Dialup i kuno umreavanje Dialup i kuno umreavanje

  • Slides: 10
Download presentation
-Dialup i kućno umrežavanje-

-Dialup i kućno umrežavanje-

Dialup i kućno umrežavanje Razmotrićemo: a) dialup umrežavanje koje se odnosi na korišćenje telefonskog

Dialup i kućno umrežavanje Razmotrićemo: a) dialup umrežavanje koje se odnosi na korišćenje telefonskog sistema radi potrebe biranja (dial) u mreži b) kreiranje kućno-baziranog LAN-a. Ovako formirani LAN nazivamo PAN (Personal Area Network)

Šta je Dialup umrežavanje? Dialup umrežavanje se odnosi na mrežnu konekciju koja se uspostavlja

Šta je Dialup umrežavanje? Dialup umrežavanje se odnosi na mrežnu konekciju koja se uspostavlja putem dialing (biranja) u mreži preko javnog telefonskog sistema. Dialup konekcije mogu biti analogne i digitalne. Kod analognih konekcija koriste se modemi, a digitalne konekcije se zasnivaju na digitalnom konektiranju tipa E 2 E (End-to-end). U opštem slučaju dialup konekcije se mogu klasifikovati kao: a) terminalno-bazirane b) mrežno bazirane

Terminalna dialup konekcija podrazumeva korišćenje specijalnog terminalnog emulacionog softvera. Ovaj softver čini da se

Terminalna dialup konekcija podrazumeva korišćenje specijalnog terminalnog emulacionog softvera. Ovaj softver čini da se lokalni sistem ponaša kao terminal za udaljenu mašinu. Ovakav tip konekcije se ponekad naziva tty konekcija, i predstavlja akronim za teletype, termin koji je, na početku razvoja računarstva, ukazivao na terminalnu konekciju izmedju uradjaja i centralizovanog host-a.

Dialup preko telefonske linije Tipična dialup konekcija koristi standardnu telefonsku liniju za ostvarivanje konekcije

Dialup preko telefonske linije Tipična dialup konekcija koristi standardnu telefonsku liniju za ostvarivanje konekcije tipa računar-računar (a) ili konekcije tipa računar-sa-mrežom

Terminalna dialup konekcija Tipična dialup konekcija koristi standardnu telefonsku liniju za ostvarivanje konekcije tipa

Terminalna dialup konekcija Tipična dialup konekcija koristi standardnu telefonsku liniju za ostvarivanje konekcije tipa računar-računar (b) preko terminal servera

Mrežna dialup konekcija Kod mrežne dialup konekcije, specijalni mrežni softver čini da lokalna mašina

Mrežna dialup konekcija Kod mrežne dialup konekcije, specijalni mrežni softver čini da lokalna mašina postane pravi umreženi host. Mrežna dialup konekcija transformiše lokalnu mašinu u umreženi čvor i obezbedjuje mu da poseduje iste mogućnosti kao i bilo koji drugi mrežni čvor koji je direktno povezan na LAN. PPP (Point-to Point Protocol) veza (standardno se koristi od strane korisnika koji se preko kuće povezuju na Internet) je primer mrežno-bazirane dialup konekcije. Preko telefonske linije PPP omogućava lokalnoj mašini da postane direktno povezani Internet host.

Mrežna dialup konekcija Umrežene dialup konekcije se uspostavljaju koristeći specijalni mrežni sofver kakav je

Mrežna dialup konekcija Umrežene dialup konekcije se uspostavljaju koristeći specijalni mrežni sofver kakav je PPP ili SLIP (Serial Line Internet Protocol). Na lokalnoj strani, klijent verzija PPP-a ili SLIP-a ostvaruje vezu sa udaljenom mašinom izvršavajući server verziju PPP-a ili SLIP-a. Udaljena mašina može biti drugi računar ili terminalni server. Nakon što se veza ostvari, lokalnoj mašini se dodeljuje mrežna adresa. U zavisnoti od konfiguracije, server može da: a) izabere adresu iz pool-a dostupnih adresa, a udaljenoj mašini dinamički dodeli mrežnu adresu, i b) koristi unapred-dodeljenu (preassigned) adresu

Analogni modemi Već smo ranije ukazali da se za prenos digitalnih podataka (izlaz iz

Analogni modemi Već smo ranije ukazali da se za prenos digitalnih podataka (izlaz iz računara) preko analogno zasnovane komunikacione mreže (starog telefonskog sistema - POTS) zahteva konverzija digitalnih podataka u analognu formu. Uredjaj koji obavlja objedinjenju funkciju modulacija-demodulacija naziva se modem. Modem se instalira kako na predajnoj tako i na prijemnoj strani komunikacione veze. Postoji veliki broj standarda za modeme. International Telecommunication Union (ITU-T) organizacija je donela odgovarajuće standarde za modeme, poznate kao V-series.

Izabrani V. x modemski protokoli Tipični primeri

Izabrani V. x modemski protokoli Tipični primeri