DEMOGRAFSKE STATISTIKE V PRAKSI Tina nidari Oddelek za

  • Slides: 37
Download presentation
DEMOGRAFSKE STATISTIKE V PRAKSI Tina Žnidaršič Oddelek za demografske statistike Ljubljana, junij 2012

DEMOGRAFSKE STATISTIKE V PRAKSI Tina Žnidaršič Oddelek za demografske statistike Ljubljana, junij 2012

DEMOGRAFSKE STATISTIKE Prebivalstvo p Demografski dogodki p Socio-ekonomske značilnosti prebivalstva (aktivnost, izobrazba, vključenost na

DEMOGRAFSKE STATISTIKE Prebivalstvo p Demografski dogodki p Socio-ekonomske značilnosti prebivalstva (aktivnost, izobrazba, vključenost na p trg dela…) Popis p Projekcije p “Statistika za ljudi” p p p Baza imen in priimkov Piramide Baza rojstnih dni Prebivalstvena ura

DEMOGRAFSKE STATISTIKE DOGODKI p Vitalni dogodki p p p p Rojeni Umrli Poroke Razveze

DEMOGRAFSKE STATISTIKE DOGODKI p Vitalni dogodki p p p p Rojeni Umrli Poroke Razveze Priznanja očetovstva Posvojitve otrok Selitveni dogodki p p Notranje selitve Mednarodne selitve

PREBIVALSTVO STANJE – presek / posnetek v eni časovni točki PREBIVALSTVO p 4 x

PREBIVALSTVO STANJE – presek / posnetek v eni časovni točki PREBIVALSTVO p 4 x letno spol x starost x p teritorij (občine, statistične regije, kohezijski regiji) x p prebivalstvene skupine (državljani, tujci) p p nove časovne točke: p 1. januar, april, julij, oktober p 31. 12. 2009 ob 24: 00, odslej 1. januarja 2010 ob 00: 00 OBJAVA p 4 mesece po referenčnem datumu p SI-STAT

KDO JE PREBIVALEC? p p 1954 -1985 -1991 -1995 1996 -2008 ključno merilo: dolžina

KDO JE PREBIVALEC? p p 1954 -1985 -1991 -1995 1996 -2008 ključno merilo: dolžina prebivanja v Sloveniji p 2008 sinhronizirano z Uredbo EU Prebivalec Republike Slovenije: oseba s prijavljenim prebivališčem v Sloveniji, ki tu prebiva ali ima namen prebivati eno leto ali več in ni začasno odsotna iz Republike Slovenije eno leto ali več. p Državljanstvo ni pomembno (državljani -------- tujci).

KDO JE PREBIVALEC? Državljani na stalnem naslovu p Državljani na začasnem naslovu p Tujci

KDO JE PREBIVALEC? Državljani na stalnem naslovu p Državljani na začasnem naslovu p Tujci na stalnem naslovu p Tujci na začasnem naslovu p

VIRI PODATKOV p p p p p CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA p on-line dostop BAZA

VIRI PODATKOV p p p p p CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA p on-line dostop BAZA GOSPODINJSTEV INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA SODIŠČA ZPIS Šolske statistike Statistični register delovno aktivnega prebivalstva Brezposelni Prejemniki socialnih transferjev

VIRI PODATKOV - CRP p p p 1945 – Prijavno-odjavna dolžnost 1953 – Uredba

VIRI PODATKOV - CRP p p p 1945 – Prijavno-odjavna dolžnost 1953 – Uredba o registru stalnega prebivalstva RSP zametek registra 1961 – prijava za RSP ob popisu 1970 – Zakon o uvedbi Centralnega registra prebivalstva 1976 – Zakon o uvedbi EMŠO 1980 – Zakon o EMŠO (1985) CPR – Zvezni zavod za statistiko p p 1. obdobje – sedemdeseta - čas iskanja 2. obdobje – osemdeseta – čas uvajanja 3. obdobje – 1988 -1998 – tehnična prenova in demografske zbirke 4. obdobje – 1999 tehnična prenova, prenos na MNZ p 3. 5. 2005: Matični register

VIRI PODATKOV – CRP - vsebina p p p EMŠO Datum, kraj rojstva, ura

VIRI PODATKOV – CRP - vsebina p p p EMŠO Datum, kraj rojstva, ura rojstva Prebivališča do številke stanovanja natančno Državljanstvo Zakonski stan, datum spremembe zakonskega stanu, vrstni red poroke EMŠO matere, očeta, zakonca Ime, priimek Datumi vitalnih dogodkov, sprememb, popravkov Kraj rojstva, vitaliteta, vrsta poroda, ura rojstva Datum smrti, ura smrti, kraj smrti Datum poroke, vrstni red poroke

POVEZOVANJE PODATKOV – demografija brez papirja p p p p p EMŠO – SID

POVEZOVANJE PODATKOV – demografija brez papirja p p p p p EMŠO – SID Zakon o državni statistiki Zakon o varstvu osebnih podatkov Rojeni – CRP + IVZ + SURS viri Umrli – CRP + IVZ + SURS viri Razveze – CRP + sodišča + SURS viri Poroke – CRP + SURS viri Priznanja, ugotovitve očetovstva, posvojitve – CRP + SURS viri Selitve – CRP + SURS viri

OBJAVLJANJE PODATKOV p PREBIVALSTVO – KONČNI PODATKI p p DOGODKI – ZAČASNI PODATKI p

OBJAVLJANJE PODATKOV p PREBIVALSTVO – KONČNI PODATKI p p DOGODKI – ZAČASNI PODATKI p p junij – ROJENI, UMRLI julij – POROKE, RAZVEZE september – SELITVE, PRIZNANJA OČETOVSTVA NAČIN OBJAVE p p p 4 mesece po referenčnem datumu DOGODKI – KONČNI PODATKI p p 4 mesece po referenčnem datumu Prva objava SI-STAT Interaktivni atlas Tiskane publikacije SERIJE PODATKOV 1954

KAZALNIKI p Izračuni kazalnikov primerljivost v času in prostoru p p p Na 1000

KAZALNIKI p Izračuni kazalnikov primerljivost v času in prostoru p p p Na 1000 prebivalcev Povprečna starost Podatek o prebivalcih za preračun na sredino leta p 1. julij

REGISTRSKI POPIS 2011 p p Prvi registrski popis v Sloveniji Osnovne značilnosti p Nobenega

REGISTRSKI POPIS 2011 p p Prvi registrski popis v Sloveniji Osnovne značilnosti p Nobenega terenskega zbiranja podatkov p Povezovanje podatkov na individualni ravni p Nov referenčni datum 1. JANUAR 2011

Države EU-27 1) Metoda popisovanja v zadnjih dveh popisih SKUPAJ Klasični Kombinirani Drugo Registrski

Države EU-27 1) Metoda popisovanja v zadnjih dveh popisih SKUPAJ Klasični Kombinirani Drugo Registrski Ni bilo popisa 2011 27 11 9 1 6 - 2000 27 18 4 - 3 2 UK, IE, MT, BG, RO, GR, CY, LU, SK, HU, PT BE, IT, ES, EE, LT, LV, PL, DE, CZ FR Finska Danska Nizozemska Švedska Avstrija Slovenija Države 1) Vir: UNSD-UNECE survey on 2010 Census Programme Švedska

Prednosti registrskega popisa p p p Za celotno družbo p Velik proračunski prihranek p

Prednosti registrskega popisa p p p Za celotno družbo p Velik proračunski prihranek p Razbremenitev dajalcev podatkov Za Statistični urad p Majhno število izvajalcev p Nadzorovanje kakovosti in enoten metodološki pristop p Možnost bolj pogoste izvedbe Za uporabnike p Bolj ažurni podatki

Slabosti registrskega popisa p p Za Statistični urad p Popolna odvisnost od administrativnih virov

Slabosti registrskega popisa p p Za Statistični urad p Popolna odvisnost od administrativnih virov p Vsebina v virih p Kakovost in konsistentnost vhodnih podatkov p Vodenje registrov (administrativni pristop) Za uporabnike p Primerljivost podatkov p Prejšnji popisi, ankete (metodološke spremembe) p Razpoložljivost podatkov p Manj vsebin

Značilnosti diseminacije p Postopnost objavljanja p Statistična zaščita podatkov p Objava za nižje teritorialne

Značilnosti diseminacije p Postopnost objavljanja p Statistična zaščita podatkov p Objava za nižje teritorialne ravni p SI-STAT p Hierarhična mreža 100 m x 100 m KASPER p Podatki po občinah

Vpliv registracije na podatke GOSP 2 GOSP 1 Mati 58 Mati 28 Oče 60

Vpliv registracije na podatke GOSP 2 GOSP 1 Mati 58 Mati 28 Oče 60 Hči 1 Sin 30 Partner 30 Povprečno število članov gospodinjstva se ne spremeni Tip gospodinjstva (enodružinsko) se ne spremeni TRANSFORMACIJA TIPOV DRUŽINE Zakonca z otrokom Enostarševska družina Zakonca brez otrok Zunajzakonska skupnost z otrokom

Gospodinjstvo in družina GOSPODINJSTVO DRUŽINA Razmerje v gospodinjstvu Razmerje v družini Opis Mati -

Gospodinjstvo in družina GOSPODINJSTVO DRUŽINA Razmerje v gospodinjstvu Razmerje v družini Opis Mati - Ni članica družine Hči Mati Vnuk Otrok Enostarševska družina

PIRAMIDE 1 neposredni vpliv prve svetovne vojne 2 upad rojstev med prvo svetovno vojno

PIRAMIDE 1 neposredni vpliv prve svetovne vojne 2 upad rojstev med prvo svetovno vojno 3 neposredni vpliv druge svetovne vojne 4 upad rojstev med drugo svetovno vojno 5 povojne “baby boom generacije” 6 visoka rodnost v sedemdesetih letih 7 zniževanje rodnosti 8 presežek žensk nad moškimi

Življenjska črta

Življenjska črta

Selitveni prirast tujih državljanov, 2008

Selitveni prirast tujih državljanov, 2008

Živorojeni na 1000 prebivalcev, 2010

Živorojeni na 1000 prebivalcev, 2010

Celotna stopnja rodnosti, Slovenija, 1954 -2010

Celotna stopnja rodnosti, Slovenija, 1954 -2010

Živorojeni na 1000 prebivalcev, EU-27, 2010

Živorojeni na 1000 prebivalcev, EU-27, 2010

Pričakovano trajanje življenja

Pričakovano trajanje življenja

Delež (%) prezgodnje umrljivosti po spolu

Delež (%) prezgodnje umrljivosti po spolu

Umrli zaradi nezgod in samomorov po spolu

Umrli zaradi nezgod in samomorov po spolu

PROJEKCIJE - variante - staranje prebivalstva = osnovni demografski proces v EU Slovenija 2060:

PROJEKCIJE - variante - staranje prebivalstva = osnovni demografski proces v EU Slovenija 2060: - 65+: več kot 1/3 prebivalstva - 80+: 14 % Posledice: - delo, upokojevanje, pokojnine, dolgotrajna oskrba…

Kraj rojstva tuja država (% prebivalcev), 1. 1. 2009

Kraj rojstva tuja država (% prebivalcev), 1. 1. 2009

Rojstni dnevi na 1. 1. in 31. 12.

Rojstni dnevi na 1. 1. in 31. 12.

Najpogostejša imena Prebivalcev, 1. 1. 2011 Novorojenčkov v 2010

Najpogostejša imena Prebivalcev, 1. 1. 2011 Novorojenčkov v 2010

Družinski položaj mladih (25 -34 let) – Moški • • – Stari 25 let

Družinski položaj mladih (25 -34 let) – Moški • • – Stari 25 let – 7 % z lastno družino, 80 % pri starših 30/31 let - prelomnica Stari 34 let – tretjina v primarni družini Bolj pogosto živijo sami Ženske • Stare 25 let – četrtina z lastno družino • Samohranilka oz zunajzakonska partnerica – enaki deleži v vseh starostih • Stare 34 let – samo 14 % v primarni družini

Družinski položaj, moški, 2534 let

Družinski položaj, moški, 2534 let

Družinski položaj, ženske, 2534 let

Družinski položaj, ženske, 2534 let