Cloud MV SR Sekcia informatiky telekomunikci a bezpenosti

  • Slides: 17
Download presentation
Cloud MV SR Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Ing. Pavol Maliarik zástupca

Cloud MV SR Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Ing. Pavol Maliarik zástupca generálneho riaditeľa SITB MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Proces a aktivity • Budovanie e. Gov Cloudu je rozdelené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Proces a aktivity • Budovanie e. Gov Cloudu je rozdelené do viacerých fáz • Proces bol koordinovaný MF SR, MV SR a UPVII • Hlavné aktivity: • MV SR spracovalo štúdiu uskutočniteľnosti „Datacentrum MV SR“ • Nadväzuje na štúdiu uskutočniteľnosti Dátové centrum pre e. Government MF SR Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Achitektúra - koncept Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Achitektúra - koncept Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Projektové informácie • Projekt CLOUD MV SR • Kód projektu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Projektové informácie • Projekt CLOUD MV SR • Kód projektu: 31107 A 172 • Zmluva o NFP Z 311071 A 172 • Podpis: 4. 3. 2016 • Suma: 44 121 986, 08 EUR • Realizačné zmluvy • RZ Aliter/IBM, OVO 1 -2015/000216 -243, 22. 12. 2015, 14. 542. 749, 60 EUR • RZ e. Group, OVO 1 -2015/000216 -242, 22. 12. 2015, 15. 810. 000, - EUR • RZ Soitron, OVO 1 -2015/000216 -245, 22. 12. 2015, 13. 639. 236, 88 EUR Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Organizačné zabezpečenie Projektové riadenie v súlade s PRINCE 2 Ministry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Organizačné zabezpečenie Projektové riadenie v súlade s PRINCE 2 Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Harmonogram a hlavné aktivity projektu Fáza I. Štart projektu 01/2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Harmonogram a hlavné aktivity projektu Fáza I. Štart projektu 01/2016 Fáza II. Akceptácia 12/2016 Akceptácia 04/2016 I. Fáza Dodávka HW, Fyzická a základná inštalácia na sále v datacentre, Základná konfigurácia v súlade s technickým návrhom Testovanie Ministry of Interior of the Slovak Republic II. Fáza Finálna inštalácia a konfigurácia HW, Konfigurácia orchestračnej platformy, UAT testovanie, Školenia, Technická a prevádzková dokumentácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Priebeh finančného plnenia projektu • Dodávka I. fázy projektu bola

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Priebeh finančného plnenia projektu • Dodávka I. fázy projektu bola akceptovaná a fakturovaná vo výške: 25 374 492, - EUR • Dodávka II. fázy projektu bola akceptovaná a fakturovaná vo výške: 11 285 496, - EUR Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky HW architektúra Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky HW architektúra Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aplikačná architektúra Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aplikačná architektúra Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Logická topológia Nastavenie MAX 4 prostredia 4 vrstvového sieťového modelu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Logická topológia Nastavenie MAX 4 prostredia 4 vrstvového sieťového modelu Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Služby virtuálny server Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Služby virtuálny server Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Služby diskový priestor • Vytvorenie požadovaného diskového priestoru • Namapovanie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Služby diskový priestor • Vytvorenie požadovaného diskového priestoru • Namapovanie k vybranému virtuálnemu serveru Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Voliteľné služby • Vytvorenie interných FW pravidiel • Vytvorenie externých

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Voliteľné služby • Vytvorenie interných FW pravidiel • Vytvorenie externých FW pravidiel • Poskytnutie load balancingových služieb • Pridelenie virtuálnej IP • Pripojenie do internetu a ďalších sietí Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Služby poskytované prevádzkovateľom • Zálohovanie snímky virtuálneho servera • Intrusion

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Služby poskytované prevádzkovateľom • Zálohovanie snímky virtuálneho servera • Intrusion Prevention System • Intrusion Detection System • DDos ochrana • Network Behavioral Analysis • Security Information & Event Management • Monitoring - IKT infraštruktúra • NTP • Windows server Update Services Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Katalóg služieb Siete a bezpečnosť Výpočtový výkon Diskový priestor Topológia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Katalóg služieb Siete a bezpečnosť Výpočtový výkon Diskový priestor Topológia FW pravidlá Windows Red. Hat TIER II Zálohovanie snímky virtuálneho servera Ministry of Interior of the Slovak Republic Pripojenie do externých sietí Cent. OS TIER III AIX Load. Balancing

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ciele a ďalšie kroky • • Jeden e. Gov Cloud

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ciele a ďalšie kroky • • Jeden e. Gov Cloud v dvoch geografických lokalitách Jednotný katalóg služieb Iaa. S Orientácia na kvalitu, bezpečnosť a efektivitu V budúcnosti pribudnú Paa. S Produkčná prevádzka Iaa. S Migrácia IS VS do Iaa. S Ministry of Interior of the Slovak Republic Implementácia nových IS VS na Iaa. S Implementácia Paa. S

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Otázky Ďakujem za pozornosť! pavol. maliarik@minv. sk Ministry of Interior

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Otázky Ďakujem za pozornosť! pavol. [email protected] sk Ministry of Interior of the Slovak Republic