Defnyddio TGCh i Ymchwilio Beth yw prif fanteision

  • Slides: 7
Download presentation
Defnyddio TGCh i Ymchwilio:

Defnyddio TGCh i Ymchwilio:

Beth yw prif fanteision defnyddio cyfrifiaduron i wneud gwaith ymchwil? Mynediad: at filiynau o

Beth yw prif fanteision defnyddio cyfrifiaduron i wneud gwaith ymchwil? Mynediad: at filiynau o wefannau a ffynonellau gwybodaeth drwy glicio ar fotwm. Cyflymach: Lleihau’r amser a gymerir i gasglu gwybodaeth. Gallwch weld testun a lluniau ar unwaith. Cliriach: Gwella cyfathrebu Mwy effeithlon: Gellir edrych ar gylchgronau arbenigol – arbed eu prynu nhw.

Beth yw prif fanteision defnyddio cyfrifiaduron i wneud gwaith ymchwil? Gall y gost gychwynnol

Beth yw prif fanteision defnyddio cyfrifiaduron i wneud gwaith ymchwil? Gall y gost gychwynnol (cost offer/cyfrifiaduron) fod yn ddrud Gall firysau a cholli pŵer yn aml ddifetha gwaith Nid yw’r holl wybodaeth ar y we yn ddibynadwy a chywir. Ni allwch chi goelio popeth!

Rhai enghreifftiau o sut y gellir defnyddio cyfrifiaduron i Ymchwilio… Ymchwilio i gynhyrchion tebyg

Rhai enghreifftiau o sut y gellir defnyddio cyfrifiaduron i Ymchwilio… Ymchwilio i gynhyrchion tebyg ar y farchnad drwy edrych ar stocwyr Edrych ar arddangosiadau a sioeau ar lein Gellir defnyddio TGCh i deipio holiaduron ac arolygon yn ogystal â chreu graffiau i ddangos y canlyniadau Cysylltu â chwmnïau, dylunwyr, ac arbenigwyr ar e-bost Casglu lluniau i gael ysbrydoliaeth – gellir eu defnyddio ar gyfer bwrdd naws Edrych ar siopau ar lein ac edrych ar gasgliad o ffabrigau Gellir defnyddio cyfrifiaduron i: Edrych ar waith dylunwyr/ artistiaid eraill Edrych ar gyhoeddiadau masnach/cylchgronau arbenigol Darllen erthyglau mewn papurau newydd a chylchgronau diweddar

Rhai enghreifftiau o sut y gellir defnyddio cyfrifiaduron i Ymchwilio…

Rhai enghreifftiau o sut y gellir defnyddio cyfrifiaduron i Ymchwilio…

Ymchwil Tasg Asesiad dan Reolaeth? Tudalen 1 a 2 eich ffolio Copïwch eich briff

Ymchwil Tasg Asesiad dan Reolaeth? Tudalen 1 a 2 eich ffolio Copïwch eich briff yma. Ysgrifennwch ddisgrifiad/proffil o’ch marchnad darged yma. Ysgrifennwch grynodeb o’r holl waith ymchwil rydych chi wedi’i wneud cyn dechrau’r dasg. Ceisiwch nodi’r prif ffactorau a fydd yn dylanwadu ar ddyluniad a datblygiad eich cynnyrch chi. Gallai strategaethau ymchwil gynnwys: ·Gwerthuso cynhyrchion tebyg sy’n bod eisoes ·Canlyniadau holiadur neu gyfweliad (os yw hynny’n briodol) ·Sut mae’r cynnyrch yn ffitio i mewn yn y farchnad. ·Yr holl fanylion perthnasol er enghraifft, lliw, steil, costau, deunyddiau Mae’r bocs hwn ar gyfer dadansoddi cynnyrch cystadleuydd yn fanwl h. y. manyleb debygol y cynnyrch. Defnyddiwch yr un feini prawf â’r rheiny y byddwch chi’n eu defnyddio i’r fanyleb: estheteg; swyddogaeth; ansawdd; maint; diogelwch; graddfa’r gweithgynhyrchu; technegau addurno; defnyddiau; materion amgylcheddol/cynaliadwy. Cewch gynnwys llun neu fraslun. Meddyliwch am yr holl agweddau pwysig allai ddylanwadu ar eich dyluniad. Unwaith i chi orffen dadansoddi ac ymchwilio, ewch ati i grynhoi eich syniadau ac ysgrifennu briff dylunio yn nodi’n union beth rydych chi am ei wneud a pham.

Ymchwil Tasg Asesiad dan Reolaeth? Mae amryw o ffyrdd o ymchwilio: Ymchwil sylfaenol –

Ymchwil Tasg Asesiad dan Reolaeth? Mae amryw o ffyrdd o ymchwilio: Ymchwil sylfaenol – pethau rydych yn eu canfod eich hun – mwy dibynadwy, ond nid yw’n gwneud y defnydd gorau o’ch amser bob amser. Ymchwil eilaidd – gwybodaeth gan eraill – gall fod yn llai dibynadwy ond bydd yn bosibl canfod yr hyn sydd ei angen arnoch yn gyflymach. Pa bynnag fath o waith ymchwil y byddwch yn ei ddewis, gwnewch yn siŵr ei fod yn berthnasol i’ch anghenion. Casglwch wybodaeth mewn llyfr nodiadau neu lyfr brasluniau. Bydd angen i chi ddadansoddi eich canfyddiadau a’u cofnodi ar dudalen 1. Yn y lle isod, gwnewch fap meddwl i’ch helpu i benderfynu beth y bydd angen i chi ei ganfod, lle mae’r wybodaeth hon ar gael a’r camau y bydd angen i chi eu cymryd i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Mae cynllunwyr yn aml yn edrych ar gynnyrch sy’n bodoli eisoes i weld beth sy’n gweithio’n dda a phethau llai llwyddiannus. Mae hyn yn ffordd effeithiol o ddatblygu cynnyrch newydd. Mae rhywun arall wedi gwneud rhywfaint o’r gwaith caled ar eich rhan. Gallwch ddatblygu’r nodweddion da a gwrthod y rhai gwael. Bydd angen i chi ddod o hyd i gynnyrch sy’n debyg i’r un yr hoffech chi ei wneud. Dylech ei ddadansoddi drwy ddefnyddio’r meini prawf penodol rydych wedi’u hymarfer yn y dosbarth. Gallwch gyfeirio at yr un penawdau â’r rhai yn rhestr ACCESS FM. ESTHETEG – Sylwadau ar ymddangosiad, lliw, steil, gwead, nodweddion deniadol y cynnyrch. SWYDDOGAETH – Beth yw diben y cynnyrch? Sut mae’n gweithio? Pa nodweddion sydd ganddo a fydd yn ei alluogi i wneud ei swyddogaeth? ANSAWDD – Pa mor dda yw ei wneuthuriad? A yw’r deunyddiau o ansawdd da/addas? Pam? A yw wedi’i orffen yn dda? Sut y gallwch chi ddweud hyn? MAINT – Beth yw ei faint? A yw hyn yn briodol? Ystyriwch y data anthropometreg; ergonomeg… DIOGELWCH – Pa mor dda yw ei wneuthuriad? Allwch chi nodi unrhyw nodweddion diogelwch? Labelu? A fydd yn gwneud y gwaith y bwriadwyd iddo ei wneud mewn ffordd ddiogel? Sut y gallwch chi ddweud hyn? GRADDFA GWEITHGYNHYRCHU – Beth yw graddfa gweithgynhyrchu tebygol y cynnyrch? Pam? Ai hwn yw’r dull gorau? SAERNÏAETH – a yw’r saernïaeth yn syml? A ellid ei symleiddio? Sut? Pam? A ddefnyddiwyd y dull saernïo gorau? A oes dulliau amgen? Sawl rhan sydd ganddo? Sawl cydran allwch chi eu hadnabod? A oes angen pob un o’r rhain? TECHNEGAU ADDURNO – Allwch chi adnabod unrhyw dechnegau addurno? Pa rai? A yw’r rhain yn addas neu a fyddai’n bosibl defnyddio technegau eraill? DEUNYDDIAU – Nodwch y deunyddiau. A ydynt yn addas? Pam? Ffynhonnell gynaliadwy? AMGYLCHEDDOL / CYNALIADWYEDD – A yw’n dod o ffynhonnell gynaliadwy? A ellir ei ailgylchu? Beth yw’r effaith amgylcheddol? CYLCHRED OES – Meddyliwch am ‘o’r crud i’r bedd’ – o ffynhonnell ffibr, drwy ddefnyddio/gofalu am y cynnyrch, i’w waredu yn y pen draw. PERFFORMIAD – Pa nodweddion sydd ganddo a fydd yn ei alluogi i wneud ei swydd? A fydd yn perfformio fel y dylai? Sut? Pam? MARCHNAD DARGED – Ar gyfer pwy y cafodd ei gynllunio? A fydd yn diwallu anghenion y gynulleidfa darged? Esboniwch. COST – Os ydych yn gwybod beth yw ei gost, a yw’n gystadleuol/rhad/drud? Esboniwch. Nid oes rhaid i chi ysgrifennu am yr holl feini prawf a nodwyd uchod. Dewiswch y meini prawf a fydd yn fwyaf defnyddiol i’ch cynllun chi!