CONSFTUIRILE JUDEENE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN NVM NTUL

  • Slides: 33
Download presentation
CONSFĂTUIRILE JUDEȚENE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂM NTUL SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT-OLT Anul Școlar

CONSFĂTUIRILE JUDEȚENE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂM NTUL SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT-OLT Anul Școlar 2015 -2016

Agenda zilei: 1. Diagnoza procesului educaţional -învăţământ special şi special integrat, 20142015; 2. Cadrul

Agenda zilei: 1. Diagnoza procesului educaţional -învăţământ special şi special integrat, 20142015; 2. Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ în anul şcolar 2015 -2016; 3. Informare -Consfătuiri Naţionale, Alba Iulia, 10 -12. 09. 2015; 4. Structura anului şcolar 2015 -2016; 5. Concursuri şcolare în anul şcolar 2014 -2015; 6. Structura Portofoliului profesional al directorului unității de învățământ special/profesorului din învățământul special/profesorului itinerant și de sprijin; 7. Stabilirea cercurilor pedagogice în anul şcolar 2015 -2016; 8. Diverse.

 1. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAŢIONAL -ÎNVĂŢĂM NT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT, 2014 -2015; În

1. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAŢIONAL -ÎNVĂŢĂM NT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT, 2014 -2015; În judeţul Olt există următoarele oferte educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 2 unităţi de învăţământ special, respectiv Şcoala Gimnazială Specială Balş şi Şcoala Profesională Specială Balş, unităţi şcolare care oferă educaţie specializată, în concordanţă cu tipul de dizabilitate; servicii educaţionale de sprijin în şcolile de masă pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, asigurate de către profesorii itineranţi şi de sprijin ; cabinete logopedice, cabinete de asistenţă psihopedagogică; posibilitatea de şcolarizare la domiciliu pe o perioadă determinată, conform metodologiei în vigoare (OMECTS 5575/2011) Educaţia specială şi special-integrată este practicată de către cadre didactice calificate, specializate şi devotate activităţii de învăţământ cu copiii care prezintă cerinţe educaţionale speciale.

1. Date statistice-învăţământ special şi special integrat Număr de unităţi şcolare pentru învăţământul special

1. Date statistice-învăţământ special şi special integrat Număr de unităţi şcolare pentru învăţământul special 2 Număr de elevi şcolarizaţi în învăţământul special 201 Număr de unităţi de masă care integrează elevi cu deficienţe (CES)-şcoli integratoare Număr de elevi din învăţământul de masă cuprinşi în servicii educaţionale de sprijin Număr de grupe/clase speciale integrate care funcţionează în învăţământul de masă Număr de elevi cuprinşi în grupe/clase speciale integrate în învăţământul de masă 25 Număr de elevi cuprinsi în terapie logopedică din cadrul centrelor logopedice interşcolare şi al cabinetelor logopedice Număr de elevi şcolarizati la domiciliu Număr de cadre didacticede sprijin la nivel de judeţ 365 4 25 795 18 31

Număr de profesori consilieri şcolari Număr profesori logopezi 54 12 Număr personal angajat în

Număr de profesori consilieri şcolari Număr profesori logopezi 54 12 Număr personal angajat în Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt 73 2. Situaţia unităţilor de învăţământ special din judeţul Olt Grădiniţă P-IV V-VIII IX-X Severi Stagii de practică clase/elevi IX-XI Liceu tehologic special clase/elevi grupe/ copii clase/ elevi clase/elevi 2/12 9/49 8/43 2/8 7/68 2/21 Total clase/ elevi 201

3. Resurse umane Cadre didactice: • 92 de cadre didactice dintre care: 73 titulari,

3. Resurse umane Cadre didactice: • 92 de cadre didactice dintre care: 73 titulari, 19 suplinitori; • profesori de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială: 21, dintre care 17 titulari, şi 4 suplinitori; • învăţători: 8 dintre care titulari: 3, suplinitori 5; • profesori itineranţi și de sprijin: 31 dintre care titulari: 29, suplinitori 2; • profesori-educatori : 5 dintre care titulari: 3, suplinitori 2; • profesori – logopezi: 5 dintre care titulari: 4, suplinitori 1 • profesor psihodiagnoză : 1 -titular; • profesor kinetoterapeut: 1 – suplinitor; • maiştri-instructori: 6 -titulari; • Personal didactic auxiliar: 13; • Personal nedidactic: 25;

4. Analiza SWOT Puncte tari -personal didactic calificat şi interesat de perfecţionarea în domeniul

4. Analiza SWOT Puncte tari -personal didactic calificat şi interesat de perfecţionarea în domeniul educaţiei speciale şi psihologiei; Puncte slabe -adaptarea redusă a ofertelor educaţionale la cerinţele pieţei muncii ; -cadre didactice angajate în realizarea obiectivelor reformei -număr redus de servicii educaţionale în domeniu; învăţământului special şi special integrat; -lipsa Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi -existenţa unui sistem educaţional care îşi propune să Profesională (SEOSP) din cadrul CJRAE Olt răspundă nevoilor şi intereselor individuale; -dezinteresul unor cadre didactice din învăţământul de masă -asigurarea consultanţei psihopedagogice şi logopedice pentru integrarea şi aplicarea unor proiecte de intervenţie pentru un număr mare de elevi şi preşcolari prin intermediul personalizată pentru elevii integraţi; Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi -lipsa manualelor şcolare şi a auxiliarelor didactice; Centrului Logopedic Interşcolar; -asigurarea sprijinului educaţional pentru copiii cu CES integraţi în învăţământul de masă prin cadre didactice de sprijin/itinerante; -derularea programelor de parteneriat educaţional în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC); -neparticiparea tuturor elevilor cu CES la forme educaţionale specifice; -lipsa mediatorilor şcolari; -inexistenţa unor alternative educaţionale în activitatea de recuperare a deficienţei severe; - programe/proiecte pentru creşterea calităţii învăţământului -lipsa echipamentelor şi a softurilor asistive necesare unui special şi special integrat şi asigurarea accesului la educaţie mediu educaţional adaptat copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; a populaţiei şcolare defavorizate; -participarea elevilor la concursurile şi competiţiile specifice;

Oportunităţi Ameninţări -integrarea copiilor cu CES în învăţământul -scăderea populaţiei şcolare; de masă; -descreşterea

Oportunităţi Ameninţări -integrarea copiilor cu CES în învăţământul -scăderea populaţiei şcolare; de masă; -descreşterea interesului familiei pentru -legislaţie privind dreptul la educaţie a pregătirea şcolară a copiilor sau pentru tuturor copiilor; colaborarea cu şcoala; -accesarea fondurilor externe rambursabile -scăderea rolului familiei ca partener şi nerambursabile; educaţional; -extinderea colaborării cu instituţiile de învăţământ superior; -extinderea cadrului educativ prin diversificarea activităţilor extracurriculare; -lipsa atelierelor protejate; -imaginea persoanei cu dizabilităţi în societate; -reticenţă din partea unor părinţi ai elevilor -existenţa unor programe de formare din clasele în care sunt integraţi elevi cu continuă pentru cadrele didactice; cerinţe educaţionale speciale.

Activitatea de formare-2014 -2015 Nr. c rt 1. 2. Domeniul de interes (module de

Activitatea de formare-2014 -2015 Nr. c rt 1. 2. Domeniul de interes (module de Specialitate/Metodică/Management/Altele) Furnizor de formare Casa Corpului Didactic Olt Fundaţia Cultural Umanitară Henri Coandă-Oradea , , Intervenţia psihopedagogică a elevilor cu CES în învăţământul Casa Corpului Didactic Olt de masă’’- Programul de dezvoltare personala- Drumul spre tine însuţi : , , Fii o persoană de succes’’ Direcţii moderne în psihopedagogia specială Universitate Bucureşti-Facultate de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 1 2 Evaluator de competenţe profesionale Abilităţi de viaţă în contextul dezvoltării durabile Psihopedgogie specială Psihodiagnoză cognitivă și consiliere psihologică Activități de viață în contextul dezvoltării durabile 1 3 1 1 4 10. Management instituțional 11. Aplicația multimedia Proweb 12. Integrare Tic SC Clio SRL MECS Universitatea Bucureşti Univ. Ecologică București PPOSDRU MECTS CCD Olt Universitatea ”C. Brâncuși” Tg. Jiu Ag. Arniec București 13. Metodică Universitatea din Piteşti 5 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii Management european educaţional Nr. cadre didactice participante 5 1 4 2 2

 2. Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ în anul şcolar 2015 -2016;

2. Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ în anul şcolar 2015 -2016; Ø Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat, aprobat prin OMECTS nr. 5573/7. 10. 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 7 noiembrie 2011 Ø Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă, aprobat prin OMECTS nr. 5574/ 7. 10. 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 4 noiembrie 2011 Ø Metodologia privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale, aprobată prin OMECTS nr. 6552 din 13 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 45 din 19 ianuarie 2012 Ø Metodologie-cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale, aprobată prin OMECTS nr. 5575/7. 10. 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 797 din 10 noiembrie 2011, Ø Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin OMECTS nr. 5. 555/7. 10. 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 759 din 27 octombrie 2011.

 2. 1. Curriculum Ø Ordin nr. 4927/08. 09. 2005 privind aprobarea planului-cadru de

2. 1. Curriculum Ø Ordin nr. 4927/08. 09. 2005 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu deficienţe moderate sau uşoare Ø Ordin nr. 5239/ 01. 09. 2008 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasele/ grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu dizabilităţi moderate sau uşoare Ø Ordin nr. 4928/08. 09. 2005 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasele/ grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate Ø Ordin nr. 5236/ 01. 09. 2008 privind aprobarea curriculumului pentru grupele din învăţământul special – pedagogie curativă, care integrează elevi / tineri cu deficienţe severe, profunde sau asociate

Ø Ordin nr. 3414/16. 03. 2009 privind aprobarea Planului Cadru de învățământ pentru învățământul

Ø Ordin nr. 3414/16. 03. 2009 privind aprobarea Planului Cadru de învățământ pentru învățământul special clasele IX-XI, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Ø Ordin 5235/01. 09. 2008 privind aprobarea programelor școlare pentru clasele/grupele din învățământul special sau de masă care școlarizează elevi cu dizabilități severe, profunde și/sau asociate (anexele 1 -8) Ø Ordin 5234/01. 09. 2008 privind aprobarea Programelor școlare pentru Terapiile educaționale complexe și integrate, realizate în învățământul special de către învățătorii/profesorii-educatorii (anexele 1 -5) Ø Ordin 5176/01. 09. 2008, privind aprobarea curriculumului pentru grupele din învățământul special preșcolar – pedagogie curativă, care integrează copii cu deficiențe severe, profunde sau asociate (anexele 2 -11)

3. Informare asupra Consfătuirilor Naționale inspectorilor din învățământul special și special integrat , Alba

3. Informare asupra Consfătuirilor Naționale inspectorilor din învățământul special și special integrat , Alba Iulia, 10 -12. 09. 2015 ØDiagnoza procesului educaţional, 2014 -2015 Ø Şcolarizarea copiilor cu cerinţe şi/sau dizabilităţi în sistemul românesc -prof. univ. dr. Alois Gherguţ ØDevianţa socială şi delincvenţa juvenilă -prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă ØAnaliza rezultatelor elevilor la concursurile școlare 2014 -2015; ØPrezentare Raportului privind punerea în aplicare a recomandărilor făcute în urma activităţii de control tematic MECS; (ISJ Ilfov), ØRealizări ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Alba.

4. Structura anului şcolar 2015 -2016; 1. Ordin MECȘ nr. 5079/31. 08. 2015 pentru

4. Structura anului şcolar 2015 -2016; 1. Ordin MECȘ nr. 5079/31. 08. 2015 pentru modificarea Ordinului MECŞ nr. 4496/2015, privind structura Anului Scolar 2015 -2016 „Art. 1 - (1) Anul școlar 2015 -2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare. Art. 2 - e) pentru învățământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 180 de zile; Semestrul I Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015 În perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016 Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016 Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016

Semestrul al II-lea Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016

Semestrul al II-lea Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016 Vacanța de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016 Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016 Vacanța de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016. În perioada 18 aprilie 2016 -22 aprilie 2016, va fi organizat Programul Şcoala Altfel , intitulat , , Să ştii mai multe, să fii mai bun”.

5. Concursuri şcolare în anul şcolar 2014 -2015 Strategia Naţională de Acţiune Comunitară SNAC

5. Concursuri şcolare în anul şcolar 2014 -2015 Strategia Naţională de Acţiune Comunitară SNAC 1. ”Împreună pentru viitor” 2. “Dincolo de cuvintele rostite” 3. ”Mascota SNAC” ØConcursul Judeţean , , Mozaic 2015’’- Premiul III – Lican Mirela- Şcoala Profesională Specială Balş – prof. îndrumător, Iliuţă Elisabeta; ØConcursul judeţean , , Stil - Frumuseţe –Eleganţă-’’ Menţiune- Popa Gheorhe Cătălin - Şcoala Profesională Specială Balş, – prof. îndrumător, Iliuţă Elisabeta;

6. PORTOFOLIU PROFESIONAL AL DIRECTORULUI UNITĂȚII ȘCOLARE

6. PORTOFOLIU PROFESIONAL AL DIRECTORULUI UNITĂȚII ȘCOLARE

 1. Documente de proiectare 1. 1. Planul de dezvoltare instituţională a unităţii. 1.

1. Documente de proiectare 1. 1. Planul de dezvoltare instituţională a unităţii. 1. 2. Oferta educaţională a unităţii. 1. 3. Planul managerial anual 1. 4. Programe manageriale semestriale.

2. DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ 2. 1. Decizie/fişa postului 2. 2. Statul de funcţii. 2.

2. DOCUMENTE DE EVIDENȚĂ 2. 1. Decizie/fişa postului 2. 2. Statul de funcţii. 2. 3. Organigrama unităţii şcolare, 2. 4. Cartea de onoare a unităţii. 2. 5. Regulament de ordine interioară. 2. 6. Dosar cuprinzând ordine, instrucţiuni, regulamente etc. 2. 7. Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate). 2. 8. Caietul de asistenţe la ore -numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe discipline/ cadre didactice 2. 9. Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu - legalitatea deciziilor (elaborare, fundamentare, oportunitate) şi legalitatea constituirii comisiilor şi catedrelor (număr, reprezentaţi, durată) 2. 10. Schema orară pe nivel de studiu 2. 11. Criterii de evaluare a activităţii personalului didactic în vederea acordării calificativelor anuale-existenţa fişelor. 2. 12. Planul de şcolarizare aprobat – cuprinderea şi şcolarizarea copiilor/elevilor. 2. 13. Dosar cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi control/programe operative săptămânale 2. 14. Dosar privind siguranţa în muncă 2. 15. Dosar privind protecţia civilă, siguranţa civică 2. 16. Dosar cu rapoarte anuale privind starea învăţământului. 2. 18 Nivelul cantitativ şi calitativ al bazei didactico-materiale; utilizarea raţională a spaţiilor de învăţământ- şcoală, internat, ateliere, laboratoare, etc 2. 19. Promovarea imaginii instituţiei (site, presă scrisă, TV, elemente de identitate vizuală, etc), activitatea de relaţii publice

3. Documentele Consiliului Profesoral 3. 1. Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral. 3. 2.

3. Documentele Consiliului Profesoral 3. 1. Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral. 3. 2. Registrul de procese verbale. 3. 3. Materiale prezentate (cf. tematicii): - Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;

4. Documentele Consiliului de Administraţie 4. 1. Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie

4. Documentele Consiliului de Administraţie 4. 1. Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie 4. 2. Componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea sarcinilor 4. 3. Registrul de procese verbale 4. 4. Raportul directorului prezentat în Consiliul de Administraţie 4. 5. Existenţa şi discutarea fişelor de autoevaluare a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ acordat) 4. 6. Dosar cu procedura completă de acordare a gradației de merit conform metodologiei, pentru anul calendaristic în curs 4. 8. Sancţionarea membrilor colectivului (fundamentare, Statut, Codul Muncii)

6. Documentele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală 6. 1. Regulament, strategie

6. Documentele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în şcoală 6. 1. Regulament, strategie 6. 2. Componenţa, decizie de constituire 6. 3. Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de îmbunătăţire

3. Documentele comisiilor/catedrelor Ø Evidenţa membrilor comisiei/ catedrei, date personale, atribuţii etc. ØPlanurile manageriale

3. Documentele comisiilor/catedrelor Ø Evidenţa membrilor comisiei/ catedrei, date personale, atribuţii etc. ØPlanurile manageriale anuale şi semestriale catedrelor/comisiilor metodice ØGraficul de interasistenţă. Ø Rezultate la concursuri şcolare ØRezultate la examene naţionale, analize şi plan de măsuri în urma acestora – dacă este cazul (numai la dosarele catedrelor unde sunt incluse discipline de examen) ØMateriale prezentate în şedinţele comisiei/catedrei.

ØGraficul activităţilor metodice ØDosar cu propunerile pentru oferta educaţională; programe şcolare avizate de I.

ØGraficul activităţilor metodice ØDosar cu propunerile pentru oferta educaţională; programe şcolare avizate de I. S. J. Ø Instrumente de evaluare Ø Monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasă şi aprecieri asupra modului cum se realizează evaluarea elevilor/ritmicitatea notării ØOrganizarea recapitulărilor finale ØEvaluarea membrilor catedrei/comisiei şi propunerile pentru calificativele anuale, în baza unui raport motivat. ØDocumente privind cercetarea pedagogică ØInformaţii semestriale asupra activităţii comisiei/catedrei ØGrafic de desfăşurare a tezelor semestriale

6. Documentele privind perfecţionarea cadrelor didactice 6. 1. Programe de perfecţionare. 6. 2. Evidenţa

6. Documentele privind perfecţionarea cadrelor didactice 6. 1. Programe de perfecţionare. 6. 2. Evidenţa perfecţionării. 6. 3. Decizie de numire a unui responsabil cu perfecţionarea.

 PORTOFOLIUL PROFESORULUI I. DATE PERSONALE 1. . Curriculum Vitae 2. Structura anului şcolar

PORTOFOLIUL PROFESORULUI I. DATE PERSONALE 1. . Curriculum Vitae 2. Structura anului şcolar 3. Încadrarea (clase, număr de ore) 4. Orarul 5. Calendarul activităţilor pe anul în curs 6. Raport de autoevaluare II. ACTIVITATEA DE LA CATEDRĂ 1. Programa şcolară 2. Programele pentru opţionalele propuse 3. Planificarea materiei (planificarea anuală şi planificarea pe unităţi de învăţare) 4. Proiecte didactice 5. Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora şi observaţiile - concluziile ce se impun, testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau an şcolar) 6. Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat) 7. Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor 8. Lista materialului didactic existent 9. Fişe cu asistenţele la ore

III. PERFORMANŢE 1. Calendarul concursurilor şcolare 2. Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi

III. PERFORMANŢE 1. Calendarul concursurilor şcolare 2. Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri 3. Planificarea pregătirii suplimentare 4. Rezultatele obţinute la diferite faze IV. PROIECTE PERSONALE -cuprinde lista cu proiectele realizate sau proiectele propuse pe o anumită perioadă V. PERFECŢIONARE -evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de învăţământ (catedră, consilii profesorale) sau de CCD. , ISJ. , diplome, certificate VI. MATERIALE -scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese MECŞ, ISJ

 PORTOFOLIUL PROFESORULUI ITINERANT ȘI DE SPRIJIN • Curriculum vitae; • Structura anului şcolar

PORTOFOLIUL PROFESORULUI ITINERANT ȘI DE SPRIJIN • Curriculum vitae; • Structura anului şcolar • Fişa postului • Planificare semestriala; • Orar; • Tabel cu elevii; • PIP; • Lista materialului didactic propus a fi procurat; • Probe de evaluare; • Portofoliul elevului realizat în parteneriat cu cadrul didactic de la clasă; • Fișe de lucru; • Adeverințe de participare la cercurile pedagogice • Situatia proiectelor personale (proiecte educative, parteneriate); • Situatia privind participarea si rezultatele obtinute de elevi la concursuri; • Lista publicatiilor; • Dovezi ale participarii la diferite activităță de formare continuă ( cursuri, seminarii, simpozioane, etc. ). • Plan de dezvoltare profesională • Rapoarte de activitate semestriale şi anuale • ●Legislaţie

 7. Stabilirea cercurilor pedagogice şi a responsabililor; 7. 1. Stabilirea coordonatorilor SNAC

7. Stabilirea cercurilor pedagogice şi a responsabililor; 7. 1. Stabilirea coordonatorilor SNAC

 8. Diverse 1. Revista Perspective psihopedagogice, Anul I, nr. 1

8. Diverse 1. Revista Perspective psihopedagogice, Anul I, nr. 1

NIȚULESCU CLAUDIA GABRIELA Date de contact: Tel: 0769633109/ 0766181459 E-mail: gabriela_claudia 2003@yahoo. com

NIȚULESCU CLAUDIA GABRIELA Date de contact: Tel: 0769633109/ 0766181459 E-mail: gabriela_claudia [email protected] com

SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR! VĂ MULȚUMESC!

SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR! VĂ MULȚUMESC!