Chao mng Quy Thay Co en tham d

  • Slides: 28
Download presentation
Chaøo möøng Quyù Thaày Coâ ñeán tham döï tieát hoïc

Chaøo möøng Quyù Thaày Coâ ñeán tham döï tieát hoïc

KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Sinh toá naøo tan trong nöôùc vaø sinh toá

KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Sinh toá naøo tan trong nöôùc vaø sinh toá naøo tan trong chaát beùo trong quaù trình cheá bieán thöïc phaåm?

KIỂM TRA BÀI CŨ 2/ Nhöõng ñieàu caàn löu yù khi cheá bieán thöùc

KIỂM TRA BÀI CŨ 2/ Nhöõng ñieàu caàn löu yù khi cheá bieán thöùc aên laø gì?

Quan sát hình của 2 món ăn sau đây món nào hấp dẫn hơn

Quan sát hình của 2 món ăn sau đây món nào hấp dẫn hơn ? vì sao?

Baøi 24: Thöïc haønh Tæa Hoa Trang Trí Moùn AÊn Töø Moät Soá Loaïi

Baøi 24: Thöïc haønh Tæa Hoa Trang Trí Moùn AÊn Töø Moät Soá Loaïi Rau, Cu, û Quaû

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH Qua bài thực hành, HS : • Biết được

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH Qua bài thực hành, HS : • Biết được cách tỉa hoa bằng rau, củ, quả. • Thực hiện được một số mẫu hoa đơn giản, thông dụng để trang trí món ăn. • Có kỹ năng vận dụng các mẫu hoa để trang trí món ăn.

Baøi 24: Thöïc haønh TÆA HOA TRANG TRÍ MOÙN AÊN TÖØ MOÄT SOÁ loaïi

Baøi 24: Thöïc haønh TÆA HOA TRANG TRÍ MOÙN AÊN TÖØ MOÄT SOÁ loaïi RAU, CUÛ, QUAÛ I/ GiỚI THIỆU CHUNG:

Phaàn 1/ Giôùi thieäu chung - Tỉa hoa trang trí là hình thức sử

Phaàn 1/ Giôùi thieäu chung - Tỉa hoa trang trí là hình thức sử dụng các loại rau, củ, quả để tạo nên những bông hoa, mẫu vật. - Mục đích làm tăng giá trị thẩm mỹ món ăn, tạo màu sắc hấp dẫn cho bữa ăn.

Baøi 24: Thöïc haønh TÆA HOA TRANG TRÍ MOÙN AÊN TÖØ MOÄT SOÁ loaïi

Baøi 24: Thöïc haønh TÆA HOA TRANG TRÍ MOÙN AÊN TÖØ MOÄT SOÁ loaïi RAU, CUÛ, QUAÛ I/ GiỚI THIỆU CHUNG: 1/ Nguyên liệu – dụng cụ: (SGK/116)

Caâu hoûi thaûo luaän Quan sát các hình sau và cho biết những nguyên

Caâu hoûi thaûo luaän Quan sát các hình sau và cho biết những nguyên liệu thường dùng để tỉa hoa? Nguyên liệu nào là rau? củ? quả? Hành lá Ớt Quả Rau 1 2 Quả 4 Củ 5 Cà chua Dưa chuột Quả 3 Củ 6 Cà rốt Cải trắng

a/ Nguyên liệu: Các loại Nguyên liệuthường cần códùng : nguyên liệu những đặc

a/ Nguyên liệu: Các loại Nguyên liệuthường cần códùng : nguyên liệu những đặc điểm sau: - Rau : Hành lá, • Khôngngò, bở, không nhũn, . . . ít chảycần nước. - • Có Quảđộ: cứng, Ớt, dai dẻo vừa phải. dưa chuột, cà chua. . • Có màu sắc đẹp, có thể - lạng Củ : mỏng Cải và trắng, dễ uốn cà rốt, cong. hành tây. . .

b/ Dụng cụ: Quan sát hình sau và cho biết các dụng cụ thường

b/ Dụng cụ: Quan sát hình sau và cho biết các dụng cụ thường dùng để tỉa hoa. Dụng cụ thường dùng : • Dao to: Dùng để gọt và cắt. • Dao nhỏ, mũi nhọn: Dùng để tỉa hoa. • Kéo: Cắt tỉa cánh hoa.

Baøi 24: Thöïc haønh TÆA HOA TRANG TRÍ MOÙN AÊN TÖØ MOÄT SOÁ loaïi

Baøi 24: Thöïc haønh TÆA HOA TRANG TRÍ MOÙN AÊN TÖØ MOÄT SOÁ loaïi RAU, CUÛ, QUAÛ I/ GiỚI THIỆU CHUNG: 1/ Nguyên liệu – dụng cụ: (SGK/116) 2/ Hình thức tỉa: (SGK/116)

2/ Hình thöùc tæa hoa Dạng nổi Dạng phẳng Hoa lá…

2/ Hình thöùc tæa hoa Dạng nổi Dạng phẳng Hoa lá…

Baøi 24: Thöïc haønh TÆA HOA TRANG TRÍ MOÙN AÊN TÖØ MOÄT SOÁ loaïi

Baøi 24: Thöïc haønh TÆA HOA TRANG TRÍ MOÙN AÊN TÖØ MOÄT SOÁ loaïi RAU, CUÛ, QUAÛ I/ GiỚI THIỆU CHUNG: 1/ Nguyên liệu – dụng cụ: (sgk/116) 2/ Hình thức tỉa: (sgk/116) II/ THỰC HIỆN MẪU: 1/ Tỉa hoa hồng từ quả cà chua. (sgk/116)

Phaàn 2/ Thöïc hieän maãu 1/ Tỉa hoa hồng từ quả cà chua: a/

Phaàn 2/ Thöïc hieän maãu 1/ Tỉa hoa hồng từ quả cà chua: a/ Chọn nguyên liệu Cần chọn cà như thế nào thì tỉa hoa mới đẹp? Chọn quả tươi, không dập, tròn đều, vừa chín tới. b/ Cách tỉa Khi tỉa cần chú ý : Tỉa thận trọng, không lạng phần vỏ : • Quá dày: sẽ làm cánh hoa không giống thật. • Quá mỏng: sẽ làm cánh hoa dễ đứt, hoa chóng khô.

b/ Cách tỉa

b/ Cách tỉa

Các dạng hoa được tỉa từ cà chua

Các dạng hoa được tỉa từ cà chua

Baøi 24: Thöïc haønh TÆA HOA TRANG TRÍ MOÙN AÊN TÖØ MOÄT SOÁ loaïi

Baøi 24: Thöïc haønh TÆA HOA TRANG TRÍ MOÙN AÊN TÖØ MOÄT SOÁ loaïi RAU, CUÛ, QUAÛ I/ GiỚI THIỆU CHUNG: 1/ Nguyên liệu – dụng cụ. (sgk/116) 2/ Hình thức tỉa. (sgk/116) II/ THỰC HIỆN MẪU: 1/ Tỉa hoa hồng từ quả cà chua. ( sgk/116) 2/ Tỉa hoa từ quả dưa leo. ( sgk/116)

2/ Tỉa hoa từ quả dưa leo: a/ Chọn nguyên liệu Cần chọn dưa

2/ Tỉa hoa từ quả dưa leo: a/ Chọn nguyên liệu Cần chọn dưa như thế nào thì tỉa hoa đẹp? Chọn quả thẳng, trònmới đều, da xanh bóng. b/ Cách tỉa Khi tỉa cần chú ý : Các lát dưa phải chẻ đều nhau. Vì : • Chẻ dày : uốn dễ gãy. • Chẻ mỏng : không uốn cánh được.

Caùch tæa 1 2 3 4 5 6

Caùch tæa 1 2 3 4 5 6

Caùc böôùc thöïc hieän: 1 2 3 4 5 6 Quan saùt caùc hình

Caùc böôùc thöïc hieän: 1 2 3 4 5 6 Quan saùt caùc hình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em haõy moâ taû caùc böôùc thöïc hieän ?

Các dạng hoa được tỉa từ dưa leo

Các dạng hoa được tỉa từ dưa leo

Cuûng coá : Quan sát hình và cho biết các nguyên liệu dùng tỉa

Cuûng coá : Quan sát hình và cho biết các nguyên liệu dùng tỉa hoa trang trí món ăn? Cà chua, cà rốt, dưa leo, ớt

Cuûng coá : Các nguyên liệu dùng tỉa hoa có những đặc điểm gì?

Cuûng coá : Các nguyên liệu dùng tỉa hoa có những đặc điểm gì? Chọn câu trả lời đúng. a) Không bở, không nhũn, ít chảy nước. b) Có độ cứng, dai dẻo vừa phải. c) Có màu sắc đẹp, có thể lạng mỏng và dễ uốn cong. d) Cả a, b, c đều đúng.

Cách trang trí hoa cà chua và dưa leo.

Cách trang trí hoa cà chua và dưa leo.

Daën doø: Xem kỹ các bước thực hiện tỉa hoa hồng bằng cà chua

Daën doø: Xem kỹ các bước thực hiện tỉa hoa hồng bằng cà chua và tỉa hoa bằng dưa chuột để tiết sau chúng ta thực hành. Sưu tầm hình ảnh các món ăn được trang trí bằng hoa tỉa từ dưa chuột và cà chua. Mỗi nhóm cần chuẩn bị như sau: – 2 Quả cà chua – 1 Quả dưa chuột – 2 tờ báo cũ – 1 Khăn sạch ( để lau tay) – 1đĩa giấy trẹt tròn (Đường kính 15 -20 cm) *Chú ý: Cà chua và dưa chuột rửa sạch, để ráo cho vào hộp nhựa

Chuùc caùc em chaêm ngoan hoïc gioûi

Chuùc caùc em chaêm ngoan hoïc gioûi