class Ruutvrrand static double ruut double a return

  • Slides: 18
Download presentation
class Ruutvõrrand{ static double ruut (double a) { return (a*a); } static double diskriminant

class Ruutvõrrand{ static double ruut (double a) { return (a*a); } static double diskriminant (double a, double b, double c) { double d = ruut(b) – 4 * a * c; return d; } static void väljasta(String s) { System. out. println(s); } public static void main (String[] args) { String d = diskriminant(2, 5, 7. 3) + ””; väljasta(d); return; } }

Järjendid 6. tahvlipraktikum 2

Järjendid 6. tahvlipraktikum 2

Järjend ehk massiiv (array) Ühte ja sama tüüpi muutujate hulk int[ ] a; muutujate

Järjend ehk massiiv (array) Ühte ja sama tüüpi muutujate hulk int[ ] a; muutujate tüüp String[ ] double [ ] //int a massiivi nimi 3

Massiivi loomine Nullidest koosnev massiiv (massiiviloome): int[ ] a = new int[5]; // {0,

Massiivi loomine Nullidest koosnev massiiv (massiiviloome): int[ ] a = new int[5]; // {0, 0, 0} massiivi pikkus (a. length) ehk elementide arv Konkreetne massiiv (massiivialgati): int[ ] a = {10, 9, 12, 11, 8}; // a. length = 5 4

Massiivi element a[0] massiivi nimi elemendi indeks 0 a. length-1 – esimene element –

Massiivi element a[0] massiivi nimi elemendi indeks 0 a. length-1 – esimene element – viimane element 5

Massiivi elemendi väärtustamine int[ ] a = new int[5]; // {0, 0, 0} a[0]

Massiivi elemendi väärtustamine int[ ] a = new int[5]; // {0, 0, 0} a[0] = 10; a[1] = 9; a[2] = 12; a[3] = 11; a[4] = 8; // {10, 9, 12, 11, 8} int[ ] a = {10, 9, 12, 11, 8}; 6

Elementide väärtuste muutmine a[indeks] = uus_väärtus; int x = 5; a[0] = x; a[1]

Elementide väärtuste muutmine a[indeks] = uus_väärtus; int x = 5; a[0] = x; a[1] = 2+4; a[2] = a[1]+a[0]; // 5 // 6 // 11 7

Massiivi töötlemine Tsükkel üle massiivi for (int i = 0; i < a. length;

Massiivi töötlemine Tsükkel üle massiivi for (int i = 0; i < a. length; i++) { … } Massiivi väljastamine: for (int i = 0; i < a. length; i++) { System. out. println(a[i]); } 8

Elementide väärtuste muutmine int[ ] a = new int[5]; int x = 5; for

Elementide väärtuste muutmine int[ ] a = new int[5]; int x = 5; for (int i = 0; i < a. length; i++) { a[i] = x; } // {5, 5, 5} for (int i = 0; i < a. length; i++) { a[i] = 2*i; // i = 0, 1, 2, 3, 4 } // {0, 2, 4, 6, 8} 9

Massiivi töötlemise meetodid Massiivi väljastamise meetod static void trüki(int[ ] m){ for (int i

Massiivi töötlemise meetodid Massiivi väljastamise meetod static void trüki(int[ ] m){ for (int i = 0; i < m. length; i++){ System. out. println(m[i]); }//for }//trüki int[ ] a = {10, 9, 12, 11, 8}; trüki(a); 10

Massiivi töötlemise meetodid Kõigi elementide summa static int summa(int[] a) { int s =

Massiivi töötlemise meetodid Kõigi elementide summa static int summa(int[] a) { int s = 0; for (int i = 0; i < a. length; i++) { s += a[i]; } return s; } int[ ] a = {10, 9, 12, 11, 8}; System. out. println(summa(a)); // 50 11

Massiivi töötlemise meetodid Massiivi ümberpööramine static int[] vastupidi(int[] a) { int[] b = new

Massiivi töötlemise meetodid Massiivi ümberpööramine static int[] vastupidi(int[] a) { int[] b = new int[a. length]; // abijärjend for (int i = 0; i < a. length; i++) { b[i] = a[a. length-1 -i]; // kopeerida } return b; // tagastada } 12

Ülesanded Ülesanne 1. Kirjutada programm, mis leiab ja väljastab ekraanile etteantud täisarvude järjendi negatiivsete

Ülesanded Ülesanne 1. Kirjutada programm, mis leiab ja väljastab ekraanile etteantud täisarvude järjendi negatiivsete elementide summa. Ülesanne 2. Kirjutada programm, mis leiab ja väljastab ekraanile etteantud täisarvude järjendi need elemendid, mille indeksid on paarisarvud. 13

Ülesanded Ülesanne 3. Kirjutada programm, mis leiab ja väljastab ekraanile etteantud täisarvude järjendi kõigi

Ülesanded Ülesanne 3. Kirjutada programm, mis leiab ja väljastab ekraanile etteantud täisarvude järjendi kõigi selliste elementide indeksite summa, mis jaguvad etteantud täisarvuga. Näide: Antud: täisarvujärjend {0, 7, 4, 2, 5, 10, 7} ja täisarv 2. Tulemus: 0+2+3+5=10. 14

Ülesanded Ülesanne 4. On antud kaks täisarvujärjendit poiste pikkuste järjend ja tüdrukute pikkuste järjend

Ülesanded Ülesanne 4. On antud kaks täisarvujärjendit poiste pikkuste järjend ja tüdrukute pikkuste järjend (pikkused on antud sentimeetrites). Poisse ja tüdrukuid on võrdselt. Kumbki järjend on pikkuste järgi järjestatud. Koostada programm, mis moodustab tantsupaarid (poiss ja tüdruk) nii, et kõige pikem poiss tantsib kõige pikema tüdrukuga, pikkuselt järgmised on omavahel paaris jne. Väljastada lähteandmed (poiste ja tüdrukute pikkused) ning tantsupaarid. 15

Ülesanded Ülesanne 5. Koostada programm, mis leiab ja väljastab etteantud täisarvude järjendi kõigi selliste

Ülesanded Ülesanne 5. Koostada programm, mis leiab ja väljastab etteantud täisarvude järjendi kõigi selliste elementide korrutise, mis on suuremad oma vasakust naabrist ja väiksemad oma paremast naabrist. Näide: Antud: {2, -4, 5, 8, -4, 3, 9, -2} Tulemus: 5 * 3 = 15 16

Ülesanded Ülesanne 6. Koostada meetod, mis saab argumendiks täisarvude järjendi ning trükib välja nende

Ülesanded Ülesanne 6. Koostada meetod, mis saab argumendiks täisarvude järjendi ning trükib välja nende elementide indeksid, mis koos kahe järgneva elemendiga moodustavad aritmeetilise jada. Näide: Antud: {-6, 2, 5, 8, 4, 1, -2} Tulemus: väljastatakse 1 ja 4. 17

Ülesanded - Kodutöö Ülesanne 7. Koostada meetod, mis etteantud järjendile rakendab signum-funktsiooni. Antud: täisarvujärjend.

Ülesanded - Kodutöö Ülesanne 7. Koostada meetod, mis etteantud järjendile rakendab signum-funktsiooni. Antud: täisarvujärjend. Tulemus: tagastatakse uus täisarvujärjend, mis on saadud nii, et etteantud järjendi kõigile positiivsetele elementidele vastab 1, negatiivsetele elementidele -1 ja nullile 0. Näiteks järjendi {2, -2, 5, 1, 0, -4} puhul {1, -1, 1, 1, 0, -1}. 18