Chnh t Nh vit G Trng v Co

  • Slides: 11
Download presentation

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo (Từ Nghe lời Cáo dụ thiệt

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo (Từ Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn. . . đến hết)

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo CÁC NHIÊ M VU : -

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo CÁC NHIÊ M VU : - Nhiê m vu 1: Tìm hiểu bài chính tả. - Nhiê m vu 2: Tìm và viết từ khó. - Nhiê m vu 3: Viết bài chính tả. - Nhiê m vu 4: Làm bài tập.

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo 1. Tìm hiểu bài chính tả

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo 1. Tìm hiểu bài chính tả - Gà tung tin gì để cho Cáo một bài học? Gà tung tin có cặp chó săn chạy đến để đưa tin mư ng. Ca o ta sơ cho ăn thi t nên vô i cha y ngay. - Đoa n thơ muô n no i. Y vơ nghi i chu ang ta điê u gi ? Đoa n thơ muô n no i chu ng ta ha y ca nh gia c, đư ng vô i tin va o như ng lơ i ngo t nga o.

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo 2. Tìm và viết từ khó

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo 2. Tìm và viết từ khó ghi ơn quắp đuôi chó săn khoái chí loan tin gian dối hồn lạc phách bay Bảng con

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo 3. Viết chính tả Nghe lời

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo 3. Viết chính tả Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn Gà rằng: “Xin được ghi ơn trong lòng Hòa bình gà cáo sống chung Mừng này còn có tin mừng nào hơn Kìa, tôi thấy cặp chó săn Từ xa chạy lại, chắc loan tin này. ” Cáo nghe, hồn lạc phách bay Quắp đuôi, co cẳng chạy ngay tức thì. Gà ta khoái chí cười phì: “Rõ phường gian dối, làm gì được ai. ” La Phông-ten (Nguyễn Minh lược dịch)

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn Gà rằng: “Xin được ghi ơn trong lòng Hòa bình gà cáo sống chung Mừng này còn có tin mừng nào hơn Kìa, tôi thấy cặp chó săn Từ xa chạy lại, chắc loan tin này. ” Cáo nghe, hồn lạc phách bay Quắp đuôi, co cẳng chạy ngay tức thì. Gà ta khoái chí cười phì: “Rõ phường gian dối, làm gì được ai. ” La Phông-ten (Nguyễn Minh lược dịch)

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo 4. Làm bài tập Tìm các

Chính tả (Nhớ- viết) Gà Trống và Cáo 4. Làm bài tập Tìm các từ: a) Chứa tiếng chí hoặc trí có nghĩa như sau: Nho m ba n - Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp. ý chí - Khả năng suy nghĩ và hiểu biết. trí tuệ b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau: - Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn. vươn lên - Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có. tưởng tượng

Về nhà làm bài tập 2 vào vở bài tập. Chuẩn bị bài chính

Về nhà làm bài tập 2 vào vở bài tập. Chuẩn bị bài chính tả sau: Trung thu độc lập.