Chng 3 X l cht thi rn b

  • Slides: 57
Download presentation
Chương 3. Xö lý chÊt th¶i r¾n b» ng ph ¬ng ph¸p thiªu ®èt

Chương 3. Xö lý chÊt th¶i r¾n b» ng ph ¬ng ph¸p thiªu ®èt Ts. V¨n h÷u tËp Tr êng ®¹i häc khoa häc ®htn

Mục tiêu bài học - Mục tiêu về Kiến thức: + Hiểu được phương

Mục tiêu bài học - Mục tiêu về Kiến thức: + Hiểu được phương pháp thiêu đốt trong xử lý chất thải rắn. + Biết được công nghệ thiêu đốt chất thải rắn đang được áp dụng ở Việt Nam. - Mục tiêu về Kĩ năng: + Có kỹ năng thực hiện phương pháp thiêu đốt trong xử lý chất thải rắn ở Việt Nam. + Có kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết các vấn đề về xử lý chất thải rắn. + Có khả năng tìm kiếm và áp dụng các giản pháp xử lý chất thải rắn mới vào thực tế. - Mục tiêu về Thái độ: + Sinh viên yêu thích và đam mê tìm hiểu các công nghệ thiêu đốt chất thải rắn. + Có ý thức vận dụng các công nghệ thiêu đốt chất thải rắn vào thực tế.

néi dung bµi gi¶ng I. Tæng quan vÒ xö lý CTR b» ng phƯ

néi dung bµi gi¶ng I. Tæng quan vÒ xö lý CTR b» ng phƯ ¬ng ph¸p thiªu ®èt II. C¬ së lý thuyÕt cña qu¸ tr×nh thiªu ®èt III. Kü thuËt xö lý chÊt th¶i r¾n b» ng phƯ¬ng ph¸p thiªu ®èt

PhÇn I. Tæng quan vÒ xö lý CTR b» ng phƯ¬ng ph¸p thiªu ®èt

PhÇn I. Tæng quan vÒ xö lý CTR b» ng phƯ¬ng ph¸p thiªu ®èt

Giíi thiÖu chung n n Ph ư¬ng ph¸p thiªu ®èt: lµ phư ¬ng ph¸p

Giíi thiÖu chung n n Ph ư¬ng ph¸p thiªu ®èt: lµ phư ¬ng ph¸p kh¸ phæ biÕn trªn thÕ giíi hiÖn nay ®Ó xö lý CTR, ®Æc biÖt lµ CTR ®éc h¹i c «ng nghiÖp, CTR y tÕ. Thiªu ®èt CTR lµ phư ¬ngph¸p xö lý triÖt ®Ó nhÊt so víi c¸c ph ¬ng ph¸p kh¸c. Thiªu ®èt lµ giai ®o¹n oxy ho¸ nhiÖt ®é cao víi sù cã mÆt cña oxy trong kh «ng khÝ, c¸c thµnh phÇn r¸c ®éc h¹i ® îcchuyÓn ho¸ thµnh khÝ vµ c¸c thµnh phÇn kh «ng ch¸y ® îc (tro, xØ). lµm giảm tíi møc nhá nhÊt chÊt thải cho kh©u xö lý cuèi cïng lµ ®ãng r¾n hoÆc t¸i sö dông tro, xØ.

ƯU NHƯỢC ĐIỂM n n ®iÓm u Xö lý triÖt ®Ó c¸c chØ tiªu

ƯU NHƯỢC ĐIỂM n n ®iÓm u Xö lý triÖt ®Ó c¸c chØ tiªu « nhiÔm cña CTR. Giảm tối đa thể tÝch CTR Xö lý ® îc toµn bé CTR mµ kh «ng cÇn nhiÒu diÖn tÝch ®Êt sö dông lµm b·i ch «n lÊp r¸c. có thể tận dụng nhiệt - Loại bỏ được chất độc hại Nh îc ®iÓm Gi¸ thµnh ®Çu t lín, Chi phÝ xö lý cao. Khi vận hành đòi hỏi rác có nhiệt trị cao Gây tác động thứ cấp đến môi trường: khí thải

øng dông Ph ¬ng ph¸p ®èt th êng ® îc ¸p dông cho một

øng dông Ph ¬ng ph¸p ®èt th êng ® îc ¸p dông cho một số lo¹i chÊt thải sau: n ChÊt thải ®éc h¹i vÒ mÆt sinh häc. n ChÊt thải kh «ng ph©n huû sinh häc. n ChÊt thải cã thÓ bèc h¬i vµ do ®ã dÔ ph©n t¸n. n ChÊt thải cã thÓ ®èt ch¸y víi nhiÖt ®é d ưíi 400 C. n DÇu thải, nhò t ¬ng dÇu vµ hçn hîp dÇu. n Nhùa, cao su vµ mñ cao su. n ChÊt thải r¾n bÞ nhiÔm khuÈn bëi c¸c ho¸ chÊt ®éc h¹i.

ctr c «ng nghiÖp ®éc h¹i Lư îng CTR c «ng nghiÖp ®éc h¹i

ctr c «ng nghiÖp ®éc h¹i Lư îng CTR c «ng nghiÖp ®éc h¹i ë ViÖt Nam CTR c «ng nghiÖp ®éc h¹i ë Hµ néi: 12. 000 tÊn/n¨m • Cã thÓ xö lý b» ng ph ư¬ng ph¸p ®ãng r¾n: 46% • Cã thÓ ch «n lÊp: 19% • Cã thÓ thiªu ®èt (1. 500 tÊn/n¨m): 14% (B· s¬n, nhùa, cao su, da phÕ th¶i, bao b× thuèc b¶o vÖ thùc vËt, thuèc diÖt c «n trïng, giÎ lau dÇu m¸y …) • C¸c ph ư¬ng ph¸p kh¸c: 21%

PhÇn II. C¬ së lý thuyÕt cña qu¸ tr×nh thiªu ®èt

PhÇn II. C¬ së lý thuyÕt cña qu¸ tr×nh thiªu ®èt

2. 1. C¬ chÕ h×nh thµnh khÝ th¶i cña qu¸ tr×nh thiªu ®èt C¸c

2. 1. C¬ chÕ h×nh thµnh khÝ th¶i cña qu¸ tr×nh thiªu ®èt C¸c ph¶n øng ch¸y x¶y ra trong buång ®èt: + ph ¬ng tr×nh ch¸y hoµn toµn cacbon: C + O 2 CO 2 + Q 1 + ph ¬ng tr×nh ch¸y kh «ng hoµn toµn cacbon: C + O 2 CO + Q 2 + ph ¬ng tr×nh ch¸y hydro: H 2 + O 2 H 2 O + Q 3 + ph ¬ng tr×nh ch¸y l u huúnh: S + O 2 SO 2 + Q 4 CTR + O 2 CO + CO 2 + H 2 O + SOx + NOx + HCl + HF (C, H, O, S, N, Cl, F) Nh îc ®iÓm: T¹o thµnh c¸c khÝ ®éc h¹i SOx , NOx , HCl , HF, dioxin, furan

Ph¶n øng t¹o thµnh dioxin vµ furan OHHO 2 HCl Clx 1 OH Cl

Ph¶n øng t¹o thµnh dioxin vµ furan OHHO 2 HCl Clx 1 OH Cl Cl H 2 O O Clx 1 2 Cl HCl Clx 1 O H 2 O Clx 1 Polychlodibenz o Furan Clx 1 OHHO O Clx 1 O 2 t H 2 O Clx 1 Polychlodibenzo p Dioxin

c¸c ph Ư¬ng ph¸p xö lý khÝ th¶i Thiªu hñy cã xóc t¸c: xóc

c¸c ph Ư¬ng ph¸p xö lý khÝ th¶i Thiªu hñy cã xóc t¸c: xóc t¸c b» ng «xÝt kim lo¹i Ni. O Mo. O 3 ë 600 8000 C, hoÆc ®Êt hiÕm, kim lo¹i hiÕm nh Cu, Mn, Cr, Ni ë 250 3000 C Ph ¬ng ph¸p c¬ häc: läc tay ¸o, cyclone (lo¹i tro bôi, kim lo¹i nÆng) Phư ¬ng ph¸p hãa lý: • HÊp thô, trung hoµ b» ng dung dÞch kiÒm • HÊp phô, trung hoµ b» ng kiÒm r¾n; hÊp phô b» ng than ho¹t tÝnh Lµm l¹nh nhanh khãi th¶i xuèng d íi 300 o. C tr¸nh t¸i sinh dioxin

Ph ¬ng ph¸p xö lý khÝ th¶i Ph¶n øng hÊp thô, trung hoµ b»

Ph ¬ng ph¸p xö lý khÝ th¶i Ph¶n øng hÊp thô, trung hoµ b» ng kiÒm CO 2 + 2 Na. OH = Na 2 CO 3 + H 2 O SO 2 + 2 Na. OH = Na 2 SO 3 + H 2 O SO 3 + 2 Na. OH = Na 2 SO 4 + H 2 O HCl + Na. OH = Na. Cl + H 2 O 2 HF + Na. OH = Na. HF 2 + H 2 O 2 NO 2 + 2 Na. OH = Na. NO 2 + Na. NO 3 + H 2 O

2. 2. Nguyên lý quá trình thiêu đốt

2. 2. Nguyên lý quá trình thiêu đốt

S¬ ®å c «ng nghÖ xö lý CTR b» ng phƯ¬ng ph¸p thiªu ®èt

S¬ ®å c «ng nghÖ xö lý CTR b» ng phƯ¬ng ph¸p thiªu ®èt Nhiªn liÖu Ho¸ chÊt hÊp thô Nhiªn liÖu Khãi th¶i ChÊt th¶i r¾n Buång ®èt s¬ cÊp Kh «ng khÝ Tro, xØ Khãi Buång ®èt thø cÊp (850 1100 o. C) Kh «ng khÝ Khãi Xö lý khãi th¶i èng khãi

S¬ ®å nguyªn lý cña qu¸ trinh xö lý CTR Đãng r¾n Tro Xö

S¬ ®å nguyªn lý cña qu¸ trinh xö lý CTR Đãng r¾n Tro Xö lý khÝ cÊp 1 Buång ®èt 1 Nư íc + hãa chÊt tuÇn hoµn Kh «ng khÝ Khãi Buång ®èt 2 Kh «ng khÝ Nhiªn liÖu Kh «ng khÝ Trao ®æi nhiÖt HÖ xiclon, hÊp thô Ra khu xö lý KhÝ s¹ch

C¬ chÕ cña qu¸ trinh ®èt Đèt t¹i buång ®èt s¬ cÊp n ChÊt

C¬ chÕ cña qu¸ trinh ®èt Đèt t¹i buång ®èt s¬ cÊp n ChÊt thải r¾n ® îcn¹p vµo buång ®èt s¬ cÊp sau ®ã ® îc gia nhiÖt, qu¸trình bay h¬i (nhiÖt ph©n) diÔn ra. n Buång ®èt s¬ cÊp ® îcbè trÝ sao cho h¬i tõ ®Çu ®èt, khÝ tho¸t ra do hiÖn t îng bay h¬i, do thay ®æi nhiÖt ®é vµ do chuyÓn ®éng d¹ng xo¸y ngang kÕt hîp vµo víi nhau t¹o ra nhiÖt vµ khÝ cung cÊp æn ®Þnh cho buång ®èt vµ nhê vËy ®iÒu khiÓn tèc ®é ch¸y cña lß ®èt.

C¬ chÕ cña qu¸ tr. Inh ®èt (tt) Đèt t¹i buång ®èt thø cÊp

C¬ chÕ cña qu¸ tr. Inh ®èt (tt) Đèt t¹i buång ®èt thø cÊp n Buång ®èt thø cÊp bao gåm hai buång (buång trén vµ buång ®èt cuèi cïng). n Trong buång ®èt thø cÊp, chñ yÕu lµ qu¸ trình ®èt ch¸y hoµn toµn luång khÝ t¹o thµnh tõ buång ®èt s¬ cÊp. Luång khÝ nµy ë d ưíi d¹ng c¸c h¹t máng chøa tû lÖ phÇn trăm cacbon cao. Lư îngcacbon chøa trong h¹t sÏ ®ư îc ®èt ch¸y hoµn toµn khi ®i vµo buång trén. Sau ®ã, khÝ tho¸t khái buång trén, qua cöa cã mµn ch¾n vµ vµo buång ®èt cuèi cïng. n VËn tèc thÊp trong buång ®èt nµy ®ảm bảo ®ñ thêi gian ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn c¸c thµnh phÇn. (Thêi gian l utèi thiÓu cña khÝ thải trong buång thø cÊp lµ 2 gi©y). n NhiÖt ®é buång thø cÊp lµ mét trong những yÕu tè quyÕt ®Þnh hiÖu suÊt xử lý khãi thải, ®Æc biÖt lµ khả năng ph©n hñy dioxin hình thµnh trong qu¸ trình ®èt chÊt thải. NhiÖt ®é buång thø cÊp

S¬ ®å c «ng nghÖ xö lý chÊt th¶i r¾n b» ng phƯ ¬ng

S¬ ®å c «ng nghÖ xö lý chÊt th¶i r¾n b» ng phƯ ¬ng ph¸p thiªu ®èt 1. CTR, 2. b¨ng t¶i; 3. hÖ thèng cÊp liÖu; 4. PhÔu; 5. c¸nh h ưíng dßng; 6. Pitt «ng; 7. Van; 9. èng nh¸nh; 10, 15. chç lÊy mÉu; 11. Qu¹t hót; 12. ho¸ chÊt hÊp thô; 13. lß ®èt; 14. èng khÝ th¶i; 16. ph©n chia dßng khÝ th¶i; 17. ThiÕt bÞ xö lý khÝ th¶i; 18. thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt; 19. cÆn r¾n; 20. chuyÓn ®Õn khu vùc ch «n lÊp; 21. cÆn; 22. BÓ n ưíc; 23. b¨ng t¶i; 24. tro, xØ; 25. ®Çu ®èt; 26. mèi kÝn; 27. ®Çu phun; 28. bÓ chøa xØ; 29. hÖ thèng

NhỮng thµnh phÇn chÝnh cña mét hÖ thèng ®èt chÊt thẢi r¾n n n

NhỮng thµnh phÇn chÝnh cña mét hÖ thèng ®èt chÊt thẢi r¾n n n n n Bé phËn nhËn chÊt thải vµ bảo quản chÊt thải. Bé phËn nghiÒn vµ phèi trén chÊt thải. Bé phËn cÊp chÊt thải, chÊt láng. Buång ®èt s¬ cÊp. Buång ®èt thø cÊp. ThiÕt bÞ lµm nguéi khÝ hay nåi h¬i ch¹y b» ng nhiÖt d ®Ó giảm nhiÖt ®é. HÖ thèng röa khÝ. Qu¹t hót ®Ó hót khÝ vµ kh «ng khÝ vµo lß. èng khãi.

Mét sè lo¹i lß thiªu ®èt r¸c trªn thÕ giíi Tªn lß N íc

Mét sè lo¹i lß thiªu ®èt r¸c trªn thÕ giíi Tªn lß N íc sản xuÊt Thêi gian lµm viÖc trong ngµy (h) C «ng suÊt tÊn/ngµy Lo¹i lß 24 24 8 12 12 7, 8 15 5 Lß quay Lß tÜnh 10 14 2, 2 2, 6 0, 13 Lß tÜnh Những lß c «ng suÊt lín Delmonego 500 DB 500 SB 325 SA V 700 BMW 600 Italia Ph¸p NhËt Malaixia Những lß c «ng suÊt nhá GG 14 BS 31 SH 220 HOS 8000 Thôy sü Ph¸p NhËt

PhÇn III. Kü thuËt xö lý chÊt th¶i r¾n b» ng ph Ư¬ng ph¸p

PhÇn III. Kü thuËt xö lý chÊt th¶i r¾n b» ng ph Ư¬ng ph¸p thiªu ®èt

Một số kỹ thuật thiêu đốt rác

Một số kỹ thuật thiêu đốt rác

Kỹ thuật đốt thủ công dạng hở Được sử dụng trước năm 1955. Chất

Kỹ thuật đốt thủ công dạng hở Được sử dụng trước năm 1955. Chất thải được đổ đống trên mặt đất rồi đốt, không có các thiết bị hỗ trợ. Hạn chế của phương pháp này là không an toàn, đốt không triệt để, thải ra khói thải gây ô nhiễm môi trường.

Kỹ thuật đốt nhiều cấp (nhiều buồng đốt)lò đốt nhiệt phân - Chất thải

Kỹ thuật đốt nhiều cấp (nhiều buồng đốt)lò đốt nhiệt phân - Chất thải được đốt triệt để, khí thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn quy định. - Chất thải được đốt trong nhiều buồng đốt: sơ cấp và thứ cấp. - Chất thải được đưa vào buồng đốt sơ cấp và đốt ở nhiệt độ 650 o. C – 800 o. C. Lượng không khí cấp vào từ 70% – 80% lượng không khí lý thuyết Khí tách ra từ phản ứng cháy và hơi nước được dẫn đến buồng thứ cấp và đốt ở nhiệt độ 900 o. C – 1200 o. C. Lượng không khí cấp vào từ 110% – 120% lượng không khí lý thuyết. Khí thải được dẫn qua thiết bị xử lý khí thải trước khi thải vào môi trường. Nguyên lý hoạt động của lò chủ yếu là dựa vào quá trình kiểm soát không khí cấp vào

Kỹ thuật đốt trong lò đốt thùng quay Lò đốt thùng quay là loại

Kỹ thuật đốt trong lò đốt thùng quay Lò đốt thùng quay là loại lò đốt chất thải tiên tiến có nhiều ưu điểm bởi quá trình đảo trộn chất thải tốt, đạt hiệu quả cao được sử dụng phổ biến ở các nước phát triển. - Buồng đốt sơ cấp: Là một tầng quay với tốc độ điều chỉnh được, có nhiệm vụ đảo trộn chất thải rắn trong quá trình cháy. Lò đốt được đặt hơi dốc với độ nghiêng từ (1 – 5)/100. - Buồng đốt thứ cấp (buồng đốt phụ): là buồng đốt tĩnh, nhằm để đốt các sản phẩm bay hơi, chưa cháy hết bay lên từ lò sơ cấp. Nhiệt độ: 950 o. C – 1100 o. C. Thời gian lưu của khí thải qua buồng thứ cấp từ 1, 5 – 2 giây.

Lß quay

Lß quay

A - khí nhiên liệu, B - không khí đốt, C - chất thải

A - khí nhiên liệu, B - không khí đốt, C - chất thải rắn, D - không khí đốt, E - không khí làm nguội, F - nước bổ sung, G - dung dịch Na. OH, H - xả bỏ. 1 - lò đốt thùng quay, 2 - buồng đốt thứ cấp và lắng bụi, 3 - băng tải tro, 4 - buồng đốt khí nóng, 5 - thiết bị rửa khí Ventury, 6 - tháp rửa khí, 7 thiết bị tách lỏng, 8 – van, 9 - ống khói, 10 - quạt không khí, 11 - bơm tuần hoàn.

Kỹ thuật đốt trong lò ghi Lò ghi là loại lò phù hợp với

Kỹ thuật đốt trong lò ghi Lò ghi là loại lò phù hợp với công suất thấp và đốt theo mẻ. chất thải được trải trên lò ghi và không bị xáo trộn trong quá trình đốt. Ưu điểm: Có thể đốt ở nhiệt độ cao. Cấu tạo tương đối đơn giản. Dễ vận hành. Nhược điểm: trong quá trình đốt rác không được đảo trộn do đó nhiệt độ phân bố trong rác thải sẽ không đồng đều.

Kỹ thuật đốt trong lò đốt tầng sôi - là loại lò đốt tĩnh

Kỹ thuật đốt trong lò đốt tầng sôi - là loại lò đốt tĩnh được lát một lớp gạch chịu lửa bên trong để làm việc với nhiệt độ cao, có đặc điểm là luôn chứa một lớp cát dày khoảng 40 cm – 50 cm (để nhận và giữ nhiệt, bổ sung nhiệt cho chất thải). - Chất thải lỏng khi bơm vào lò sẽ dính bám lên mặt các hạt cát nóng đang bị xáo động nên sẽ bị đốt cháy, nước sẽ bị bay hơi hết.

Lß ®èt tÇng s «i: sử dụng dòng khí đưa vào để khuấy trộn

Lß ®èt tÇng s «i: sử dụng dòng khí đưa vào để khuấy trộn nguyên liệu và chất cháy thành 1 trạng thái tương tự như chất lỏng 11/29/2020 36

Khãi lß N¹p r¸c Tro Kh «ng khÝ Kh «ng Tro khÝ C¸c lo¹i

Khãi lß N¹p r¸c Tro Kh «ng khÝ Kh «ng Tro khÝ C¸c lo¹i lß ®èt tÇng s «i

TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng lß ®èt CTR Môc ®Ých: X¸c ®Þnh c¸c

TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng lß ®èt CTR Môc ®Ých: X¸c ®Þnh c¸c th «ng sè c¬ b¶n cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ hÖ thèng xö lý. Néi dung: TÝnh to¸n diÖn tÝch ghi lß, TÝnh to¸n thÓ tÝch buång ®èt 1, buång ®èt 2, TÝnh chi phÝ nhiªn liÖu cho qu¸ tr×nh xö lý.

TÝnh to¸n diÖn tÝch ghi lß (F) DiÖn tÝch ghi lß ® îc tÝnh

TÝnh to¸n diÖn tÝch ghi lß (F) DiÖn tÝch ghi lß ® îc tÝnh theo c «ng thøc sau: trong ®ã: B n¨ng suÊt ®èt cña lß, kg/h. Th «ng sè nµy lÊy theo yªu cÇu xö lý. b – c êng ®é ch¸y, kg/m 2/h. Th «ng sè nµy ® îc x¸c ®Þnh b» ng ph ¬ng ph¸p thùc nghiÖm.

TÝnh thÓ tÝch buång ®èt 1 (buång ®èt s¬ cÊp) ThÓ tÝch V 1

TÝnh thÓ tÝch buång ®èt 1 (buång ®èt s¬ cÊp) ThÓ tÝch V 1 ® îc x¸c ®Þnh theo c «ng thøc sau: V 1= V 1‘+ V 1’’’ trong ®ã: V 1‘ thÓ tÝch ®èt trong ®ã: qtnl nhiÖt trÞ cña dÇu diezel, kcal/kg, Bd – c «ng suÊt cña ®Çu ®èt kg/h, q mËt ®é nhiÖt thÓ tÝch cña lß kcal/m 3/h,

TÝnh thÓ tÝch buång ®èt 1 (tiÕp theo) V 1’’ thÓ tÝch chøa tro,

TÝnh thÓ tÝch buång ®èt 1 (tiÕp theo) V 1’’ thÓ tÝch chøa tro, trong ®ã: mt – khèi l îng tro xØ, kg; x. A – tû lÖ tro, %; xw ®é Èm b· th¶i s¬n, %; t – tû khèi cña tro, xØ kg/m 3. V 1’’’ thÓ tÝch chøa chÊt th¶i r¾n trong ®ã: r – tû träng chÊt th¶i r¾n, kg/m 3.

TÝnh thÓ tÝch buång ®èt 2 (thø cÊp) V 2 ThÓ tÝch buång ®èt

TÝnh thÓ tÝch buång ®èt 2 (thø cÊp) V 2 ThÓ tÝch buång ®èt 2 (buång ®èt thø cÊp) ® îc tÝnh theo c «ng thøc sau: Trong ®ã: Vk – l îng khÝ th¶i sinh ra khi ®èt, tÝnh ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (¸p suÊt 1 at, nhiÖt ®é 0 o. C), m 3 T nhiÖt ®é khÝ th¶i, o. C , t thêi gian l u cña khÝ th¶i trong buång ®èt thø cÊp, s §Ó qu¸ tr×nh xö lý ®¹t hiÖu qu¶, ta khèng chÕ thêi gian l u cña khÝ th¶i trong buång ®èt lµ t =2 s.

C©n b» ng vËt chÊt khi ®èt ch¸y mét ®¬n vÞ khèi l îng

C©n b» ng vËt chÊt khi ®èt ch¸y mét ®¬n vÞ khèi l îng r¸c kh « vµ nhiªn liÖu (ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn) L îng oxy, kh «ng khÝ cÇn thiÕt vµ R¸c kh « trõ ®i tro l îng c¸c khÝ sinh ra khi ®èt ThÓ tÝch, Khèi l îng, ch¸y mét ®¬n vÞ khèi l îng r¸c 3/kg Nm kg/kg kh « vµ nhiªn liÖu L îng oxy cÇn thiÕt lý thuyÕt L îng kh «ng khÝ cÇn thiÕt thùc tÕ (hÖ sè d ) L îng khÝ CO 2 sinh ra L îng khÝ NO 2 vµ SO 2 sinh ra L îng h¬i n íc sinh ra Nhiªn liÖu ThÓ Khèi l îng, tÝch, kg/kg Nm 3/ kg 1, 06 5, 048 1, 516 6, 542 2, 53 12, 02 3, 61 15, 5 0, 858 0, 017 1, 0 1, 685 0, 0252 0, 804 1, 54 1, 98 3, 02 1, 59

TÝnh tiªu thô nhiªn liÖu Ph ¬ng tr×nh c©n b» ng nhiÖt cho toµn

TÝnh tiªu thô nhiªn liÖu Ph ¬ng tr×nh c©n b» ng nhiÖt cho toµn lß cã d¹ng nh sau: Qr + Qcnl + Qk + Qr + Qnl = Qhh + Qkh + Qtr trong ®ã: Qr nhiÖt l îng sinh ra khi ch¸y r¸c th¶i, k. J; Qcnl nhiÖt l îng sinh ra khi ch¸y nhiªn liÖu, k. J; Qk nhiÖt l îng do kh «ng khÝ mang vµo, k. J; Qr nhiÖt l îng do r¸c th¶i mang vµo, k. J; Qnl nhiÖt l îng do nhiªn liÖu mang vµo, k. J; Qhh nhiÖt l îng cÇn ®Ó hãa h¬i n íc, k. J; Qkh nhiÖt l îng do khãi mang ra, k. J; Qt nhiÖt l îng tæn thÊt ra m «i tr êng, k. J.

TÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn nhiÖt NhiÖt l îng sinh ra khi ch¸y r¸c

TÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn nhiÖt NhiÖt l îng sinh ra khi ch¸y r¸c th¶i: Qr = qtr. Gr Trong ®ã: qtr - nhiÖt trÞ cña r¸c th¶i, k. J/kg Gr – khèi l îng r¸c th¶i, kg NhiÖt l îng sinh ra khi ch¸y nhiªn liÖu: Qcnl = qtnl. Gnl Trong ®ã: qtnl - nhiÖt trÞ cña nhiªn liÖu, k. J/kg Gnl – l îng nhiªn liÖu tiªu thô, kg

TÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn nhiÖt NhiÖt l îng do kh «ng khÝ mang

TÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn nhiÖt NhiÖt l îng do kh «ng khÝ mang vµo: Q k = G k Ck T k Trong ®ã: Gk – l îng kh «ng khÝ cÇn cÊp cho qu¸ tr×nh ®èt, kg Ck – nhiÖt dung riªng cña kh «ng khÝ, k. J/kg. o. C (1. 02 k. J/kg. o. C) Tk – nhiÖt ®é kh «ng khÝ. o. C NhiÖt l îng do r¸c th¶i mang vµo: Qr = Gr. Cr. Tr Trong ®ã: Gr – khèi l îng r¸c th¶i cÇn xö lý, kg Cr – nhiÖt dung riªng cña r¸c th¶i, k. J/kg. o. C Tr – nhiÖt ®é cña r¸c th¶i. o. C

TÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn nhiÖt NhiÖt l îng do nhiªn liÖu mang vµo:

TÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn nhiÖt NhiÖt l îng do nhiªn liÖu mang vµo: Qnl = Gnl. Cnl. Tnl Trong ®ã: Gnl – l îng nhiªn liÖu chi phÝ cho qu¸ tr×nh ®èt, kg Cnl – nhiÖt dung riªng cña nhiªn liÖu, k. J/kg. o. C Tnl – nhiÖt ®é nhiªn liÖu. o. C NhiÖt l îng cÇn thiÕt ®Ó ho¸ h¬i n íc: Qhh = hhx. WGr Trong ®ã: hh – Èn nhiÖt ho¸ h¬i cña n íc, k. J/kg x. W – ®é Èm cña r¸c th¶i, %

TÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn nhiÖt NhiÖt l îng do khãi mang theo: Qkh

TÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn nhiÖt NhiÖt l îng do khãi mang theo: Qkh = Gkh. Ckh. Tkh Trong ®ã: Gnl – khèi l îng khãi th¶i sinh ra, kg Cnl – nhiÖt dung riªng cña khãi th¶i, k. J/kg. o. C Tnl – nhiÖt ®é khãi th¶i. o. C NhiÖt l îng do tro xØ mang theo: Qtr = Gtr. Ctr. Ttr=x. AGr. Ctr. Ttr Trong ®ã: Gtr – khèi l îng tro xØ tao thµnh, kg x. A – hµm l ¬ng tro, xØ, % Cnl – nhiÖt dung riªng cña tro, xØ, k. J/kg. o. C Tnl – nhiÖt ®é tro, xØ. o. C

TÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn nhiÖt NhiÖt l îng tæn thÊt ra m «i

TÝnh to¸n c¸c thµnh phÇn nhiÖt NhiÖt l îng tæn thÊt ra m «i tr êng: Qkh = Gkh. Ckh. Tkh Trong ®ã: Gnl – khèi l îng khãi th¶i sinh ra, kg Cnl – nhiÖt dung riªng cña khãi th¶i, k. J/kg. o. C Tnl – nhiÖt ®é khãi th¶i. o. C NhiÖt l îng do tro xØ mang theo: Qtr = Gtr. Ctr. Ttr=x. AGr. Ctr. Ttr Trong ®ã: Gtr – khèi l îng tro xØ tao thµnh, kg x. A – hµm l ¬ng tro, xØ, % Cnl – nhiÖt dung riªng cña tro, xØ, k. J/kg. o. C Tnl – nhiÖt ®é tro, xØ. o. C

NhiÖt trÞ thÊp, l îng oxy, l îng kh «ng khÝ cÇn thiÕt vµ

NhiÖt trÞ thÊp, l îng oxy, l îng kh «ng khÝ cÇn thiÕt vµ l îng s¶n phÈm ch¸y t¹o thµnh khÝ α=1 C¸c khÝ C «ng thøc ph© n tö NhiÖt trÞ thÊp, k. J/n. m 3 L îng khÝ n. m 3/n. m 3 Oxy Kh «ng khÝ L îng s¶n phÈm ch¸y n. m 3/n. m 3 CO 2 N 2 H 2 O Ʃ Axetylen C 2 H 22 56400 2. 5 11. 90 2. 0 9. 40 1. 0 12. 40 Butan C 2 H 6 63500 3. 5 16. 66 2. 0 13. 16 3. 0 18. 16 Propilen C 3 H 6 86600 4. 5 21. 42 3. 0 16. 92 3. 0 22. 92 Propan C 3 H 8 91100 5. 0 23. 80 3. 0 18. 80 4. 0 25. 80 Butilen C 4 H 8 113700 6. 0 28. 56 4. 0 22. 56 4. 0 30. 56 Butan C 4 H 10 118600 6. 5 30. 84 4. 0 21. 14 5. 0 33. 44 Xiclopentan C 5 H 10 138500 7. 5 35. 70 5. 5 28. 20 5. 0 38. 20 Pen tan C 5 H 12 146100 8. 0 38. 08 5. 0 30. 08 6. 0 41. 08 Benzen C 6 H 6 146200 7. 5 35. 70 6. 0 28. 20 3. 0 37. 20

C©n b» ng vËt chÊt cña lß ®èt CTR

C©n b» ng vËt chÊt cña lß ®èt CTR

TÝnh to¸n tiªu hao nhiªn liÖu Trong chu kú ®èt: TÝch nhiÖt cho lß:

TÝnh to¸n tiªu hao nhiªn liÖu Trong chu kú ®èt: TÝch nhiÖt cho lß: Tiªu hao nhiªn liÖu chung: Gnl = Gnl 1 + Gnl 2 (kg/h)

Mét sè h×nh ¶nh thiÕt bÞ thiªu ®èt chÊt th¶i r¾n

Mét sè h×nh ¶nh thiÕt bÞ thiªu ®èt chÊt th¶i r¾n

Nhµ m¸y thiªu ®èt chÊt th¶i r¾n Incineration Plants

Nhµ m¸y thiªu ®èt chÊt th¶i r¾n Incineration Plants

< Nhà m¸y thiªu huû ë Hµn Quèc Incineration Plants in Korea>

< Nhà m¸y thiªu huû ë Hµn Quèc Incineration Plants in Korea>

ThiÕt bÞ thiªu ®èt Incinerator

ThiÕt bÞ thiªu ®èt Incinerator

Lß ®èt chÊt th¶i r¾n y tª VHI – 18 B BÖnh viÖn §a

Lß ®èt chÊt th¶i r¾n y tª VHI – 18 B BÖnh viÖn §a khoa B¾c C¹n

Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c

Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c «ng nghÖ xö lý r¸c th¶i y tÕ nguy h¹i”. ViÖn Ho¸ häc Trung t©m Khoa häc Tù nhiªn vµ c «ng nghÖ Quèc gia, 2002. 2. Hoµng Kim C¬, NguyÔn C «ng CÈn, §ç Ng©n Thanh. TÝnh to¸n kü thuËt nhiÖt lß c «ng nghiÖp. NXB Khoa häc kü thuËt 1985. 3. TrÇn HiÕu NhuÖ, øng Quèc Dòng, NguyÔn ThÞ Kim Th¸i Qu¶n lý chÊt th¶i r¾n. T 1. ChÊt th¶i r¾n ® « thÞ. NXB X©y dùng 2001 4. Technology of municipal solid waste treament. EXPERIENCES AND CHALLENGES. NXB KHKT 2003 5. L’incineration, I. S. T. E. Belgique 1999. 6. Strategic programs on Environmental Endocrine Disruptors’ 98. Japan Environment Agency, 1998. 7. M. G. Berengarten, I. A. Vaxileva… Qu¶n lý chÊt th¶i ® « thÞ. Matxcova 1999 (tiÕng Nga)