CENTAR ZA PRUANJE USLUGA SOCIJALNE ZATITE OPTINE KANJIA

  • Slides: 24
Download presentation
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE KANJIŽA Promene u socijalnoj zaštiti u oblasti

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE KANJIŽA Promene u socijalnoj zaštiti u oblasti OSI u opštini Kanjiža Česko Monika, Terenji Livija

ISTORIJSKI PRIKAZ • • • Zajednica “Vera i svetlost”- deca i njihovi roditelji, volonteri

ISTORIJSKI PRIKAZ • • • Zajednica “Vera i svetlost”- deca i njihovi roditelji, volonteri – 1998. Radionica “Svetlosna Barka” - Opštinska Organizacija Crvenog Krsta Kanjiža, defektolog Apro Piroška, roditelji, volonteri – 1999. Jaka civilna saradnja i osnivanje Udruženja za pomoć i zaštitu interesa mentalno i fizički oštećenih lica “S tobom za njih” – 2004. Lokalna Samouprava Kanjiža – finansira dva radioničara za rad sa OSI – 2005. Izrada Strateškog plana razvoja socijalne zaštite opštine Kanjiža za period 2008 -2012

Konkurs za finansiranje projekata opština u sklopu projekta “Podrška sprovođenju strategije razvoja socijalne zaštite”

Konkurs za finansiranje projekata opština u sklopu projekta “Podrška sprovođenju strategije razvoja socijalne zaštite” – Ministarstvo Rada i Socijalne Politike Nosioc projekta: Lokalna Samouprava Kanjiža Izvođač projekta: Udruženje za pomoć i zaštitu interesa mentalno i fizički oštećenih lica “S tobom za njih” Kanjiža, Stručni partner: Udruženje Defektologa Severne Vojvodine “Pužić” Stručna podrška u razvijanju usluge: Pokrajinski Zavod Za Socijalnu Zaštitu

KORISNICI PROJEKTA OSI sa cele teritorije opštine Kanjiža – korisnici dnevnog boravka i članovi

KORISNICI PROJEKTA OSI sa cele teritorije opštine Kanjiža – korisnici dnevnog boravka i članovi udruženja koji se bave zaštitom interesa OSI: Udruženje Defektologa Severne Vojvodine “Pužić”, Sportski Olimpijski Klub “Zajedno”, Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara, Udruženje Dijabetičara, Savez Gluvih i Nagluvih, Udruženje Slepih i Slabovidih, Udruženje Distrofičara, Udruženje Obolelih Od Mult. Skl. , Udruženje “S tobom za njih”, Fondacija Krila

REZULTATI PROJEKTA • • • Reorganizacija radionice za OSI u dnevni boravak po minimalnim

REZULTATI PROJEKTA • • • Reorganizacija radionice za OSI u dnevni boravak po minimalnim standardima Uvećavanje broja korisnika dnevnog boravka Izgradnja uže saradnje sa udruženjima koja se bave zaštitom interesa OSI Nabavka prevoznog sredstva Adaptacija i opremanje zgrade dnevnog boravka Osnivanje Centra Za Pružanje Usluga Socijalne Zaštite Opštine Kanjiža

USLUGE I PROGRAMI CENTRA dnevni boravak za OSI (broj korisnika 32) personalna asistencija (3

USLUGE I PROGRAMI CENTRA dnevni boravak za OSI (broj korisnika 32) personalna asistencija (3 korisnika) program rana stimulacija razvoja (broj korisnika 20) program stimulacija psihofizičkog razvoja i stanja (1 korisnik) terenski rad (kod 20 porodica) prevoz korisnika (21 korisnika) zaštita interesa (organizovanje radionice, obuka i zapošljavanje, biblioteka igračaka, pomoć pri ostvarivanju prava na obrazovanje, tesna saradnja sa udruženjima, koje se bave zaštitom OSI)

ODRŽIVOST USLUGE CENTRA Većinu budžeta od osnivanja finansira Lokalna Samouprava (dnevni boravak, personalna asistencija)

ODRŽIVOST USLUGE CENTRA Većinu budžeta od osnivanja finansira Lokalna Samouprava (dnevni boravak, personalna asistencija) Participacija roditelja – individualno Volonterski rad Razni projekti Saradnja

SARADNJA KAO OSNOVA ZA FORMIRANJE I ODRŽAVANJE INOVATIVNIH USLUGA Lokalna Samouprava: finansiranje, marketing, velika

SARADNJA KAO OSNOVA ZA FORMIRANJE I ODRŽAVANJE INOVATIVNIH USLUGA Lokalna Samouprava: finansiranje, marketing, velika moralna podrška Centar za socijalni rad: uput, terenski rad, pravna pomoć Crveni Krst: radionice i materijal, terenski rad, obuke Predškolska ustanova: Program rana stimulacija razvoja, Program stimulacija psihofizičkog razvoja i stanja

SARADNJA KAO OSNOVA ZA FORMIRANJE I ODRŽAVANJE INOVATIVNIH USLUGA Osnovna škola: pomoć pri ostvarivanju

SARADNJA KAO OSNOVA ZA FORMIRANJE I ODRŽAVANJE INOVATIVNIH USLUGA Osnovna škola: pomoć pri ostvarivanju prava za obrazovanje Srednja škola: poljoprivredna radionica Dom zdravlja: patronažna služba, terenski rad, sistematski pregledi Crkva: veronauka, Zajednica “Vera i svetlost” Civilna organizacija: razne radionice i manifestacije, stručni rad, inkluzivni rad

SARADNJA KAO OSNOVA ZA FORMIRANJE I ODRŽAVANJE INOVATIVNIH USLUGA Opštinski sud, Javno tužilaštvo: kazne

SARADNJA KAO OSNOVA ZA FORMIRANJE I ODRŽAVANJE INOVATIVNIH USLUGA Opštinski sud, Javno tužilaštvo: kazne i prekršaje Banja Kanjiža: korišćenje bazena, lekarski pregledi Javne ustanove: kulturne manifestacije, obuke –pers. asist. , održavanje zgrade Privatnici

INOVATIVNI CILJEVI Razvijanje Programa rane stimulacije razvoja i programa stimulacija psihofizičkog stanja i razvoja

INOVATIVNI CILJEVI Razvijanje Programa rane stimulacije razvoja i programa stimulacija psihofizičkog stanja i razvoja Obuka Zapošljavanje OSI Stanovanje uz podršku

PITANJE ?

PITANJE ?

Hvala na pažnji! e-mail: barkakanizsa@gmail. com

Hvala na pažnji! e-mail: [email protected] com