Cho tam gic ABC vung ti A c

  • Slides: 11
Download presentation

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=c; AC=b, BC=a Học sinh 1

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=c; AC=b, BC=a Học sinh 1 Học sinh 2 a. Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc B. b. Tính mỗi cạnh góc vuông qua: - Cạnh huyền và các TSLG của góc B. - Cạnh góc vuông kia và các TSLG của góc B. a. Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc C. b. Tính mỗi cạnh góc vuông qua: - Cạnh huyền và các TSLG của góc C. - Cạnh góc vuông kia và các TSLG của góc C.

LUYÖN TËP Bµi tËp: Cho h×nh vÏ. TÝnh n? §óng hay sai ? NÕu

LUYÖN TËP Bµi tËp: Cho h×nh vÏ. TÝnh n? §óng hay sai ? NÕu sai h·y s÷a l¹i cho ®óng. § 1) n = m. sin N 2) n = p. tan P Sai 3) n = m. cos P § 4) n = p. cot N Sai N m p M n n = p. tan N n = p. cos. P P

Ví dụ 1: Một chiếc máy bay lên với vận tốc 500 km/h. Đường

Ví dụ 1: Một chiếc máy bay lên với vận tốc 500 km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 300. Hỏi sau 1, 2 phút máy bay lên cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng? B Tãm t¾t ¢ = 300 v = 500 km/h h / m k 0 50 BH = ? t = 1, 2 phót A H

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB= 4, AC=6.

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB= 4, AC=6. Tính các cạnh và các góc còn lại của tam giác vuông.

gt AB=4; AC=6. BC= ? kl C Tam giác ABC (góc A= 900) 6

gt AB=4; AC=6. BC= ? kl C Tam giác ABC (góc A= 900) 6 góc B=? góc C=? A 4 B Áp dụng định lý pitago vào tam giác vuông ABC ta có: Ta có: Tam giác ABC có

C Bài 1: Chọn đúng sai vào ô trống 1. b=a sin B a.

C Bài 1: Chọn đúng sai vào ô trống 1. b=a sin B a. Đúng b. Sai 2. b=a cos B a. Đúng b. Sai a b B 3. b=c tg C a. Đúng b. Sai 4. b=c cotg C a. Đúng b. Sai 5. c=a tg C a. Đúng b. Sai 6. c=a cotg C a. Đúng b. Sai 7. a=b/sin B a. Đúng b. Sai A c

H íngdÉn häc ë nhµ Häc thuéc néi dung ®Þnh lÝ vµ n¾m ch¾c

H íngdÉn häc ë nhµ Häc thuéc néi dung ®Þnh lÝ vµ n¾m ch¾c c¸c hÖ thøc trªn Xem l¹i ph ¬ng ph¸p gi¶i c¸c vÝ dô vµ bµi tËp ®· gi¶i, t×m thªm c¸ch gi¶i kh¸c (nÕu cã) C¸c b¹n kh¸, giái lµm thªm bµi 57, 58(SBT) H «m sau c¸c em häc tiÕp bµi 4, môc 2 VËn dông ®Ó lµm c¸c bµi tËp 27, 29(SGK) 53, 54, 56(SBT)

CAÙM ÔN THAÀY CO VAØ CAÙC EM HOÏC SINH ÑAÕ THAM DÖÏ TIEÁT HOÏC

CAÙM ÔN THAÀY CO VAØ CAÙC EM HOÏC SINH ÑAÕ THAM DÖÏ TIEÁT HOÏC