Chuyn trang chiu B 1 Chn cc trang

  • Slides: 18
Download presentation
ChuyÓn trang chiÕu: B 1: Chän c¸c trang chiÕu cÇn t¹o hiÖu øng. B

ChuyÓn trang chiÕu: B 1: Chän c¸c trang chiÕu cÇn t¹o hiÖu øng. B 2: Më b¶ng chän Slide Show / Slide Transition. B 3: Nh¸y chän hiÖu øng thÝch hîp. ®Þnh. No. Transition: ngÇm ChuyÓn trang: Onmouse click khi nh¸y chuét Automatically after tù ®éng chuyÓn sau kho¶ng thêi gian * NÕu muèn ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c trang nh¸y. Applyto. All Slides 1. Chän hiÖu øng chuyÓn tiÕp 4. ChuyÓn trang chiÕu khi nh¸y chuét. 2. Chän tèc ®é chuyÓn tiÕp. 3. Chän ©m thanh ®i kÌm. 5. Tù ®éng chuyÓn trang chiÕu. 6. Ap dông hiÖu øng chuyÓn cho tÊt c¶ c¸c trang chiÕu cña bµi tr×nh chiÕu. 1

2. T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: T¹o hiÖu øng cho c¸c

2. T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: T¹o hiÖu øng cho c¸c ®èi t îng ? Trªn trang chiÕu th êng cã mét thÓchiÕu thay ®æi xuÊt Th «ng th êng c¸ch ®èi t îng ? ? ? Ta trªn trang nh» m môc hiÖn c¸c ®èi kh «ng? Êynh÷ng xuÊt hiÖn nh nµy thÕ nµo? cã ®èit îng nµo? ®Ých g×? C¸c ®èi t îng: v¨n b¶n, h×nh ¶nh, ©m thanh, video… C¸c ®èi t îng nµy xuÊt hiÖn ®ång lo¹t ra mµn h×nh. Ta cã thÓ thay ®æi ®Ó ®èi t îng nµy cã thÓ xuÊt hiÖn kh «ng ®ång lo¹t vµ theo mét thø tù nµo ®ã. Thu hót sù chó ý cña ng êi nghe tíi th «ng tin cÇn truyÒn ®¹t trªn trang chiÕu, ®ång thêi lµm cho trang chiÕu sinh ®éng vµ hÊp dÉn. 2

T¹o hiÖu øng ®éng B 1: Chän c¸c trang chiÕu cÇn t¹o hiÖu øng

T¹o hiÖu øng ®éng B 1: Chän c¸c trang chiÕu cÇn t¹o hiÖu øng cho c¸c ®èi t îng trªn ®ã. B 2: Slide. Show/ Animation Schemes. B 3: Nh¸y chän hiÖu øng thÝch hîp trong 1. Chän hiÖu ng¨n bªn ph¶i cöa øng. sæ cho ®èi t îng: 2. Ap dông hiÖu øng chuyÓn cho tÊt c¶ c¸c trang chiÕu cña bµi tr×nh chiÕu. 3

T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: HiÖu øng ®éng cho mét ®èi

T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: HiÖu øng ®éng cho mét ®èi t îng: B 1: Chän ®èi t îng cÇn thay ®æi hiÖu øng. B 2: Slide Show /Custom Animation 4

2. T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: XuÊt hiÖn b¶ng chän Custom

2. T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: XuÊt hiÖn b¶ng chän Custom Animation n» m ë phÝa bªn ph¶i cña mµn h×nh so¹n th¶o. 5

T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: B 3: Click chuét vµo Add

T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: B 3: Click chuét vµo Add Effect Nhãm hiÖu øng xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. Nhãm hiÖu øng lµm ®æi mµu, cì ch÷. Nhãm hiÖu øng lµm biÕn mÊt. Nhãm hiÖu øng di chuyÓn ®èi t îng 6

T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: B 3: Click chuét vµo Add

T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: B 3: Click chuét vµo Add Effect NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: xuất hiện + Ta cã thÓ chän c¸c hiÖu øng cã s½n. NÕu muèn lùa chän ®Çy ®ñ bÊm chuét vµo More Effects… + Khi lùa chän mét hiÖu øng nµo ®ã th× phÇn v¨n b¶n ® îclùa chän trªn mµn h×nh cña Power. Point sÏ thay ®æi theo hiÖu øng ®· lùa chän. Sau khi lùa chän xong bÊm chuét vµo OK. 7

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Xuất hiện H·y Click

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Xuất hiện H·y Click vµo ®©y! Appear Box Circle Diamond Flash Once 8

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Xuất hiện Peek In

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Xuất hiện Peek In Random Bars Split Wedge Wipe 9

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Xuất hiện Faded Swivel

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Xuất hiện Faded Swivel Color Typewrite Descend Compress Swivel 10

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Nhấn mạnh Change Fill

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Nhấn mạnh Change Fill Color Change Font Style Grow/Shrink Transparentcy Change Font Size Change Line Color Spin 11

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Nhấn mạnh Brush On

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Nhấn mạnh Brush On Color Blend Complementary Color Contrasting Color AB C Desaturate Lighten 12

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Thoát đi Blinds Checkerboard

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Thoát đi Blinds Checkerboard Crawl Out Disappear Flash Once Bounce Curve Down Float Glide 13

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Thoát đi Ascend Collapse

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Thoát đi Ascend Collapse Descend Grow & Turn Spinner Unfold 14

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Di chuyển 15

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Di chuyển 15

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Di chuyển 16

B 3: Click chuét vµo Add NHOÙM HIEÄU ÖÙNG: Effect Di chuyển 16

T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: Mét sè kiÓu bæ sung cho

T¹o hiÖu øng ®éng cho ®èi t îng: Mét sè kiÓu bæ sung cho mét ®èi t îng ®· ® îc ®Æt mét hiÖu øng tr íc ®ã: Xo¸ hiÖu øng. Chän kiÓu b¾t ®Çu do ta kÝch chuét hay xuÊt hiÖn cïng, xuÊt hiÖn sau khi kÝch chuét hay xuÊt hiÖn ®ång thêi. . Tèc ®é nhanh hay chËm Thay ®æi c¸ch xuÊt hiÖn tr íc hoÆc sau hiÖu øng nµo ®ã. Tr×nhbµytrang chiÕu 17

Mét vµi l u ý khi t¹o bµi tr×nh chiÕu: * Khi t¹o néi

Mét vµi l u ý khi t¹o bµi tr×nh chiÕu: * Khi t¹o néi dung cho c¸c trang chiÕu cÇn tr¸nh: C¸c lçi chÝnh t¶; Sö dông cì ch÷ qu¸ nhá; Qu¸ nhiÒu néi dung v¨n b¶n trªn mét trang chiÕu; Mµu nÒn vµ mµu ch÷ khã ph©n biÖt. Ghi nhí. C¸c hiÖu øng ®éng gióp cho viÖc tr×nh chiÕu trë nªn hÊp dÉn, sinh ®éng vµ thu hót sù chó ý. . Nªn sö dông c¸c hiÖu øng ®éng ë møc ®é võa ph¶i, phôc vô cho môc ®Ých chÝnh lµ truyÒn ®¹t néi dung. 20