Byggutbildarnas KAdagar 2012 Stig kerman Yvonne Svensson Boverket

  • Slides: 21
Download presentation
Byggutbildarnas KAdagar 2012 Stig Åkerman – Yvonne Svensson

Byggutbildarnas KAdagar 2012 Stig Åkerman – Yvonne Svensson

Boverket informerar • Aktuellt från Boverket • KA: s självständiga ställning • Bättre och

Boverket informerar • Aktuellt från Boverket • KA: s självständiga ställning • Bättre och snabbare hantering av certifierade personer • Synpunkter PBL, PBF till regeringen 30 mars • CPR 1 juli 2013 • Regeringsuppdrag 11/10/2020 Sida 2

Ny organisation på Boverket 11/10/2020 Sida 3

Ny organisation på Boverket 11/10/2020 Sida 3

Verksamhetsavdelningen Består av fyra enheter: • • 11/10/2020 Planering och bygglov Byggregler Boende, arkitektur

Verksamhetsavdelningen Består av fyra enheter: • • 11/10/2020 Planering och bygglov Byggregler Boende, arkitektur och stadsutveckling Styrmedel för bostäder och bebyggelse Sida 4

Genomförandet – kapitel 10 PBL Byggherren har ansvaret Bild: Boverket

Genomförandet – kapitel 10 PBL Byggherren har ansvaret Bild: Boverket

Genomförandet – kapitel 10 PBL Tekniskt samråd Kontrollplan Byggnadsnämndensarbetsplatsbesök Startbesked Slutsamråd Slutbesked

Genomförandet – kapitel 10 PBL Tekniskt samråd Kontrollplan Byggnadsnämndensarbetsplatsbesök Startbesked Slutsamråd Slutbesked

Genomförandet – kapitel 10 PBL Kontrollplanen • reglerar kontroller, anmälningar, arbetsplatsbesök med mera •

Genomförandet – kapitel 10 PBL Kontrollplanen • reglerar kontroller, anmälningar, arbetsplatsbesök med mera • ska vara anpassad till det enskilda fallet och • ska säkerställa de tekniska egenskapskraven och varsamhetskraven. Bild: Boverket

Genomförandet – kapitel 10 PBL Kontrollerna utförs 1. Inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll.

Genomförandet – kapitel 10 PBL Kontrollerna utförs 1. Inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll. 2. Om byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva intyg från besiktningar eller kontroller av sakkunniga, som i så fall måste vara certifierade enligt Boverkets regler.

Certifierade sakkunniga Finns idag inom följande områden • brand(SAK 1) • kulturvärden(KUL 1) •

Certifierade sakkunniga Finns idag inom följande områden • brand(SAK 1) • kulturvärden(KUL 1) • energiexperter(CEX 1) • tillgänglighet(TIL 1) • OVK(funktionskontroll av ventilationssystem) Nya områden på gång • projektering och utförande av betong-, träoch stålkonstruktioner, utförande av geoteknik, fuktsäkerhet, skydd mot buller 11/10/2020 Sida 9

Genomförandet – kapitel 10 PBL Kontrollansvarig (KA) ska • biträda byggherren med kontrollplanen, närvara

Genomförandet – kapitel 10 PBL Kontrollansvarig (KA) ska • biträda byggherren med kontrollplanen, närvara vid möten m. m. samt notera iakttagelser och avge utlåtande som underlag för slutbesked • vara certifierad enligt Boverkets regler • ha en självständig ställning. Undantag från kravet på KA finns i PBL 10 kap. 10 § och PBF 7 kap. 5 §

Boverkets arbete med allmänna råd/information om den kontrollansvariges självständiga ställning. 1 § Den kontrollansvarige

Boverkets arbete med allmänna råd/information om den kontrollansvariges självständiga ställning. 1 § Den kontrollansvarige bör inte vara nära släkt med de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras. Med nära släkt avses make/maka, sambo, förälder, barn och syskon. 2 § Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan arbeta på samma företag förutsatt det inte finns ett chefsförhållande mellan den kontrollansvarige och de personer som utför åtgärderna. 2 § Alternativ. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag. 3 § Den kontrollansvarige kan vara byggherre förutsatt denne inte själv utför de åtgärder som ska kontrolleras. 4 § Den kontrollansvarige kan vara projektör för projektet förutsatt denne inte själv utför de åtgärder som ska kontrolleras.

Bättre och snabbare hantering av certifierade personer, boverket. se • Samarbetsavtal mellan Boverket och

Bättre och snabbare hantering av certifierade personer, boverket. se • Samarbetsavtal mellan Boverket och DNV, Incert, SP Sitac och Kiwa Swedcert • För att underlätta och förbättra servicen till allmänheten och andra intressenter • Klart i vår! 11/10/2020 Sida 12

Synpunkter på PBL, PBF till regeringen 30 mars • Finns en hel del synpunkter

Synpunkter på PBL, PBF till regeringen 30 mars • Finns en hel del synpunkter på PBF vad gäller sanktionssystemet 11/10/2020 Sida 13

CPR 1 juli 2013 - Construction Products Regulation, Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011) • Handlar

CPR 1 juli 2013 - Construction Products Regulation, Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011) • Handlar om harmoniserade villkor i syfte att få bort handelshinder • Reglerar hur man gör byggprodukters väsentliga egenskaper kända och gemensamma metoder för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukters väsentliga egenskaper • Byggmaterialindustrin berörs mest 11/10/2020 Sida 14

Regeringsuppdrag-analys av kommunernas kompetensbehov inom PBL-området • Gäller bygglov och byggkontroll • Sammanställa utb.

Regeringsuppdrag-analys av kommunernas kompetensbehov inom PBL-området • Gäller bygglov och byggkontroll • Sammanställa utb. platser som finns • Bedöma hur framtida behov av kompetens kan mötas • Samråd med lst, SKL, berörda aktörer • Redovisas senast 31 oktober 2012 11/10/2020 Sida 15

Ökad tillgänglighet till byggstandarder? • Skrivelse till ministrarna Ewa Björling, Annie Lööf, Stefan Attefall

Ökad tillgänglighet till byggstandarder? • Skrivelse till ministrarna Ewa Björling, Annie Lööf, Stefan Attefall och Lena Ek • Standarder är en integrerad del av regelverket för byggande och borde vara fritt tillgängliga • Ökad tillgänglighet minskar risken för fel och olyckor • Ökad användning av standarder bidrar till hållbart byggande 11/10/2020 Sida 16

Förslag för att öka tillgängligheten till byggstandarder är att…… • Myndigheter som hänvisar till

Förslag för att öka tillgängligheten till byggstandarder är att…… • Myndigheter som hänvisar till bygg- och anläggningsstandarder i sina regler, föreskrifter och allmänna råd, står för översättningskostnaden till svenska • SIS tillhandahåller som motprestation avgiftsfria standarder på nätet • Standarder är en integrerad del av regelverket för byggande och borde vara fritt tillgängliga 11/10/2020 Sida 17

Skrivelsen undertecknad av: • • • 11/10/2020 Janna Valik, Boverket Monica Björk, Byggmaterialindustrierna Jan

Skrivelsen undertecknad av: • • • 11/10/2020 Janna Valik, Boverket Monica Björk, Byggmaterialindustrierna Jan Seizing, Elektriska Inst. org. , EIO Lars Bergqvist, Ledarna Lena Wästfelt, Sv. Teknik & Designföretagen Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier Mats Björs, Byggherrarna Hans Tilly, Byggnads Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Bertil Rignäs, SABO Tommy Lenberg, SKL Sida 18

Kommittén Ny PBL – på rätt sätt

Kommittén Ny PBL – på rätt sätt

Se våra webbseminarier samt utbildningsmaterialet på www. nypbl. se

Se våra webbseminarier samt utbildningsmaterialet på www. nypbl. se

TACK FÖR ATT NI LYSSNADE! 11/10/2020 Sida 21

TACK FÖR ATT NI LYSSNADE! 11/10/2020 Sida 21