DENETM VE DENETM UYGULAMASI DENETM Uluslararas Denetiler Enstitsnn

  • Slides: 66
Download presentation
İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM UYGULAMASI

İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM UYGULAMASI

İÇ DENETİM Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün tanımına göre; İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek

İÇ DENETİM Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün tanımına göre; İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve nesnel bir güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim (kurumsal yönetim) süreçlerini ve bu süreçlerin etkinliğini değerlendirerek ve geliştirilmesine yardımcı olarak kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İÇ DENETİM İç denetim, bilginin doğruluğunu ve güvenirliğini test edip yönetime güvence verir. Yapılan

İÇ DENETİM İç denetim, bilginin doğruluğunu ve güvenirliğini test edip yönetime güvence verir. Yapılan iş ve işlemlerde mevzuata uygunluğu kontrol eder Süreçlerde yer alan faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli şekilde yürütülüp yürütülmediğini değerlendirir. Yaptığı denetim esnasında yolsuzluk ve usulsüzlüğe ilişkin bir bulgu elde ederse, gereği için bunu üst yönetime iletir.

İÇ DENETİMİN DAYANAĞI İç denetimin temel dayanağı 5018 sayılı Kanun’dur. İlgili Kanun’un 63, 64,

İÇ DENETİMİN DAYANAĞI İç denetimin temel dayanağı 5018 sayılı Kanun’dur. İlgili Kanun’un 63, 64, 65, 66 ve 67 inci maddelerinde iç denetime ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun da kamu mali yönetiminin yapısı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun da kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, yönetim sorumluluğu esasına göre düzenlenmiş olup, üst yöneticilerin bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığı ile yerine getirecekleri belirtilmiştir.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN AMACI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YAPISI VE

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN AMACI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ KAMU BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI MALİ İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI MALİ KONTROL

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN KAPSAMI GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN KAPSAMI GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ İDARELER GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ DÜZENLEYİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAHALLİ İDARELER

KAMU KAYNAĞININ KULLANILMASININ GENEL ESASLARI MALİ SAYDAMLIK (MADDE 7) HESAP VERME SORUMLULUĞU (MADDE 8)

KAMU KAYNAĞININ KULLANILMASININ GENEL ESASLARI MALİ SAYDAMLIK (MADDE 7) HESAP VERME SORUMLULUĞU (MADDE 8) STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (MADDE 9)

MALİ SAYDAMLIK - GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIN AÇIK OLARAK TANIMLANMASI, - MALİ SÜREÇLERİN, UYGULAMA

MALİ SAYDAMLIK - GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIN AÇIK OLARAK TANIMLANMASI, - MALİ SÜREÇLERİN, UYGULAMA SONUÇLARININ VE RAPORLARIN KAMUOYUNA AÇIK OLMASI, - KAMU İDARELERİNCE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLEMELERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASI, - KAMUDA STANDART MUHASEBE SİSTEMİ OLUŞTURULMASI.

HESAP VERME SORUMLULUĞU HER TÜRLÜ KAMU KAYNAĞININ ELDEEDİLMESİ VE KULLANILMASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ OLANLAR,

HESAP VERME SORUMLULUĞU HER TÜRLÜ KAMU KAYNAĞININ ELDEEDİLMESİ VE KULLANILMASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ OLANLAR, KAYNAKLARIN; ETKİLİ EKONOMİK VERİMLİ HUKUKA UYGUN OLARAK ELDE EDİLMESİNDEN, KULLANILMASINDAN, MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDEN, RAPORLANMASINDAN, KÖTÜYE KULLANILMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINDAN , SORUMLU VE YETKİLİ MERCİLERE HESAP VERMEK ZORUNDADIR.

ÜST YÖNETİCİLER, İDARELERİNİN STRATEJİK PLANLARI VE BÜTÇELERİNİN KALKINMA PLANINA, YILLIK PROGRAMLARA, KURUMUN STRATEJİK PLAN

ÜST YÖNETİCİLER, İDARELERİNİN STRATEJİK PLANLARI VE BÜTÇELERİNİN KALKINMA PLANINA, YILLIK PROGRAMLARA, KURUMUN STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS HEDEFLERİ İLE HİZMET GEREKLERİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAN, SORUMLULUKLARI ALTINDAKİ KAYNAKLARIN ETKİLİ, EKONOMİK VE VERİMLİ ŞEKİLDE EDİLMESİ VEKULLANIMINI SAĞLAMAKTAN, KAYIP VE KÖTÜYE KULLANIMIN ÖNLENMESİNDEN, MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN GÖZETİLMESİ VE İZLENMESİNDEN, VE BU KANUNDA BELİRTİLEN GÖREV VESORUMLULUKLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDEN , BAKANA, KARŞI SORUMLUDURLAR.

HARCAMA YETKİLİSİ HARCAMA YETKİLİLERİ ÖDENEKLERİN ETKİLİ EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINDAN ÜST YÖNETİCİYE KARŞI SORUMLUDUR

HARCAMA YETKİLİSİ HARCAMA YETKİLİLERİ ÖDENEKLERİN ETKİLİ EKONOMİK VE VERİMLİ KULLANILMASINDAN ÜST YÖNETİCİYE KARŞI SORUMLUDUR

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU VE İÇ KONTROL KAVRAMI

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU VE İÇ KONTROL KAVRAMI

KONTROL ÜST YÖNETİCİ VE HARCAMA YETKİLİLERİNİN KAMU KAYNAKLARININ; İDARENİN AMAÇLARI VE BELİRLENMİŞ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE

KONTROL ÜST YÖNETİCİ VE HARCAMA YETKİLİLERİNİN KAMU KAYNAKLARININ; İDARENİN AMAÇLARI VE BELİRLENMİŞ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK; ETKİLİ , EKONOMİK VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLAYABİLMELERİ İÇİN KURUMSAL BİR YAPIYA VE ETKİN BİR KONTROL SİSTEMİ İLE YÖNTEM VE SÜREÇLERE İHTİYAÇ VARDIR. YÖNETİM, HEDEF VE AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MAKUL BİR GÜVENCE SAĞLAMAK İÇİN YETERLİ TEDBİR ALINMASINI PLANLAR, TERTİPLER VE YÖNLENDİRİR.

KONTROL SİSTEMİ Amaçlar Gerçekleşmesini istediğimiz sonuçlar Riskler Amaçlara ulaşmayı engelleyebilecek olaylar ya da durumlar

KONTROL SİSTEMİ Amaçlar Gerçekleşmesini istediğimiz sonuçlar Riskler Amaçlara ulaşmayı engelleyebilecek olaylar ya da durumlar Kontroller Riskleri bertaraf ederek ya da minimize ederek amaçlara ulaşmayı sağlayan araçlar ve yöntemler Sonuçlar

İÇ KONTROL “Kurumun üstlenmiş olduğu misyon doğrultusunda, kamu kaynaklarının kaybolma, yanlış kullanım ve zarar

İÇ KONTROL “Kurumun üstlenmiş olduğu misyon doğrultusunda, kamu kaynaklarının kaybolma, yanlış kullanım ve zarar görme risklerine karşı korunması, faaliyetlerin etik kurallar, etkililik, etkinlik ve ekonomiklik ilkeleri çerçevesinde hesap verilebilirlik yükümlülükleri yerine getirilerek, ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi , finansal ve operasyonel raporlamanın doğruluğu ve güvenilirliğinin sağlanması, amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda makul bir güvence sağlayan, riskleri karşılamak amacıyla tasarlanan organizasyon, yöntem ve iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI İdarenin misyonunun gerçekleştirilmesi, ve amaçlarının İdarenin gelir, gider ve varlıklarının etkili,

İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI İdarenin misyonunun gerçekleştirilmesi, ve amaçlarının İdarenin gelir, gider ve varlıklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, İsraf, kötüye kullanım, usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi, Mali ve operasyonel bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması, Kurum varlıkların korunması.

İç Kontrol Bir süreç olarak iç kontrol kendi içerisinde bir son değil, sona gitmek

İç Kontrol Bir süreç olarak iç kontrol kendi içerisinde bir son değil, sona gitmek için kullanılan bir araçtır. İç kontrol sadece bir takım politika bildirimleri, talimatnameler, formlardan ibaret değildir; insanların etkisine açıktır. İç kontrol önemli derecede bir teminat sağlayabilir fakat hiç bir zaman bir garanti teşkil etmez.

İÇ KONTROL SİSTEMİ ZAYIF İSE! Amaçlarımıza ulaşamayız! Güvenilirliliğimizi kaybederiz, imajımız zedelenir. Parasal kayba uğrarız.

İÇ KONTROL SİSTEMİ ZAYIF İSE! Amaçlarımıza ulaşamayız! Güvenilirliliğimizi kaybederiz, imajımız zedelenir. Parasal kayba uğrarız. Hırsızlık, yolsuzluk, vakit kaybına maruz kalırız. Mevzuata aykırılıklarla karşılaşır, idari-mali ceza alırız.

İç kontrol sisteminin zayıf olduğunun sinyalleri Ø Yönetimin taleplerinin zamanında karşılanamaması Ø Açık ve

İç kontrol sisteminin zayıf olduğunun sinyalleri Ø Yönetimin taleplerinin zamanında karşılanamaması Ø Açık ve net olmayan yanlış bilgi üretilmesi Ø Kalabalık, karmaşık dosyalar Ø Moral seviyesi düşük çalışanlar Ø Sık sık BT sisteminin çökmesi Ø Kamuoyu nezdinde güvenilirliği düşük bir kurum olma

KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL İç kontrol mali iş ve işlemlerle sınırlı değildir. İç kontrol

KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL İç kontrol mali iş ve işlemlerle sınırlı değildir. İç kontrol sisteminin oluşturulmasından, yürütülmesi ve izlenmesinden yönetim sorumludur. Yönetim bu sorumluluğunun gereğini iç denetçiler vasıtası ile yerine getirir.

İÇ DENETİM

İÇ DENETİM

İÇ DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇ DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Dünya’da İç Denetimin Tarihsel Gelişimi 1940’lı yıllardan sonra iş hayatında ortaya çıkan gelişmeler ,

Dünya’da İç Denetimin Tarihsel Gelişimi 1940’lı yıllardan sonra iş hayatında ortaya çıkan gelişmeler , itibara dayalı sorumlulukları olan borsaya kote firmaların ve bankaların piyasada yer alması ve profesyonellere yetki devrinin başlaması ile iç denetim özel sektörde bir gereklilik olarak ortaya çıkmış ve iç denetim mesleği hızla gelişmişdir. İç Denetim 1941 yılında ABD’de kurulan İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ (IIA) ile de kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Bu enstitü İç Denetime ilişkin standartlar ve etik kurallar belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve İç denetim, iç kontrol, bilgi teknolojisi denetimi gibi konularda hizmet vermektedir.

Türkiye’de İç Denetimin Tarihsel Gelişimi Türkiye İç Denetim Enstitüsü 1995 yılında kurulmuştur. 850’den fazla

Türkiye’de İç Denetimin Tarihsel Gelişimi Türkiye İç Denetim Enstitüsü 1995 yılında kurulmuştur. 850’den fazla üyesi var. IIA - İç Denetçiler Enstitüsü’nün Ülkemizdeki ulusal temsilcisidir. (IIA Chapter) ECIIA – Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu üyesidir. Mesleki gelişime yönelik eğitimler ve seminerler düzenlemektedir. Her yıl mesleki kongre düzenlemektedir. Uluslararası mesleki standartların dilimize çevrilerek yayınlanmasını sağlamıştır. Standartların güncellenmesini sağlamaktadır. Ülkemizde Uluslararası mesleki sertifika (CIA, CFSA, CCSA, CGAP) sınavlarını düzenlemektedir. İç Denetim ile ilgili görüş ve önerileri ile düzenleyici otoriteler, meslek kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarına katkı sağlamaktadır.

İÇ DENETİM TANIMLARI

İÇ DENETİM TANIMLARI

İç Denetim Nedir ? Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik,

İç Denetim Nedir ? Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkili ve verimli yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

İç Denetim Tanımının Unsurları Objektiftir. Nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Kurumun faaliyetlerini geliştirmek

İç Denetim Tanımının Unsurları Objektiftir. Nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak amacı güder. Kurumun hedeflerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar. Risk yönetimi, iç kontrol süreçleri ve yönetim süreçlerin denetimi yapar. Sistematik ve disiplinli bir faaliyettir.

İÇ DENETİMİN BİLEŞENLERİ Kontrol süreçlerini değerlendirmek, Risk yönetim süreçlerini değerlendirmek, Yönetim süreçlerini değerlendirmek.

İÇ DENETİMİN BİLEŞENLERİ Kontrol süreçlerini değerlendirmek, Risk yönetim süreçlerini değerlendirmek, Yönetim süreçlerini değerlendirmek.

İÇ DENETİMİN NİTELİĞİ İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol

İÇ DENETİMİN NİTELİĞİ İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim sistemlerini değerlendirmeli ve bu sistemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmalıdır. Bu süreçlerin niyetlenildiği gibi çalıştığından ve kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasını sağlayacağından emin olmak için katkıda bulunmalıdır. Kurumun faaliyetlerinin performans etkinliği ve verimliliği açısından geliştirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunmalıdır. “İç Denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini DEĞERLENDİRMEK ve GELİŞTİRMEK yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. ”

 İç Denetim Doğrudan üst yöneticiye (Üniversitelerde Rektör) bağlı olarak yapılır. Sertifikalı iç denetçiler

İç Denetim Doğrudan üst yöneticiye (Üniversitelerde Rektör) bağlı olarak yapılır. Sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun koordinasyon ve rehberliğinde belirlenen standartlar ile genel kabul görmüş uluslararası standartlara göre gerçekleştirilir. İç denetçiler tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından onaylanan risk odaklı denetim plan ve programlarına göre yapılır. Sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir. Mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar. Fonksiyonel bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak yürütülür.

İÇ DENETÇİLER SİSTEME NASIL DEĞER KATABİLİR? Kritik kontrol sistemlerini ve risk yönetim süreçlerini gözden

İÇ DENETÇİLER SİSTEME NASIL DEĞER KATABİLİR? Kritik kontrol sistemlerini ve risk yönetim süreçlerini gözden geçirerek, İç kontrol sürecinin planlanması ve yönetilmesine yönelik risk bazlı yaklaşım geliştirerek, Yönetimin risk değerlendirmelerinin doğruluğunu sorgulayarak ve yönetimin risk ele alış stratejilerinin uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirerek, Sisteme değer katar.

Nesnel Güvence Sağlamak Ne Demektir? Kurum içinde; Etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna,

Nesnel Güvence Sağlamak Ne Demektir? Kurum içinde; Etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna, Risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, Üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, Varlıkların korunduğuna, Faaliyetlerin etkili, verimli, ekonomik ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğine, İlişkin kurum içine ve kurum dışına makul güvencenin verilmesidir.

İç Denetim – İç Kontrol İlişkisi Yönetimin iç kontrol yapısının etkinliğini düzenli bir biçimde

İç Denetim – İç Kontrol İlişkisi Yönetimin iç kontrol yapısının etkinliğini düzenli bir biçimde izlemesi ve gözden geçirmesi gerekir. Etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması yönetimin sorumluluğu iken, yönetimin bu yönde hareket ettiğinin garanti edilmesi iç denetim ile sağlanır. Yöneticiler iç kontrol sistemi ile ilgili bilgiyi, iç kontrol yapısının bir parçası olarak oluşturdukları iç denetim biriminin raporlarından edinebilirler. İç denetim iç kontrol sistemi ile ilgili olarak yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. İç denetim, objektifliği, denetleme yetenekleri ve organizasyon hakkındaki bilgisi ile yönetim için değerli bir kaynaktır.

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ İÇ DENETİMCE DEĞERLENDİRİLİR.

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ İÇ DENETİMCE DEĞERLENDİRİLİR. SAYIŞTAYIN MALİ TABLOLARIN GÜVENİLİRLİĞİNİ DENETLEMESİ DE AYNI ZAMANDA İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DENETLENMESİDİR. İÇ DENETİM, KURUMUN RİSK YÖNETİM, KONTROL VE YÖNETİŞİM SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK AMACINA YÖNELİK BİR YAKLAŞIMLA KURUMUN AMAÇLARINA ULAŞMASINA YARDIMCI OLUR.

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM Özetle, iç denetçiler; İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM Özetle, iç denetçiler; İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığına ilişkin yönetime makul güvence verirler. Sistemdeki zayıflıklar ve risklerin giderilmesi için önerilerde bulunurlar. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçleri ile ilgili olarak kurumda farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler verirler. Yeniden yapılanma, iş süreçlerinin oluşturulması vb. aşamalarda yönetime danışmanlık yaparlar. Kontrol öz değerlendirme çalışmalarında moderatör olarak görev yapabilirler. 39

İÇ DENETÇİ KİMDİR? Yöneticinin kuruluşuna ilişkin riskleri daha iyi kontrol etmesi ve hedeflerine ulaşmak

İÇ DENETÇİ KİMDİR? Yöneticinin kuruluşuna ilişkin riskleri daha iyi kontrol etmesi ve hedeflerine ulaşmak için mevcut verimliliği arttırması için bilgi ve verileri değerlendiren bir uzmandır. İÇ DENETÇİ KİM DEĞİLDİR? İç denetçi, müfettiş, polis, yargıç değildir.

İÇ DENETİM UYGULAMALARI

İÇ DENETİM UYGULAMALARI

DENETİM HİZMETLERİ İç Denetçiler; İç denetim faaliyetlerinde kurumun amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek

DENETİM HİZMETLERİ İç Denetçiler; İç denetim faaliyetlerinde kurumun amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek iç ve dış etmenlerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi sürecine ağırlık ve önem verecek şekilde , risk odaklı olarak , Mali Denetim Uygunluk Denetimi Sistem Denetimi Performans Denetimi Bilgi Teknolojileri Denetimi Yaparlar.

İÇ DENETİM TÜRLERİ TABLO Mali Denetim Performans Denetimi Uygunluk Denetimi İç Denetim Sistem Denetimi

İÇ DENETİM TÜRLERİ TABLO Mali Denetim Performans Denetimi Uygunluk Denetimi İç Denetim Sistem Denetimi Bilgi Teknolojileri Denetimi

 Mali Denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali

Mali Denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Uygunluk Denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir

 Sistem Denetimi: iç kontrol sistemlerinin, denetlenen sürecin ya da birimim/bölümün (sistem) amaçlarına ulaşmasını

Sistem Denetimi: iç kontrol sistemlerinin, denetlenen sürecin ya da birimim/bölümün (sistem) amaçlarına ulaşmasını sağlamada ne derecede yeterli olduğunun değerlendirilmesidir. Performans Denetimi: Denetlenen kurum kaynaklarının verimlilik, etkinlik ve tutumluluk esasları çerçevesinde kullanılıp, kullanılmadığı, yönetilip yönetilmediğinin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesidir.

 Bilgi Teknolojileri Denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerini gerçekleştirmekte kullandığı yazılım ve donanım gibi tüm

Bilgi Teknolojileri Denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerini gerçekleştirmekte kullandığı yazılım ve donanım gibi tüm bilgi sistemi unsurlarının, bilgi sistemi süreçlerinin, finansal veri üretiminde kullanılan bilgi sistemi ve süreçlerinin ve bunlarla ilgili olarak tesis edilen iç kontrollerin; nitelik, işleyiş, yeterlilik, bütünlük, güvenlik ve güvenilirliklerinin değerlendirilmesi ve rapora bağlanması aşamalarından oluşan sürecin denetimidir.

İÇ DENETİM DEĞERLEME HİZMETLERİ Denetçi işlemlerin geçmiş, gelecek ve mevcut durumlarını inceleyip değerlendirir ve

İÇ DENETİM DEĞERLEME HİZMETLERİ Denetçi işlemlerin geçmiş, gelecek ve mevcut durumlarını inceleyip değerlendirir ve karar verme sürecine yardımcı olacak bilgiler sağlar ÖRNEKLER • • • Önerilen Güvenlik risklerinin kontrollerin değerlendirilmesi Yeniden yapılandırma • Satın alma Maliyet taslaklarının değerlendirilmesi Tahminleri

İÇ DENETİM KOLAYLAŞTIRMA HİZMETLERİ Denetçi örgüt performansını sorgulamaz ama yönetime iyileştirme fırsatlarının seçiminde rehberlik

İÇ DENETİM KOLAYLAŞTIRMA HİZMETLERİ Denetçi örgüt performansını sorgulamaz ama yönetime iyileştirme fırsatlarının seçiminde rehberlik eder. ÖRNEKLER • Stratejik Planlama Desteği • En İyi Uygulama Örnekleri Kıyaslama • • • Performans Ölçme Kontrol/Risk Öz Değerlemesi

İÇ DENETİM İYİLEŞTİRME HİZMETLERİ Denetçi, bilinen ya da varlığından şüphe edilen sorunların giderilmesinde kurum

İÇ DENETİM İYİLEŞTİRME HİZMETLERİ Denetçi, bilinen ya da varlığından şüphe edilen sorunların giderilmesinde kurum adına doğrudan bir rol üstlenir. ÖRNEKLER • • • Eğitim Kursları Önerilen politika ve sistemlerin gözden geçirilmesi Çalışan personelin değerlendirilmesi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

MİSYONUMUZ Dumlupınar Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak, geliştirmek ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla; üniversitemizin

MİSYONUMUZ Dumlupınar Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak, geliştirmek ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla; üniversitemizin mali ve mali olmayan tüm iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası standartlara bağlı kalarak, sistematik, disiplinli, sürekli ve risk esaslı bir yaklaşımla, bağımsız ve nesnel bir şekilde denetlemek; idareye tespit edilen bulgularla ilgili çözüm ve sonuç odaklı öneriler sunarak katma değer oluşturmak ve rehberlik yapmak suretiyle kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktır.

VİZYONUMUZ Ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyet yürüten, ulusal ve uluslararası standartları sadece uygulamakla

VİZYONUMUZ Ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyet yürüten, ulusal ve uluslararası standartları sadece uygulamakla kalmayıp, bunlara katkı sağlayan bir denetim birimi olmaktır.

DEĞERLERİMİZ YETKİNLİK İç Denetçi; Resmi olarak görevlendirildiği ve gerekli beceri ve eğitimlere sahip olduğu

DEĞERLERİMİZ YETKİNLİK İç Denetçi; Resmi olarak görevlendirildiği ve gerekli beceri ve eğitimlere sahip olduğu sürece denetim faaliyetini gerçekleştirir Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir. DÜRÜSTLÜK İç Denetçi; Dürüst, gayretli ve sorumluluk sahibidir, Kurallara ve standartlara uyar, Yasal düzenlemeler ve denetim standartlarının gerektirdiği açıklamalarda bulunur. GİZLİLİK İç denetçi denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğine saygı ve özen gösterir.

DEĞERLERİMİZ İŞBİRLİĞİ, DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA İç Denetçi; üniversitenin tüm birimleriyle işbirliği, dayanışma ve paylaşma

DEĞERLERİMİZ İŞBİRLİĞİ, DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA İç Denetçi; üniversitenin tüm birimleriyle işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içinde hareket eder. BAĞIMSIZLIK İç Denetçi; Denetlenen birimden tamamen bağımsızdır, İşlemlerin hazırlanması ya da uygulanması sırasında hiçbir şekilde görev almaz. NESNELLİK İç Denetçi; Bilginin içeriğini, profesyonel nesnellikle değerlendirir, Sonuçlara varırken önyargılardan yola çıkmaz. Nesnellik, iç denetçinin denetlenen işlem veya birimlerle ilişkilerine istinaden ölçülür.

DENETİM PLAN VE PROGRAMLARI q İç Denetçiler, kurumun hedeflerine uygun olarak iç denetim faaliyetinin

DENETİM PLAN VE PROGRAMLARI q İç Denetçiler, kurumun hedeflerine uygun olarak iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı 3 yıllık planlar ve bu planlara bağlı olarak hazırlanan yıllık programlar dahilinde denetim yaparlar. q Hazırlanan plan ve programlar iç denetim birimi tarafından hazırlanıp üst yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

DENETİM PLAN VE PROGRAMLARI İç denetim faaliyetinin görev planı, en az yılda bir kez

DENETİM PLAN VE PROGRAMLARI İç denetim faaliyetinin görev planı, en az yılda bir kez yapılan bir risk değerlendirmesine dayanır ve bu süreçte üst yönetim ve yönetim kurulunun katkısı sağlanır.

DENETİM PLAN VE PROGRAMININ HAZIRLANMASI Plan Hazırlanırken Yapılacak Risk Değerlemede; 1. Denetim yapılacak alanlar

DENETİM PLAN VE PROGRAMININ HAZIRLANMASI Plan Hazırlanırken Yapılacak Risk Değerlemede; 1. Denetim yapılacak alanlar belirlenir, 2. Risk faktörleri (kriter) seçilir, 3. Her bir faktör için risk düzeyleri ve anlamları belirlenir. 4. Her bir denetim alanı için risk puan hesaplanarak bir model oluşturulur. 5. Her bir denetim alanı için risk puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

DENETİM PLAN VE PROGRAMININ HAZIRLANMASI Risk puanlarından hareketle planın hazırlanması: 1. Her bir denetim

DENETİM PLAN VE PROGRAMININ HAZIRLANMASI Risk puanlarından hareketle planın hazırlanması: 1. Her bir denetim için zamanlama tahmini yapılır, 2. İç Denetim Koordinasyon Kurulu veya Üst Yönetici tarafından tanımlanan öncelikler dikkate alınır, 3. En yüksek puan alan denetim alanları seçilir, Denetimde kullanılabilecek gün sayısı dikkate alınarak denetlenebilecek alanlar sıralanır. 4.

RİSK GÖSTERGELERİ Bütçe rakamlarının büyüklüğü veya bu rakamlarda önemli değişiklik olması, Yapısal olarak riskli

RİSK GÖSTERGELERİ Bütçe rakamlarının büyüklüğü veya bu rakamlarda önemli değişiklik olması, Yapısal olarak riskli alanların varlığı, ◦ Büyük ölçekli ihaleler ◦ Teknoloji ve altyapı yatırımları ◦ Yönetim ve bilgi sistemindeki zafiyetler Yeni veya acil faaliyetlerin ortaya çıkması, Yönetim ve sorumluluk alanlarında karışıklık,

RİSK GÖSTERGELERİ Güvenilir, bağımsız ve güncel bilginin olmaması Daha önce denetim yapılmamış olması Hizmetlerle

RİSK GÖSTERGELERİ Güvenilir, bağımsız ve güncel bilginin olmaması Daha önce denetim yapılmamış olması Hizmetlerle ilgili şikayet ve davaların olması İç kontrol sistemlerinin yetersizliği Doğal afetler KAMUOYU VE BASIN İLGİSİ

DENETİM RAPOR ÇEŞİTLERİ 1 -DENETİM RAPORU: İç Denetçiler tarafından yapılan Uygunluk Denetimi Mali Denetim

DENETİM RAPOR ÇEŞİTLERİ 1 -DENETİM RAPORU: İç Denetçiler tarafından yapılan Uygunluk Denetimi Mali Denetim Sistem Denetimi Performans Denetimi Bilgi Teknolojileri Denetimi sonucunda düzenlenir.

DENETİM RAPOR ÇEŞİTLERİ 2 - İNCELEME RAPORU: İç Denetçiler tarafından danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan

DENETİM RAPOR ÇEŞİTLERİ 2 - İNCELEME RAPORU: İç Denetçiler tarafından danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve araştırmalar ile usulsüzlük ve yolsuzluk tespitine dair yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenir.

Raporlama Kıstasları Temel Bilgiler Amaçlar Önceki denetim raporları, Görevin programlanmış ya da talep üzerine

Raporlama Kıstasları Temel Bilgiler Amaçlar Önceki denetim raporları, Görevin programlanmış ya da talep üzerine yapıldığı v. b. Görevin neden yapıldığı Görevden ne beklendiği Kapsam Denetlenen faaliyetler Denetim dönemi

Raporlama Kıstasları Tespitler Sonuç & Kanaatler Tavsiyeler Olanlar ve olması gerekenlerin karşılaştırma sonuçları Tespitlerin

Raporlama Kıstasları Tespitler Sonuç & Kanaatler Tavsiyeler Olanlar ve olması gerekenlerin karşılaştırma sonuçları Tespitlerin değerlendirmeleri, Öneriler Tatmin edici performans başarıları, Düzeltici tedbirler

"Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde

"Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar. " M. KEMAL ATATÜRK

Dumlupınar Üniversitesi İç Denetçileri Mustafa Taşdelen Bayram ADIGÜZEL

Dumlupınar Üniversitesi İç Denetçileri Mustafa Taşdelen Bayram ADIGÜZEL