CHNG IX VAI TRO CUA THC VAT BAI

  • Slides: 23
Download presentation

CHÖÔNG IX: VAI TROØ CUÛA THÖÏC VAÄT BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU

CHÖÔNG IX: VAI TROØ CUÛA THÖÏC VAÄT BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm löôïng khí CO 2 vaø O 2 trong khoâng khí ñöôïc oån ñònh? 1. Caùc hoaït ñoäng naøo ñaõ thaûi khí cacbonic vaøo khoâng khí? 2. Hoaït ñoäng naøo laøm giaûm löôïng cacbonic ñoàng thôøi laøm taêng löôïng oxi trong khoâng khí?

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm löôïng khí CO 2 vaø O 2 trong khoâng khí ñöôïc oån ñònh? Vieäc ñieàu hoøa löôïng khí cacbonic vaø oxi ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo?

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm löôïng khí CO 2 vaø O 2 trong khoâng khí ñöôïc oån ñònh? - Löôïng oxi sinh ra trong quang hôïp ñöôïc söû duïng trong quaù trình hoâ haáp cuûa thöïc vaät vaø ñoäng vaät - Ngöôïc laïi, khí cacbonic thaûi ra trong quaù trình hoâ haáp vaø ñoát chaùy, ñöôïc thöïc vaät söû duïng trong quaù trình quang hôïp

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm löôïng khí CO 2 vaø O 2 trong khoâng khí ñöôïc oån ñònh? Nhôø ñaâu maø haøm löôïng khí cacbonic vaø oxi trong khoâng khí ñöôïc oån ñònh? Nhôø quaù trình quanh hôïp, thöïc vaät laáy vaøo khí cacbonic vaø nhaû ra khí oxi neân goùp phaàn giöõ caân baèng caùc khí naøy trong khoâng khí. Neáu khoâng coù thöïc vaät thì ñieàu gì seõ xaûy ra? - Moãi naêm 1 ha röøng ñaõ nhaû vaøo khoâng khí 16 – 30 taán oâxi. Oxi thoaùt ra ñöôïc gioù phaùt taùn vaøo khoaûng khoâng gian roäng lôùn, duy trì söï soáng cuûa moãi ngöôøi

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I/ Nhôø ñaâu haøm

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I/ Nhôø ñaâu haøm löôïng khí CO 2 vaø O 2 trong khoâng khí ñöôïc oån ñònh? Nhôø quaù trình quanh hôïp, thöïc vaät laáy vaøo khí cacbonic vaø nhaû ra khí oxi neân goùp phaàn giöõ caân baèng caùc khí naøy trong khoâng khí. II/ Thöïc vaät giuùp ñieàu hoøa khí haäu

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU II. Thöïc vaät giuùp

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU II. Thöïc vaät giuùp ñieàu hoøa khí haäu Caùc yeáu toá khíNHOÙM haäu troáng (A) Trong röøøng (B) THAÛO LUAÄN (thôøi Ngoaøi gian 3 choã phuùt) 1. Löôïng giöõa nôi A vaø Naéng B khaùcnhieàu, nhau gay nhö gaét theá naøo? AÙnh saùng yeáu AÙnhmöa saùng 2. Nguyeân nhaân naøo khieán cho khí haäu giöõa hai nôi khaùc nhau? Nhieät ñoä Noùng Maùt 3. Töø ñoù ruùt ra keát luaän gì? Khoâ Ñoä aåm AÅm Yeáu Gioù Maïnh A B

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU II. Thöïc vaät giuùp

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU II. Thöïc vaät giuùp ñieàu hoøa khí haäu 1. Löôïng möa giöõa nôi A vaø B khaùc nhau nhö theá naøo? Löôïng möa trong röøng (B) nhiều hôn ôû choã troáng (A) A B

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU II. Thöïc vaät giuùp

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU II. Thöïc vaät giuùp ñieàu hoøa khí haäu 2. Nguyeân nhaân naøo khieán cho khí haäu giöõa hai nôi khaùc nhau? Chính söï coù maët cuûa thöïc vaät ñaõ aûnh höôûng ñeán khí haäu khaùc nhau giuõa 2 nôi 3. Töø ñoù ruùt ra keát luaän gì? Thöïc vaät coù vai troø ñieàu hoøa khí haäu A B

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm löôïng khí CO 2 vaø O 2 trong khoâng khí ñöôïc oån ñònh? Nhôø quaù trình quanh hôïp, thöïc vaät laáy vaøo khí cacbonic vaø nhaû ra khí oxi neân goùp phaàn giöõ caân baèng caùc khí naøy trong khoâng khí. II. Thöïc vaät giuùp ñieàu hoøa khí haäu - Nhôø taùc duïng caûn bôùt aùnh saùng vaø toác ñoä gioù, thöïc vaät coù vai troø quan troïng trong vieäc ñieàu hoøa khí haäu, taêng löôïng möa cuûa khu vöïc Thöïc vaät coù vai troø gì ñoái vôùi vieäc ñieàu hoøa khí haäu?

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm löôïng khí CO 2 vaø O 2 trong khoâng khí ñöôïc oån ñònh? Nhôø quaù trình quanh hôïp, thöïc vaät laáy vaøo khí cacbonic vaø nhaû ra khí oxi neân goùp phaàn giöõ caân baèng caùc khí naøy trong khoâng khí. II. Thöïc vaät giuùp ñieàu hoøa khí haäu - Nhôø taùc duïng caûn bôùt aùnh saùng vaø toác ñoä gioù, thöïc vaät coù vai troø quan troïng trong vieäc ñieàu hoøa khí haäu, taêng löôïng möa cuûa khu vöïc III. Thöïc vaät laøm giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU III. Thöïc vaät laøm

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU III. Thöïc vaät laøm giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU III. Thöïc vaät laøm

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU III. Thöïc vaät laøm giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng Taïi phaûi bò troàng nhieàu laø caâydoxanh trongnguyeân khu vöïcnhaân nhaønaøo? maùy Moâisao tröôøng oâ nhieãm nhöõng Nhaän xeùt söï khaùc bieät veà caûnh quan xung quanh nhaø maùy Do hoaït ñoäng soáng cuûa con ngöôøi

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm

BAØI 46. THÖÏC VAÄT GOÙP PHAÀN ÑIEÀU HOØA KHÍ HAÄU I. Nhôø ñaâu haøm löôïng khí CO 2 vaø O 2 trong khoâng khí ñöôïc oån ñònh? III. Thöïc vaät laøm giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng Thöïc vaät coù taùc duïng ngaên buïi, Nhôø quaù trình quanh hôïp, thöïc vaät laáy vaøo dieät moät soá vi khuaån, giaûm oâ khí cacbonic vaø nhaû ra khí oxi neân goùp nhieãm moâi tröôøng phaàn giöõ caân baèng caùc khí naøy trong khoâng khí. II. Thöïc vaät giuùp ñieàu hoøa khí haäu - Nhôø taùc duïng caûn bôùt aùnh saùng vaø toác ñoä gioù, thöïc vaät coù vai troø quan troïng trong vieäc ñieàu hoøa khí haäu, taêng löôïng möa cuûa khu vöïc Thöïc vaät coù taùc duïng gì trong vieäc laøm giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng?

+ Khoâng xaû raùc böøa baõi, veä sinh nhaø ôû, lôùp hoïc saïch seõ.

+ Khoâng xaû raùc böøa baõi, veä sinh nhaø ôû, lôùp hoïc saïch seõ. thaân laø hoïc sinh, caùc em Baûn + Troàngphaûi vaø chaêm ôû gia ñình, laømsoùcgìcaây ñeåxanh goùp phaàn vöôøn tröôøng, khoâng moâi phaù haïitröôøng, caây giaûmñòaoâphöông, nhieãm coái. ñieàu hoøa khí haäu? + Tuyeân truyeàn cho baïn beø, ngöôøi thaân bieát vai troø cuûa caây xanh ñeå haïn cheá vieäc chaët phaù caây böøa baõi.

Cuûng coá 1/ Caùc hoaït ñoäng naøo döôùi ñaây cuûa con ngöôøi vaø caùc

Cuûng coá 1/ Caùc hoaït ñoäng naøo döôùi ñaây cuûa con ngöôøi vaø caùc sinh vaät ñaõ haáp thuï oâxi cuûa khoâng khí vaø thaûi cacbonic vaøo khoâng khí? Ñaùnh daáu X vaøo oâ ñuùng. a) Quang hôïp cuûa caây xanh X b) Hoâ haáp cuûa caây xanh X c) Hoâ haáp cuûa caùc ñoäng vaät vaø con ngöôøi X d) Ñoát chaùy caùc nhieân lieäu (goã, than, daàu, ……. )

Cuûng coá 2/ Nhôø ñaâu thöïc vaät coù khaû naêng ñieàu hoaø löôïng khí

Cuûng coá 2/ Nhôø ñaâu thöïc vaät coù khaû naêng ñieàu hoaø löôïng khí oâ xi vaø cacbonic trong khoâng khí? a) Quang hôïp cuûa caây xanh b) Hoâ haáp cuûa caây xanh c) Hoâ haáp cuûa caùc ñoäng vaät vaø con ngöôøi d) Ñoát chaùy caùc nhieân lieäu (goã, than, daàu, ……. )

Cuûng coá 3/ Caây xanh coù taùc duïng ñieàu hoaø khí haäu taêng löôïng

Cuûng coá 3/ Caây xanh coù taùc duïng ñieàu hoaø khí haäu taêng löôïng möa cuûa khu vöïc laø do ñaâu? a) Söï quang hôïp vaø thoaùt hôi nöôùc cuûa caây xanh laøm haï nhieät ñoä moâi tröôøng taêng ñoä aåm cuûa khu vöïc. b) Taùn caây caûn bôùt aùnh saùng maët trôøi vaø toác ñoä gioù c) Caây haáp thuï moät phaàn lôùn nhieät ñoä moâi tröôøng d) Caû a , b vaø c

Cuûng coá 4/ Vì sao khoâng khí nôi coù caây xanh trong laønh hôn

Cuûng coá 4/ Vì sao khoâng khí nôi coù caây xanh trong laønh hôn nôi khoâng coù caây xanh ? a) Caây xanh haáp thuï khí cacbonnic do con ngöôøi vaø caùc sinh vaät khaùc thaûi ra b) Caây xanh nhaû ra khí oâxi caàn thieát cho söï soáng cuûa con ngöôøi vaø caùc sinh vaät khaùc. c) Taùn caây coù taùc duïng ngaên buïi. d) Caû a , b vaø c

Cuûng coá 5/ Vì sao nôi coù nhieàu caây xanh raâm maùt hôn nôi

Cuûng coá 5/ Vì sao nôi coù nhieàu caây xanh raâm maùt hôn nôi coù ít hoaëc khoâng coù caây xanh? a) Laù caây ñaõ haáp thuï moät phaàn aùnh saùng maët trôøi b) Söï thoaùt hôi nöôùc cuûa laù caây laøm giaûm nhieät ñoä moâi tröôøng. c) Khoâng khí nôi coù caây xanh trong laønh hôn. d) Caû a vaø b

Cuûng coá 6/ Yeáu toá naøo döôùi ñaây ñoùng vai troø quan troïng trong

Cuûng coá 6/ Yeáu toá naøo döôùi ñaây ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc ñeàu hoaø haøm löôïng khí oâ xi vaø cacbonic trong khoâng khí ñöôïc oån ñònh? a) Quang hôïp cuûa caây xanh b) Aùnh saùng c) Gioù d) Söï phaân huyû hôïp chaát coù cacbon cuûa caùc vi sinh vaät

HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 1. Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi saùch giaùo khoa.

HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 1. Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi saùch giaùo khoa. 2. Xem trước baøi 47: Thực vật bảo vệ ñất vaø nguoàn nöôùc.

Caûm ôn söï quan taâm theo doõi caùc em hoïc sinh

Caûm ôn söï quan taâm theo doõi caùc em hoïc sinh