Datatyper nr 10 Nya typer Konstruerare selektorer och

  • Slides: 18
Download presentation
Datatyper nr 10 Nya typer Konstruerare, selektorer och predikat Rekursiva datatyper 1

Datatyper nr 10 Nya typer Konstruerare, selektorer och predikat Rekursiva datatyper 1

Datatyper • Hur ska vi på bästa sätt kunna modellera objekt i den verkliga

Datatyper • Hur ska vi på bästa sätt kunna modellera objekt i den verkliga världen? ? • Ofta behöver man definiera egna datatyper • Programmen blir lättare att läsa och förstå. • Ökar möjligheterna för typkontroll. • Kan användas vid mönstermatchning 2

Uppräkningsbara typer datatype traffic_light = green | amber | redamber; datatype traffic_light con green:

Uppräkningsbara typer datatype traffic_light = green | amber | redamber; datatype traffic_light con green: traffic_light con amber: traffic_light con redamber: traffic_light fun nextstate green = amber | nextstate amber = red | nextstate red = redamber | nextstate redamber = green; val nextstate = fn : traffic_light -> traffic_light 3

Datatypsdeklaration • Skapar en ny typ • Skapar nya konstruerare – konstruerarkonstanter, identifierare •

Datatypsdeklaration • Skapar en ny typ • Skapar nya konstruerare – konstruerarkonstanter, identifierare • Syntax datatype_constructor = value_constructor 1 | value_constructor 2 | … | value_constructorn 4

Strukturerad datatyp • Kopplar konstrueraren till ett värde av någon given typ datatype coords

Strukturerad datatyp • Kopplar konstrueraren till ett värde av någon given typ datatype coords = coords of real * real datatype coords con coords : (real * real) -> coords • Syntax datatype_constructor = value_constructor 1 [of type_expression 1] | value_constructor 2 [of type_expression 2] | … | value_constructorn [of type_expressionn] 5

Ta isär dataobjekt • Använd mönstermatchning val origin = coords (0. 0, 0. 0);

Ta isär dataobjekt • Använd mönstermatchning val origin = coords (0. 0, 0. 0); val origin = coords (0. 0, 0. 0) : coords val point_max = coords (100. 0, 100. 0); val point_max= coords(100. 0, 100. 0): coords fun midpoint (coords (x 1, y 1, z 1)) (coords (x 2, y 2, z 2)) = coords ((x 1+x 2)/2. 0, (y 1+y 2)/2. 0, (z 1+z 2)/2. 0); val midpoint = fn : coords -> coords midpoint origin point_max; val it = coords (50. 0, 50. 0) : coords 6

datatype kontra type • En datatyp (datatype) – – – En ny typ kan

datatype kontra type • En datatyp (datatype) – – – En ny typ kan inte jämföras med underliggande typ Ärver ej operationer Kan jämföras för likhet (i den mån underliggande typ kan) Kan ha flera konstruerare Kan ha flera olika underliggande typer (som också kan vara egna datatyper) • En typsynonym (type) – Ett nytt namn för en existerande typ – Har samma värden som den namngivna typen 7

Unionstyp • En datatyp med flera konstruerare motsvarar en union av olika typer datatype

Unionstyp • En datatyp med flera konstruerare motsvarar en union av olika typer datatype numb = itype of int | rtype of real datatype numb con rtype : real -> numb con itype : int -> numb • Ett värde av typen numb är antingen – ett heltal (konstruerat med itype) eller – ett reellt tal (konstruerat med rtype) > > rtype 4. 0; val it = (rtype 4. 00000) : numb itype 34; val it = (itype 34) : numb 8

Matchning av olika värden • För att använda de olika värdena matchar vi mot

Matchning av olika värden • För att använda de olika värdena matchar vi mot konstrueraren fun | val fun | | | val makeint addnumb addnumb (itype (rtype = fn : n) = n r) = floor r numb -> int n) (itype m) = itype (n+m) n) (rtype r) = rtype (real n + r) r) (itype m) = rtype (r + real m) r) (rtype s) = rtype (r + s) numb -> (numb -> numb) - addnumb (rtype 4. 0) (itype 23); > val it = (rtype 27. 0000) : numb 9

Egna typfunktioner • Den definierade typen kan vara en typfunktion som tar typer som

Egna typfunktioner • Den definierade typen kan vara en typfunktion som tar typer som argument. • Då har typen (prefixa) argument till typnamnet vid deklarationen. datatype 'a queue = que of 'a list; datatype 'a queue con que : 'a list -> 'a queue • Det är en eller flera typvariabler datatype ('a, 'b) pair = pair of 'a * 'b datatype ('a , 'b) pair con pair : ('a * 'b) -> (('a , 'b) pair) 10

Användning • Vid användning av typen eller konstrueraren måste typen ha argumenten. Dessa binds

Användning • Vid användning av typen eller konstrueraren måste typen ha argumenten. Dessa binds till typvariablerna. que [2, 3, 4]; > val it = (que [2, 3, 4]) : int queue pair (4, true); > val it = (pair (4, true)) : (int , bool) pair fun idqueue (q : (int * int) queue) = q; > val idqueue = fn : (int * int) queue -> (int * int) queue 11

En kö • En kö är en sekvens av värden där man sätter in

En kö • En kö är en sekvens av värden där man sätter in i ena änden och tar ut ur andra. • Vi kan definiera olika typer av funktioner som arbetar med köer. • Funktioner för att skapa köer val empty = que nil; val empty = (que nil) : 'a queue; fun enter e (que es) = que (e: : es); val enter = fn : 'a -> 'a queue enter 2. 0 (enter 7. 5 empty); val it = (que [2. 00000, 7. 50000]) : real queue; 12

Selektorer • Speciella funktioner för att välja ut delar av en kö. exception Remove

Selektorer • Speciella funktioner för att välja ut delar av en kö. exception Remove and Rest; fun remove (que nil) = raise Remove | remove (que es) = last es; > val remove = fn: 'a queue -> 'a fun rest (que nil) = raise Rest | rest (que (e: : nil)) = (que nil) | rest (que (e: : es)) = let val (que q 2) = rest (que es) in que(e: : q 2) end; > val rest = fn: 'a queue -> 'a queue 13

Predikat • Funktioner som avgör hur kön är uppbyggd fun isempty (que es) =

Predikat • Funktioner som avgör hur kön är uppbyggd fun isempty (que es) = null es; > val isempty = fn: 'a QUEUE -> bool 14

Konstruerare vs. funktioner • Skillnader: – Konstruerar kan matchas i mönster – Funktioner beräknar

Konstruerare vs. funktioner • Skillnader: – Konstruerar kan matchas i mönster – Funktioner beräknar ett resultat utifrån definitionen – Konstrueraren bygger ett värde • Likheter: – Tar argument – Kan skickas som parameter, mappas, . . – Ej ordnade 15

Rekursiva datatyper • En kö som är antingen tom eller minst ett element lagt

Rekursiva datatyper • En kö som är antingen tom eller minst ett element lagt sist i en kö datatype 'a queue = empty | enter of 'a * 'a queue; datatype 'a queue con empty: 'a queue con enter= : ('a * 'a queue) ->'a queue enter (5, enter (3, enter (1, empty))); val it = enter(5, enter(3, enter(1, empty))): int queue 16

Selektorer exception Remove and Rest; fun remove empty = raise Remove | remove (enter

Selektorer exception Remove and Rest; fun remove empty = raise Remove | remove (enter (e, empty)) = e | remove (enter (e, q)) = remove q; val remove = fn: 'a queue -> 'a fun rest empty = raise Rest | rest (enter (e, empty)) = empty | rest (enter (e, q)) = enter (e, rest q); val rest = fn: 'a queue -> 'a queue; 17

Predikat fun isempty q = empty; val isempty = fn: 'a queue -> bool

Predikat fun isempty q = empty; val isempty = fn: 'a queue -> bool val q 1 = enter (5, enter (3, enter (1, empty))); > val q 1 = enter (5, enter (3, enter (1, empty))): int queue remove q 1; > val it = 1: int rest q 1; > val it = enter(5, enter(3, empty))): int queue 18