Contaminants Orgnics Persistents Els COP Contaminants Orgnics Persistents

  • Slides: 26
Download presentation
Contaminants Orgànics Persistents Els COP (Contaminants Orgànics Persistents) són un conjunt de substàncies químiques

Contaminants Orgànics Persistents Els COP (Contaminants Orgànics Persistents) són un conjunt de substàncies químiques que comparteixen quatre característiques bàsiques: persistència, bioacumulació, potencial de transport a gran distància en el medi i efectes adversos.

INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ

� Els contaminants orgànics persistents (COP) són contaminants per a la salut i el

� Els contaminants orgànics persistents (COP) són contaminants per a la salut i el medi ambient, i cal ésser conscients dels perills que comporta la seva generació i/o utilització. � L'evidència sobre el transport a gran distància d'aquestes substàncies a les regions on mai no han estat utilitzades o produïdes, i la conseqüent amenaça que el transport d'aquests contamninants significava per al medi ambient a tot el món, van comportar que la comunitat internacional instés una resposta global urgent per reduir i eliminar la seva alliberació al medi ambient.

v Els COP han estat utilitzats com a plaguicides o com a productes químics;

v Els COP han estat utilitzats com a plaguicides o com a productes químics; tret dels PCB. v El Conveni d'Estocolm demana una acció internacional sobre 12 COP (coneguda per la dotzena bruta), agrupats en tres categories:

QUADRE D’ ESTOCOLM Tipus de COP Plaguicida aldrin ٭ Clorda ٭ DDT (1) ٭

QUADRE D’ ESTOCOLM Tipus de COP Plaguicida aldrin ٭ Clorda ٭ DDT (1) ٭ dieldrin ٭ endrina ٭ heptaclor ٭ mirex ٭ toxafe ٭ PCB (2) HCB (3) PCDD (4) dioxines i PCDF (5) furans Químic industrial Emissió/Residu ٭ ٭

INDEX QUADRE § § § (1) DDT: Dicloro-Difenil-Tricloroetà (2) PCB: Policlorobifenils o bifenils policlorats

INDEX QUADRE § § § (1) DDT: Dicloro-Difenil-Tricloroetà (2) PCB: Policlorobifenils o bifenils policlorats (3) HCB: Hexaclorobenzè (4) PCDD: Dibenzo-para-dioxines policlorades (5) PCDF: Dibenzofurans policlorats

Què són els COP?

Què són els COP?

q Els contaminants orgànics persistents, COP, són substàncies químiques tòxiques, resistents a la degradació,

q Els contaminants orgànics persistents, COP, són substàncies químiques tòxiques, resistents a la degradació, que s'acumulen en teixits d'éssers vius i que poden transportar-se a gran distància de la font, trets que suposen una amenaça global per a la salut humana i el medi ambient.

o Els COP són substàncies químiques orgàniques que es caracteritzen per la seva: 1)

o Els COP són substàncies químiques orgàniques que es caracteritzen per la seva: 1) Persistència: és el temps que el compost químic roman en el medi ambient sense descompondre’s o degradar-se físicament [inclosa l’acció fotolítica de la llum solar], químicament i/o biològicament cap a altres substàncies menys perilloses. Els COP poden romandre anys i, fins i tot, dècades abans de degradar-se.

2) Bioacumulació: és la tendència a concentrar -se en greixos i lípids en els

2) Bioacumulació: és la tendència a concentrar -se en greixos i lípids en els organismes, de manera que s’acumulen amb el pas del temps en els teixits adiposos dels organismes vius i es bioamplifiquen a través de la cadena alimentària.

3) Potencial de transport a gran distància en el medi ambient: El transport es

3) Potencial de transport a gran distància en el medi ambient: El transport es pot realitzar a través de mitjans físics en la fase vapor o en ésser adsorbits sobre partícules atmosfèriques, o a través d’animals migratoris, els quals s’incorporen a la cadena alimentària d’espècies superiors. Pel que fa a les característiques fisicoquímiques més rellevants, en tots els casos es tracta de compostos orgànics que posseeixen estructures cícliques i un cert grau de cloració. El pes molecular és elevat i les pressions de vapor (relacionades amb la volatilitat) són baixes.

4) Efectes adversos: aquests compostos generen efectes tòxics sobre la salut humana i el

4) Efectes adversos: aquests compostos generen efectes tòxics sobre la salut humana i el medi ambient. Aquesta característica dels COP és avaluada pels estudis sobre: a) inhalació, ingestió o absorció per pell b) mort; efecte sistèmic, immunològic, neurològic… c) exposició aguda, exposició intermèdia i exposició crònica.

Quins són els COP?

Quins són els COP?

Ø El Conveni d'Estocolm estableix mesures per a l'eliminació i el control de 12

Ø El Conveni d'Estocolm estableix mesures per a l'eliminació i el control de 12 contaminants orgànics persistents (COP): nou són plaguicides; altres són productes industrials com els policlorobifenils o PCB o l'hexaclorobenzè, els quals poden ser COP intencional o COP no intencionals (en aquest últim cas, si es generen emissions residuals) i finalment, també s'inclouen les dioxines i els furans que es generen també en manera no intencional durant els processosde combustió o fabricació de compostos químics que contenen clor.

� En l’àmbit estatal la regulació legal bàsica associada als COP intencionals és: -

� En l’àmbit estatal la regulació legal bàsica associada als COP intencionals és: - L’Ordre de 4 de febrer de 1994, per la qual es prohibeix la comercialització i utilització de plaguicides d’ús ambiental que contenen determinats ingredients actius perillosos (BOE núm. 41, de 17 de febrer de 1994). El Reial decret 443/1994, d’ 11 de març, pel qual es modifica la reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE núm. 76, de 30 de març de 1994). El Reial decret 1378/1999, de 27 d’agost de 1999, complementa la Llei 10/1998, de 21 d’abril, establint les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin (BOE núm. 206, de 28 d’agost de 1999). El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 1989). - -

� - En l’àmbit estatal la regulació legal bàsica associada als COP no intencionals

� - En l’àmbit estatal la regulació legal bàsica associada als COP no intencionals és: La Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineració de residus (DOCE núm. L 332/91 de 28 de desembre de 2000). El Reial decret 653/2003, sobre incineració de residus ( BOE núm. 142 de 14 de juny de 2003). El Decret 323/1994, pel qual es regulen les instal·lacions de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera (DOGC núm. 2022 de 10 de març de 1995).

Quins efectes causen els COP?

Quins efectes causen els COP?

Toxicitat amb efectes immediats o crònics sobre la salut. � Els COP són substàncies

Toxicitat amb efectes immediats o crònics sobre la salut. � Els COP són substàncies químiques tòxiques amb efectes immediats o crònics sobre la salut, entre els quals s'inclouen el càncer, els problemes reproductius, l'alteració del sistema immunològic, les disrupcions hormonals, les alteracions en el comportament i disminució del processos cognitius.

Problemes hormonals i de desenvolupament embrionari � Els COP que inclou el Conveni d'Estocolm

Problemes hormonals i de desenvolupament embrionari � Els COP que inclou el Conveni d'Estocolm són disruptors endocrins, és a dir, causen desequilibris hormonals perquè poden imitar, substituir o inhibir l'acció de les hormones, la qual cosa provoca reaccions bioquímiques descontrolades, especialment en el desenvolupament embrionari.

Bioacumulació i bioamplificació a la cadena alimentària � Quan són alliberats en el medi

Bioacumulació i bioamplificació a la cadena alimentària � Quan són alliberats en el medi ambient, els COP es poden dissoldre en els teixits grassos i anar concentrant-s'hi a través d'un procés que s'anomena bioacumulació. Aquesta concentració es bioamplifica, és a dir, augmenta en centenars o fins i tot milions de vegades, en la mesura que els organismes que contenen COP són consumits pels seus depredadors.

Persistència a l'ambient � Els COP són persistents, és a dir, romanen molt de

Persistència a l'ambient � Els COP són persistents, és a dir, romanen molt de temps a l'ambient, fins i tot dècades, a causa de la seva resistència a la degradació causada pel sol, la transformació química i la descomposició provocada pels microorganismes. �…

Què cal fer per evitar els COP?

Què cal fer per evitar els COP?

� Els beneficis i l'abast que el Conveni d'Estocolm pugui tenir dependran del fet

� Els beneficis i l'abast que el Conveni d'Estocolm pugui tenir dependran del fet que la ciutadania en conegui el contingut i que els governs n'assumeixin el compliment. Per això, segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), caldrà que:

Els governs donin compliment al dret legítim dels éssers humans a la salut i

Els governs donin compliment al dret legítim dels éssers humans a la salut i a un medi ambient sa. - Es faciliti la participació de la societat civil en la presa de decisions dels governs respecte als COP. - Es faciliti també l'accés públic, a través de campanyes educatives, a tota la informació sobre els COP, ja que constitueix una obligació i un dret ciutadà fonamental, especialment per a dones, infants i els sectors de menys educació. Això contribuirà que es participi de millor manera en la discussió dels problemes que els afecten. - Els governs incloguin dins de la seva política ambiental i de salut pública la creació de programes de capacitació nacional i regional sobre els COP. -

Els governs disposin de centres d'informació nacional i regional sobre el Conveni d'Estocolm -

Els governs disposin de centres d'informació nacional i regional sobre el Conveni d'Estocolm - S'inclogui a l'agenda ambiental nacional el 17 de maig com a data commemorativa en la qual el Conveni d'Estocolm es converteixi en un instrument legal vinculant per a la reducció dels COP. - Els governs elaborin un Registre d'Emissions i Transferències de Contaminants (RETC) com un mecanisme per difondre i obtenir informació sobre les quantitats anuals de COP que es generen o s'eliminen. - Els governs elaborin un pla d'acció per identificar, caracteritzar i combatre les alliberacions dels productes químics inclosos a l'annex C del Conveni d'Estocolm. -

FI Neus Rabascall Tarragó Biologia i Geologia Contaminants Orgànics Persistens

FI Neus Rabascall Tarragó Biologia i Geologia Contaminants Orgànics Persistens