Dialog i partnerstwo szans na rozwj zasobw ludzkich

  • Slides: 13
Download presentation
„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7. 2 Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora integracji społecznej Poddziałanie 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Podsumowanie realizacji projektu Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7. 2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora integracji społecznej Poddziałanie 7. 2. 1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Cel główny: • Wzmocnienie dialogu, partnerstwa i współpracy w zakresie realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i spójności Społecznej w Powiecie Kartuskim Osiągniecie celu głównego było możliwe poprzez realizację celów szczegółowych: • promocję wspólnego rozwiązywania problemów społecznych • wzmocnienie współpracy (integracja partnerów) z JST, NGO instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, władz samorządowych, szkół, pracodawców i przedsiębiorców • promowanie tworzenia projektów partnerskich – informację o zasadach partnerstwa • wsparcie organizacyjne i merytoryczne podmiotów i przedsięwzięć zaangażowanych we wdrażanie PPn. Rz. Zi. SS Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” • Wartość projektu 186 650, 00 zł (dofinansowany w całości) • Okres realizacji projektu Od 01. 09. 2009 Do 31. 12. 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Grupa docelowa to Działające na terenie Powiatu Kartuskiego: • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej • Podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej • Organizacje pozarządowe • Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie • Gminy Powiatu • Pracodawcy, przedsiębiorcy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Działania: 1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego w siedzibie Starostwa • Indywidualne konsultacje i doradztwo dla osób i podmiotów zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na rzecz rozwoju powiatu w ramach PO KL – około 40 os. • Kojarzenie potencjalnych partnerów • Działania promocyjno informacyjne PO KL, EFS, PPn. Rz. Zi. SS • Informacje na temat konkursów priorytetów i możliwych do realizacji projektów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Działania: 2. Warsztaty aktualizujące Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej • 23 -24 listopada 2009 odbyły się 2 dniowe warsztaty mające na celu wypracowanie aktualizacji Programu w oparciu o materiały zgromadzone w ramach gminnych spotkań informacyjnych które zorganizowane zostały podczas I edycji projektu • W warsztatach wzięło udział 20 osób – przedstawiciele Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Szkół, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Organizacji pozarządowych W efekcie w 2010 r wydano zaktualizowaną wersję Powiatowego programu dostępną w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronach internetowych Powiatu • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Działania: 3. Organizacja i przeprowadzenie Konferencji • Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 6 października dla 50 osób i zaproszonych prelegentów • Informacje na temat celów II edycji projektu • Podsumowanie I edycji jako punkt wyjścia do kolejnych działań • Prezentacje dobrych przykładów działań partnerskich na podstawie doświadczeń KUL w Wieżycy oraz CIO w Słupsku. • Konferencja podsumowująca projekt również dla 50 osób i zaproszonych prelegentów • Prezentacja osiągnięć i wskaźników projektu • Przyznanie Wyróżnień w konkursie „Dobre praktyki EFS w Powiecie Kartuskim” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Działania: 4. Gminne spotkania informacyjne wiosną 2010 r. • Organizacja spotkań w każdej z 8 gmin Powiatu • Podczas spotkań poruszane były tematy: • Praktyczne aspekty realizacji PPn. Rz. Zi. SS (konsultacje pomysłów wybranych do realizacji) • Promocja PO KL i EFS • Zasady wdrażania PO KL w pomorskim, prezentacja planów działania • Praktyczne elementy przygotowania wniosku o dofinansowanie • Promocja Punktu Konsultacyjnego w siedzibie Starostwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Działania: 5. Warsztaty służące wypracowaniu wspólnych projektów • W celu zawiązania współpracy i realizacji konkretnych projektów zorganizowano i przeprowadzono 8 - 2 dniowych warsztatów których celem było praktyczne przedstawienie zagadnień związanych z aplikowaniem o środki PO KL oraz próba nawiązania partnerstw. • Spotkania poświęcone będą poszczególnym priorytetom regionalnym PO KL W warsztatach wzięło udział 120 os. przedstawicieli JST, Organizacji pozarządowych, sektora pomocy społecznej, szkolnictwa i również branży biznesu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Działania: 6. Promocja projektu • • • Materiały promocyjne: • Ulotki, plakaty, naklejki, długopisy, baner informacyjny, publikacja podsumowująca Publikacje i informacje w prasie i mediach Informacje na stronie www. kartuskipowiat. pl Materiały oraz informacje będą rozpowszechniane na terenie całego Powiatu – ze szczególnym uwzględnieniem Urzędów Gmin, GOPSów, Szkół Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Osiągnięte Rezultaty: Rezultaty twarde: • • • Aktualizacja PPn. Rz. Zi. SS – 1 Publikacja opracowania uwarunkowań dot. Rozwoju dialogu i partnerstwa w Powiecie Kartuskim -grudzień 2010 r. Publikacja materiału prezentującego efekty prac nad rozwojem partnerstwa grudzień 2010 r. Przeprowadzenie 160 godzin konsultacji indywidualnych – do tej pory przeprowadzono 140 Przeprowadzenie 80 godzin warsztatów Zawiązanie 4 partnerstw w celu realizacji inicjatyw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II”

„Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – edycja II” Dziękuję za uwagę Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu ul. Gdańska 26 83 -300 Kartuzy Tel. 058 685 40 05 wew. 608 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Realizatorem projektu jest Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu