Chon cau tra li ung nhat Cau 1

  • Slides: 26
Download presentation
Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 1/ Ai laø ngöôøi phaùt ñoäng phong

Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 1/ Ai laø ngöôøi phaùt ñoäng phong traøo Ñoâng Du ? A / Toân Thaát Thuyeát B / Phan Boäi Chaâu C / Tröông Ñònh HÕt giê 10 1209876543

Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 2/ O ng vaän ñoäng thanh nieân

Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 2/ O ng vaän ñoäng thanh nieân Vieät Nam sang nöôùc naøo ñeå hoïc ? A / Nhaät B / Phaùp C / Xieâm HÕt giê 10 1098765432

Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3 / Phong traøo Ñoâng Du do

Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu 3 / Phong traøo Ñoâng Du do oâng coå ñoäng nhaèm muïc ñích gì ? A / Ñaøo taïo nhaân taøi cöùu nöôùc. B / Cho thanh nieân du hoïc. C / Ñaøo taïo coâng nhaân gioûi. HÕt giê 10 1328765049

Toùm löôïc hoaøn caûnh ñaát nöôùc * Cuoái naêm 1940: Nhaät xaâm löôïc nöôùc

Toùm löôïc hoaøn caûnh ñaát nöôùc * Cuoái naêm 1940: Nhaät xaâm löôïc nöôùc ta * Thaùng 3 - 1945: Nhaät ñaûo chính Phaùp * Ñaàu 8 -1945: Nhaät thaát baïi lieân tieáp * Giöõa 8 – 1945: Nhaät ñaàu haøng Ñoàng-Minh •

CUØNG NGHE BAØI HAÙT “Möôøi chín thaùng taùm”

CUØNG NGHE BAØI HAÙT “Möôøi chín thaùng taùm”

Theo em, vì sao Ñaûng ta laïi xaùc ñònh ñaây laø thôøi cô ngaøn

Theo em, vì sao Ñaûng ta laïi xaùc ñònh ñaây laø thôøi cô ngaøn naêm coù moät cho caùch maïng Vieät Nam ? Toång khôûi nghóa treân toaøn quoác “Duø hi sinh tôùi ñaâu, duø phaûi ñoát chaùy caû daõy Tröôøng Sôn cuõng cöông quyeát giaønh cho ñöôïc ñoäc laäp”

 • Cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi • Ngaøy 19

• Cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi • Ngaøy 19 -8 -1945 Saùng Tröa Chieàu

Cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi 19 -8 -1945 • HAØ

Cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi 19 -8 -1945 • HAØ NOÄI Nhaân Cuoäcdaân mittinh Haøbieán Noäi thaønh Tieán veà cuoäc quaûng bieåutröôøng tình, chieám Nhaø Phuû haùt thaønh Khaâm phoá sai

+ Neáu cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi khoâng toaøn thaéng

+ Neáu cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Haø Noäi khoâng toaøn thaéng thì vieäc giaønh chính quyeàn ôû caùc ñòa phöông khaùc seõ ra sao ? J Gaëp raát nhieàu khoù khaên…! + Cuoäc khôûi nghóa thaéng lôïi cuûa nhaân daân Haø Noäi coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân caû nöôùc ? “Ñaõ coå vuõ tinh thaàn nhaân daân caû nöôùc ñaáu tranh giaønh chính quyeàn” Tieáp sau Haø Noäi, nhöõng nôi naøo ñaõ giaønh ñöôïc chính quyeàn? … Hueá ( 23 -8); Saøi Goøn (25 -8)…

Cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Hueá HUEÁ Cuoäc mít tinh giaønh chình

Cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Hueá HUEÁ Cuoäc mít tinh giaønh chình quyeàn ôû Hueá 23 -8 Ngaøy 23 -8, Hueá röïc rôõ côø ñoû vaø quaàn chuùng nhaân daân xuoáng ñöôøng bieåu tình, yeâu caàu chuyeån toaøn boä chính quyeàn cho Vieät-Minh.

+ Em bieát gì veà cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû queâ höông

+ Em bieát gì veà cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû queâ höông ta ?

Cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Saøi Goøn Cuoäc míttinh giaønh chính quyeàn

Cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn ôû Saøi Goøn Cuoäc míttinh giaønh chính quyeàn ôû saøi Goøn 9 giôø saùng 25 -8, Caû thaønh phoá chìm ngaäp trong bieån côø, bieåu ngöõ. Saøi Goøn giaønh ñöôïc chính quyeàn

Vì sao ngaøy 19 -8 ñöôïc laáy laøm ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng

Vì sao ngaøy 19 -8 ñöôïc laáy laøm ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm ôû nöôùc ta ? + Ngaøy nhaân daân Haø Noäi tieán haønh khôûi nghóa vaø giaønh thaéng lôïi. + Coå vuõ cho nhaân daân caû nöôùc tieán leân toång khôûi nghóa giaønh chính quyeàn treân caû nöôùc.

 • Vì sao nhaân daân ta giaønh ñöôïc thaéng lôïi trong caùch maïng

• Vì sao nhaân daân ta giaønh ñöôïc thaéng lôïi trong caùch maïng thaùng Taùm ? a. b. c. d. Vì nhaân daân ta ñoaøn keát choáng giaëc. Vì Nhaät thaát baïi lieân tieáp. Vì nhaân daân ta coù Ñaûng laõnh ñaïo. Vì nhaân daân ta coù moät loøng yeâu nöôùc saâu saéc, coù Ñaûng laõnh ñaïo vaø taän duïng thôøi cô ngaøn naêm coù moät.

Thaéng lôïi cuûa caùch maïng thaùng Taùm coù yù nghóa nhö theá naøo? a.

Thaéng lôïi cuûa caùch maïng thaùng Taùm coù yù nghóa nhö theá naøo? a. Caùch maïng thaùng Taùm thaéng lôïi cho thaáy loøng yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta raát saâu saéc. b. Caùch maïng thaùng Taùm thaéng lôïi cho thaáy tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân ta raát cao. c. Caùch maïng thaùng Taùm thaéng lôïi ñaõ giaønh ñöôïc ñoäc laäp daân toäc, daân ta thoaùt khoûi kieáp noâ leä, aùch thoáng trò cuûa thöïc daân, phong kieán. d. Taát caû caùc yù treân.

YÙ nghóa thaéng lôïi cuûa Caùch maïng thaùng Taùm (Caùch maïng muøa thu) •

YÙ nghóa thaéng lôïi cuûa Caùch maïng thaùng Taùm (Caùch maïng muøa thu) • Thaéng lôïi cuûa Caùch maïng thaùng Taùm cho thaáy loøng yeâu nöôùc vaø tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân ta. • Chuùng ta giaønh ñöôïc ñoäc laäp daân toäc, daân ta thoaùt khoûi kieáp noâ leä, aùch thoáng trò cuûa thöïc daân, phong kieán.

Keát luaän • Muøa thu naêm 1945, nhaân daân caû nöôùc vuøng leân phaù

Keát luaän • Muøa thu naêm 1945, nhaân daân caû nöôùc vuøng leân phaù tan xieàng xích noâ leä. Ngaøy 19 -8 laø ngaøy kæ nieäm Caùch maïng thaùng Taùm cuûa nöôùc ta.