DELENIE HLSOK V SLOVENINE 1 samohlsky vokly 2

  • Slides: 12
Download presentation

DELENIE HLÁSOK V SLOVENČINE � 1. samohlásky - vokály � 2. dvojhlásky - diftongy

DELENIE HLÁSOK V SLOVENČINE � 1. samohlásky - vokály � 2. dvojhlásky - diftongy � 3. spoluhlásky - konsonanty

 Sú tóny Rozdiely medzi nimi sú v trvaní (dĺžke) Delíme ich na krátke

Sú tóny Rozdiely medzi nimi sú v trvaní (dĺžke) Delíme ich na krátke a dlhé Dlhé vyslovujeme dvojnásobne dlhšie ako krátke Sú základom slabík – majú slabikotvornú funkciu Krátke : a, ä, e, i, o, u Dlhé: á, é, í, ó, ú Nerešpektovanie dĺžky hlásky môže narušiť zrozumiteľnosť textu a zmeniť význam slova (zástavka – zastávka) 1. ü 2. Úlohy: Rozlišuj významy slov: Krik – krík, sýpka – sypká, vila – víla, muka – múka, pila – píla, máme – mame, latka – látka, vinný vínny Použi dvojice slov vo vetách.

 1. Sú spojením dvoch samohláskových prvkov v jednej slabike Majú slabikotvornú funkciu Z

1. Sú spojením dvoch samohláskových prvkov v jednej slabike Majú slabikotvornú funkciu Z hľadiska trvania sú dlhé Vyslovujú sa v jednej slabike (trie-da, pia-tak) – nemôžeme ich rozdeliť na konci riadka V cudzích slovách ide o dve samohlásky stojace vedľa seba (di-é-ta, infúzia) – môžeme ich rozdeliť na konci riadka Dvojhlásky sú: ia, ie, iu, ô v Úloha: Doplň chýbajúcu samohlásku alebo dvojhlásku: So siat_m ozimín pokročili. Černič_m obrastené skál_ sa zosypalo. Hanbil sa za krokod_l_ slzy. Vzdušné v_r_ kmášu kr_ky šípovej ruže a str_saj_ z nich žlté lup_nk_.

 ü o o o o Sú šumy Členia sa podľa viacerých kritérií: Podľa

ü o o o o Sú šumy Členia sa podľa viacerých kritérií: Podľa miesta artikulácie-tvorenia Perno-perné Perno-zubné Predoďasnové Zadoďasnové Ďasnovopodnebné Tvrdopodnebné Mäkkopodnebné Hrtanové Zaraďte nasledovné spoluhlásky podľa miesta artikulácie: j, ch, k, c, t, v, p

ü Podľa znelosti: o Znelé (párové) Neznelé (párové) Znelé /zvučné (nepárové) o o znelé

ü Podľa znelosti: o Znelé (párové) Neznelé (párové) Znelé /zvučné (nepárové) o o znelé b d ď g dz dž z ž h v neznelé p t ť k c č s š ch f Znelé/zvučné - nepárové m, n, ň, l, ľ, ĺ, r, ŕ, j

� Je prispôsobenie výslovnosti dvoch susedných alebo blízkych spoluhlások � Zmena je iba vo

� Je prispôsobenie výslovnosti dvoch susedných alebo blízkych spoluhlások � Zmena je iba vo výslovnosti, nie v písanej podobe � K znelostnej asimilácii prichádza: a) Vnútri slova – rozplakala sa, žabka Na hraniciach slov pri splývavej výslovnosti – Dub padol. c) Na konci slova pred prestávkou – Príď! q Pravidlá spodobovania (z = znelá spoluhláska, n = neznelá spoluhláska): Ø Ak sa stretnú vedľa seba dve spoluhlásky b) píšeme vyslovujeme z+n nn predpis, rozsadiť [pretpis, rossadiť ]

Ø Ak sa stretnú vedľa seba dve spoluhlásky píšeme vyslovujeme n+z zz prosba Ø

Ø Ak sa stretnú vedľa seba dve spoluhlásky píšeme vyslovujeme n+z zz prosba Ø Ak sa jedno slovo končí neznelou spoluhláskou a druhé sa začína znelou spoluhláskou alebo samohláskou píšeme vyslovujeme n + z alebo samohláska zz pes vrčí, s očami Ø [prozba] [pezvrčí, zočami] Ak sa jedno slovo končí znelou a druhé sa začína neznelou spoluhláskou píšeme vyslovujeme z+n nn jež spí, loď pláva [ješspí, loťpláva]

� Vyberte z radu slová, v ktorých pri výslovnosti nastáva spodobovanie spoluhlásky, označte tieto

� Vyberte z radu slová, v ktorých pri výslovnosti nastáva spodobovanie spoluhlásky, označte tieto spoluhlásky a uveďte, na aké spoluhlásky sa spodobujú: včela, hrozba, bezprostredný, lebka, vták, bezvetrie, kôpka, ľahký, sopka, rozvod, predpona, mriežka, vzostup, lopta, bodka, rozchod, podčiarknuť

ü Podľa vplyvu na pravopis: o Tvrdé – d, t, n, l, g, k,

ü Podľa vplyvu na pravopis: o Tvrdé – d, t, n, l, g, k, h, ch = píšeme y/ý Mäkké – ď, ť, ň , ľ, dž, č, ž, š, dz, c, j = píšeme i/í Obojaké – b, p, m, v, f, r, z, s = píšeme i/í, ale vo vybraných slovách y/ý Tieto pravidlá neplatia pri písaní niektorých cudzích slov o o �

� � � Napíš text správne: „Drš klapačku!“ zahrjakne ho Tila. Vystúpi na stoličku,

� � � Napíš text správne: „Drš klapačku!“ zahrjakne ho Tila. Vystúpi na stoličku, otťiaľ na stuol, až tam sa koňečne vystrje. Roshljadne sa ako vojvodca pred bojom. Rostvára nárudž a ras sa zakrúti okolo seba. Vyber správny výraz a zdôvodni svoje rozhodnutie: bližšie/bliššie; od plavidla/ot plavidla; prudší/prutší; predpokladal/pretpokladal; v tej chvíli/f tej chvíli; takmer/tagmer; z celej/s celej Doplň chýbajúce spoluhlásky: _ pomedzi, _predu, _počiatku, _boku, _ďaleka, _poza, _vysoka

1. 2. „Tá, čo tancuje, musí byť skúsená tanečnica, s tou tancovať, bolo by

1. 2. „Tá, čo tancuje, musí byť skúsená tanečnica, s tou tancovať, bolo by sa vystaviť ostrej kritike. Tá, ale čo netancuje, tancovať nezná, tá ani kritizovať, ani sa hnevať nebude, ba myslím rada bude, keď ju i menej zbehlý vychytí do tanca. “ Vypíš z textu spoluhlásky podľa vplyvu na pravopis Vypíš z textu spoluhlásky podľa znelosti