Civilin teis bendroji dalis vadin paskaita u Civilins

  • Slides: 25
Download presentation
Civilinė teisė (bendroji dalis) (įvadinė paskaita) u. Civilinės teisės studijų objektas. u. Civilinės teisės

Civilinė teisė (bendroji dalis) (įvadinė paskaita) u. Civilinės teisės studijų objektas. u. Civilinės teisės termino etimologinis aiškinimas. u. Romėnų teisės recepcijos apžvalga. uŠiuolaikinės civilinės teisės bruožai. u. Civilinė teisė Lietuvoje u. Civilinės teisės studijų programa. u. Civilinės teisės mokomosios ir mokslinės literatūros apžvalga. uŽinių vertinimo sistema 2004 m. doc. V. Pakalniškis

Civilinės teisės studijų objektas Jus est ars boni et aequi Objektyvioji civilinė teisė Civilinės

Civilinės teisės studijų objektas Jus est ars boni et aequi Objektyvioji civilinė teisė Civilinės teisės reglamentavimo objektas Civilinės teisės doktrina Teismų praktika

Civilinės teisės termino etimologinis aiškinimas Terminas – žodis arba pastovus žodžių junginys, kuriuo įvardijama

Civilinės teisės termino etimologinis aiškinimas Terminas – žodis arba pastovus žodžių junginys, kuriuo įvardijama mokslo, technikos, meno ar kitos visuomenės gyvenimo srities speciali sąvoka arba daiktas. Žr. Terminų banko įstatymą Civilinės teisės terminas senovės Romoje Civilinės teisės terminas senovės Romos suklestėjimo laikotarpyje Civilinė teisė viduramžiais

Civilinės teisės terminas senovės Romoje Klasikinės romėnų civilinės teisės formavimosi laikotarpis - I-III šimtmetis

Civilinės teisės terminas senovės Romoje Klasikinės romėnų civilinės teisės formavimosi laikotarpis - I-III šimtmetis Jus civile – reglamentuoja Romos piliečių turtinius santykius Jus gentium – reglamentuoja svetimšalių turtinius santykius Jus praetorium - to meto teisės taikymo praktika.

Civilinės teisės terminas senovės Romos suklestėjimo laikotarpyje Jus civile, civile Jus gentium ir gentium

Civilinės teisės terminas senovės Romos suklestėjimo laikotarpyje Jus civile, civile Jus gentium ir gentium Jus praetorium susiliejo Susiformuoja romėnų privatinė teisė Romėnų privatinė teisė - pirmoji pasaulyje teisės sistema, kuri sureguliavo piliečių, kaip rinkos subjektų, santykius (Romėnų teisė, psl. 14. )

Civilinė teisė viduramžiais Civilinė teisė priešpastatoma bažnytinei teisei jus canonicum

Civilinė teisė viduramžiais Civilinė teisė priešpastatoma bažnytinei teisei jus canonicum

Civilinė teisė feodalinėje Europoje Civilinė teisė - miestų ir miestiečių teisė, reglamentuojanti ekonominės apyvartos

Civilinė teisė feodalinėje Europoje Civilinė teisė - miestų ir miestiečių teisė, reglamentuojanti ekonominės apyvartos ir nuosavybės santykius. Šioms funkcijoms vykdyti kontinentinėje Europoje receptuojama Romos privatinė teisė. Atsiranda vokiškas civilinės teisės terminas – das Bu’’rgerliches Recht. Anglijoje teismų praktikos pagrindu formuojasi common law (bendroji teisė).

Romos teisės recepcija

Romos teisės recepcija

Žlugus Romos imperijai išliko Romos privatinės teisės pagrindinis rašytinis šaltinis - Justiniano rinkinys Corpus

Žlugus Romos imperijai išliko Romos privatinės teisės pagrindinis rašytinis šaltinis - Justiniano rinkinys Corpus iuris civilis (529 -534 m. ), kuris viduramžiais kontinentinės Europos šalyse buvo pritaikytas turtinių santykių reglamentavimui, o jo idėjos ir juridinės technikos priemonės - naujų CT aktų kūrimui. Romėnų privatinės teisės įtaka Europos CT vadinama romėnų teisės recepcija. Didžiausią poveikį Romos privatinė teisė padarė kontinentinės Europos šalims XVIII-XIX amžiuje, prasidėjus Europos šalių CT kodifikacijai Austrijos (1797 m. ), Prancūzijos (1804 m. ), Vokietijos (1899 m. ). Europos šalys, perėmusios Romos privatinės teisės dvasią, suformavo kontinentinės CT erdvę.

Anglijoje Romos privatinė teisė tokios didelės įtakos neturėjo. Ten CT formavosi per teismų sprendimais

Anglijoje Romos privatinė teisė tokios didelės įtakos neturėjo. Ten CT formavosi per teismų sprendimais formuojamas tradicijas, todėl svarbiausi jos bruožai yra teisminio precedento pripažinimas teisės šaltiniu ir nekodifikuota rašytinė teisė. Taip susiformavo kita CT erdvė - bendrosios arba anglosaksų, kuri išsiplėtė į Šiaurės Ameriką ir kai kurias buvusias britų kolonijas. Abi šios CT sistemos įtakojo daugelio kitų valstybių CT formavimąsi.

Šiuolaikinės civilinės teisės bruožai

Šiuolaikinės civilinės teisės bruožai

XX amžiuje globalizacijos procesai palaipsniui ardo sienas tarp šių dviejų vyraujančių teisinių erdvių. Todėl

XX amžiuje globalizacijos procesai palaipsniui ardo sienas tarp šių dviejų vyraujančių teisinių erdvių. Todėl XX amžiaus kodifikacijoms, jų tarpe ir Lietuvos, būdingi tiek kontinentinės, tiek anglosaksų CT bruožai. Kai kuriose pasaulio šalyse dėl jų ekonominių ir religinių sąlygų susiformavo savitos CT sistemos. XX ir XXI amžių sandūroje teisės tyrinėtojai išskiria tokias CT sistemas: kontinentinę (romanųgermanų), anglų-amerikiečių, šiaurės šalių (skandinavų), islamo bei induizmo.

Viešoji ir privatinė teisė Civilinė teisė ir ideologija

Viešoji ir privatinė teisė Civilinė teisė ir ideologija

Civilinės teisės sąveika su kitomis teisės šakomis bei kitomis socialinėmis normomis Baudžiamoji teisė Administracinė

Civilinės teisės sąveika su kitomis teisės šakomis bei kitomis socialinėmis normomis Baudžiamoji teisė Administracinė teisė Privatinė teisė Konstitucija ir bendrieji teisės principai Moralės normos

Civilinė teisė Lietuvoje 1 • Lietuvos civilinės teisės raida neatsiejama nuo Lietuvos valstybingumo raidos,

Civilinė teisė Lietuvoje 1 • Lietuvos civilinės teisės raida neatsiejama nuo Lietuvos valstybingumo raidos, kurios pradžia siekia dar XIII a. • Tuo metu pagrindinės Lietuvos civilinės teisės idėjos perimtos iš Vakarų Europos. • Svarbiausi Lietuvos teisės šaltiniai, kuriuose buvo įtvirtintos ir civilinės teisės normos, buvo Kazimiero teisynas (1468 m. ), bei Lietuvos Statutai (1529 m. , 1566 m. , 1588 m. ). • Šie aktai buvo reikšmingi ne tik Lietuvos, bet kaimyninių rytų ir kai kurių vakarinių šalių civilinės teisės raidai.

Civilinė teisė Lietuvoje 2 • Vėliau Lietuva prarado savarankiškumą, todėl sustojo ir jos teisės

Civilinė teisė Lietuvoje 2 • Vėliau Lietuva prarado savarankiškumą, todėl sustojo ir jos teisės sistemos savarankiška plėtra. • XX a. pirmojoje pusėje, atstačius nepriklausomybę, Lietuva neturėjo to laikmečio poreikius atitinkančių civilinės teisės aktų, todėl buvo receptuota kitų šalių civilinė teisė. • Dėl istoriškai susiklosčiusių sąlygų atskirose Lietuvos regionuose galiojo net keturios civilinės teisės sistemos: pagrindinėje Lietuvos dalyje

Civilinė teisė Lietuvoje 3 • Po nepriklausomybės praradimo ir iki jos atstatymo (1940 -1990

Civilinė teisė Lietuvoje 3 • Po nepriklausomybės praradimo ir iki jos atstatymo (1940 -1990 m. ) Lietuvoje buvo įvestas Rusijos (RSFSR) civilinis kodeksas (1940 11 30). • Vėliau, priėmus SSSR civilinių įstatymų pagrindus, Lietuvoje kaip ir kitose SSSR respublikose buvo priimtas civilinis kodeksas (1964 m. ).

Civilinė teisė Lietuvoje 4 • 1990 m. , vėl atstačius Lietuvos nepriklausomybę, buvo sukurtos

Civilinė teisė Lietuvoje 4 • 1990 m. , vėl atstačius Lietuvos nepriklausomybę, buvo sukurtos laisvos rinkos veikimui reikalingos teisinės prielaidos. • Buvo priimti nauji įstatymai, bei iš esmės perredaguotas 1964 m. civilinis kodeksas. • Buvo pradėtas rengti naujas civilinis kodeksas, kuris priimtas 2000 07 18 ir įsigaliojo nuo 2001 07 01.

Civilinės teisės (bendroji dalis) studijų programa : I dalis BENDROSIOS CIVILINĖS TEISĖS NUOSTATOS ASMENYS

Civilinės teisės (bendroji dalis) studijų programa : I dalis BENDROSIOS CIVILINĖS TEISĖS NUOSTATOS ASMENYS Terminai. Ieškinio senatis Civilinių teisų įgyvendinimas ir gynimas Atstovavimas

II dalis SANDORIAI DAIKTINĖ TEISĖ PAVELDĖJIMAS

II dalis SANDORIAI DAIKTINĖ TEISĖ PAVELDĖJIMAS

LITERATŪRA • Pagrindinė • Papildoma • Rekomenduojami periodiniai teisės žurnalai • Teismų praktika

LITERATŪRA • Pagrindinė • Papildoma • Rekomenduojami periodiniai teisės žurnalai • Teismų praktika

Pagrindinė: • 1. Kiršienė J. , Pakalniškis, V. Ruškytė R. , Vitkevičius P. Civilinė

Pagrindinė: • 1. Kiršienė J. , Pakalniškis, V. Ruškytė R. , Vitkevičius P. Civilinė teisė. Bendroji dalis. I tomas. -Vadovėlis: Lietuvos teisės universitetao Leidybos centras: Vilnius. 2004 • 2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys. Pirmasis leidimas. Vilnius: Justitia, 2002. • 3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos. Pirmasis leidimas. Vilnius: Justitia, 2001. • 4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. I dalis. Pirmasis leidimas. Vilnius: Justitia, 2003. • 5. Mikelėnas V. Tarptautinės privatinės teisės įvadas. Vilnius: Justitia, 2001.

PAPILDOMA: 1. Maksimaitis M. ir kt. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002. Civilinė teisė

PAPILDOMA: 1. Maksimaitis M. ir kt. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002. Civilinė teisė / P. Vitkevičius ir kt. Kaunas: Vijusta, 1997. 3. Glendon M. , Gurdon M. , Osakue C. Vakarų teisės tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993. 4. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai. Vilnius, 1998, 2000, 2002. 5. Mizaras V. Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai. Vilnius: Justitia. 2003. 6. Nekrošius I. , Nekrošius V. , Vėlyvis S. Romėnų teisė. Vilnius, 1999. 7. Europos Tarybos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Tarptautinės sutartys ir dokumentai pilietinės visuomenės klausimais / Sudarytojas Saulius Katuoka. Vilnius, 2000. 8. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Oтв. Ред. Е. А. Васильев. Москва, 1993. 9. Научно практический комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. 2 -ое изд. доп. и перера. Москва, 1999. 10. Berger V. Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija. Vilnius, 1997. 11. Lietuvos valstybės teisės aktai (1918 02 18 – 1940 06 15). Vilnius, 1996. 12. Zweigert K. , Kötz H. Lyginamosios teisės įvadas. Vilnius: Eugrimas, 2001.

Rekomenduojami periodiniai teisės žurnalai: - Verslas ir teisė - Teisės problemos - Jurisprudencija -

Rekomenduojami periodiniai teisės žurnalai: - Verslas ir teisė - Teisės problemos - Jurisprudencija - Justitia - Teisė • . European Law Journal • . European Law Review • . The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations • . International Journal of Sociology of Law • . The Journal of Legal Studies • . Juristische Schulung-JUS • . Legal Theory • . NEUE Juristische Wochenschrift – NJW • . Panstwo i prawo • . Государство и право • . Вестник МУ Сер 11 Право • . Известие ВУЗов. Правоведение

Teismų praktika: • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo svetainė Internete (Civilinių bylų nutartys) • Teismų praktika.

Teismų praktika: • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo svetainė Internete (Civilinių bylų nutartys) • Teismų praktika. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis. Nuo 1995 m. periodiškai leidžiamas leidinys.