Cau 1 Viet cong thc cau tao cua

  • Slides: 39
Download presentation
Caâu 1: Vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa caùc chaát coù coâng thöùc phaân

Caâu 1: Vieát coâng thöùc caáu taïo cuûa caùc chaát coù coâng thöùc phaân töû sau: CH 4, CH 3 Cl, CH 4 O CH 4 H H H CH 4 O H CH 3 Cl H H C H O H H C Cl H H H C C H H H C O H H C H H

Caâu 2 Daõy chaát naøo sau ñaây ñeàu laø hiñro cacbon? A CH 4,

Caâu 2 Daõy chaát naøo sau ñaây ñeàu laø hiñro cacbon? A CH 4, C 2 H 6, Na. HCO 3 , C 2 H 6 O C 6 H 5 ONa, C 2 H 4 Br 2, HNO 3, C 6 H 6 B CH 4, C 2 H 2, C 6 H 6 C CH 3 NO 2, CH 3 Br, CH 4, C 2 H 6 D

KiÓm tra bµi cò C U HỎI 3: Những công thức cấu tạo nào

KiÓm tra bµi cò C U HỎI 3: Những công thức cấu tạo nào sau đây biễu diễn cùng một chất ? H H a) H–O–C–C–H H H c) O H–C–O–C–H H H H–C–C–H H b) H d) H H–C–O e) H H H–C–C–O–H H H H–C–H H Những công thức cấu tạo biễu diễn cùng một chất là : 1. a , c , d 2. b , e

CTPT: CH 4 PTK: 16

CTPT: CH 4 PTK: 16

I. Trạng thái thiên nhiên- tính chất vật lý • Quan sát các hình

I. Trạng thái thiên nhiên- tính chất vật lý • Quan sát các hình ảnh sau, em hãy cho biết khí Metan có nhiều ở đâu? MỎ DẦU Khí hầm biogas MỎ THAN

CTPT: CH 4 PTK: 16 I. Trạng thái thiên nhiên- tính chất vật lý

CTPT: CH 4 PTK: 16 I. Trạng thái thiên nhiên- tính chất vật lý KHÍ METAN Các mỏ khí (Khí thiên nhiên) Trong mỏ dầu (Khí mỏ dầu hay khí đồng hành) Trong các mỏ than ( Khí mỏ than ) Trong khí biogaz Trong bùn ao (Khí bùn ao)

CTPT: CH 4 PTK: 16 - Metan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ

CTPT: CH 4 PTK: 16 - Metan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, trong bùn ao, trong khí biogas.

Hình 4. 3 Khí metan có trong bùn ao Dùa vµo thùc tÕ vµ

Hình 4. 3 Khí metan có trong bùn ao Dùa vµo thùc tÕ vµ th «ng tin trong SGK, em h·y nªu c¸c tÝnh chÊt vËt lý cña Metan?

CTPT: CH 4 PTK: 16 - Metan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ

CTPT: CH 4 PTK: 16 - Metan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, trong bùn ao, trong khí biogas. - Metan là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí ( d = 16/29 ), rất ít tan trong nước.

CTPT: CH 4 PTK: 16

CTPT: CH 4 PTK: 16

II/ Caáu taïo phaân töû: Moâ hình phaân töû CH 4 daïng roãng Moâ

II/ Caáu taïo phaân töû: Moâ hình phaân töû CH 4 daïng roãng Moâ hình phaân töû CH 4 daïng ñaëc

CTPT: CH 4 PTK: 16 -Nhaän xeùt: Caáu taïo phaân töû metan coù 4

CTPT: CH 4 PTK: 16 -Nhaän xeùt: Caáu taïo phaân töû metan coù 4 lieân keát ñôn. Giöõa töû tö cacbon vaø nguyeân töû Mçi nguyeân nguyªn hidro liªn kÕt hidro chæ coù 1 lieân keát. Nhöõngb» ng lieân keát víi nguyªn tö cacbon nhö vaäyliªn goïi laø lieân C¸c keát ñôn. mÊy kÕt? liªn kÕt ®ã gäi lµ liªn kÕt gì? Vaäy trong caáu taïo phaân töû metan coù maáy lieân keát ñôn ?

CTPT: CH 4 PTK: 16

CTPT: CH 4 PTK: 16

Phản ứng cháy của metan Khí metan Dung dÞch Ca(OH)2

Phản ứng cháy của metan Khí metan Dung dÞch Ca(OH)2

1. Metan tác dụng với oxi ở điều kiện nào? khi cung cấp nhiệt

1. Metan tác dụng với oxi ở điều kiện nào? khi cung cấp nhiệt độ 2. Metan cháy trong oxi với ngọn lửa màu gì? màu xanh 3. Metan tác dụng với oxi tạo ra sản phẩm nào? khí cacbon đioxit và nước 4. Viết PTHH CH 4 + 2 O 2 t 0 CO 2 + 2 H 2 O

CTPT: CH 4 PTK: 16 CH 4 + 2 O 2 to CO 2

CTPT: CH 4 PTK: 16 CH 4 + 2 O 2 to CO 2 + 2 H 2 O - Phaûn öùng treân toûa nhieàu nhieät. - Hoãn hôïp goàm 1 VCH 4 vaø 2 VO 2 laø hoãn hôïp noå maïnh.

Tæ leä VCH 4 : VO 2 = 1 : 2 ( PÖ noåmạnh

Tæ leä VCH 4 : VO 2 = 1 : 2 ( PÖ noåmạnh nhất ) MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH TAI NAÏN DO NOÅ KHÍ METAN

Thân nhân của thợ mỏ - Ñeå traùnh caùc tai naïn naøy ngöôøi ta

Thân nhân của thợ mỏ - Ñeå traùnh caùc tai naïn naøy ngöôøi ta thöôøng aùp duïng caùc bieän phaùp khaùc nhau nhö thoâng gioù ñeå giaûm löôïng khí metan, caám caùc haønh ñoäng gaây ra tia löûa nhö baät dieâm, huùt thuoác … trong caùc haàm loø khai thaùc than.

CTPT: CH 4 PTK: 16

CTPT: CH 4 PTK: 16

Phản ứng metan tác dụng với clo Hoãn hôïp CH 4, Cl 2 AÙnh

Phản ứng metan tác dụng với clo Hoãn hôïp CH 4, Cl 2 AÙnh saùng Nöôùc Quyø tím

CTPT: CH 4 PTK: 16 I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

CTPT: CH 4 PTK: 16 I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II. CẤU TẠO PH N TỬ: III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Tác dụng với oxi: ( Phản ứng cháy) 2. Tác dụng với Clo: Qua quan sát thí nghiệm minh họa, hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Hỗn hợp metan và clo có màu gì? Màu vàng nhạt. b) Khi có ánh sáng chiếu vào hỗn hợp có màu gì? Màu vàng nhạt của clo mất đi. c) Rót nước vào bình và cho mẫu quỳ tím vào, thấy quỳ tím thay đổi như thế nào? Chuyển sang màu đỏ. d) Chất gì tan được trong nước làm quỳ tím chuyển sang đỏ? Khí hidro clorua (HCl) Ngoài khí HCl sản phẩm còn chất gì khác, các em xem cơ chế của phản ứng như sau:

PTHH: H H C H H + Cl Cl ¸nh s¸ng +

PTHH: H H C H H + Cl Cl ¸nh s¸ng +

2. Tác dụng với clo Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng

2. Tác dụng với clo Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng CH 4 + Cl 2 ¸nh s¸ng CH 3 Cl + Metyl clorua HCl hiđroclorua

 • Những nguyên tử Cl có tiếp tục thay thế những nguyên tử

• Những nguyên tử Cl có tiếp tục thay thế những nguyên tử H không?

Clo coù theå theá heát Hidro trong phaân töû Metan. CH 4 + Cl

Clo coù theå theá heát Hidro trong phaân töû Metan. CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + Cl 2 CH 2 Cl 2 + Cl 2 Aùnh saùng CH 3 Cl + HCl Metyl clorua Aùnh saùng CH 2 Cl 2 + HCl Metylen clorua Aùnh saùng CHCl 3 + HCl Clorofom CHCl 3 + Cl 2 Aùnh saùng CCl 4 + HCl Cacbon tetraclorua

CTPT: CH 4 PTK: 16 CH 4 + Cl 2 aù. saùn g (PƯ

CTPT: CH 4 PTK: 16 CH 4 + Cl 2 aù. saùn g (PƯ thế) CH 3 Cl + HCl Metyl clorua Hidroclorua - Metan tham gia được PƯ thế với clo vì liên kết trong phân tử metan là liên kết đơn. - PƯ thế là PƯ đặc trưng của liên kết đơn

CTPT: CH 4 PTK: 16

CTPT: CH 4 PTK: 16

Nhiên liệu Bột than Metan + nước nhiệt xúc tác Điều chế khí hidro

Nhiên liệu Bột than Metan + nước nhiệt xúc tác Điều chế khí hidro Cacbon đioxit + hidro

METAN coù nhöõng öùng duïng gì trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát?

METAN coù nhöõng öùng duïng gì trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát?

. ÖÙNG DUÏNG • -Laøm nhieân lieäu trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát •

. ÖÙNG DUÏNG • -Laøm nhieân lieäu trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát • -Ñieáu cheá boät than vaø nhieàu chaát khaùc • -Metan laø nguyeân lieäu ñeå ñieàu cheá hidro Metan + nước nhiệt xúc tác Cacbon đioxit + hidro

CTPT: CH 4 PTK: 16 -Dùng làm nhiên liệu trong đời sống và sản

CTPT: CH 4 PTK: 16 -Dùng làm nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. - Metan là nguyên liệu điều chế hidro : CH 4 + 2 H 2 O - Điều nhiÖt xóc t¸c CO 2 + 4 H 2 chế bột than và nhiều chất khác.

 • LƯU Ý: • Từ CH 4 điều chế CF 2 Cl 2

• LƯU Ý: • Từ CH 4 điều chế CF 2 Cl 2 là chất làm lạnh trong các máy lạnh, không mùi , không độc nhưng lại phá hủy tầng ozon

HOẠT ĐỘNG NHOÙM VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY (4 ph)

HOẠT ĐỘNG NHOÙM VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY (4 ph)

CH 4 + 2 O 2 t 0 CO 2 + 2 H 2

CH 4 + 2 O 2 t 0 CO 2 + 2 H 2 O á. sáng CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl

1) Tính chất vật lý cơ bản của metan là : A B C

1) Tính chất vật lý cơ bản của metan là : A B C D Chất lỏng , không màu, tan nhiều trong nước Chất khí , không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, Ít tan trong nước. Chất khí , không màu, không mùi, nặng hơn không khí, Ít tan trong nước.

2) Phản ứng nào sau đây biểu diễn sự cháy của metan: A CH

2) Phản ứng nào sau đây biểu diễn sự cháy của metan: A CH 4 + O 2 CO + H 2 B CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O C CH 4 + 2 O 2 CO + H 2 O D CH 4 + O 2 C + H 2 O

BÀI TẬP 3 Chọn đáp án đúng Một hỗn hợp khí gồm CO 2

BÀI TẬP 3 Chọn đáp án đúng Một hỗn hợp khí gồm CO 2 và CH 4. Bằng cách nào để thu được metan tinh khiết trong cách sau? A Dẫn hỗn hợp qua nước B Đốt cháy hỗn hợp C Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư D Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H 2 SO 4 đặc

* Đối với bài học ở tiết học này: + Học bài, chú ý

* Đối với bài học ở tiết học này: + Học bài, chú ý CTCT, TCHH và ứng dụng của metan. + Làm các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK / trang 116. + Học nội dung bài học bằng bản đồ tư duy. * Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: + Chuẩn bị trước bài Etilen. + Tìm hiểu xem etilen có CTPT, CTCT, TCHH và ứng dụng gì?

5) Đốt cháy 11, 2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi

5) Đốt cháy 11, 2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết rằng thể tích các khí đo ở đktc Đáp án n. CH 4 = 11, 2/ 22, 4 = 0, 5 (mol) CH 4 1 mol 0, 5 mol + 2 O 2 2 mol 1 mol t 0 CO 2 1 mol 0, 5 mol VO 2 = 1 x 22, 4 = 22, 4(lít) VCO 2 = 0. 5 x 22, 4 = 11, 2(lít) + 2 H 2 O