DAVNO OPTIMIRANJE mag Barbara Guzina Deloitte d o

  • Slides: 14
Download presentation
DAVČNO OPTIMIRANJE mag. Barbara Guzina Deloitte, d. o. o.

DAVČNO OPTIMIRANJE mag. Barbara Guzina Deloitte, d. o. o.

Kaj je davčno optimiranje? • organiziranje poslovanja na način, ki je popolnoma zakonit in

Kaj je davčno optimiranje? • organiziranje poslovanja na način, ki je popolnoma zakonit in hkrati optimalen z vidika izračuna višine davčne obveznosti • z vidika davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Vsebina Davčno optimiranje z vidika DDPO: • • obresti kapitalski dobički in izgube popravki

Vsebina Davčno optimiranje z vidika DDPO: • • obresti kapitalski dobički in izgube popravki vrednosti in odpisi terjatev prevrednotenje finančnih naložb

Obresti • obresti so načeloma davčno priznan odhodek v celoti OMEJITVE: • obresti od

Obresti • obresti so načeloma davčno priznan odhodek v celoti OMEJITVE: • obresti od povezanih oseb največ do POM oziroma ob ustreznih dokazilih v celoti • obresti iz “off-shore” držav

Lista davčnih oaz – Slovenija • • • Bahami Barbados Belize Brunej Dominikanska republika

Lista davčnih oaz – Slovenija • • • Bahami Barbados Belize Brunej Dominikanska republika Kostarika Liberija Liechtenstein Maldivi Maršalovi otoki • • • Mauritius Oman Panama Saint Kitts in Nevis Saint Vincent in Grenadines Samoa Sejšeli Urugvaj Vanuatu

Obresti • financiranje s posojilom je za odvisno družbo davčno ugodnejše od financiranja s

Obresti • financiranje s posojilom je za odvisno družbo davčno ugodnejše od financiranja s kapitalom (obresti predstavljajo t. i. “davčni ščit”)

Kapitalski dobički • kapitalski dobički doseženi v letu 2009 se lahko 50% izvzamejo iz

Kapitalski dobički • kapitalski dobički doseženi v letu 2009 se lahko 50% izvzamejo iz davčne osnove, če – znaša minimalna kapitalska udeležba najmanj 8% – znaša minimalna kapitalska udeležba najmanj 6 mesecev – v tem obdobju družba, ki naložbo prodaja nepretrgoma zaposluje za polni delovni čas vsaj 1 osebo

Kapitalski dobički • davčni zavezanec mora povečati davčno osnovo za 5% izvzetega zneska •

Kapitalski dobički • davčni zavezanec mora povečati davčno osnovo za 5% izvzetega zneska • izvzamejo se le kapitalski dobički doseženi z odsvojitvijo lastniških deležev • izvzem kapitalskih dobičkov ne glede na to, kdaj je bil lastniški delež pridobljen • družba se ne sme likvidirati oziroma prenehati poslovati v obdobju 10 let po ustanovitvi

Kapitalske izgube • kapitalske izgube so davčno priznane le v višini 50%, če: –

Kapitalske izgube • kapitalske izgube so davčno priznane le v višini 50%, če: – znaša minimalna kapitalska udeležba najmanj 8% – znaša minimalna kapitalska udeležba najmanj 6 mesecev – v tem obdobju družba, ki naložbo prodaja nepretrgoma zaposluje za polni delovni čas vsaj 1 osebo

Odpis terjatev • Odhodki slabitve, ki ob oblikovanju davčno niso bili priznani se priznajo

Odpis terjatev • Odhodki slabitve, ki ob oblikovanju davčno niso bili priznani se priznajo v celoti ali delno, ko se terjatev odpiše na podlagi: – pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku – pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave – neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča – brez sodnega postopka:

Prevrednotenje (slabitev) terjatev • Prevrednotenje zaradi oslabitve terjatev je davčno priznan odhodek v omejenem

Prevrednotenje (slabitev) terjatev • Prevrednotenje zaradi oslabitve terjatev je davčno priznan odhodek v omejenem znesku (ne sme presegati nižjega od zneskov): – aritmetične sredine v preteklih 3 davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev, – 1% obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja. • Odprava oslabitev je davčno nevtralna (prihodki iz odprave se ne obdavčijo, če so bili odhodki davčno nepriznani)

Prevrednotenje finančnih naložb Davčna obravnava finančnih naložb izhaja iz njihove razporeditve v eno izmed

Prevrednotenje finančnih naložb Davčna obravnava finančnih naložb izhaja iz njihove razporeditve v eno izmed dveh skupin: 1. 4. izmerjena po pošteni vrednosti prek PI (finančni P&O) • obdavčujejo se tudi nerealizirani kapitalski dobički in (davčno) pripoznavajo nerealizirane kapitalske izgube razpoložljiva za prodajo (povečanje ali zmanjšanje presežka iz prevrednotenja v kapitalu) • kapitalski dobički in kapitalske izgube se obdavčujejo ob realizaciji

Prevrednotenje finančnih naložb finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek PI za prodajo razpoložljiva

Prevrednotenje finančnih naložb finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek PI za prodajo razpoložljiva finančna sredstva finančni prihodki povečanje presežka iz prevrednotenja krepitev – davčni vidik davčni prihodki ni davčni prihodek (do odtujitve) slabitev – računovodski vidik finančni odhodki zmanjšanje presežka iz prevrednotenja ali finančni odhodki (izguba v PI) davčno priznani odhodki ni davčno priznan odhodek (do odtujitve) krepitev – računovodski vidik slabitev – davčni vidik

Namesto zaključka • davčno optimiranje zahteva znanje in čas • če enega ali drugega

Namesto zaključka • davčno optimiranje zahteva znanje in čas • če enega ali drugega nimate, najemite davčne strokovnjake!