DAVRANI BLMLERNDE ARATIRMA YKSEK LSANS DO DR MAY

  • Slides: 11
Download presentation
DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS) DOÇ. DR. ÖMAY ÇOKLUK BÖKEOĞLU

DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS) DOÇ. DR. ÖMAY ÇOKLUK BÖKEOĞLU

İçerik • Bilimsel Yöntem • Araştırma Türleri

İçerik • Bilimsel Yöntem • Araştırma Türleri

Bilim; • Evreni tanımak, gerçeği bulmak, • Olgular (gerçekler) hakkında bilimsel yöntemlerle elde edilmiş

Bilim; • Evreni tanımak, gerçeği bulmak, • Olgular (gerçekler) hakkında bilimsel yöntemlerle elde edilmiş doğrulanabilir bilgilerdir. • Bilim, gerçeği aramanın bir yolu ve gerçeklerin oluşturduğu bilgi kümesi olarak da tanımlanabilir. • Her bilim dalının amacı kendi alanına giren konuları saptama ve açıklamadır. (Büyüköztürk vd. , 2013; Karasar, 2013)

Bilim • Bilimler ancak gözlem ve deney yolundan giderek olguları saptar; saptanan olguların açıklanması

Bilim • Bilimler ancak gözlem ve deney yolundan giderek olguları saptar; saptanan olguların açıklanması ise mantıksal bir işlemdir. • Bilim amacına ulaşma çabasında, olguları betimleme ve açıklama yollarına başvurur. • Bilimin temel işlevleri Anlama Açıklama Kontrol (Büyüköztürk vd. , 2013; Karasar, 2013)

Bilim • Anlama: Var olan şeylerin tek ya da ilişkiler halinde tanınması, ayrıntılı özelliklerinin

Bilim • Anlama: Var olan şeylerin tek ya da ilişkiler halinde tanınması, ayrıntılı özelliklerinin öğrenilmesidir. “Nedir? ” sorusunu cevaplandırır. • Açıklama: Mevcut durumun olduğu gibi tanımlanmasından sonra o durumla ilgili nedenlerin açıklanmasıdır. “Niçin? ” sorusunu cevaplandırır. • Kontrol: Anlama ve açıklama işlevleri ile üretilen bilgilerin uygulamalara aktarılması, doğa ve toplum olaylarının denetim altına alınmasını amaçlar. (Karasar, 2013)

Bilimsel Yöntem Bilimsel yöntem; • Bilimlerin ortaklaşa kullandıkları betimleme ve açıklama yollarını kapsayan bir

Bilimsel Yöntem Bilimsel yöntem; • Bilimlerin ortaklaşa kullandıkları betimleme ve açıklama yollarını kapsayan bir yanı ile eylemsel diğer yanı ile düşünsel bir süreçtir (Büyüköztürk vd. , 2013). • Bilimsel yöntem, bir bilim adamının araştırdığı veya karşıya olduğu bir problemdeki bilgi çeşidine bağlı olarak tanımlayabileceği bir gelişim süreci olarak da tanımlanabilir (Cohen ve Manion, 1988).

Araştırma ve Türleri Araştırma • “Gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak ya da koymak için

Araştırma ve Türleri Araştırma • “Gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak ya da koymak için bazı bilgi alanlarında yapılan dikkatli, sistematik ve dayanıklı çalışma ve incelemedir. ” (Webster, 1984’ten akt. Büyüköztürk vd. , 2013). • “Problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi (analizi) yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir. ” (Mouly, 1963; Best, 1959’dan akt. Karasar, 2013)

Araştırma Türleri Büyüköztürk ve diğerleri (2013)’ün sınıflaması;

Araştırma Türleri Büyüköztürk ve diğerleri (2013)’ün sınıflaması;

Araştırma Türleri • Betimsel araştırmalar: Verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde

Araştırma Türleri • Betimsel araştırmalar: Verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar. • İlişkisel araştırmalar: İlişkileri ve bağlantıları inceleyen araştırmalardır. • Müdahale araştırmaları: belirli bir yöntem ya da uygulamanın bir ya da daha fazla sonucu etkilemesi beklenir. (Büyüköztürk vd. , 2013)

Araştırma Türleri Karasar (2013)’ün sınıflaması; • Temel Araştırmalar: Kuram geliştirmeye yönelik bilgi üretirler. Bu

Araştırma Türleri Karasar (2013)’ün sınıflaması; • Temel Araştırmalar: Kuram geliştirmeye yönelik bilgi üretirler. Bu araştırmaların amacı varolan bilgilere yenilerini katmaktır. “Bilgi bilgi içindir” anlayışı temeldir. • Uygulamalı Araştırmalar: Üretilen bilgilerin değerlendirilmesi ile, problemin fiilen çözümünü gerçekleştirmeyi, bilimin olayları kontrol altına alma işlevini gerçekleştirmeyi amaçlayan araştırmalardır.

Kaynakça • Büyüköztürk, Ş. , Çakmak, E. K. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz,

Kaynakça • Büyüköztürk, Ş. , Çakmak, E. K. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi • Cohen, L. and Manion, L. (1998). Research methods in education. London: Routledge. • Karasar, N, (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayıncılık