Chng VII Bo him Chng III Bo him

  • Slides: 11
Download presentation
Chương VII: Bảo hiểm

Chương VII: Bảo hiểm

Chương III: Bảo hiểm Dẫn đề Tài liệu tham khảo Kết cấu chương detail

Chương III: Bảo hiểm Dẫn đề Tài liệu tham khảo Kết cấu chương detail Khái niệm và vai trò của bảo hiểm Các thuật ngữ cơ bản trong BH Phân loại và nguyên tắc BH Các nội dung cơ bản của quy tắc BH

I. Khái niệm và vai trò của BH 1. Định nghĩa bảo hiểm 2.

I. Khái niệm và vai trò của BH 1. Định nghĩa bảo hiểm 2. Vai trò của bảo hiểm detail a. Ổn định kinh doanh và đời sống b. Hạn chế RR và hậu quả của nó c. Các vai trò khác detail

II. Các khái niệm cơ bản trong BH 1. 2. 3. 4. Rủi ro

II. Các khái niệm cơ bản trong BH 1. 2. 3. 4. Rủi ro Đối tượng bảo hiểm Các bên trong hợp đồng BH Số tiền BH và giá trị BH detail

II. (Tiếp) 5. 6. 7. 8. Giá cả của BH Các thuật ngữ BH

II. (Tiếp) 5. 6. 7. 8. Giá cả của BH Các thuật ngữ BH đặc biệt Các chế độ bồi thường Tổn thất trong BH tài sản detail

III. Các nguyên tắc bảo hiểm Nguyên tắc trung thực tuyệt đối 1. Chỉ

III. Các nguyên tắc bảo hiểm Nguyên tắc trung thực tuyệt đối 1. Chỉ chấp nhận rủi ro BH 2. Bồi thường vừa đủ 3. Tương xứng 4. Không trút hết trách nhiệm detail detail

IV. Phân loại bảo hiểm 1. 2. 3. 4. 5. Căn cứ đối tượng

IV. Phân loại bảo hiểm 1. 2. 3. 4. 5. Căn cứ đối tượng bảo hiểm Căn cứ tính chất kinh doanh Căn cứ tính chất bắt buộc Căn cứ nguồn luật quy định Các căn cứ khác

V. Nội dung chính của quy tắc BH 1. Đối tượng và phạm vi

V. Nội dung chính của quy tắc BH 1. Đối tượng và phạm vi BH 2. Không thuộc trách nhiệm BH 3. Hợp đồng, phí BH và thời hạn hiệu lực của hợp đồng BH

Hết chương III 3/7/2021 International Finance Dpt. 9

Hết chương III 3/7/2021 International Finance Dpt. 9

Thuật ngữ cần chú ý Bảo hiểm hoàn trả có điều kiện Rủi ro

Thuật ngữ cần chú ý Bảo hiểm hoàn trả có điều kiện Rủi ro BH và không BH được, không được BH Đối tượng bảo hiểm Các bên trong HĐ BH Bên bán Bên mua Bên thứ ba A và V Phí và tỷ lệ phí BH Bảo hiểm đặc biệt Tái bảo hiểm Đồng bảo hiểm Bảo hiểm trùng Các chế độ bồi thường Tổn thất Toàn bộ và bộ phận Chung và riêng

Thuật ngữ cần chú ý (Cont’d) Nguyên tắc bảo hiểm Chỉ chấp nhận rủi

Thuật ngữ cần chú ý (Cont’d) Nguyên tắc bảo hiểm Chỉ chấp nhận rủi ro BH Tương xứng Bồi thường vừa đủ Đồng trách nhiệm Thế quyền Quy luật “Lấy số đông bù số ít” Nguyên tắc “Trung thực tuyệt đối” Phân loại bảo hiểm Theo đối tượng bảo hiểm Theo tính chất của BH Theo tính chất bắt buộc của bảo hiểm Theo cơ sở pháp lý của bảo hiểm Theo những căn cứ khác