Company LOGO Efektivn veejn sprva a ptelsk veejn

  • Slides: 15
Download presentation
Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie realizace Smart Administration v

Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2013 Ministerstvo vnitra České republiky

Content Úvod Vize a cíle Strategie Struktura strategie Hexagon veřejné správy Postup implementace

Content Úvod Vize a cíle Strategie Struktura strategie Hexagon veřejné správy Postup implementace

Úvod Priorita Smart Administration a programové prohlášení vlády z hlediska OP pokryta OP LZZ

Úvod Priorita Smart Administration a programové prohlášení vlády z hlediska OP pokryta OP LZZ a IOP Zastřešena strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (usnesení vlády 757/2007) Vytvořeno Grémium náměstků pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu, coby koordinační mechanismus

Vize Strategie Vize 2015 Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi,

Vize Strategie Vize 2015 Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.

Cíle Strategie Globální cíl: Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socio-ekonomický

Cíle Strategie Globální cíl: Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socio-ekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Strategické cíle: Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik Zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy Zkvalitnit činnost justice využitím informačních a telekomunikačních technologií Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu

Struktura strategie Úvod Analytická část Situační analýza Hodnocení institucionální kapacity Shrnutí dosavadních aktivit v

Struktura strategie Úvod Analytická část Situační analýza Hodnocení institucionální kapacity Shrnutí dosavadních aktivit v oblasti zlepšování veřejné správy a veřejných služeb SWOT analýza Cíle a cesta k jejich naplnění Implementace a řízení Strategie

Systematický přístup ke změnám ve veřejné správě - hexagon ati isl va Ob čan

Systematický přístup ke změnám ve veřejné správě - hexagon ati isl va Ob čan g Le Te ch no Organizace Finance Efektivní veřejná správa ník log ie Ú řed

Legislativa Ministerstvo vnitra RIA – hodnocení dopadů Povinnost vyhodnocovat ekonomické, sociální a environmentální dopady

Legislativa Ministerstvo vnitra RIA – hodnocení dopadů Povinnost vyhodnocovat ekonomické, sociální a environmentální dopady legislativních návrhů Snižování byrokratické zátěže Přezkum existující legislativy z hlediska odstranění nadbytečné administrativní a regulační zátěže Legislativní software Vývoj softwaru pro přípravu legislativy

Občan Ministerstvo vnitra Konzultace s veřejností Zapojení veřejnosti do procesu přípravy dokumentů pro vládu

Občan Ministerstvo vnitra Konzultace s veřejností Zapojení veřejnosti do procesu přípravy dokumentů pro vládu včetně legislativy Elektronické připomínkové řízení Připomínkování vládních materiálů prostřednictvím Internetu Zákon o svobodném přístupu k informacím Sjednocení procedur stížností vůči jednání veřejné správy

Peníze Ministerstvo vnitra Výpočet nákladů na výkon státní správy Povinnost vypočítat náklady na výkon

Peníze Ministerstvo vnitra Výpočet nákladů na výkon státní správy Povinnost vypočítat náklady na výkon agend, jejichž výkon je přesouván na územní samosprávné celky (kraje, obce) Státní pokladna Integrovaný systém správy veřejných financí Změny v oblasti facility managementu Úspory při nakládání s majetkem státu

Technologie Ministerstvo vnitra Centrální registry dat Zavedení čtyř základních navzájem propojených registrů veřejné správy

Technologie Ministerstvo vnitra Centrální registry dat Zavedení čtyř základních navzájem propojených registrů veřejné správy e. Government Act Zrovnoprávnění elektronické komunikace s „papírovou“ Elektronická Sbírka zákonů Zveřejnění kompletní Sbírky na Internetu Elektronizace správních agend Legislativní software

Úředník Ministerstvo vnitra Strategie boje proti korupci Soubor opatření pro snížení míry korupce (souvisí

Úředník Ministerstvo vnitra Strategie boje proti korupci Soubor opatření pro snížení míry korupce (souvisí se všemi vrcholy hexagonu) Nový zákon o úřednících veřejné správy moderní úprava postavení, práv a povinností úředníků na všech úrovních VS ZOZ Systém Zkoušek odborné způsobilosti zajišťující kvalitu úředníka vykonávajícího veřejnou správu

Místo Ministerstvo vnitra Czech. Pointy Zřízení centrálních míst pro styk s orgány veřejné správy

Místo Ministerstvo vnitra Czech. Pointy Zřízení centrálních míst pro styk s orgány veřejné správy Symetrická veřejná správa Jednotná podoba správních úřadů na dané úrovni Metody řízení kvality Zavádění metod používaných v soukromém sektoru pro zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb

Postup implementace Ministerstvo vnitra Vytvoření akčního plánu realizace SA Racionalizace harmonogramu projektů ba úrovni

Postup implementace Ministerstvo vnitra Vytvoření akčního plánu realizace SA Racionalizace harmonogramu projektů ba úrovni ÚSS Identifikace top down projektů směrem k územním samosprávám Identifikace rámce pro bottom up projekty Realizace projektů na základě harmonogramu odsouhlaseného Grémiem Systém Implementace korespondující s charakterem projektů s důrazem na co nejúčelnější administraci Uplatnění systému zálohových plateb

Company LOGO Vojtěch Sedláček ředitel odboru strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Vojtech. sedlacek@mvcr. cz tel.

Company LOGO Vojtěch Sedláček ředitel odboru strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Vojtech. sedlacek@mvcr. cz tel. : +420 974832204 www. mvcr. cz