CSATLAKOZ VEZETKEK S FOGYASZTI BERENDEZSEK LTESTSE ZEMBEHELYEZSE ELLENRZSE

  • Slides: 57
Download presentation
CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA T-04 sz. társasági Technológiai Utasítás

CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA T-04 sz. társasági Technológiai Utasítás 2008. évi változásai Szeged, 2009. február 6. Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. 02. 12. Aszódi János

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA A technológiai utasítás tárgyát képező létesítmények a telekhatártól kezdődően a csatlakozó

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA A technológiai utasítás tárgyát képező létesítmények a telekhatártól kezdődően a csatlakozó vezetékkel, a fogyasztói berendezésekkel, és az égéstermék elevezető rendszerrel bezárólag DIASZÁM 2 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Néhány fogalom meghatározás (1) Névleges hőterhelés: a gyártó által a gázfogyasztó készülékre megadott névleges

Néhány fogalom meghatározás (1) Névleges hőterhelés: a gyártó által a gázfogyasztó készülékre megadott névleges hőterhelés, [k. W]. Légtér összeköttetés: Két vagy több helyiség légtere akkor tekinthető összeköttetésben lévőnek, ha közöttük nyílás van, és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró. Összeszellőztetés: két, egymással határos helyiség akkor tekinthető összeszellőztetettnek, ha a két helyiség közös elválasztó fala rendelkezik 2 [db], egyenként legalább 150 [cm 2] szabad felületű, el nem zárható, a két légteret összekötő szellőzőnyílással, amelyek közvetlenül a padló szinten és a mennyezet alatt, de egymástól legalább 1, 8 [m] függőleges távolságban helyezkednek el. DIASZÁM 3 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Néhány fogalom meghatározás (2) (Változás a GT szerint) Háztartási fogyasztó: egy vagy több fogyasztási

Néhány fogalom meghatározás (2) (Változás a GT szerint) Háztartási fogyasztó: egy vagy több fogyasztási helyet képező lakóépület, lakás vagy üdülő használója Kommunális fogyasztó: közcélokat szolgáló (oktatási, egészségügyi, közszolgáltatási, államigazgatási, önkormányzati stb. ) intézmények. Nyomásfokozatok Kisnyomás: MOP ≤ 100 [mbar] Középnyomás: 100 [mbar] < MOP ≤ 4 [bar] Nagyközép nyomás: 4 [bar] < MOP ≤ 25 [bar] Nagynyomás: MOP >25 [bar] DIASZÁM 4 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A technológiai utasítás fő fejezetei 1. Általános követelmények 2. Csatlakozó és fogyasztói vezetékek tervezési

A technológiai utasítás fő fejezetei 1. Általános követelmények 2. Csatlakozó és fogyasztói vezetékek tervezési követelményei 3. Gázfogyasztó készülékek elhelyezésének követelményei 4. Szerelési előírások 5. Műszaki-biztonsági felülvizsgálat, nyomáspróba előírások 6. Üzembe helyezés 7. Házi nyomásszabályozó és gázmérő ellenőrzése 8. Gázömlések, gázszivárgások elhárítása 9. Gázmérési rendszerek kiválasztása Ezek a fejezetek csak az elosztói engedélyesre vonatkoznak 10. Szerszámozás DIASZÁM 5 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

2. fejezet Fogalom meghatározásokban új definíciók (Változás a jogszabályoknak megfelelően ) Fogyasztási hely (változás

2. fejezet Fogalom meghatározásokban új definíciók (Változás a jogszabályoknak megfelelően ) Fogyasztási hely (változás a GT szerint), Kommunális fogyasztó (változás a GT szerint), Felhasználási hely (változás a GT szerint), Felhasználói berendezés (változás a GT szerint), Légcsere szám (változás az OTSZ szerint), Légtér terhelés-fajlagos légterhelés (változás az OTSZ szerint), Légakna (változás az OTÉK szerint), Légudvar (változás az OTÉK szerint). DIASZÁM 6 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

3. 1. Körzeti gázellátó rendszerek A közép- és a nagyközép nyomású gázelosztó vezetékhálózat úgy

3. 1. Körzeti gázellátó rendszerek A közép- és a nagyközép nyomású gázelosztó vezetékhálózat úgy legyen méretezve, hogy állandósult, üzemszerű állapotban a középnyomású a csatlakozóvezeték kezdőpontjában legalább 1 bar, a nagyközép nyomású vezetékben pedig legalább 2 bar legyen a gáz nyomás A tervező – ha csak az engedélyes (kirendeltség) ettől eltérően más nyomásokról nem nyilatkozik - a csatlakozó vezeték és szerelvényeinek (nyomásszabályozó, esetleg nagyközép-, vagy középnyomáson működő gázmérő) méreteinek és alkalmasságának meghatározásakor ezen nyomásokat köteles figyelembe venni. DIASZÁM 7 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A tervező felelőssége A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik: a tervezési cél műszaki

A tervező felelőssége A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik: a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért, A terv olyan részletes legyen, hogy arról valamennyi gázműszaki-biztonsági feltétel egyértelműen ellenőrizhető legyen Ne hozza a kivitelezőt olyan döntési helyzetbe, ami őt nem terhelheti! az építésügyi előírások betartásáért, a technológiai utasításban és a jogszabályokban előírtak betartásáért, a hivatkozott szabványok alkalmazásáért, a tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért, a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért, 2008. Február 12. DIASZÁM 8 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály

Megjegyzés a tapasztaltak alapján A terv legyen egyedi terv nem pedig típusterv A terv

Megjegyzés a tapasztaltak alapján A terv legyen egyedi terv nem pedig típusterv A terv arról szóljon, ami a tervezés tárgya Ne tartalmazzon olyan típus műszaki leírás részleteket, amelyhez tartozóan a tervben nincs tény, vagy objektum, vagy építési-szerlési eljárás Készülék, anyag és szerelvény specifikációja viszont olyan részletes legyen, amely alapján a kivitelező egyértelműen azonosíthatóan meg tudja vásárolni azokat Ajánlatos a tervben az elkészült létesítmény minősítésére vonatkozó fejezet (nyomáspróbák, szigetelés vizsgálat, kémény vizsgálat stb. ) megfogalmazása. DIASZÁM 9 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A terv részletessége DIASZÁM 10 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A terv részletessége DIASZÁM 10 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A terv részletessége DIASZÁM 11 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A terv részletessége DIASZÁM 11 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Installáció? DIASZÁM 12 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Installáció? DIASZÁM 12 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Egyéb részek (1) A tervhez csatolni kell: - a tervvel érintett területen található közművek

Egyéb részek (1) A tervhez csatolni kell: - a tervvel érintett területen található közművek üzemeltetőinek, - a meglévő kémény(ek) esetén a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató hozzájáruló nyilatkozatait. KIMARAD: a kivitelezés jellegétől függően [építési, műemlékvédelmi, környezetvédelmi - a 21/2001 (II. 14. ) korm. sz. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról - )] szakhatóságok nyilatkozatait, határozatait, és a szükséges polgári jogi hozzájárulásokat, az építési engedélyhez kötött égéstermék elvezető berendezés építési engedély határozatát ha az nem az építési engedéllyel rendelkező épülettel együtt létesül. DIASZÁM 13 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Eltérés a felülvizsgált tervtől A kivitelezés során szükségessé váló műszaki – biztonsági előírásokat érintő

Eltérés a felülvizsgált tervtől A kivitelezés során szükségessé váló műszaki – biztonsági előírásokat érintő változások esetén a terveket kizárólag a tervező jogosult módosítani példaként az alábbi kiemelt esetekben: A tervtől eltérő gázfogyasztó készülék kerül elhelyezésre, A tervtől eltérő helyen kerül a gázfogyasztó készülék elhelyezésre, A tervtől eltérő égéstermék elvezető rendszer kerül kivitelezésre, A tervtől eltérő légbevezető elemek kerülnek elhelyezésre, A tervtől eltérő légellátási és szellőzési körülmények adódnak (szagelszívó, vegyes tüzelésű fűtőkészülék egy, vagy összeszellőztetett légtérben, helyiségben „B” típusú nyílt égésterű ventilátoros gázfogyasztó készülékkel) Nem fogadható el az, hogy egy terven csak a készülék típus besorolása és névleges teljesítménye van megadva! DIASZÁM 14 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala (térszint alatti elhelyezés) A csatlakozó vezetéket és

Csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték épületen kívüli nyomvonala (térszint alatti elhelyezés) A csatlakozó vezetéket és a fogyasztói vezeték épületen kívüli szakaszát lehetőleg a térszint alatt kell elhelyezni, kivéve a technológiai tartozékok csővezetékeit, valamint a felszín feletti kereszteződés eseteit. A fogyasztó főelzáró helyét a tervezőnek az engedélyes adja meg. A gázvezeték az egyéb közműveket és térszint alatti műtárgyakat földgáz esetén lehetőleg felülről, pébégáz esetén lehetőleg alulról keresztezze. A túlnyomás alatt nem álló üreges közművek vagy műtárgyak alatt átvezetett gázvezetékeknek a védőtávolság határáig kiépített védelme legyen. DIASZÁM 15 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Csövek alkalmazhatósága (változás a rézcsövekre alkalmazható nyomásokban) DIASZÁM 16 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály

Csövek alkalmazhatósága (változás a rézcsövekre alkalmazható nyomásokban) DIASZÁM 16 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Épületbe történő belépés csatlakozó, vagy fogyasztói vezetékkel (1) (Az ábra változott) DIASZÁM 17 Gázhálózat

Épületbe történő belépés csatlakozó, vagy fogyasztói vezetékkel (1) (Az ábra változott) DIASZÁM 17 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Strang elzáró lehet karimás kötés is (változás) A több felszálló vezetékes csatlakozó- és/vagy fogyasztói

Strang elzáró lehet karimás kötés is (változás) A több felszálló vezetékes csatlakozó- és/vagy fogyasztói vezetékek alapvezetéki leágazásánál, strang elzáróként (elzárási lehetőségként) karimás kötés is beépíthető. DIASZÁM 18 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Nyomásszabályozók A nyomásszabályozók elhelyezhetők: • telekhatáron kerítésben, • telekhatáron belül, lehetőleg annak közelében, •

Nyomásszabályozók A nyomásszabályozók elhelyezhetők: • telekhatáron kerítésben, • telekhatáron belül, lehetőleg annak közelében, • telekhatárra épült épület közterületre néző falán, vagy falában süllyesztve, kapualjban, • épületen belül, • épület lapos tetején. A tervegyeztetés során társaságunk ettől eltérő elhelyezést is engedélyezhetnek. Földbe süllyeszthető nyomásszabályozó a kirendeltség műszaki vezetője egyedi elbírálás keretében dönt. DIASZÁM 19 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

5. 6. Gáznyomás-szabályozók (változás a szabványok szerint) DIASZÁM 20 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály

5. 6. Gáznyomás-szabályozók (változás a szabványok szerint) DIASZÁM 20 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Gáznyomás-szabályozók elhelyezése (változás az ábrában) (változás a bemenő nyomás és a gázmérő elhelyezése tekintetében)

Gáznyomás-szabályozók elhelyezése (változás az ábrában) (változás a bemenő nyomás és a gázmérő elhelyezése tekintetében) Kapualjban és nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben, épületen belül legfeljebb középnyomású nyomásszabályozó helyezhető el. A nyomásszabályozó biztonsági membránnal rendelkezzen, vagy két fokozatú legyen és a membrántér a szabadba legyen kiszellőztetve az 5. -10. ábra szerint. Közvetlenül az épületbe belépés helyén közvetlenül hőre záró elzáró szerelvényt kell beépíteni. Kétfokozatú nyomásszabályozót kell akkor is alkalmazni, ha a gázmérő lakótéren belül kerül elhelyezésre. Nagyközép nyomású nyomásszabályozó alkalmazása esetén a gázmérőt nem szabad épületen belül elhelyezni. DIASZÁM 21 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Fontos a nyomásszabályozók csapadék elleni védelme DIASZÁM 22 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008.

Fontos a nyomásszabályozók csapadék elleni védelme DIASZÁM 22 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Egy lefagyás következményei DIASZÁM 23 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Egy lefagyás következményei DIASZÁM 23 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A gázmérő szétnyílt a nyomástól – gázömlés – tűz és robbanás DIASZÁM 24 Gázhálózat

A gázmérő szétnyílt a nyomástól – gázömlés – tűz és robbanás DIASZÁM 24 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A robbanás hatására az épület károsodott DIASZÁM 25 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008.

A robbanás hatására az épület károsodott DIASZÁM 25 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Hasonló eset, ám ez az épület szilikát beton elemekből épült DIASZÁM 26 Gázhálózat Karbantartási

Hasonló eset, ám ez az épület szilikát beton elemekből épült DIASZÁM 26 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A szabályozóban jég DIASZÁM 27 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A szabályozóban jég DIASZÁM 27 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Gázmérők elhelyezése (változás) Gázmérők elhelyezése a 9/2008. (II. 22. ) ÖTM rendelet – gyakorlatilag

Gázmérők elhelyezése (változás) Gázmérők elhelyezése a 9/2008. (II. 22. ) ÖTM rendelet – gyakorlatilag a régi szabályozás – szerint a. ) Gázmérő lakószobában nem helyezhető el. Lakószobát gázmérővel ellátott helyiséggel összeszellőztetni nem szabad. b. ) 400 V-nál nagyobb feszültségű villamos berendezéseket tartalmazó helyiségbe, valamint "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt, vagy tűzveszélyes anyag rendszeres használatára (tárolására) szolgáló helyiségbe gázmérő nem szerelhető. c. ) 140 [k. W]-nál nagyobb összhőterhelésű gázfogyasztó készülék helyiségében gázmérő nem helyezhető el. d. ) A gázmérő könnyen éghető falszerkezetre, éghető vagy hőre lágyuló falra nem szerelhető. e. ) 6 [m 3/h] névleges gázterhelésnél nagyobb gázmérő mindkét (belépő és kilépő) oldalán legyen elzáró szerelvény. DIASZÁM 28 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Gázmérők csoportos szerelése A gázmérők csoportos szerelése lakáson kívül: - csak az épület közös

Gázmérők csoportos szerelése A gázmérők csoportos szerelése lakáson kívül: - csak az épület közös használatú terében lehetnek, ha az odavaló bejutás a nap bármely szakában biztosítható, - együttes vagy külön-külön, kulccsal zárható szekrénybe kerülnek, - ha a mérő nem a bérlemény bejárata mellett, vagy a bérleménnyel nem azonos szinten (emeleten) van, akkor a fogyasztói vezetéket a bérleményen belül a bérleménybe való belépés helyén (lehetőleg a gázfogyasztó készülék helyiségén kívül) elzáróval kell ellátni Átmenő, mért és méretlen vezeték egymás mellett - általában nem haladhat; ellenkező esetben megkülönböztető jelzést kell alkalmazni. DIASZÁM 29 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A 100 [m 3/h]-nál nagyobb együttes névleges gázterhelésű gázmérők elhelyezésének további követelményei (változás) A

A 100 [m 3/h]-nál nagyobb együttes névleges gázterhelésű gázmérők elhelyezésének további követelményei (változás) A 9/2008. (II. 22. ) ÖTM rendelet – gyakorlatilag a régi szabályozás – szerint Egy helyen (helyiségben) telepített, 100 [m 3/h] összes névleges térfogatáramúnál nagyobb gázmérő(k) elhelyezésére külön gázmérő helyiséget kell létesíteni. A gázmérők helyiségeit "Fokozottan tűz- és robbanás veszélyes" (jele: A) tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. A gázmérő helyiség fűtése közvetett lehet. Közvetlen fűtésre csak zárt égésterű („C” típusú) gázkályha használható, amelynek felületi hőmérséklete a 300 [°C]-ot nem haladja meg és gyújtószerkezete a helyiségen kívül van. DIASZÁM 30 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI Magyarországon csak olyan gázfogyasztó készülék hozható forgalomba, szerelhető

A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI Magyarországon csak olyan gázfogyasztó készülék hozható forgalomba, szerelhető fel, helyezhető üzembe, amely megfelel az EU gázfogyasztó készülék irányelvnek. Az előző bekezdés előírásait kell alkalmazni az ismételten üzembe helyezésre kerülő használt vagy felújított és/vagy magánforgalomban behozott gázfogyasztó készülékekre. A készülék vagy részegység forgalomba hozatalához: Magyar nyelvű gyártói utasítást és használati-kezelési útmutatót kell mellékelni; A készüléken vagy részegységen, illetve ezek csomagolásán magyar nyelvű figyelmeztető feliratokat kell elhelyezni. A gyártói utasításnak az elhelyezésre, a szerelésre, a szabályozásra és karbantartásra vonatkozó összes olyan útmutatást tartalmaznia kell, amely az üzembe helyezést és a készülék biztonságos használatát lehetővé teszi, így különösen fel kell tüntetni: Az alkalmazandó gázfajtát; DIASZÁM 31 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI (változás) „A”, „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben, helyiségben,

A GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSÉNEK TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEI (változás) „A”, „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményben, helyiségben, tűzveszélyes helyiségben csak (zárt égésterű) „C” típusú gázfogyasztó készülék szerelhető fel. Felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 300 [°C] hőmérsékletet. A készülék égéstermék elvezetője oldalfali kivezetés esetén csak olyan falon lehet, amelyen nincs az „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségnek nyílászárója. Változás: Gépkocsi tárolóban csak „C” típusú gázkészüléket szabad felállítani. A garázsokban elhelyezett zárt égésterű gázfogyasztó készülék esetén a gázfogyasztó készüléket mechanikus sérülések elkerülésére kielégítő védelemmel (pl. kengyellel vagy ütközővel) kell ellátni. Az „A”, „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekben, vagy tűzveszélyes helyiségben és garázsban elhelyezett gázfogyasztó készülékek elé valamint éghető anyagú flexi. csővel bekötött készülék elé hőre záró szelepet kell beépíteni. DIASZÁM 32 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Példák a gázfogyasztó készülék elzáró elhelyezésére (változás az ábrában) DIASZÁM 33 Gázhálózat Karbantartási és

Példák a gázfogyasztó készülék elzáró elhelyezésére (változás az ábrában) DIASZÁM 33 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Gázkonnektor beépítése esetén szükséges elzáró (változás) Gázfogyasztó készülékeknél, ha a gázfogyasztó készülék előtt gázkonnektor

Gázkonnektor beépítése esetén szükséges elzáró (változás) Gázfogyasztó készülékeknél, ha a gázfogyasztó készülék előtt gázkonnektor van, akkor nem kell a kézi elzárót beépíteni. DIASZÁM 34 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése (OTÉK) Égéstermék-elvezetés nélküli („A”

Az égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezése (OTÉK) Égéstermék-elvezetés nélküli („A” típusú) gázfogyasztó készülékek nem helyezhetők el: huzamos tartózkodásra szolgáló és az azokkal légtér összeköttetésben lévő helyiségek, testnevelés, sportolás céljára szolgáló helyiség, nevelési, oktatási építmények – legfeljebb 18 éves gyermekek, tanulók tartózkodására szolgáló – helyiségei, a taneszköznek minősülő, valamint az épület ellátására szolgáló konyhai gázfogyasztó készülékek kivételével, közvetlen természetes szellőzés nélküli helyiségek. Kivételt képez: a konyhában, vagy konyha-étkező-nappali rendeltetésű helyiségben elhelyezett tűzhely, ha a gázfogyasztó készülék égésbiztosítóval rendelkezik, a helyiségben külső térbe szellőző gépi elszívó (vagy gravitációs szellőző - ebben eltér a GMBSz-től) berendezés üzemel és a helyiség levegőutánpótlása közvetlenül a szabadból biztosított, továbbá, a tervező nyilatkozik arról, hogy a gépi elszívás a konyhával légtér összeköttetésben lévő „B” típusú gázfogyasztó készülék vagy egyéb tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére nincs káros hatással. DIASZÁM 35 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

„B” típusú legfeljebb 140 [k. W] egység- vagy 1400 [k. W] együttes hőterhelésű gázfogyasztó

„B” típusú legfeljebb 140 [k. W] egység- vagy 1400 [k. W] együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése (1) a B 22, B 23, B 32, B 33, B 52, B 53 típusú készülékek [amelyek deflektor nélküliek és kényszer áramoltatásúak] az alvás céljára is szolgáló helyiségek, valamint az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek és garázs kivételével elhelyezhetők, ha differenciál presszosztáttal rendelkeznek. DIASZÁM 36 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

„B” típusú legfeljebb 140 [k. W] egység- vagy 1400 [k. W] együttes hőterhelésű gázfogyasztó

„B” típusú legfeljebb 140 [k. W] egység- vagy 1400 [k. W] együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek elhelyezése (2) (változás) a B 11, B 12, B 13, B 14, B 21, B 42, B 43. B 44, B 51 típusú készülékek [amelyek deflektorral rendelkeznek] épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeiben és az azokkal légtér összeköttetésben lévő mellékhelyiségekben nem helyezhetők el. Kivétel a technológiai célú felhasználás esete. DIASZÁM 37 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

6. Fejezet Gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei (változás MSZ HD 60364 -7 -701 szerint)

6. Fejezet Gázfogyasztó készülékek elhelyezésének tervezési követelményei (változás MSZ HD 60364 -7 -701 szerint) Olyan gázkészülék, amelynek villamos hálózati csatlakozása van csak abban az esetben szerelhető kád fölé, kádhoz, zuhanyzóhoz 60 cm-nél kisebb vízszintes távolságban, ha a villamos részeinek IP védettsége a vonatkozó szabványok szerinti 0. sávban IPX 7, az 1. és 2. sávban IPX 4. Tisztítási célból vízsugárnak kitett villamos szerkezetek (pl. közfürdőkben) védettségi fokozata legalább IPX 5 legyen. A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségben minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30 [m. A] névleges kioldóáramú áramvédőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni. [MSZ HD 60364 -7 -701 Kisfeszültségű villamos berendezések (7701. rész_ Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal), MSZ HD 60364 -4 -41 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4 -41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem. , MSZ EN 60529 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód)] DIASZÁM 38 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

IP védelmi zónák az MSZ HD 60364 -7 -701 szabvány szerint (változás) DIASZÁM 39

IP védelmi zónák az MSZ HD 60364 -7 -701 szabvány szerint (változás) DIASZÁM 39 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Robbanás elleni védelem (változás az OTSZ szerint) A legalább 140 [k. W] egység- vagy

Robbanás elleni védelem (változás az OTSZ szerint) A legalább 140 [k. W] egység- vagy (egy helyiségben) legalább 1400 [k. W] együttes hőterhelésű gázfogyasztó készülék(ek) helyiségében az esetleges robbanási helyzet kialakulásától, illetve hatásaitól védelemmel kell gondoskodni. Ez lehet gázkoncentráció érzékelő és beavatkozó készülék és azzal vezérelt vészszellőztető berendezés, vagy hasadó-nyíló felület. Nem lehet eltekinteni a hasadó vagy hasadó-nyíló felület alkalmazásától: iskola, óvoda-bölcsőde, kórház, színház, filmszínház, áruház és más, tömegek befogadására alkalmas épületek esetén, és a vegyes rendeltetésű épületben, ha a tömegtartózkodási célú helyiségek alapterülete az épület szintenkénti összes alapterületének 40 [%]-át meghaladja, vagy ha az előző tömegtartózkodási célú helyiségek közvetlenül a tüzelőberendezés helyisége felett vagy mellett vannak, ha a helyiségben gáztüzelésű és szilárd tüzelésű berendezések együtt üzemelnek (ez esetben csak és kizárólag hasadó-nyíló felület alkalmazható a robbanási túlnyomás levezetésére). DIASZÁM 40 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

„B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék összekötő elemének elhúzási lehetőségeiről DIASZÁM 41 Gázhálózat Karbantartási és

„B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék összekötő elemének elhúzási lehetőségeiről DIASZÁM 41 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Életképek (A gyakorlatban ilyen is előfordul) DIASZÁM 42 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008.

Életképek (A gyakorlatban ilyen is előfordul) DIASZÁM 42 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

„B” típusú készülékek égéstermék elvezetése A 6. -8. sz. ábra csak a „B” típusú

„B” típusú készülékek égéstermék elvezetése A 6. -8. sz. ábra csak a „B” típusú készülékek égéstermék elvezetésére vonatkozik DIASZÁM 43 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Az égéstermék elvezető rendszer minősítése(1) A „ B” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetésének vizsgálata

Az égéstermék elvezető rendszer minősítése(1) A „ B” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék elvezetésének vizsgálata A gázfogyasztó készülék csak akkor helyezhető üzembe, ha a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató az égéstermék-elvezetés megfelelőségét műszaki felülvizsgálatról szóló kéményvizsgálati tanúsítvánnyal igazolta. DIASZÁM 44 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

A helyiség légterétől független „C” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei (1) „C 1” típus:

A helyiség légterétől független „C” típusú gázfogyasztó készülékek elhelyezési feltételei (1) „C 1” típus: olyan „C” típusú gázfogyasztó készülékek, amelyek saját égéstermék járatukkal saját, vízszintes elrendezésű kitorkolláshoz csatlakoznak. A levegő és égéstermék járatok koncentrikusak, vagy olyan közel vannak egymáshoz, hogy kitorkollásaik azonos szélviszonyok közé esnek. Természetes huzattal működő berendezések Ventilátor az égő/ hőcserélő után DIASZÁM 45 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály Ventilátor az égő előtt 2008. Február 12.

Az égéstermék elvezető rendszer minősítése „C” típusú készülék esetén (2) Abban az esetben, ha

Az égéstermék elvezető rendszer minősítése „C” típusú készülék esetén (2) Abban az esetben, ha az égési levegő bevezetés és az égéstermék-elvezetés teljes hosszában koncentrikus elemeket tartalmaz, a koncentrikus elemeknél az égéstermék-elvezető cső van belül, a koncentrikus égéstermék-elvezető és égési levegő bevezető elemeket a hozzá kapcsolódó gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsították, és a vonatkozó előírások szerint minősítették és rendelkezik CE jellel, a koncentrikus égéstermék-elvezető és égési levegő bevezető berendezéshez csak egy gázfogyasztó készüléket csatlakoztattak, a gyártó magyar nyelvű technológiai utasítása rendelkezésre áll, a gázfogyasztó készülék az égési levegő megfelelő áramlását jelző-beavatkozó szerkezettel rendelkezik, akkor: - a koncentrikus levegő-bevezető valamint égéstermék-elvezető cső gyártói előírás szerinti összeszereléséről és az előírt szerelési technológia betartásáról a gázfogyasztó készülék felszerelőjének az átadási eljárás során írásban nyilatkoznia kell, - a levegő-bevezető – égéstermék-elvezető cső tömörségéről szivárgásvizsgálattal, a gázfogyasztó készülékbe épített levegőáramlás-érzékelő működéséről üzemi próbával a készülék üzembehelyezése, illetve a kötelező felülvizsgálat során meg kell győződni. A vizsgálat és az üzemi próba dokumentált elvégzése a gyártó által az. DIASZÁM üzembehelyezésre feljogosított 2008. személy Február 12. kötelessége és felelőssége. 46 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály

6. 4 5. A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése (változás az MSZ EN 15287

6. 4 5. A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése (változás az MSZ EN 15287 -2 szabvány miatt) DIASZÁM 47 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

OTÉK módosítása miatt bekövetkező változások Homlokzati égéstermék-kivezetés nem létesíthető: gyalogos és gépkocsival használt átjárókban,

OTÉK módosítása miatt bekövetkező változások Homlokzati égéstermék-kivezetés nem létesíthető: gyalogos és gépkocsival használt átjárókban, aluljárókban, áthajtókban, légaknákban, légudvarban ( kivéve, ha a készülék 5 [k. W]-nál nem nagyobb teljesítményű, és a légudvar 50 [m 2]-nél nagyobb keresztmetszetű – alapterületű), bevilágító aknában, zárt, át nem szellőző kis alapterületű belső udvarban, verandán, beépített loggián, tornácon, padláson, ki nem szellőző zugokban, a közvetlenül a , a csatlakozó járdaszinttől mért 2, 1 [m] –es magasság alatt. Homlokzati égéstermék-kivezetést létesíteni építmény, építményrész homlokzatán nem lehet, kivéve az alábbi eseteket: a homlokzati égéstermék-kivezetési hely 10 [m]-es környezetében nincs épület a már használatba vett, meglévő földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló épület homlokzatán a már használatba vett, meglévő többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 k. W-nál nagyobb hőteljesítményű) és vízmelegítő (együtt vagy külön) gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2, 0 -2, 0 [m]-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs. DIASZÁM 48 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

További tartalmi változások 6. 2. 4. 2. pontban a hasadó-nyíló felület alkalmazásának feltételei a

További tartalmi változások 6. 2. 4. 2. pontban a hasadó-nyíló felület alkalmazásának feltételei a 9/2008 (II. 22. ) ÖTM rendelet (OTSZ) szerinti 6. 2. 4. 6. pontban a tűzoltó készülékek megnevezése a 9/2008 (II. 22. ) ÖTM rendelet (OTSZ) szerinti, 6. 2. 5. 2. pontban a lakószobában a „C” típusú készülékek elhelyezésének tilalma törölve, DIASZÁM 49 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Épület homlokzat utólagos hőszigetelése esetén a meglévő konvektor rács (kiegészítés) Az előző (2) ábra

Épület homlokzat utólagos hőszigetelése esetén a meglévő konvektor rács (kiegészítés) Az előző (2) ábra szerint 0, 1 m-t meg nem haladó homlokzati kiugró felület sima homlokzatna k számít DIASZÁM 50 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Felépítményi munkák (hegesztés) Acél anyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése hegesztett kötéssel Hegesztési eljárás

Felépítményi munkák (hegesztés) Acél anyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése hegesztett kötéssel Hegesztési eljárás (technológia) 4, 5 [mm] falvastagságnál nem nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomokat - tompa illesztéses lánghegesztési eljárással szabad hegeszteni. a 4, 5 [mm]-nél nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomok bevont elektródás - az üzemi hőmérsékletnek megfelelő hideg ütőmunkára bizonylatolt elektródával - kézi ívhegesztéssel kell hegeszteni. DIASZÁM 51 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Acél anyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése Szerelés hegesztett kötéssel Iránytörés DN 20 -nál

Acél anyagú csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése Szerelés hegesztett kötéssel Iránytörés DN 20 -nál nem nagyobb átmérőjű csövek esetén hajlítással, de a cső hajlításakor annak keresztmetszete nem csökkenhet és körkörössége nem torzulhat, DN 25 méretig hajlítással, vagy forrcső ív behegesztésével, DN 25 -nél nagyobb átmérők esetén forrcső ív behegesztésével történhet. Sajtolt csőidomot (csőszűkítő, húzott "T" idom) akkor kell alkalmazni, ha az idom nagyobb átmérője meghaladja a DN 100 méretet. Hegesztés • DN 25 -nél nagyobb méretű nagyközép nyomású, • DN 50 -nél nagyobb méretű közép, és • DN 100 -nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezeték hegesztésére csak a minősített ív-, és/vagy lánghegesztő jogosult. Minden más esetben a rendelet [26/2000. (VII. 28. ) GM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról] szerint nyilvántartott gázszerelő is jogosult a csatlakozó- és fogyasztói vezeték hegesztésére. DIASZÁM 52 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

7. Fejezet A CSATLAKOZÓ ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK SZERELÉSI ELŐÍRÁSAI (változás) DN 90 és annál

7. Fejezet A CSATLAKOZÓ ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK SZERELÉSI ELŐÍRÁSAI (változás) DN 90 és annál kisebb méretekben csak SDR 11 méretvisz onyú cső építhető be DIASZÁM 53 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

7. Fejezet A (változás) CSATLAKOZÓ ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK SZERELÉSI ELŐÍRÁSAI DIASZÁM 54 Gázhálózat Karbantartási

7. Fejezet A (változás) CSATLAKOZÓ ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK SZERELÉSI ELŐÍRÁSAI DIASZÁM 54 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba A próbanyomás időtartama az állandósult állapot elérését követően 15 [min.

Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba A próbanyomás időtartama az állandósult állapot elérését követően 15 [min. ]. Csak leválasztott, egyéb vezeték szakaszoktól függetlenített csőszakaszokat szabad nyomáspróbázni! Legnagyobb üzemi nyomás (MOP) [bar] Szilárdsági próbanyomás (STP) [bar] 5, 0 MOP ≤ 16 legalább 1, 3 x. MOP 2 MOP ≤ 5 legalább 1, 4 x. MOP 0, 1 < MOP ≤ 2 legalább 1, 75 x. MOP, de legalább 1 [bar] MOP ≤ 0, 1 legalább 1[bar] DIASZÁM 55 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

10. Fejezet Felhasználói berendezések ellenőrzése 10. 4. Felhasználói berendezések kikapcsolása és a gázszolgáltatás helyreállítása

10. Fejezet Felhasználói berendezések ellenőrzése 10. 4. Felhasználói berendezések kikapcsolása és a gázszolgáltatás helyreállítása (visszakapcsolás) - fél évet meghaladó kikapcsolt állapot után a teljes (a kikapcsolással érintett) felhasználói berendezés szilárdsági és készülékes tömörségi nyomáspróbának kell alávetni. - a fél évet meg nem haladó kikapcsolt állapotot követő gáz alá helyezéskor (a rendszer újbóli gáz alá helyezésekor) a gáz felhasználói berendezésbe történő beadásakor ellenőrizni kell, annak tömörségét szivárgás kereső spray-vel. DIASZÁM 56 Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. Február 12.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. 02. 12.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 2008. 02. 12.