DANMARKS NYE VALGSYSTEM Det nye valgsystem er en

  • Slides: 22
Download presentation
DANMARKS NYE VALGSYSTEM

DANMARKS NYE VALGSYSTEM

Det nye valgsystem er en del af monopolbruddet Konkurrenceudsættelse af vitale kommunale it-systemer KMD

Det nye valgsystem er en del af monopolbruddet Konkurrenceudsættelse af vitale kommunale it-systemer KMD har monopol på en række kommuneløsninger 2009 KMD sælges til EQT og KOMBIT etableres 2 2014 KOMBIT annoncerer udbud på KMD’s monopolområde 2012 Alle 98 kommuner tilslutter sig monopolbruddet 2015 -2017 Den fælleskommunale infrastruktur udvikles med afsæt i KL’s Rammearkitektur 2015 -2020 Monopolbrudsprojekterne KY, KSD, SAPA, VALG m. m. udvikles og baseres på den nye fælleskommunale infrastruktur

Understøtter stærk dansk tradition omkring valg og integritet Valgmyndigheder Valglove Valgprocedurer Parti- og Kandidatanmeldelse

Understøtter stærk dansk tradition omkring valg og integritet Valgmyndigheder Valglove Valgprocedurer Parti- og Kandidatanmeldelse Resultater Stemmeoptælling Baseret på evaluering af hele valgprocessen Afgrænsning af valgdistrikter Afstemnings processer Finansiering af valgkampagner Kilde: Vælgerregistrering Mediernes rolle

Et administrativt valgsystem - ikke digital afstemning Håndterer administrative opgaver ifm. folketingsvalg, regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg,

Et administrativt valgsystem - ikke digital afstemning Håndterer administrative opgaver ifm. folketingsvalg, regionsrådsvalg, kommunalbestyrelsesvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Indeholder ikke digital afstemning, da dette af eksperter og et flertal i Folketinget vurderes som mindre sikkert og pålideligt end den nuværende papirproces. Papirprocessen er meget sikker, fordi tilforordnede og andre kan tjekke tallene i systemet ift. de fysiske stemmesedler på afstemningsstederne. Systemet bliver væsentligt mere brugervenligt, men afviger funktionelt ikke markant fra det nuværende.

Udbud 1 (System) + Mål for projekt VALG • Lovmedholdeligt – tæt involvering af

Udbud 1 (System) + Mål for projekt VALG • Lovmedholdeligt – tæt involvering af myndigheder • Sikkert - høj it-sikkerhed • Driftsikkert - høj kvalitet af drift og support • Brugervenligt – bruges sjældent, være nemt for nye brugere • Fremtidssikret – koblet på fælleskommunal rammearkitektur • Effektivt – stemmeseddelskabelon - brevstemme i eget hjem • Konkurrence via udbud - og løbende genudbud • It-omkostninger falder – bedst mulig pris på print og distribution • Primo 2020 er myndighederne klar til valg med systemet Udbud 2 (Print) + Udbud 3 (Distribution) 1. Kvalitet 2. Økonomi 3. Tid

Hvem leverer det nye valgsystem? DXC Technology har vundet udbuddet på udvikling, drift og

Hvem leverer det nye valgsystem? DXC Technology har vundet udbuddet på udvikling, drift og videreudvikling af det nye danske valgsystem sammen med deres underleverandører Smartmatic International Holding og BDO

Tæt involvering af interessenter Det nye valgsystem specificeres, udvikles og testes i tæt dialog

Tæt involvering af interessenter Det nye valgsystem specificeres, udvikles og testes i tæt dialog med en række nøgleinteressenter: • • Kommuner Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Statsforvaltningen Danmarks Statistik Medier (som brugere af valgdata) KL Valgforskere

Hvem betaler for valgsystemet? Projektets økonomi er baseret på følgende principper: • KOMBIT finansierer

Hvem betaler for valgsystemet? Projektets økonomi er baseret på følgende principper: • KOMBIT finansierer - som kommunernes it-fællesskab udviklingen af det nye valgsystem • Projektets økonomi følger KOMBITs hvile-i-sig-selv princip og skal ikke generere overskud • Projektets styregruppe beslutter, hvordan et eventuelt overskud skal anvendes (videreudvikling, tilbagebetaling, m. m. ) • Kommunerne betaler forholdsmæssigt for deres og statens andel af udvikling og drift af systemet • Regionerne betaler for deres andel af systemet

Stram lovgivning sætter rammerne • Lov om kommunale- og regionale valg • Lov om

Stram lovgivning sætter rammerne • Lov om kommunale- og regionale valg • Lov om valg til Folketinget • Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

It-understøttelse af valg i Danmark • 1977 - KMD Valg Udskrivning • 1989 -

It-understøttelse af valg i Danmark • 1977 - KMD Valg Udskrivning • 1989 - KMD Valg Opgørelse • 1997 - www. KMD-valg. dk med foreløbig optælling og resultat til medier og ministeriet • 2004 – Digital Valgliste og Brevstemmeprotokol • 2020 - VALG

Benyttes til fire valgarter og folkeafstemninger Understøtte opgaver ved forberedelse, gennemførelse og opfølgning for:

Benyttes til fire valgarter og folkeafstemninger Understøtte opgaver ved forberedelse, gennemførelse og opfølgning for: • • • KV - Kommunalbestyrelsesvalg RV - Regionsrådsvalg FV - Folketingsvalg EV – Europaparlamentsvalg FA - Folkeafstemning

Valgprocesser der skal it-understøttes

Valgprocesser der skal it-understøttes

Hvilke myndigheder bruger valgsystemet? Procesområde Kommunalbestyrelsesvalg (KV) Regionsrådsvalg (RV) Folketingsvalg (FV) Europaparlamentsvalg (EV) Folkeafstemning

Hvilke myndigheder bruger valgsystemet? Procesområde Kommunalbestyrelsesvalg (KV) Regionsrådsvalg (RV) Folketingsvalg (FV) Europaparlamentsvalg (EV) Folkeafstemning (FA) Anmeldelse af kandidater Kommuner Regioner Statsforvaltningen Økonomi- og Indenrigsministeriet Ikke relevant Bornholms Regionskommune mht. Bornholms Storkreds Der er ikke kandidater til folkeafstemninger Udformning af stemmesedler Kommuner Regioner Kredskommuner Fremstilling af stemmesedler, opslag og plakater Kommuner Regioner Kredskommuner Produktion af valglister og valgkort Kommuner Kommuner Afgivning af brevstemmer Kommuner Kommuner Afgivning af stemmer på valgdagen Kommuner Kommuner Optælling af stemmer Kommuner Kommuner Fintælling af stemmer Kommuner Kredskommuner Opgørelse af valgresultatet Kommuner Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet via Danmarks Statistik Formidling af valgresultatet Kommuner Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet via Danmarks Statistik ØIM/DST opgør resultater i eget system og bruger derfor kun snitflader på valgsystemet

Brugere af valgsystemet får nye muligheder Forbedringer Uddybning af forbedringer 1. Brugervenlighed Der bliver

Brugere af valgsystemet får nye muligheder Forbedringer Uddybning af forbedringer 1. Brugervenlighed Der bliver høje krav til systemets brugervenlighed, da det skal kunne bruges lejlighedsvis også af brugere, der ikke før har gennemført valg. Bl. a. stilles krav til, hvor hurtigt myndighederne skal kunne løse en række opgaver i systemet. 2. Digitale valglister Da indberetning til Danmarks statistik af, hvem der har afgivet deres stemme, fremover bliver obligatorisk, bliver der behov for digitale valglister. Listerne skaber samtidigt grundlag for yderligere digitalisering i fremtiden. 3. Standardskabeloner til opsætning af stemmesedler Der opstår i dag jævnligt fejl ved opsætning af stemmesedler. I det nye system inkluderes et sæt obligatoriske standardskabeloner hvortil kandidatlister eller kandidatfortegnelser ved FV automatisk tilføjes, når de er godkendt til stemmeseddelbrug. 4. Masseudskrivning af følgebreve til brevstemme i eget hjem Det nuværende system giver kun kommunerne mulighed for at udskrive følgebreve til brevstemmeafgivning i eget hjem for én vælger ad gangen. Fremover bliver det muligt at udskrive breve til flere personer - og i en ønsket rækkefølge - i én arbejdsgang. 5. Mulighed for udtræk af besøgsliste for brevstemme i eget hjem til brug for ruteplanlægning I forbindelse med brevstemmeafgivelse i eget hjem, bliver det muligt at eksportere adresselister til et ruteplanlægningssystem, så det bliver nemmere at producere en optimal besøgsplan. Det bliver ligeledes muligt at overføre den planlagte besøgsrækkefølge fra et ruteplanlægningssystem til valgsystemet, så man kan masseudskrive følgebreve i den rækkefølge, der svarer til ruten. 6. Gratis snitflade med resultater til fx medier og forskere Det bliver muligt for tredjeparter, fx medier og forskere, at koble sig op til systemet og hente valgresultater uden beregning. Ønskes support betales kun omkostningerne. OPTION: Selvbetjent kandidatanmeldelse For at være forberedt til en eventuel fremtidig lovændring der tillader selvbetjente kandidatanmeldelser, omfatter udbuddet en option. OPTION: Digitale valgkort For at være forberedt til en eventuel fremtidig lovændring, der tillader at valgkort kan sendes med digital post, er der i udbuddet tilføjet en option.

Fravalg • Digital stemmeafgivelse Generelt er der ikke politisk opbakning til digital stemmeafgivelse, herunder

Fravalg • Digital stemmeafgivelse Generelt er der ikke politisk opbakning til digital stemmeafgivelse, herunder digital brevstemmeafgivelse, bl. a. på grund af usikkerhed omkring sikkerheden • It-understøttelse af andre valgarter Menighedsrådsvalg, ældrerådsvalg, skolebestyrelser m. m. er ikke efterspurgt af alle kommuner og dækkes af markedet • Prognoser er ikke en myndighedsopgave og varetages derfor ikke af myndighedernes valgsystem • Administrative opgaver ved valg Ressourcestyring m. v. er ikke efterspurgt af alle kommuner og dækkes af markedet (fx Valghalla-løsningen)

Kvalitet afgørende Projektets prioritering indenfor projekttrekanten: 1. Kvalitet 2. Økonomi 3. Tid

Kvalitet afgørende Projektets prioritering indenfor projekttrekanten: 1. Kvalitet 2. Økonomi 3. Tid

Myndighedernes opgaver i projektet - myndighederne har ansvaret for hver deres del af valgsystemet

Myndighedernes opgaver i projektet - myndighederne har ansvaret for hver deres del af valgsystemet • Afdækning af behov til valgsystemet • Høring og kvalitetssikring af relevant kravmateriale • Kvalitetssikring af designforslag • Deltagelse i test • Deltagelse i udrulning, hvor systemet sættes op • Prøvevalg for alle relevante valgarter • Skyggevalg til Europaparlamentsvalg (kommuner, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik) • Betaling for systemet (kommuner og regioner)

Kommunernes betaling til valgsystemet • Kommunerne har forpligtet sig i 10 år • Afskrivningsperiode

Kommunernes betaling til valgsystemet • Kommunerne har forpligtet sig i 10 år • Afskrivningsperiode 6 år • Pris per borger kr. 5, 30 inkl. betaling for optioner (rabat til store kommuner) • Forventet besparelse i afskrivningsperioden på 15 -20% for alle kommuner under ét • Større besparelser efter afskrivningsperioden

Projekt VALG – overordnet tidsplan Analyse- og planfase Kommunal tilslutning Kravsspecifikation Prækvalifikation ogtilbud og

Projekt VALG – overordnet tidsplan Analyse- og planfase Kommunal tilslutning Kravsspecifikation Prækvalifikation ogtilbud og Krav- og kontraktfase Afklaring Udvikling og test Skyggevalg Opstart April 2016 2017 2018 2019 Live primo 2020

Projekt VALG – organisering

Projekt VALG – organisering

Implementeringsmodel

Implementeringsmodel

Udrulning og implementering

Udrulning og implementering