Company LOGO Efektivn veejn sprva a ptelsk veejn

  • Slides: 11
Download presentation
Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Operační program lidské zdroje a

Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 Ministerstvo vnitra České republiky

Globální cíl programu Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15

Globální cíl programu Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU Celková alokace na program • 2 156 839 507 EUR

Specifické cíle OP LZZ Ministerstvo vnitra Globální cíl OP LZZ Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost

Specifické cíle OP LZZ Ministerstvo vnitra Globální cíl OP LZZ Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Specifický cíl 1 Specifický cíl 2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti. Prioritní osa 1 Priorita 1 Adaptabilita Specifický cíl 3 Specifický cíl 4 Specifický cíl 5 Posilování Zintenzivnění Posílení integrace institucionální mezinárodní osob ohrožených kapacity a efektivnosti spolupráce v oblasti sociálním vyloučením veřejné správy a rozvoje lidských nebo sociálně veřejných služeb. zdrojů a vyloučených. zaměstnanosti. Prioritní osa 2 a a Prioritní osa 3 Priorita 2 Prioritní osa 2 b Prioritní osa 4 a a Prioritní osa 5 a a Priorita 3 Prioritní osa 4 b Prioritní osa 5 b Podpora vstupu na trh Rozvoj celoživotního Aktivní politiky Veřejná správa a Mezinárodní práce. Sociální vzdělávání trhu práce veřejné služby spolupráce integrace a rovné příležitosti

Veřejná správa a veřejné službypůsobnost MV Ministerstvo vnitra Finanční alokace na prioritní osu •

Veřejná správa a veřejné službypůsobnost MV Ministerstvo vnitra Finanční alokace na prioritní osu • 229 555 121 EUR (10, 64% z celkové alokace OP) Aktivity jsou financované z ESF • Způsobilé náklady „tzv. soft“ – mzdy, školné, cestovné Povolené křížové financování z ERDF • Způsobilé náklady převážně investice – technické zhodnocení

Osa je průřezová Ministerstvo vnitra Napomáhá zvyšovat efektivitu systémů, institucí a programů působících ve

Osa je průřezová Ministerstvo vnitra Napomáhá zvyšovat efektivitu systémů, institucí a programů působících ve prospěch cílových skupin na trhu práce Zlepšuje účinnost jak jednotlivých prioritní os, tak celé strategie programu jako celku

Osa je více- cílová Ministerstvo vnitra Obsahuje aktivity systémového nebo celonárodního charakteru. Obsažené aktivity

Osa je více- cílová Ministerstvo vnitra Obsahuje aktivity systémového nebo celonárodního charakteru. Obsažené aktivity mají klíčový význam pro ČR a jejich realizace je zcela nezbytná na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy. Pro zajištění nejefektivnějšího dopadu intervencí je nutno realizovat tyto národní strategie z centrální úrovně.

Intervence prioritní osy Ministerstvo vnitra budou vycházet ze základního koncepčního dokumentu v oblasti reformy

Intervence prioritní osy Ministerstvo vnitra budou vycházet ze základního koncepčního dokumentu v oblasti reformy veřejné správy - „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“

Oblasti intervence Ministerstvo vnitra Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik: üRacionalizovat administrativní procedury üMinimalizovat byrokratické

Oblasti intervence Ministerstvo vnitra Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik: üRacionalizovat administrativní procedury üMinimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy üZavést systém strategického plánování ve státní správě a zajistit jeho provázanost na finanční řízení Zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory üProvést analýzu stávajících regulací- odstranit nadbytečné. üReformovat legislativní proces - transparentní tvorba regulace üZavedení hodnocení dopadu regulace.

Oblasti intervence Ministerstvo vnitra Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod

Oblasti intervence Ministerstvo vnitra Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy: -. ü ü Zavést systémy řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě Zajistit synergické působení různých úrovní veřejné správy Zavést jednotný systém řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, jasně nastavit motivační prvky a odpovědnost úředníků, prosazovat moderní vzdělávací a náborovou politiku ü Prosazovat preventivní i represivní opatření v boji s korupcí ü Modernizovat a restrukturalizovat daňovou a celní správu

Specifické cíle programu Zkvalitnit činnost justice üZavést systém elektronické justice vč. dokončení všech návazných

Specifické cíle programu Zkvalitnit činnost justice üZavést systém elektronické justice vč. dokončení všech návazných projektů vedoucích k zefektivnění práce justice a zlepšení komunikace justice jak s odbornou, tak i laickou veřejností. Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu: üProsazovat e-Government -bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám -využitím internetu üElektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě üZrovnoprávnění listinné formy s formou elektronickou, üVyužití nových informačních komunikačních technologií üProsazování principu konkurenceschopnosti ve veřejných službách

Company LOGO Alena Hyková Odboru strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Alena. hykova@mvcr. cz www. mvcr.

Company LOGO Alena Hyková Odboru strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Alena. hykova@mvcr. cz www. mvcr. cz