Datblygu System AHO Ddiwygiedig Building a Reformed PCET

  • Slides: 34
Download presentation
Datblygu System AHO Ddiwygiedig Building a Reformed PCET System

Datblygu System AHO Ddiwygiedig Building a Reformed PCET System

Croeso Welcome • Heddiw, rydyn ni’n cychwyn ar gyfnod newydd o addysg a hyfforddiant

Croeso Welcome • Heddiw, rydyn ni’n cychwyn ar gyfnod newydd o addysg a hyfforddiant ôlorfodol yng Nghymru. Bydd pawb ar eu hennill – yn ddysgwyr, gweithwyr addysg proffesiynol ac, yn allweddol, cyflogwyr a busnesau Cymru • Today we approach a new era for post compulsory education and training in Wales. It’s one that will benefit everybody – learners, education professionals and, vitally, employers and Welsh businesses. • Mae gennym weledigaeth uchelgeisiol ar gyfer AHO yng Nghymru ac yn llawn cyffro am y dyfodol. Ond allwn ni ddim cyrraedd yno heb eich cymorth chi. • We have an ambitious vision for PCET in Wales and are excited about the future. But we can’t get there without your help.

Pynciau trafod heddiw What we’ll cover today • Cyflwyniad i AHO • An introduction

Pynciau trafod heddiw What we’ll cover today • Cyflwyniad i AHO • An introduction to PCET • Yr angen am newid • The need for change • Ein gweledigaeth • Our vision • Amlinelliad o’n diwygiadau arfaethedig • Outline of proposed reforms • Eich cyfraniad chi • Your part to play

Cyfwyniad i AHO An Introduction to PCET

Cyfwyniad i AHO An Introduction to PCET

AHO yng Nghymru PCET in Wales • Mae addysg a hyfforddiant ôl-orfodol (AHO) yn

AHO yng Nghymru PCET in Wales • Mae addysg a hyfforddiant ôl-orfodol (AHO) yn cynnwys pob math o ddysgu yn dilyn addysg ffurfiol yn yr ysgol – ar ôl 16 oed • Post compulsory education and training (PCET) covers all forms of learning once formal schooling is complete – past the age of 16 • Mae’n cwmpasu Addysg Bellach, Addysg Uwch boed yn y chweched dosbarth, coleg, prifysgol neu unrhyw sefydliad arall • It encompasses Further Education (FE), Higher Education (HE) whether at sixth form, college, university or any other institution • Mae hefyd yn cynnwys rhaglenni hyfforddiant ffurfiol a dysgu seiliedig ar waith, gan gynnwys prentisiaethau • It also includes formal training programmes and work-based learning, including apprenticeships

AHO yng Nghymru PCET in Wales • Hyd yma, does dim un corff sengl

AHO yng Nghymru PCET in Wales • Hyd yma, does dim un corff sengl yn gyfrifol am AHO yng Nghymru. Yn hytrach, cafodd darpariaethau AHO eu datblygu dros amser gan arwain at wahaniaethau ac anghysonderau rhwng rhanbarthau a sefydliadau • Until now, there has not been one-single body responsible for PCET in Wales. Instead, PCET provisions have developed over time leading to differences and discrepancies between different regions and institutions • Er bod gennym sawl enghraifft o arferion gorau, gall olygu byd o wahaniaeth rhwng profiad dysgwyr a phrofiad cyflogwyr. Ychydig iawn o gysondeb neu strategaeth gyffredinol sydd drwyddi draw. • While we have many examples of best practice, it has meant that one learner’s or employer’s experience may differ substantially from another. There is little consistency or overall strategy across the board

Yr Angen am Newid The Need for Change

Yr Angen am Newid The Need for Change

Y sail dros newid Basis for change • Yn sgil adolygiad o’r system a

Y sail dros newid Basis for change • Yn sgil adolygiad o’r system a gyhoeddwyd yn Adroddiad Hazelkorn yn 2016, nodwyd gwendidau a phroblemau o fewn y maes AHO yng Nghymru – fel ailadrodd, cymhlethdod diangen a diffyg cydlyniant ledled y sector AHO. • A system review published in the Hazelkorn Report in 2016 found weaknesses and issues within PCET in Wales such as duplication, unnecessary complexity and a lack of joining up across the PCET sector • Gwnaeth ddau brif argymhelliad: • It made two primary recommendations: • Dylai’r Llywodraeth ddatblygu gweledigaeth gyffredinol ar gyfer AHO • The Government should develop an overarching vision for PCET • Dylid creu corff hyd braich newydd fel y prif gorff rheoleiddio sy’n gyfrifol am oruchwylio’r holl system AHO • A new arms-length body should be created as the sole regulatory body that has the oversight authority for the whole PCET system

Lle rydyn ni arni heddiw? Where do we stand today? • Mewn ymateb i

Lle rydyn ni arni heddiw? Where do we stand today? • Mewn ymateb i Adroddiad Hazelkorn, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Bapur Gwyn yn cyflwyno cynigion i greu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd i Gymru. • In response to the Hazelkorn Report, the Welsh Government published a White Paper setting out proposals to create a new Tertiary Education and Research Commission for Wales • Wedi ymgynghoriad eang yn ystod hydref 2017, cawsom gryn gefnogaeth i ddiwygio a chytundeb ein bod ni’n gweithio tuag at yr ateb cywir. • After wide consultation in Autumn 2017, we’ve received strong support for reform and agreement that we’re working towards the right solution

Ein Gweledigaeth Our Vision

Ein Gweledigaeth Our Vision

Ein gweledigaeth Our vision • Hoffai Llywodraeth Cymru greu system AHO sy’n gweithio i

Ein gweledigaeth Our vision • Hoffai Llywodraeth Cymru greu system AHO sy’n gweithio i bawb; un sy’n: • Welsh Government wants to create a PCET system which works for everyone; one which: • cyd-fynd ag anghenion busnesau • llenwi bylchau sgiliau • paratoi doniau’r dyfodol ar gyfer y wybodaeth a’r arferion sydd eu hangen i serennu yn eu gyrfaoedd ac sy’n addas ar gyfer y gweithle • ysgogi ffyniant yng Nghymru • is aligned to the needs of businesses • plugs skills gaps • prepares future talent in the knowledge and practices necessary to excel in their career and are right for the workplace • drives prosperity in Wales

Amlinelliad o’r Diwygiadau Arfaethedig Outline of Proposed Reforms

Amlinelliad o’r Diwygiadau Arfaethedig Outline of Proposed Reforms

Corff newydd A new body • Creu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i Gymru

Corff newydd A new body • Creu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i Gymru a fydd yn brif gyllidwr a rheoleiddiwr AHO yng Nghymru • The creation of a new Tertiary Education and Research Commission for Wales which will be the sole funder and regulator for PCET in Wales • Bydd y Comisiwn yn disodli Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru • Bydd yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru, yn gweithredu hyd braich ar y llywodraeth ond yn rhan o fframwaith cynllunio a chyllido strategol • The Commission will replace the current Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) • It will be a Welsh Government sponsored body, operating at arms-length from government but within a strategic planning and funding framework

Corff newydd A new body • Cyllido a sicrhau ansawdd AHO a meithrin cysylltiadau

Corff newydd A new body • Cyllido a sicrhau ansawdd AHO a meithrin cysylltiadau agosach â chyflogwyr – dyna fydd ei gylch gwaith • It will have remit for the funding and quality of PCET and for fostering closer ties with employers • Bydd y Comisiwn yn gyfrifol am addysg bellach ac uwch, prentisiaethau, dysgu seiliedig ar waith, addysg oedolion a’r chweched dosbarth • The Commission will be responsible for further and higher education, apprenticeships , work-based learning, adult learning and sixth forms • Hefyd, bydd yn gyfrifol am ymchwil ac arloesi wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru • It will also be responsible for Welsh Government-funded research and innovation

Corff newydd A new body • Bydd y Comisiwn yn cynnwys hyd at 15

Corff newydd A new body • Bydd y Comisiwn yn cynnwys hyd at 15 aelod o blith byd diwydiant a chyflogwyr, addysg ôl-16, dysgu seiliedig ar waith, addysg oedolion, y trydydd sector a’r gymuned ymchwil ac arloesi. Bydd o leiaf ddau aelod yn cynrychioli dysgwyr • The Commission will be comprised of up to 15 members drawn from industry and employers, post-16 education, work-based learning, adult learning, the third sector and the research and innovation community. At least two will be learner representatives • Ar ôl ei sefydlu ac yn dilyn ymgynghoriad, bydd yn ofynnol i’r Comisiwn baratoi cynllun strategol i fynd i’r afael ag anghenion dysgwyr a busnesau i’w gymeradwyo gan Weinidogion Cymru • After its establishment and following consultation, the Commission will be required to produce a strategic plan to address the needs of learners and business for the approval of Welsh Ministers

Corff newydd A new body • Byddai’n gyfrifol am ddyrannu’r holl gyllid wedyn, a

Corff newydd A new body • Byddai’n gyfrifol am ddyrannu’r holl gyllid wedyn, a gwaith monitro a gwella dilynol • It would then be responsible for allocating the totality of funding and for subsequent monitoring and enhancement

Prentisiaethau Apprenticeships • Hoffem fuddsoddi mewn hyfforddiant a fydd yn darparu buddiannau economaidd a

Prentisiaethau Apprenticeships • Hoffem fuddsoddi mewn hyfforddiant a fydd yn darparu buddiannau economaidd a chymdeithasol; buddsoddi mewn sectorau twf a galwedigaethau i fynd i’r afael â phrinder a bylchau sgiliau sy’n atal twf a chynhyrchiant • We want to invest in training which will provide economic and social returns; investing in growth sectors and occupations to address skill shortages and gaps that hold back productivity and growth • Prentisiaethau yw ein prif raglen dan arweiniad cyflogwyr lle mae’r cwricwlwm yn seiliedig ar anghenion cyflogwyr • Bydd prentisiaethau’n newid fel eu bod nhw’n fwy ymatebol i anghenion economi a chyflogwyr Cymru • Apprenticeships are our key employerled programme where curriculum is built around employer needs • Apprenticeships in Wales will change to make them more responsive to the needs of the Welsh economy and employers

Prentisiaethau - newidiadau Apprenticeships - changes • Bydd Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru (SASW) yn

Prentisiaethau - newidiadau Apprenticeships - changes • Bydd Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru (SASW) yn cael eu disodli gan Fanyleb Prentisiaethau Cymru newydd yn cynnwys: • The Specification of Apprenticeship Standards for Wales (SASW) will be replaced by a new Welsh Apprenticeship Specification including: • Lefelau a mathau o gymhwyster • Gofynion hyfforddiant mewn swydd a thu allan i’r swydd • Llwybrau Blaenoriaeth • Gofynion i’w bodloni cyn cyflwyno tystysgrif • Y sectorau economaidd y dylid cyflwyno Llwybrau Prentisiaethau iddynt • Levels and types of qualification • Requirement for on and off-the-job training • Priority Pathways • Requirements to be met before a certificate is issued • Economic sectors to which Pathways should be issued

Prentisiaethau - newidiadau Apprenticeships - changes • Llwybrau yn lle Fframweithiau Prentisiaethau: • Apprenticeship

Prentisiaethau - newidiadau Apprenticeships - changes • Llwybrau yn lle Fframweithiau Prentisiaethau: • Apprenticeship Frameworks replaced by Pathways: • Ar lefel gyfatebol i’r cymhwyster ac sy’n cydymffurfio â’r gofynion craidd • Gellir cynnwys cymwysterau neu safonau diwydiant eraill lle bo’n berthnasol • Gall cyflogwyr gyflwyno cynigion ar gyfer y Llwybrau o hyd • Dylai bod cyswllt rhwng pob un â darpariaethau ôl-16 eraill fel y gall dysgwyr drosglwyddo cymwysterau i raglen brentisiaeth • At a level corresponding to the qualification and complying with core requirements • Other qualifications or industry standards can be included where relevant • Employers can still submit proposals for Pathways • Each should link to other post-16 provisions to allow learners to port qualifications into an apprenticeship programme

Prentisiaethau - newidiadau Apprenticeships - changes • Bydd y Comisiwn yn cyflwyno tystysgrifau prentisiaethau

Prentisiaethau - newidiadau Apprenticeships - changes • Bydd y Comisiwn yn cyflwyno tystysgrifau prentisiaethau pan fydd darparwr dysgu, cyflogwr neu brentis yn dweud bod y Llwybr dan sylw wedi’i gwblhau. Bydd angen cyflwyno rhai newidiadau i’r cynnwys • The Commission will issue apprenticeship certificates when it is notified by a learning provider, employer or apprentice that the Pathway has been completed. Some change to the contents will be necessary • Bydd Prentisiaethau hyd at Lefel 5 yn cael eu gweinyddu a’u hariannu gan y Comisiwn, a gofynion atebolrwydd yn cael eu cwmpasu gan rwymedigaethau cytundebol • Apprenticeships up to Level 5 will be administered and funded via the Commission with accountability requirements covered by contractual obligations

Prentisiaethau - newidiadau Apprenticeships - changes • Bydd prentisiaethau gradd ar Lefel 6+ yn

Prentisiaethau - newidiadau Apprenticeships - changes • Bydd prentisiaethau gradd ar Lefel 6+ yn cael eu hariannu trwy gyfrwng grant i’r Comisiwn ac yn destun proses Cytundeb Rheoleiddio a Deilliannau. Bydd effaith a chyflawniad deilliannau yn cael eu mesur • Degree apprenticeships at Level 6+ will be funded via a grant to the Commission and subect to the Regulation and Outcome Agreement (ROA) process. The impact and achievement of outcomes will be measured Hoffem i chi ddweud wrthym pa elfennau o’r system bresennol sy’n gweithio’n dda, lle gellir gwella’r ddarpariaeth a nodi unrhyw faterion/broblemau eraill We need you to tell us which elements of the current system works well, where delivery can be improved and the identification of any other issues

Modelau dysgu newydd New learning models Bydd modelau Cytundeb Rheoleiddio a Deilliannau newydd yn

Modelau dysgu newydd New learning models Bydd modelau Cytundeb Rheoleiddio a Deilliannau newydd yn rheoleiddio’r dysgu a’r darparwyr hyfforddiant: Learning and training providers will be regulated by new Regulation and Outcome Agreement (ROA) Models: • Gall gofynion rheoleiddio ymwneud â hyfywedd ariannol, ansawdd, darpariaeth, llywodraethiant, terfyn ffioedd, mynediad teg a chytundebau diogelu dysgwyr • Regulation requirements may relate to financial viability, quality, delivery, governance, fee limits, fair access and learner protection agreements • Byddai’r darparwr yn ymrwymo i gyflwyno set o ddeilliannau, mewn trafodaeth â’r Comisiwn O’ch profiad chi, hoffem gael adborth ar ddulliau amgen, mesurau ymyrryd os bydd pethau’n methu a chymhellion i hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol • The provider would commit to delivering set outcomes, negotiated with the Commission From your experience, we’re looking for feedback on alternatives, intervention measures in the event of failure and incentives to promote positive behaviours

Diogelu dysgwyr Protecting learners Hoffem helpu dysgwyr i ddal ati i ddysgu pe bai’r

Diogelu dysgwyr Protecting learners Hoffem helpu dysgwyr i ddal ati i ddysgu pe bai’r cwrs yn dod i ben neu’r campws yn cau, neu os ydyn nhw’n cael eu diswyddo fel prentis – er eu lles nhw a’u darpar gyflogwr: We want to help learners continue their learning should their course or campus close or, as an apprentice, they are made redundant – benefiting them and their future employer: • Rydym wrthi’n datblygu cyfres o egwyddorion gan gynnwys system gyfathrebu well, monitro ansawdd y ddarpariaeth, cosbau am ddiffyg cydymffurfio a phrotocolau rhannu data effeithiol • A set of principles are being developed to this end, including improved communication, monitoring quality of provision, sanctions for non compliance and effective data sharing protocols

Diogelu dysgwyr Protecting learners • Datblygu Cynlluniau Diogelu a Chynnydd Dysgwyr sy’n manylu ar

Diogelu dysgwyr Protecting learners • Datblygu Cynlluniau Diogelu a Chynnydd Dysgwyr sy’n manylu ar y prosesau i’w dilyn, cynllun gweithredu sy’n chwilio am gyflogwyr amgen ar gyfer dysgu seiliedig ar waith, dewisiadau amgen a dewisiadau sy’n cydnabod dysgu blaenorol • Learner Protection and Progression (LPP) Plans developed detailing processes to follow, action plan seeking alternative employers for work-based learning, options for alternatives and options to recognise prior learning Hoffem weld trefniadau sy’n diogelu dysgwyr ac sy’n ymarferol i ddarparwyr a chyflogwyr – gall eich cyfraniad chi ein helpu i gyflawni hyn We want arrangements to safeguard learners and be practical for providers and employers – your input can help us achieve this

Ymchwil ac arloesi Research and innovation • Bydd pwyllgor newydd, Ymchwil ac Arloesi Cymru,

Ymchwil ac arloesi Research and innovation • Bydd pwyllgor newydd, Ymchwil ac Arloesi Cymru, yn cyfuno AHO gyda’r maes ymchwil ac arloesi • A new committee, Research and Innovation Wales (RIW), will integrate PCET with research and innovation • Cyrchfan ymchwil ac arloesi seiliedig ar strategaeth, er mwyn ymateb i’r heriau economaidd, diwydiannol, llesiant cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n wynebu Cymru • The go-to place to strategy-related research and innovation, to meet Wales’ economic, industrial, social wellbeing and environmental challenges • Modelau cyllido sy’n gysylltiedig â rhagoriaeth a pherthnasedd gwaith ymchwil, blaenoriaethau cenedlaethol Cymru a chyfleoedd diwydiannol a masnachol • Funding models linked to the excellence and relevance of the research, Wales’ national priorities and industrial and commercial opportunities

Ymchwil ac arloesi Research and innovation • Gall derbynwyr cyllid posib gynnwys busnesau bach

Ymchwil ac arloesi Research and innovation • Gall derbynwyr cyllid posib gynnwys busnesau bach a chanolig, cwmnïau diwydiannol mawr, sefydliadau ymchwil a thechnoleg, sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch, awdurdodau lleol, y GIG a chyrff cyhoeddus • Potential funding recipients include SMEs, large industrial companies, research and technology organisations, HE and FE institutions, local authorities, NHS and public bodies • Monitro’r ddarpariaeth er mwyn mesur effeithiau a deilliannau Hoffem eich cyfraniad chi i greu’r system gywir a helpu Cymru i lywio’r agenda ymchwil ac arloesi • Delivery performance to be monitored to measure impacts and outcomes We need your insight to create the right system and help Wales lead the R&I agenda

Y Gymraeg Welsh language • Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn

Y Gymraeg Welsh language • Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 • Welsh Government has a vision to achieve one million Welsh speakers by 2050 • Mae gan AHO gyfraniad allweddol i’w wneud o ran sicrhau bod unigolion yn parhau i ddefnyddio’u sgiliau Cymraeg yn y byd gwaith Rhannwch eich sylwadau ar y ddarpariaeth Gymraeg ar hyn o bryd, a’r cyfleoedd i wella, datblygu a hyrwyddo • PCET has a critical role in ensuring individuals maintain and develop their Welsh language skills for use in future employment Share your views on the current Welsh language provision and scope for improvement, development and promotion

Uchafbwyntiau eraill Other highlights Rydym hefyd eisiau ymgynghori ar y canlynol: We’re also looking

Uchafbwyntiau eraill Other highlights Rydym hefyd eisiau ymgynghori ar y canlynol: We’re also looking to consult on: • Dewisiadau a fydd yn gwneud cymwysterau’n fwy hygyrch a hyblyg i ddysgwyr a chyflogwyr – fel graddau carlam • Sicrhau ansawdd cyrsiau a darparwyr PCET fel bod addysg a dysgu yn ateb y gofyn i’r dysgwr a’i gyflogwr yn y dyfodol • Options for making qualifications more accessible and flexible for learners and employers – such as accelerated degrees • Making the quality of PCET courses and providers assured so that education and learning is fit for purpose for the learner and future employer

Uchafbwyntiau eraill Other highlights Ac ymgynghori ar y canlynol: We’re also looking to consult

Uchafbwyntiau eraill Other highlights Ac ymgynghori ar y canlynol: We’re also looking to consult on: • Trefniadau asesu, monitro, unioni a gwella – gan gynnwys y defnydd o aseswyr allanol • Arrangements for assessment, monitoring, redress and enhancement – including the use of external assessors • Cynigion ar gyfer sicrwydd ariannol a llywodraethol • Casglu a defnyddio data ac ystadegau am AHO • Proposals for financial and governance assurance • Collection and use of data and statistics around PCET

Eich cyfraniad chi Your Part to Play

Eich cyfraniad chi Your Part to Play

Helpu’n gilydd Help us to help you • Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i ni

Helpu’n gilydd Help us to help you • Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i ni gydweithio er mwyn sicrhau bod AHO yn cael ei weddnewid mewn modd cyffrous yng Nghymru. Hoffem greu system sy’n gweithio i bawb, ond dim ond trwy gydweithio y gallwn sicrhau bod hynny’n dwyn ffrwyth • The consultation is an opportunity for us to collaborate to build an exciting transformation to PCET in Wales. We want to create a system which works for everybody but we can only ensure this happens by working together in its development • Er nad ydyn nhw’n gynigion pendant eto, maen nhw wedi’u hamlinellu’n fanwl fel y gallwn barhau i’w mireinio er mwyn datblygu’r system mwyaf cadarn ac effeithiol • The proposals are not set in stone but have been outlined in more detail so we can continue to fine tune them to develop the most robust and effective system

Helpu’n gilydd Help us to help you • Bydd y newidiadau sydd o’n blaenau

Helpu’n gilydd Help us to help you • Bydd y newidiadau sydd o’n blaenau yn effeithio arnoch chi fel cyflogwr – nid dim ond oherwydd eu bod nhw’n cynnwys cyfrifoldebau, gweithdrefnau a phrosesau newydd ond fel rhan o ddatblygiad ehangach doniau’r dyfodol a chreu sgiliau • The changes ahead will impact you as an employer not only as it involves new responsibilities, procedures and processes but in the wider development of future talent and skills creation • Rydym nid yn unig yn croesawu’ch cyfraniad i’r ymgynghoriad – mae’n gwbl hanfodol • Your involvement within this consultation is not only invited, it is vital

Cymryd rhan Getting involved • Ewch i’r ymgynghoriad yn: https: //beta. llyw. cymru/comisiwnaddysg-drydyddol-ac-ymchwil-igymru •

Cymryd rhan Getting involved • Ewch i’r ymgynghoriad yn: https: //beta. llyw. cymru/comisiwnaddysg-drydyddol-ac-ymchwil-igymru • Visit the technical consultation at: https: //beta. gov. wales/tertiaryeducation-and-research-commissionwales • Cyflwynwch eich sylwadau • Submit your comments • Trwy’r ffurflen ar-lein • E-bostiwch y ffurflen ymateb i Diwygio. [email protected] cymru • Postiwch i: Y Tîm Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol Llywodraeth Cymru Parc Cathays 2 Caerdydd CF 10 3 NQ • Erbyn 17 Gorffennaf 2018 • Via the online form • E-mail the response form to [email protected] wales • Post it to: Post-Compulsory Education and Training (PCET) Reform Team Welsh Government Cathays Park 2 Cardiff CF 10 3 NQ • Deadline to respond is 17 July 2018

Cwestiynau Questions

Cwestiynau Questions