Ch ng 5 Ngnh lut Lao ng lut

  • Slides: 54
Download presentation
Ch ¬ng 5 Ngµnh luËt Lao ®éng, luËt D¹y nghÒ 5. 1. Ngµnh luËt

Ch ¬ng 5 Ngµnh luËt Lao ®éng, luËt D¹y nghÒ 5. 1. Ngµnh luËt Lao ®éng 5. 1. 1. Kh¸i qu¸t chung 5. 1. 1. 1. Kh¸i niÖm LuËt L§ lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong HT PLVN, bao gåm nh÷ng QPPL ®iÒu chØnh nh÷ng QH L§ vµ nh÷ng QHXH kh¸c cã liªn quan ®Õn QH L§.

5. 1. 1. 2. §èi t îng ®iÒu chØnh cña LuËt L§ C¸c QH

5. 1. 1. 2. §èi t îng ®iÒu chØnh cña LuËt L§ C¸c QH L§ gi÷a ng êi L§ ng êi SDL§: + QHL§ ph¸t sinh trªn c¬ së H§ lao ®éng. + QHL§ ph¸t sinh trªn c¬ së quyÕt ®Þnh tuyÓn dông vµo biªn chÕ c¸c c¬ quan, tæ chøc Nhµ n íc.

5. 1. 1. 2. §èi t îng ®iÒu chØnh o C¸c QHXH kh¸c liªn

5. 1. 1. 2. §èi t îng ®iÒu chØnh o C¸c QHXH kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn lao ®éng: + Quan hÖ gi÷a ng êi SDL§ vµ tæ chøc ®¹i diÖn tËp thÓ ng êi lao ®éng (C «ng ®oµn). + Quan hÖ vÒ båi th êng thiÖt h¹i. +QH vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. + Quan hÖ vÒ b¶o hiÓm x· héi.

5. 1. 1. 3. Ph ¬ng ph¸p ®iÒu chØnh Tho¶ thuËn, b×nh ®¼ng. MÖnh

5. 1. 1. 3. Ph ¬ng ph¸p ®iÒu chØnh Tho¶ thuËn, b×nh ®¼ng. MÖnh lÖnh (CQQL L§). T¸c ®éng, cã sù tham gia cña tæ chøc C «ng ®oµn.

5. 1. 1. 4. Nguyªn t¾c c¬ b¶n o T «n träng quyÒn lùa

5. 1. 1. 4. Nguyªn t¾c c¬ b¶n o T «n träng quyÒn lùa chän c «ng viÖc vµ n¬i lµm viÖc cña ng êi lao ®éng. o B¶o ®¶m tr¶ tiÒn c «ng, tiÒn l ¬ng phï hîp víi sè l îng vµ chÊt l îng lao ®éng, kh «ng thÊp h¬n møc tèi thiÓu do Nhµ n íc quy ®Þnh. o Thùc hiÖn b¶o hé lao ®éng toµn diÖn.

5. 1. 1. 4. Nguyªn t¾c c¬ b¶n o B¶o ®¶m quyÒn nghØ ng¬i,

5. 1. 1. 4. Nguyªn t¾c c¬ b¶n o B¶o ®¶m quyÒn nghØ ng¬i, häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é. o B¶o ®¶m quyÒn lîi chÝnh ®¸ng khi ng êi lao ®éng ®au èm, giµ yÕu, mÊt søc lao ®éng. o B¶o ®¶m quyÒn ® îc tæ chøc, ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¹i diÖn tËp thÓ ng êi lao ®éng.

5. 1. 1. 5. Nguån cña LuËt Lao ®éng Chñ yÕu lµ HiÕn ph¸p,

5. 1. 1. 5. Nguån cña LuËt Lao ®éng Chñ yÕu lµ HiÕn ph¸p, Bé luËt Lao ®éng, C¸c v¨n b¶n d íi luËt, C¸c VB ph¸p luËt liªn quan ®Õn quan hÖ lao ®éng.

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n cña. BLL§ § îc. QH

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n cña. BLL§ § îc. QH kho¸ IX k× häp th ø 5 th «ng qua n gµy 23/6/199 4, söa ®æi 200 2 vµ n¨m 200 6. Gåm: Lêi nãi ®Çu, 17 ch ¬ ng, 198 ®iÒu.

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n cña. BLL§ 5. 1. 2.

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n cña. BLL§ 5. 1. 2. 1. Tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ o Lµ sù tho¶ thuËn b» ng v¨n b¶n gi÷a ®¹i ®iÖn cña tËp thÓ ng êi. L§ vµ ng êi sö dô o ng L§. o Nguyªn t¾c: tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vµ c «ng khai. o Néi dung: kh «ng tr¸i víi Q§ ph¸p luËt. Ph¶i ® îc 50% sè ng êi L§ t¸n thµnh. Ph¶i ®c ®¨ng kÝ CQNN cã

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång L§ Lµ sù tho¶ thuËn gi÷a ng êi L§ vµ ng êi. SDL§ vÒ viÖc lµm cã tr¶ c «ng, ®iÒu kiÖn lao ®éng, quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn trong QHL§

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång L§ VÒ h×nh thøc: + Chñ yÕu b» ng VB. Ngo¹i trõ d íi 3 th¸ng hoÆc t¹m thêi. + C¸c lo¹i H§L§: kh «ng x¸c ®Þnh thêi h¹n; x¸c ®Þnh thêi h¹n: 1 3 n¨m, d íi 12 th¸ng (mïa vô), d íi 3 th¸ng (giao kÕt b» ng miÖng, t¹m thêi).

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång L§ o VÒ néi dung: C «ng viÖc ph¶i lµm; Thêi gian lµm viÖc, thêi gian nghØ ng¬i; TiÒn l ¬ng; §Þa ®iÓm lµm viÖc; Thêi h¹n hîp ®ång; §iÒu kiÖn vÒ ATL§; VÖ sinh L§ vµ BHXH; o C¸c néi dung kh¸c nh ngkh «ng tr¸i luËt vµ ®¹o ®øc.

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång L§ VÒ thay ®æi néi dung hîp ®ång: B¸o tr íc 3 ngµy (kho¶n 2 ®iÒu 33) H×nh thøc: + Söa ®æi, bæ sung H§ ®· giao kÕt + H§ míi => NÕu kh «ng th× tiÕp tôc hoÆc chÊm døt H§L§

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång L§ o VÒ t¹m ho·n thùc hiÖn H§ (®iÒu 35): Ng êi. L§ ®i lµm nghÜa vô qu©n sù hoÆc c¸c nghÜa vô c «ng d©n kh¸c do luËt quy ®Þnh Ng êi lao ®éng bÞ t¹m gi÷, t¹m giam. C¸c tr êng hîp kh¸c do hai bªn tho¶ thuËn. HÕt thêi h¹n trªn (trõ t¹m giam, t¹m gi÷ do CP quy ®Þnh) ng êi SDL§ ph¶i nhËn ng êi lao ®éng trë l¹i lµm viÖc.

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång L§ o ChÊm døt H§L§ (®iÒu 36) HÕt h¹n hîp ®ång. §· hoµn thµnh c «ng viÖc theo H§. Hai bªn tho¶ thuËn chÊm døt H§. Ng êi L§ bÞ kÕt ¸n tï giam hoÆc bÞ cÊm lµm c «ng viÖc cò theo quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n. Ng êi lao ®éng chÕt, mÊt tÝch theo tuyªn bè cña Toµ ¸n.

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång L§ o VÒ ®¬n ph ¬ng chÊm døt H§L§ (§. 37) Kh «ng ® îc bè trÝ ®óng c «ng viÖc, ®Þa ®iÓm, c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn. Kh «ng ® îc tr¶ c «ng, hoÆc sai thêi h¹n tr¶. BÞ ng îc ®·i, bÞ c ìng bøc. B¶n th©n, gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n. § îc bÇu lµm nhiÖm vô chuyªn tr¸ch, c¸n bé trong BMNN.

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång

5. 1. 2. Mét sè néi dung c¬ b¶n 1. 2. 2. Hîp ®ång L§ VÒ ®¬n ph ¬ng chÊm døt H§L§ (§. 37) Lao ®éng cã thai ph¶i nghØ theo chØ ®Þnh cña thÇy thuèc. BÞ èm ®au, tai n¹n ®· ®iÒu trÞ 3 th¸ng (®èi víi H§ 1 3 n¨m), 1/4 thêi gian thêi h¹n H§ (®èi víi L§ mïa vô, L§ d íi 12 th¸ng) L uý: ph¶i b¸o tr ícÝt nhÊt 3 ngµy, nhiÒu nhÊt 45 ngµy (tuú tõng tr êng hîp nªu trªn)

5. 1. 2. 3. Tiền lương Lµ sè tiÒn mµ ng êi SDL§ cã

5. 1. 2. 3. Tiền lương Lµ sè tiÒn mµ ng êi SDL§ cã nghÜa vô ph¶i tr¶ cho ng êi. L§ do hai bªn tho¶ thuËn trong H§L§ vµ ® îc tr¶ theo NSL§, chÊt l îng vµ hiÖu qu¶ c. viÖc. Møc l ¬ng: kh «ng ® îcthÊp h¬n møc tèi thiÓu do NN quy ®Þnh. Møc l ¬ng tèi thiÓu gåm: Tèi thiÓu chung, tèi thiÓu vïng, tèi thiÓu ngµnh do CP Q§.

5. 1. 2. 3. Tiền lương §èi t îng, ph¹m vi ¸p dông tiÒn

5. 1. 2. 3. Tiền lương §èi t îng, ph¹m vi ¸p dông tiÒn l ¬ngcña BLL§ theo NghÞ ®Þnh 197/1994/N§ CP gåm: + Doanh nghiÖp NN. + DN thuéc c¸c TP kinh tÕ kh¸c. + §¬n vÞ sù nghiÖp ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ. + C¸c tæ chøc KD, DV thuéc CQHC, sù nghiÖp, LLVT, ®oµn thÓ, tæ chøc CT XH vµ c¸c TP KT kh¸c ® îc phÐp ®¨ng kÝ hµnh nghÒ.

5. 1. 2. 3. Tiền lương §èi t îng, ph¹m vi ¸p dông: +

5. 1. 2. 3. Tiền lương §èi t îng, ph¹m vi ¸p dông: + DN cã vèn ®Çu t n íc ngoµi, khu chÕ xuÊt, KCN. + CQ, TC n ícngoµi, quèc tÕ ®ãng ë ViÖt Nam, thuª ng êi L§ VN.

5. 1. 2. 3. Tiền lương Thang l ¬ng, b¶ng l ¬ng: + C¬

5. 1. 2. 3. Tiền lương Thang l ¬ng, b¶ng l ¬ng: + C¬ së quy ®Þnh: chÊt l îng lao ®éng. + Thang l ¬ng: Nhãm hÖ sè møc l ¬ng, bËc l ¬ng (2/9), hÖ sè l ¬ng (2, 67) + B¶ng l ¬ng: Ng¹ch l ¬ng(A 1, Gi¶ng viªn), bËc l ¬ng (2), møc cô thÓ t ¬ng øng.

5. 1. 2. 3. Tiền lương H×nh thøc tr¶ l ¬ng: + Theo thêi

5. 1. 2. 3. Tiền lương H×nh thøc tr¶ l ¬ng: + Theo thêi gian lao ®éng: ng êi kh «ng trùc tiÕp lµm ra SP. + Theo SP lµm ra: ng êi trùc tiÕp t¹o ra SP. + Theo kho¸n (khèi l îng, chÊt l îng c. viÖc ph¶i hoµn thµnh): trùc tiÕp t¹p ra SP.

5. 1. 2. 3. Tiền lương Quy ®Þnh bæ sung cho chÕ ®é tiÒn

5. 1. 2. 3. Tiền lương Quy ®Þnh bæ sung cho chÕ ®é tiÒn l ¬ng: + ChÕ ®é phô cÊp: khu vùc; ®éc h¹i, nguy hiÓm; tr¸ch nhiÖm; lµm thªm giê, lµm ®ªm; thu hót lao ®éng; ®¾t ®á; l u ®éng; phô cÊp riªng theo ngµnh. + TrÝch th ëng: s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lÝ ho¸ SX; b¶o qu¶n m¸y mãc; tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu; n©ng cao chÊt l îng SP…

5. 1. 2. 3. Tiền lương o L u ý: + DN, tæ chøc

5. 1. 2. 3. Tiền lương o L u ý: + DN, tæ chøc cã sö dông tõ 10 lao ®éng trë lªn còng ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh trªn. + DN cã vèn n íc ngoµi vµ CQ n íc ngoµi t¹i ViÖt Nam còng vËy, nh ng: l ¬ng tèi thiÓu tÝnh b» ng USD, cao h¬n trong n íc, møc l ¬ng bËc 1 ph¶i cao h¬n l ¬ng tèi thiÓu; cÇn cã tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, cã ý kiÕn cña C «ng ®oµn…

5. 1. 2. 4. Thêi gian lµm viÖc, nghØ ng¬i Lµ ®é dµi vÒ

5. 1. 2. 4. Thêi gian lµm viÖc, nghØ ng¬i Lµ ®é dµi vÒ thêi gian mµ ng êi L§ ph¶i cã mÆt t¹i ®Þa ®iÓm lµm viÖc ®Ó thùc hiÖn c «ng viÖc ® îc giao… C¸c lo¹i thêi gian: + Ngµy lµm viÖc tiªu chuÈn (b¾t buéc): * Ngµy lµm viÖc b×nh th êng: 8 h. * Ngµy lµm viÖc rót ng¾n: < 8 h (C. viÖc nÆng, ®éc h¹i).

5. 1. 2. 4. Thêi gian lµm viÖc, nghØ ng¬i o + Ngµy lµm

5. 1. 2. 4. Thêi gian lµm viÖc, nghØ ng¬i o + Ngµy lµm viÖc kh «ng tiªu chuÈn: kh «ng ®o ®é dµi thêi gian, tuú c «ng viÖc: l·nh ®¹o, qu¶n lÝ, NCKH, y tÕ, cøu ho¶… => VÉn nguyªn l ¬ng. + Thêi gian lv ban ngµy; ban ®ªm (21 22 h > 5 6 giê s¸ng, tuú tõng n¬i). Thêi gian nghØ ng¬i lµ: kho¶ng thêi gian ng êi L§ kh «ng ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô L§ mµ vÉn h ëng nguyªn l ¬ng.

5. 1. 2. 4. Thêi gian lµm viÖc, nghØ ng¬i C¸c lo¹i thêi gian

5. 1. 2. 4. Thêi gian lµm viÖc, nghØ ng¬i C¸c lo¹i thêi gian nghØ ng¬i: + Gi÷a ca: 30 phót (ban ngµy), 45 phót (ban ®ªm). + NghØ ca: lµm viÖc theo ca ® îc nghØ Ýt nhÊt 12 giê liªn tôc. + NghØ hµng tuÇn: 24 h/1 tuÇn. + NghØ lÔ: TÕt DL, AL, 30/4, 1/5, 2/9. NÕu trïng vµo nghØ tuÇn th× ® îc nghØ bï vµo nµy tiÕp.

5. 1. 2. 4. Thêi gian lµm viÖc, nghØ ng¬i + NghØ hµng n¨m:

5. 1. 2. 4. Thêi gian lµm viÖc, nghØ ng¬i + NghØ hµng n¨m: ®èi víi ng êilµm viÖc liªn tôc 1 n¨m t¹i ®¬n vÞ. Thêi gian nghØ phÐp phô thuéc vµo §K lµm viÖc, tõ 12 ®Õn 16 ngµy. + NghØ vÒ viÖc riªng: b¶n th©n hoÆc con kÕt h «n; bè, mÑ, vî, chång, con cña ng êilao ®éng chÕt. Møc nghØ 1 3 ngµy tuú c «ng viÖc vµ tho¶ thuËn. + NghØ kh «ng h ëngl ¬ng: trong nh÷ng tr êng hîp cÇn thiÕt, vµ kh «ng ® îctÝnh thêi gian c «ng t¸c.

5. 1. 2. 5. B¶o hiÓm x· héi®Þnh c¸c h×nh thøc, §K, møc ®é

5. 1. 2. 5. B¶o hiÓm x· héi®Þnh c¸c h×nh thøc, §K, møc ®é ®¶m b¶o Quy vËt chÊt, ch¨m sãc, phôc håi søc khoÎ, gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ng êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä trong nh÷ng tr ênghîp: L§ èm ®au, thai s¶n, mÊt søc L§ hay hÕt tuæi L§, chÕt, bÞ tai n¹n L§, mÊt søc L§ hay thÊt nghiÖp, gÆp rñi ro hoÆc cã kh¨n kh¸c.

5. 1. 2. 5. B¶o hiÓm x· héi o C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm:

5. 1. 2. 5. B¶o hiÓm x· héi o C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm: + BHXH b¾t buéc: ® îc ¸p dông ®èi víi DN, CQ, TC SDL§ lµm viÖc theo H§L§ tõ 3 th¸ng trë lªn vµ kh «ng x¸c ®Þnh thêi h¹n. + BHXH tù nguyÖn: ¸p dông cho ®èi t îng cßn l¹i cã nhu cÇu tham gia BH: DN d íi 10 lao ®éng, H§ cã thêi h¹n d íi 1 n¨m.

 Lµ nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn vµ lîi Ých ph¸t sinh trong QHL§

Lµ nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn vµ lîi Ých ph¸t sinh trong QHL§ Tranh gi÷a ng êi L§, tËp L§ víi ng êi SDL§. 5. 1. 2. 6. chÊp laothÓ ®éng C¸c lo¹i tranh chÊp lao ®éng: + Tranh chÊp c¸ nh©n: C¬ quan gi¶i quyÕt gåm Héi ®ång hoµ gi¶i L§ c¬ së hoÆc hoµ gi¶i viªn cÊp huyÖn (®èi víi n¬i kh «ng cã H§ hoµ gi¶i lao ®éng c¬ së, TAND). H§ hoµ gi¶i CS ph¶i ® îc thµnh lËp trong c¸c DN cã C «ng ®oµn c¬ së hoÆc BCH C «ng ®oµn l©m thêi: gåm sè ®¹i ®iÖn ngang nhau bªn ng êi L§ vµ SDL§ NÕu kh «ng gi¶i quyÕt ® îc th× ® a ra TAND huyÖn. HoÆc cã thÓ kh «ng cÇn H§ hoµ gi¶i CS mµ yªu cÇu TA gi¶i quyÕt.

5. 1. 2. 6. Tranh chÊp lao ®éng + Tranh chÊp tËp thÓ: Còng

5. 1. 2. 6. Tranh chÊp lao ®éng + Tranh chÊp tËp thÓ: Còng nh vËy, nh ng nÕu kh «ng hoµ gi¶i ® îcth× göi ®ªn lªn Héi ®ång träng tµi L§ cÊp tØnh. NÕu kh «ng ® îc n÷a th× yªu cÇu TAND gi¶i quyÕt hoÆc cã quyÒn ®×nh c «ng theo quy ®Þnh ph¸p luËt.

5. 1. 2. 7. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng êi L§ QuyÒn: ®

5. 1. 2. 7. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng êi L§ QuyÒn: ® îc l ¬ng, ATL§, BHXH, nghØ ng¬i, gia nhËp C «ng ®oµn, h ëng phóc lîi, tham gia QL ®¬n vÞ, ®×nh c «ng, ®¬n ph ¬ng chÊm døt H§. NghÜa vô: Thùc hiÖn theo H§L§, néi quy ®Þnh cña ®¬n vÞ, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ATL§, VSL§, kû luËt L§, tu©n thñ ®iÒu hµnh hîp ph¸p cña ng êi SD L§.

5. 1. 2. 8. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng êi SDL QuyÒn: §

5. 1. 2. 8. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng êi SDL QuyÒn: § îc tuyÓn chän, bè trÝ, ®iÒu hµnh; cö ®¹i diÖn th ¬ng l îng, kÝ kÕt, tháa íc H§; khen th ëng, xö lÝ ng êi VP lû luËt L§; ®¬n ph ¬ng chÊm døt H§L§. NghÜa vô: Thùc hiÖn H§L§, b¶o ®¶m ATL§, VSL§ vµ c¸c §K kh¸c cho ng êi L§, b¶o ®¶m kû luËt L§, t «n träng nh©n phÈm, ®èi xö ®óng ®¾n víi ng êi lao ®éng, quan t©m, ®Õn ®íi sèng cña ng åi lao ®éng.

5. 1. 2. 9. C «ng ®oµn (Ch ¬ng 13) C «ng ®oµn lµ

5. 1. 2. 9. C «ng ®oµn (Ch ¬ng 13) C «ng ®oµn lµ tæ chøc CT XH réng lín nhÊt cña GCCN vµ ng êi L§ tù nguyÖn lËp ra, d íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. QuyÒn cña C «ng ®oµn trong quan hÖ L§: + Tham gia XD quy chÕ trong ®¬n vÞ. Tæng L§L§VN cã quyÒn tham gia XD ph¸p luËt, chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ng êi L§. + Tæ chøc §H CNVC, XD Ng. quyÕt §H, tham gia H§ DN vµ Ban Thanh tra c «ng nh©n cña ®¬n vÞ.

5. 1. 2. 9. C «ng ®oµn (Ch ¬ng 13) QuyÒn cña C «ng

5. 1. 2. 9. C «ng ®oµn (Ch ¬ng 13) QuyÒn cña C «ng ®oµn trong quan hÖ L§ + C¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng ng êi L§, b¶o ®¶m nguyªn t¾c ph©n phèi c «ng b» ng. + Tham gia qu¶n lÝ vµ SD quü. + KiÓm tra viÖc chÊp hµnh PL cña L§ vµ ng êi SDL§. + Ký kÕt tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ víi ng êi SDL§, tæ chøc ®×nh c «ng theo Q§

5. 2. Luật Dạy nghề 5. 2. 1. Khái quát chung 5. 2. 1.

5. 2. Luật Dạy nghề 5. 2. 1. Khái quát chung 5. 2. 1. 1. Khái niệm - Là một ngành luật độc lập trong hệ thống PLVN. - Bao gồm các QPPL điều chỉnh về: + Hoạt động dạy nghề; + Các trình độ đào tạo nghề; + Cơ sở dạy nghề, quyền và nghĩa vụ của người học nghề…

- Dạy nghề là gì? Là hoạt động dạy và học nhằm trang bị

- Dạy nghề là gì? Là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khoá học

5. 2. 1. Khái quát chung 5. 2. 1. 2. Đối tượng áp dụng

5. 2. 1. Khái quát chung 5. 2. 1. 2. Đối tượng áp dụng o Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề. o Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động dạy nghề tại Việt Nam.

5. 2. 1. Khái quát chung 5. 2. 1. 3. Phạm vi áp dụng

5. 2. 1. Khái quát chung 5. 2. 1. 3. Phạm vi áp dụng o Luật này quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề. o Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản Luật Dạy nghề được Quốc

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản Luật Dạy nghề được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực từ ngày 1/6/2007, bao gồm 8 chương với 30 điều. 5. 2. 2. 1. Hệ thống giáo dục dạy nghề Luật Dạy nghề nêu rõ các trình độ đào tạo: * Sơ cấp nghề. * Trung cấp nghề. * Cao đẳng nghề.

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản 5. 2. 2. 2. Quyền,

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản 5. 2. 2. 2. Quyền, nghĩa vụ của người học nghề o Nhiệm vụ, quyền hạn (theo QĐ điều 85, 86 của Luật Giáo dục): -

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản 5. 2. 2. 2. Quyền,

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản 5. 2. 2. 2. Quyền, nghĩa vụ của người học nghề o Nghĩa vụ làm việc có thời hạn của người học nghề (điều 64): - Người tốt nghiệp các khoá học nghề theo chế độ cử tuyển, theo các chương trình do Nhà nước đặt hàng, cấp học bổng, chi phí dạy nghề hoặc do nước ngoài trợ theo hiệp định kí kết với Nhà nước Việt Nam phải chấp hành sự điều động làm việc có thời hạn của Nhà nước; trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí daỵ nghề.

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản 5. 2. 2. 2. Quyền,

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản 5. 2. 2. 2. Quyền, nghĩa vụ của người học nghề Nghĩa vụ làm việc có thời hạn của người học nghề (điều 64): - Người tốt nghiệp các khoá học nghề do người SDLĐ cấp học bổng, chi phí dạy nghề phải làm việc cho người SD LĐ theo thời hạn đã cam kết trong HĐ học nghề; trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí daỵ nghề.

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản 5. 2. 2. 3. Cac

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản 5. 2. 2. 3. Cac cơ sở dạy nghề (chương VI): o TT dạy nghề, trường TC, CĐ nghề công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư XD CSVC và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên. o TTDN, trường TC nghề, trường CĐ tư thục do các tổ chức hoặc cá nhân thành lập, đầu tư XDCSVC và bảo đảm kinh phí cho các NV chi thường xuyên.

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản 5. 2. 2. 3. Cac

5. 2. 2. Một số nội dung cơ bản 5. 2. 2. 3. Cac cơ sở dạy nghề (chương VI): o TT dạy nghề, trường TC, CĐ nghề có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo hình thức liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài do tổ chức, cá nhân nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài đầu tư XD CSVC và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

5. 2. 2. 4. Tuyển sinh học nghề (ch. III) - Tuyển sinh sơ

5. 2. 2. 4. Tuyển sinh học nghề (ch. III) - Tuyển sinh sơ cấp, TC theo hình thức xét tuyển - Tuyển sinh CĐ nghề được thực hiện theo hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển. - Các trường hợp được tuyển thẳng vào CĐ nghề gồm: + Có bằng TN trung cấp nghề loại khá trở lên đăng kí học cùng ngành nghề đào tạo. + Có bằng TN trung cấp nghề đăng kí học cùng ngành nghề đào tạo nếu có ít nhất hai năm làm việc theo nghề đã được đào tạo.

- Thời gian: Tuyển sinh học nghề được thực hiện một hoặc nhiều lần

- Thời gian: Tuyển sinh học nghề được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một năm, tuỳ theo khả năng đào tạo của cơ sở dạy nghề, thời gian của khoá học và nhu cầu của người học nghề, của doanh nghiệp. - Quy chế tuyển sinh học nghề do thủ trưởng cơ quan quản lí Nhà nước về dạy nghề ở Trung ương ban hành.

5. 2. 2. 5. Hợp đồng học nghề (Điều 35 -37 chương III) -

5. 2. 2. 5. Hợp đồng học nghề (Điều 35 -37 chương III) - Là sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề. - Hợp đồng phải giao kết bằng văn bản trong những trường hợp quy định: + Học nghề trình độ sơ cấp. + Học nghề tại cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. + Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để sau đó làm việc tại DN.

5. 2. 2. 6. Quản lí Nhà nước về dạy nghề o Trách nhiệm

5. 2. 2. 6. Quản lí Nhà nước về dạy nghề o Trách nhiệm của Bộ LĐ-TB và XH Điều 26 (đọc Luật Dạy nghề) o Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan Điều 27 (đọc Luật Dạy nghề) o Trách nhiệm của UBND các cấp Điều 28 (đọc Luật Dạy nghề) Ngoài ra còn một số nội dung khác…

5. 2. 2. 7. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề o Nhà

5. 2. 2. 7. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề o Nhà nước có chính sách giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất, ưu đãi về tín dụng, miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật đối với cơ sở dạy nghề; miễn thuế theo quy định pháp luật đối với sản phẩm được tạo ra từ hoạt động dạy nghề phục vụ cho cơ sở dạy nghề.

5. 2. 2. 7. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề o UBND

5. 2. 2. 7. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề o UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo khác, các nhà khoa học phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực về nông, lâm, ngư nghiệp.

5. 2. 2. 8. Chính sách đối với người học nghề o Người học

5. 2. 2. 8. Chính sách đối với người học nghề o Người học nghề được hưởng chính sách học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, chính sách tín dụng giáo dục, chính sách miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên quy định tại điều 89, 90, 91 và 92 của Luật Giáo dục. o Học sinh tốt nghiệp trường THCS dân tộc nội trú, trường THPT dân tộc nội trú, kể cả nội trú dân nuôi được tuyển thẳng vào học trường trung cấp nghề

5. 2. 2. 8. Chính sách đối với người học nghề o Học sinh

5. 2. 2. 8. Chính sách đối với người học nghề o Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú khi chuyển sang học nghề được hưởng chính sách như học sinh trường PTDT nội trú o Trong quá trình học nghề nếu người học nghề đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc ốm đau, tai nạn, thai sản không đủ sức khoẻ hoặc gia đình có khăn không thể tiếp tục học nghề hoặc đi làm thì được bảo lưu kết quả học nghề và được trở lại tiếp tục học tập để hoàn thành khoá học. Thời gian được bảo lưu kết quả học nghề không quá 4 năm.