Buskerudbyen Langsiktig areal transport og miljsamarbeid i byomrdet

  • Slides: 11
Download presentation
Buskerudbyen – Langsiktig areal, transport og miljøsamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg v/

Buskerudbyen – Langsiktig areal, transport og miljøsamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg v/ Tore Askim, prosjektsjef, Buskerudbysamarbeidet

BUSKERUDBYEN – FRA LIER TIL KONGSBERG www. buskerudbyen. no

BUSKERUDBYEN – FRA LIER TIL KONGSBERG www. buskerudbyen. no

Buskerudbyen i større sammenheng Formelle strukturer • Fylkes/kommunegrenser • Statlige sektorer Nye arbeidsformer Samfunnsutviklings

Buskerudbyen i større sammenheng Formelle strukturer • Fylkes/kommunegrenser • Statlige sektorer Nye arbeidsformer Samfunnsutviklings -behov • Byvekst og ”sammengroing” • Miljø-, ressurs- og klimautfordringene • Transportutvikling • Næringslivets behov

Felles erkjennelse • Vekst i biltrafikken – økte utslipp – Effekt av tidligere infrastrukturinvesteringer

Felles erkjennelse • Vekst i biltrafikken – økte utslipp – Effekt av tidligere infrastrukturinvesteringer spises opp – Utfordringene kan ikke løses kommunevis – Mangler arena/samarbeidsforum med gjennomføringskraft • Ny transportstrategi – kollektiv/sykkel/gange/biltrafikkreduksjon • Ny arealbruksstrategi – fortetting og knutepunkt Ø Areal- og transportpolitikken et sterkt instrument for utvikling av en konkurransekraftig region og reduksjon av klimautslipp.

Fra sektoransvar og territorielle kommuneplaner til samordnet areal- og transportutvikling i felles byområde: 55

Fra sektoransvar og territorielle kommuneplaner til samordnet areal- og transportutvikling i felles byområde: 55 kommuneplaner 55 kommuneplaner 5 kommuneplaner Fylkes(del)-planer Nasjonal Transportplan Jernbaneutvikling Kollektivtrafikk Fylkesveier Buskerudbysamarbeidet Samordnede prosesser Buskerudbypakke(r) med finansiering Felles regional arealog transportplan Regional arena for arealog transportrelaterte saker (koll. transp, veisystem kommuneplaner mv

Samarbeidets hovedmål Samarbeidet skal utvikle byområdet fra Lier til Kongsberg til en bære- og

Samarbeidets hovedmål Samarbeidet skal utvikle byområdet fra Lier til Kongsberg til en bære- og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse. Hva innebærer dette ? • SSB: Fra 150 000 til 190 000 innbyggere på 20 år. Ø Nye felles utfordringer for byutvikling, arealutvikling, transport og miljø/klima. Ø Effektivitet i planlegging og beslutninger / unngå innsigelser

Politisk vedtatte mål for utvikling i Buskerudbyen (jmf. samarbeidsavtale) • Utbyggingsmønsteret i tråd med

Politisk vedtatte mål for utvikling i Buskerudbyen (jmf. samarbeidsavtale) • Utbyggingsmønsteret i tråd med en flerkjernet utvikling i knutepunkter langs jernbanen og kollektivsystemet. • Det klimavennlige transportsystemet skal være effektivt både for innbyggere og næringsliv, med kollektivtransport som grunnstamme. • Redusere reiser med privatbil og øke andelen kollektivreiser og bruk av sykkel.

Prioriterte resultatområder

Prioriterte resultatområder

4 hovedoppgaver for samarbeidet: 1. Felles areal- og transportplan etter plan- og bygningsloven. Buskerudbypakke

4 hovedoppgaver for samarbeidet: 1. Felles areal- og transportplan etter plan- og bygningsloven. Buskerudbypakke 1 og 2, med finansiering 2. • • 3. 4. Fase 1, Belønningsordningen SD (2010 -13) Fase 2, Bypakke (2014 - ) tilknyttet NTP (2014 -2023) Samordningsarena: ordinære planer innen samferdsel, areal (kommuneplan), større prosjekter, etc. Kommunikasjon og formidling

Avtalegrunnlaget for areal, transport og miljøsamarbeidet i Buskerudbyen fra 1. 1. 2010 5årig samarbeidsavtale

Avtalegrunnlaget for areal, transport og miljøsamarbeidet i Buskerudbyen fra 1. 1. 2010 5årig samarbeidsavtale om Buskerudbyen (politisk vedtatt desember 2009 i alle 5 kommunestyrer og fylkestinget etter ca. 2 års forarbeid) 4årig avtale med Samferdselsdepartementet (av 05. 02. 2010) om belønningsmidler for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk. (politisk behandlet i kommunene og fylkeskommunen febr. /mars /april 2010) 10

Organisering og arbeidsform ATM-råd Prosjekt- Linjeorganisasjon Komm. styrer, fylkesting, statsetater ATM-utvalg Politikk Administrasjon Rådmenn,

Organisering og arbeidsform ATM-råd Prosjekt- Linjeorganisasjon Komm. styrer, fylkesting, statsetater ATM-utvalg Politikk Administrasjon Rådmenn, adm. ledere i statsetatene Administrativ styringsgruppe Prosjektsekretariat Næringslivet Arbeidsgrupper Fagråd Stab og avd. samordning internt