Conjunctions Spojky Spojky conjunctions Spojky pouvame na spojenie

  • Slides: 9
Download presentation
Conjunctions Spojky

Conjunctions Spojky

Spojky - conjunctions Spojky používame na spojenie dvoch viet. Namiesto dvoch krátkych viet nám

Spojky - conjunctions Spojky používame na spojenie dvoch viet. Namiesto dvoch krátkych viet nám vznikne jedna dlhšia veta. Rozprávanie alebo čítanie je tým plynulejšie bez sekania. Veta A: The car stopped. (Auto zastavilo. ) Veta B: The driver got out. (Šofér vystúpil. ) Na spojenie týchto viet použijeme spojku and: The car stopped and the driver got out.

Priraďovacie spojky - and (a), but (ale), or (alebo) – spájajú dve rovnocenné vety

Priraďovacie spojky - and (a), but (ale), or (alebo) – spájajú dve rovnocenné vety veta A We stayed at home spojka and veta B (we)* watched television. My sister is married and (she)* lives in London. He doesn´t like her and she doesn´t like him. I bought a newspaper but I didn´t read it. It´s a nice house but it hasn´t got a garden. Do you want to go out or are you too tired? preklad Zostali sme doma a pozerali televízor. Moja sestra je vydatá a býva v Londýne. Nemá ju rád a ona nemá rada jeho. Kúpil som si noviny, ale nečítal som ich. Je to pekný dom, ale nemá záhradu. Chceš ísť von, alebo si príliš unavený? V týchto prípadoch nie je nutné, aby sme opakovali osobu, pretože pokiaľ za spojkou and pokračuje veta týkajúca sa tej istej osoby, tak podmet môžeme vynechať.

Spojky so (tak), because (pretože) - sa nazývajú podraďovacie, pretože spájajú dve nerovnocenné vety

Spojky so (tak), because (pretože) - sa nazývajú podraďovacie, pretože spájajú dve nerovnocenné vety - jedna z nich je hlavná a druhá vedľajšia. Spojku so používame, keď hovoríme o výsledku niečoho: veta A spojka veta B preklad It was very hot, so I opened the window. Bolo veľmi teplo, tak som otvoril okno. The water wasn´t clean, so They like films, so we didn´t go swimming. Voda nebola čistá, tak sme nešli plávať. they often go to the cinema. Všimnite si čiarku pred spojkou so! Majú radi filmy, tak chodia často do kina.

Spojku because - používame pri vyjadrení dôvodu (prečo? - pretože): veta A I opened

Spojku because - používame pri vyjadrení dôvodu (prečo? - pretože): veta A I opened the window spojka because veta B it was very hot. preklad Otvoril som okno, pretože bolo veľmi teplo. We didn´t go swimming because the water wasn´t clean. Nešli sme plávať, pretože voda nebola čistá. Lisa is hungry because she didn´t have breakfast. Lisa je hladná, pretože neraňajkovala. Spojku because môžeme používať aj na začiatku vety: Because the water wasn´t clean, we didn´t go swimming.

Complete the sentences with because and so: because 1. I went home early______I was

Complete the sentences with because and so: because 1. I went home early______I was very tired. so 2. Ali wanted to learn English, ____ he took an english course. because 3. Sarah went shopping _____she had no food. so 4. My uncle‘s car was very old, _____he sold it. because he was ill. 5. He did not go to the meeting______ so 6. The dress was very expensive, _____ I did not buy it. because it was my birthday. 7. Mum bought a big cake______ because 8. We stayed at home ______ it was raining. so 9. Kate was late, _____ she missed the meeting. because 10. Layla went to the bank _____ she did not have any money.

Complete the sentences with because and so: so 1. The weather is lovely, _____

Complete the sentences with because and so: so 1. The weather is lovely, _____ we are going to the park. so 2. My father has toothache, ____ he went to the dentist. because they are dirty. 3. I will be cleaning the windows _____ so 4. Anna woke up late, _____she missed the bus. so 5. My sister lost her doll, ______ she was very sad. because 6. Sally is on a diet_____ she wants to be thin again. because it is not safe. 7. I do not go out at night______ so 8. It is raining heavily, ______ we must take our umbrellas. 9. My cat was hungry, so _____ it ate a fish. because I did not sleep well last night. 10. I am tired _____

Complete the sentences with and but: but 1. I am very fat_____ I am

Complete the sentences with and but: but 1. I am very fat_____ I am happy. but 2. My mother likes tea ____ my father likes coffee. and 3. I lost my keys _____ I can not get into my house. . and 4. Anna gets up _____takes a shower. 5. My sister works in a big office______ she does not like it. but and 6. Sally went to France _____ she visited the Eiffel Tower. but 7. Mum cleaned the house______ she did not wash the dishes. and 8. He wants chocolate______ mint ice-cream. and 9. He likes to eat ham _____ cheese. but 10. The dog is small _____ he can run fast.