide benut. 'n Plan van aksie word nou saamgestel om die oplossing in die praktyk in werking te stel. 'n Toewyding (“commitment”) tot die oplossing is nodig vir die implementering daarvan. Die volgende moet onder meer bepaal word, naamlik: wie is waarvoor verantwoordelik, wie doen wat , wanneer moet dit gedoen word, watter bronne is beskikbaar (byvoorbeeld mense, geboue, aktiwiteite) en waar vind dit plaas? Die uitkoms word dan krities evalueer om te bepaal of sukses behaal is. Ja, “the proof is in the pudding”! @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

PAS DIE OPLOSSING(S) TOE … VOORBEELD: Jy kan nou jou stappe stapsgewys neerskryf, byvoorbeeld:

PAS DIE OPLOSSING(S) TOE … VOORBEELD: Jy kan nou jou stappe stapsgewys neerskryf, byvoorbeeld: Stap 1: Probeer uitvind watter tieners wat jy ken sal graag betrokke wil wees om vermaak vir die tieners van Saaifontein aan te bied. Stap 2: Hou 'n vergadering met hulle om doelwitte en moontlike oplossings te bepaal. Stap 3: Reël afsprake met die verskillende volwassenes wat julle wil betrek, byvoorbeeld die Stadsraad, bankbestuurders, en so meer. Stap 4: Tref alle verdere praktiese reëlings met betrekking tot die vestiging van die sentrum met behulp van jou komitee, byvoorbeeld waar dit gevestig gaan wees, wie dit sal versier, watter aktiwiteite aangebied gaan word, wie daarvoor gaan betaal, hoe die sentrum onderhou gaan word, en so meer. Stap 5: Voeg enige ander stappe hierby wat moontlik nodig mag wees. Stap 6: Geniet die sentrum saam met die res van Saaifontein se tieners! @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

@Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

@Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

Dit is egter nie slegs die stappe van KPO wat dit 'n effektiewe proses

Dit is egter nie slegs die stappe van KPO wat dit 'n effektiewe proses maak nie. Daar word van beide divergente (oop denke of die uitdink van soveel moontlike idees) en konvergente (geslote denke of die maak van keuses) denke gebruik gemaak. Kreatiewe tegnieke is 'n praktiese metode, vaardigheid, oefening of gereedskap wat gebruik word om divergente denke te ontwikkel. Hierdie kreatiewe tegnieke kan aangeleer word en word in Module 4 uiteengesit. (Die proses om keuses te maak of konvergent te dink is reeds in Stap D: “EVALUEER DIE MOONTLIKE OPLOSSINGS” van die KPO-proses hierbo uiteengesit). @Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

@Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)

@Kopiereg voorbehou - Laudi Ströh (082 -4144 -100)