Business Consulting Services Fod Fin Entiteit Patrimonium Documentatie

  • Slides: 63
Download presentation
Business Consulting Services Fod Fin: Entiteit Patrimonium Documentatie Workshop over de toekomstige architectuur Ontwikkeling

Business Consulting Services Fod Fin: Entiteit Patrimonium Documentatie Workshop over de toekomstige architectuur Ontwikkeling van de Architectuur voor Patris - 7 juni 2004 v 0. 3 IBM and Fod Fin confidential © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 2 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Patris - Ontwerp van applicatie en technische architectuur Overzicht van de

Business Consulting Services Patris - Ontwerp van applicatie en technische architectuur Overzicht van de op te leveren documenten Evaluatie bestaande applicaties Visie op AKRED + Overzicht relevante informatiebronnen Budget Evaluatie Migratie Strategie Glossary Informatie Bronnen e. g. projecten, systemen (actual, IBM ervaring on-going, in plan), principes, standaarden, processen, CETIC Coper. Fin Referentie document (Relevante info vr/h gegevensmodel) Toegevoegde Waarde Basis Principes Project Plan Applicatie en Technische Architectuur Use Cases Link gegevensmodel, processen, use cases Functionele Domeinen CETIC rapport UCM Business Roles & Locations Conceptueel Gegevensmodel Fysisch Gegevensmodel User Groups Non-functional Requirements 3 07/06/2004 NFR FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Patris - Ontwerp van applicatie en technische architectuur Focus van ‘Ontwerp

Business Consulting Services Patris - Ontwerp van applicatie en technische architectuur Focus van ‘Ontwerp van applicatie en technische architectuur’ Evaluatie bestaande applicaties Visie op AKRED + Overzicht relevante informatiebronnen Budget Evaluatie Migratie Strategie Glossary Informatie Bronnen e. g. projecten, systemen (actual, IBM ervaring on-going, in plan), principes, standaarden, processen, CETIC Coper. Fin Referentie document (Relevante info vr/h gegevensmodel) Toegevoegde Waarde Basis Principes Project Plan Applicatie en Technische Architectuur Use Cases Link gegevensmodel, processen, use cases Functionele Domeinen CETIC rapport UCM Business Roles & Locations Conceptueel Gegevensmodel Fysisch Gegevensmodel User Groups Non-functional Requirements 4 07/06/2004 NFR FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 5 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Ontwerp van applicatie en technische architectuur Aanpak via een aantal workshops

Business Consulting Services Ontwerp van applicatie en technische architectuur Aanpak via een aantal workshops 6 · Workshop over de Toekomstige Architectuur Overeenstemming bereiken over principes, structuren en karakteristieken van de toekomstige architectuur Bepaling van de doel-architectuur voor het migratie traject Applicatie en Technische Architectuur · Workshop over het Migratie Traject Vertrekkend van Evaluatie van de Bestaande Systemen, Applicatie en Technische Architectuur Overeenstemming bereiken over de fasering van de projecten die moet toelaten om de doel architectuur te realiseren Migratie Strategie · Workshop over de Toepasselijke Standaarden Overeenstemming bereiken over de standaarden, principes en feitelijkheden die van toepassing zijn op mogelijke realisaties van de voorgestelde specificatie Onderdeel van Applicatie en Technische Architectuur 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 7 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Positionering binnen de Architectuur voorgesteld in het kader van Coper. Fin.

Business Consulting Services Positionering binnen de Architectuur voorgesteld in het kader van Coper. Fin. 8 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Rekening houdend met de verdere verfijning aangebracht door de Coper. Fin

Business Consulting Services Rekening houdend met de verdere verfijning aangebracht door de Coper. Fin Technical Group 9 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Overzicht van de Use Cases per Coper. Fin domein § Proces

Business Consulting Services Overzicht van de Use Cases per Coper. Fin domein § Proces 10: Vorderen van Rechten § Proces 11: Verwerven, beheren en vervreemden van goederen: Afgedekt via de Workflow Aankoopcomites (Workflow CA) § Proces 12: Waarderen van Goederen § Proces 13: Opstellen en verlijden van een authentieke akte: Afgedekt via de Workflow Aankoopcomites (Workflow CA) § Proces 14: Bewaren en bijwerken van patrimonium documentatie § Proces 15: Leveren van patrimonium documentatie § Proces 16: Behandelen van onenigheden 10 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Uit: ‘Geintegreerd Systeem voor Belastingen en Invordering’ Proces 1: Verzamelen en

Business Consulting Services Uit: ‘Geintegreerd Systeem voor Belastingen en Invordering’ Proces 1: Verzamelen en beheren persoonlijke gegevens De Use Cases ontwikkeld in het kader van proces 1 identificeren de volgende functionaliteit die ook ten dienste staat van Patris: 11 - Het registreren, bijwerken, opzoeken, onderling verbinden, deactiveren en schrappen van persoonlijke gegevens in het unieke dossier waarbij de nadruk ligt op de automatische registratie en bijwerking op grond van de gegevens ter beschikking gesteld door het Rijksregister (RR), Kruispunt Bank der Ondernemingen (KBO) en het Bis. Register. Deze gegevens vormen de kern van het Unieke Dossier. - Het detecteren van anomalieën leidt tot de expliciete vaststelling van een anomalie in het systeem zodat deze opgevolgd en/of naar de bevoegde persoon verzonden kan worden. Het afsluiten van anomalieën zonder gevolg brengt de notie mee van een persoon in een specifieke rol die de goedkeuring kan hechten aan eerder genomen beslissingen. 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Proces 10: Vorderen van Rechten De Use Cases ontwikkeld in het

Business Consulting Services Proces 10: Vorderen van Rechten De Use Cases ontwikkeld in het kader van proces 10 identificeren de volgende functionaliteit van Patris: 12 - Vorderen van onmiddellijke geinde griffierechten: UC nog niet gefinaliseerd - Vorderen van registratie-, hypotheekrechten en bijdragen: Behelst het berekenen van de verschuldigde rechten op basis van een analyse van de akte en het aansturen van de innings- en invorderingsprocessen. - Vorderen van successierechten, recht van overgang bij overlijden, ongenoegzaamheden, rechten in opschorting: Behelst het aanmaken van een successiedossier, het opvolgen van de successie aangifte en het berekenen van de verschuldigde successierechten. 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Proces 12: Waarderen van Goederen De Use Cases ontwikkeld in het

Business Consulting Services Proces 12: Waarderen van Goederen De Use Cases ontwikkeld in het kader van proces 12 identificeren de volgende functionaliteit van Patris: - 13 ‘Waarderen van Roerende Goederen en Onroerende Goederen’ hebben soortgelijke behoeftes: Er is nood aan een ondersteuning van de volledige levenscyclus, vanaf de initiele creatie van het dossier tot en met de afsluiting ervan gaande via analyse, informatieverzameling, inning voorafgaandelijke betaling etc…. Via het dossier en de relevante missies worden de nodige stappen gezet (zoals expertises, opmetingen) om tot een afhandeling van de waarderingsaanvraag te komen. 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Proces 14: Bewaren en bijwerken van Patrimonium Documentatie De Use Cases

Business Consulting Services Proces 14: Bewaren en bijwerken van Patrimonium Documentatie De Use Cases ontwikkeld in het kader van proces 14 identificeren de volgende functionaliteit van Patris: 14 - Bewaren en bijwerken van Patrimonium Documentatie: Deze opdrachten worden typisch door notarissen, landmeters, gerechtsdeurwaarders, banken, . . ingegeven en hebben tot doel de Patrimonium Documentatie bij te laten werken. Voor elk van deze opdrachten wordt een dossier gecreëerd dat de volledige afhandeling van de opdracht zal ondersteunen. - Beheer van het kadastraal plan: Aanvragen tot opmetingen kunnen zowel door externe partijen als door andere processen van Patris ingediend worden. De behandeling van elke aanvraag zal ook via een elektronisch dossier opgevolgd worden. Typische missies zijn de pre-kadastratie, afpalingen, bepalen GPS coördinaten, juridische mutaties, … 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Proces 15: Leveren van Patrimoniuminformatie De Use Cases ontwikkeld in het

Business Consulting Services Proces 15: Leveren van Patrimoniuminformatie De Use Cases ontwikkeld in het kader van proces 15 identificeren de volgende functionaliteit van Patris: - Het afleveren van patrimonium informatie: Deze aanvragen komen binnen via brief, e-mail, CCFF, … en kunnen zowel van interne als externe oorsprong zijn. Voor elke aanvraag wordt er een dossier gecreëerd en toegewezen aan een ambtenaar en wordt er nagegaan of er betaling vereist is. De informatie aanvragen worden onderverdeeld als § Eenvoudig: het antwoord kan door consultatie van de Patris databank bekomen worden § Complex: het antwoord kan bekomen worden door consultatie van de archieven 15 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Proces 16: Behandelen van onenigheden De Use Cases ontwikkeld in het

Business Consulting Services Proces 16: Behandelen van onenigheden De Use Cases ontwikkeld in het kader van proces 16 identificeren de volgende functionaliteit van Patris: - 16 Elk geschil, klacht of betwisting leidt tot de creatie van een dossier waarvoor in bepaalde gevallen een arbiter/advocaat/expert kan aangesteld worden. Het elektronisch dossier volgt de verschillende stappen op die genomen worden in de behandeling van het geschil/klacht/betwisting. 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 17 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Het principe van een ‘Geïntegreerd Systeem’ § De belangrijkste aspecten van

Business Consulting Services Het principe van een ‘Geïntegreerd Systeem’ § De belangrijkste aspecten van dit geïntegreerd systeem zijn: - - Geïntegreerde presentatie naar de gebruiker toe: Elke gebruiker kan voor het uitvoeren van zijn taken op 1 werkomgeving (applicatie) beroep doen zonder zijn toevlucht te moeten nemen naar verschillende applicaties die elk een deel van zijn taken ondersteunen Geïntegreerde processen: De aanlevering van basisinformatie gebeurt zo elektronisch en gestructureerd mogelijk zodat de Patrimoniale Gegevensbank zo efficient en snel mogelijk kan bijgewerkt worden § Nadruk: - terugbrengen van de algemene doorlooptijd - zo getrouw mogelijke weergave van de huidige situatie van het patrimonium - Geïntegreerde data: § Eén enkel aanspreekpunt voor elke raadpleging van het Uniek Patrimonium Dossier waarvan de gegevens op eenduidige wijze geassocieerd kunnen worden met het Unieke Dossier § Eén enkel aanspreekpunt voor elke bijwerking van de gegevens van het Uniek Patrimonium Dossier Dit belet de distributie van deze gegevens niet als de operationele karakteristieken dit zouden vereisen (maar de notie van ‘authentieke bron’ wordt hierdoor niet beïnvloed !) 18 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Het principe van het ‘Uniek Patrimonium Dossier’… § Hoe ziet een

Business Consulting Services Het principe van het ‘Uniek Patrimonium Dossier’… § Hoe ziet een mogelijke structuur van het Uniek Patrimonium Dossier eruit ? - Vb: Toegang via NN (uit RR of Bis. Register) of KBO nummber (via KBO) § Georganiseerd per rol (e. g. eigenaar) - Overzicht roerende goederen - Overzicht onroerende goederen - Overzicht niet-fiscale invorderingen § Dynamisch aspect: - Status van de processen waarin de NN/RP betrokken is - Vb: Toegang via Onroerend goed § Overzicht zakelijke rechten die erop van toepassing zijn § Overzicht van de eigenaars of andere rechthebbenden § De gegevens in het Uniek Patrimonium Dossier hebben verschillende karakteristieken - 19 Qua origine (de kerngegevens (NN, BTW #) komen uit andere authentieke bronnen) Qua structuur (gestructureerd vs. niet-gestructureerd) Qua juridisch karakter (cfr hypotheken) Qua mogelijke technologische ondersteuning (GIS, alfanumerieke data, gescande documenten, referenties naar archieven…) 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Het principe van het ‘Uniek Patrimonium Dossier’ Mogelijke visie op het

Business Consulting Services Het principe van het ‘Uniek Patrimonium Dossier’ Mogelijke visie op het Uniek Patrimonium Dossier: Een centrale toegang (een voor on-line, een voor massaverwerking) die een serie van interfaces ondersteunt voor de navigatie van het Uniek Patrimoniaal Dossier Erachter, een integratie punt (met minimale transformatie, nadruk op connectiviteit en ophalen van gegevens) dat de verschillende achterliggende gegevensbronnen met elkaar verbindt Achterliggende gegevensbronnen waaruit kan geput worden voor het navigeren van het Unieke Fiscale Dossier: Unieke Dossier (NP, RP) Uniek Fiscaal Dossier (Overzicht terugbetalingen) Gegevens ivm roerende goederen + verwijzing naar dossiers die erop betrekking hebben/hadden ? Gegevens ivm onroerende goederen + verwijzing naar dossiers die erop betrekking hebben/hadden ? … Achterliggende gegevensbronnen blijven rechtstreeks toegankelijk maar op gecontroleerde wijze (via een data access laag) Is dit een rol voor CCFF ? 20 07/06/2004 FOD Financiën Patris © Copyright IBM Corporation 2002

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 21 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Overzicht van de toekomstige context van Patris 22 FOD Financiën 07/06/2004

Business Consulting Services Overzicht van de toekomstige context van Patris 22 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Uitwisseling via ‘Andere kanalen’ § Hoewel contactnames ook via MKDV kunnen

Business Consulting Services Uitwisseling via ‘Andere kanalen’ § Hoewel contactnames ook via MKDV kunnen gebeuren, zal het merendeel zich rechtstreeks afspelen tussen de dossierbeheerders en de externe partijen § Elke contactname leidt tot een toevoeging in gestructureerde of niet gestructureerde vorm van de inhoud van de boodschap Noodzaak van scanning faciliteiten om niet-electronische documentatie aan het dossier toe te voegen § Eventuele integratie met MKDV vindt plaats via CCFF, vanuit de MKDV context zal de informatie aan de bevoegde organieke entiteit overgemaakt worden 23 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Uitwisselingen met de andere externe actoren. § De karakteristieken van de

Business Consulting Services Uitwisselingen met de andere externe actoren. § De karakteristieken van de uitgewisselde gegevens variëren in belangrijke mate: § interactief verkeer voor beperkte volumes § niet-interactief verkeer met grote volumes Deze verantwoordelijkheid zal door CCFF opgenomen worden 24 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Verdere uitwerking van de uitwisselingen met de burgers (via Internet) en

Business Consulting Services Verdere uitwerking van de uitwisselingen met de burgers (via Internet) en ambtenaren (via het Intranet) Burger/Ambtenaar Presentatie CCFF § CCFF wordt ook ingeschakeld in de communicatie tussen interne gebruikers en Patris. § Principe van gestructureerde en nietgestructureerde aanlevering van informatie § Welke logica zit er ‘voor’ en welke ‘achter’ CCFF ? § Zijn er andere types gebruikers ? § Er werden geen behoeften gevonden voor functionaliteit die off-line zou moeten ter beschikking gesteld worden. Patris 25 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Synthese van de integratie met externe systemen - waarbij CCFF de

Business Consulting Services Synthese van de integratie met externe systemen - waarbij CCFF de rol als centrale communicatie-as voor alle soorten uitwisselingen met interne/externe partijen op zich neemt. 26 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 27 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Overzicht van het toekomstige Patris systeem. Enig Dossier Andere bronnen Internet/

Business Consulting Services Overzicht van het toekomstige Patris systeem. Enig Dossier Andere bronnen Internet/ FEDMAN Federaal Portaal DWH Interacties Gedigitaliseerde Data Andere FOD’s Security Persoonlijke Transactionele Patrimonium Data Informatie EAI LDAP IM B Logs Systeem voor Geïntegreerde verwerking Netwerk* Mobiel. On-line Mobiel Off- line Mobiel * internet, intranet, ASTRID, GPRS, … 28 Werkstation Interne Gebruiker FOD Financiën 07/06/2004 Patris Business Intelligence Work mgmt Kennisbeheer Werkstation CRM ERP § Nadruk op Ø Elektronisch & gestructureerde aanlevering van de informatie Ø Beperkte doorlooptijd voor het behandelen van wijzigingen belangrijk voor de rechtszekerheid Ø Ondersteuning door workflow/dossierbeheer/type documenten met geïntegreerde generatie van performantie gerelateerde gegevens Externe Gebruiker © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 29 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Voorgesteld lagenmodel voor Patris Bulk Data Import Operationeel Systeem Patris ODS

Business Consulting Services Voorgesteld lagenmodel voor Patris Bulk Data Import Operationeel Systeem Patris ODS CCFF Patris Operationeel Systeem Bulk Data Export On-line verzoeken 30 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Principes van toepassing op de Bulk Data Import & Export lagen

Business Consulting Services Principes van toepassing op de Bulk Data Import & Export lagen Bulk Data Import Operationeel Systeem Patris Reconciliatie & Detectie Anomalieën Extract ivm Kerngegevens Uniek Dossier Gegevens Validatie ODS Gegevens ivm e. g. penale boetes CCFF Generatie Extract (met transformatie) Bulk Data Export 31 Extractie basis informatie On-line verzoeken FOD Financiën 07/06/2004 Patris Operationeel Systeem Beperkt aantal extracten die toelaten verschillende noden af te dekken © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Verdere uitwerking van de Bulk Data Import Laag § Nota: •

Business Consulting Services Verdere uitwerking van de Bulk Data Import Laag § Nota: • Een aantal workflows voor anomalieën kunnen gestart worden vanuit de Data Import laag: • Behandeling problemen teruggezonden door Dorothee • Problemen gesignaleerd door reconciliatie modules 32 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Verdere uitwerking van de Bulk Data Export Laag § Nota: §

Business Consulting Services Verdere uitwerking van de Bulk Data Export Laag § Nota: § Relatieve positie DWH - Risicobeheer § Behoefte ETL § Vooral aflevering kadastrale uittreksels 33 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Achterliggende principes die aan de grondslag van het Patris systeem liggen.

Business Consulting Services Achterliggende principes die aan de grondslag van het Patris systeem liggen. § Alle niet-fiscale processen nemen als hun vertrekpunt gegevens beheerd in de transactionele gegevenslaag (typisch uit het Uniek Patrimonium Dossier) § Alle niet-fiscale processen (penale boeten, huur van concessies, …) resulteren in schulden of tegoeden die aan de Fiscale Balans worden toegevoegd § Vanuit de fiscale balans vertrekken de signalen naar Niet-Fiscale Inning & Invordering om de schulden of tegoeden te vereffenen § Vanuit de toezichtslaag worden de veranderingen aan de transactionele gegevens geanalyseerd § Voor wat de kern logica van het Patris systeem betreft maken we een onderscheid tussen 3 soorten systemen; namelijk diegene die focussen op § het afleveren van patrimonium informatie § het aanbieden van basis diensten ivm het patrimonium (waardering en opmetingen) § beheer van het patrimonium (aanvraag tot bijwerken + bijwerken van het Patrimonium) 34 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Het lagenmodel van Patris. Typisch leestoegang Persoonlijke & Patrimonium Gegevens Ondersteunende

Business Consulting Services Het lagenmodel van Patris. Typisch leestoegang Persoonlijke & Patrimonium Gegevens Ondersteunende Diensten Typisch Leestoegang van andere componenten Inning/Invordering/ Terugbetaling nietfiscale schuld of recht 35 FOD Financiën 07/06/2004 Patris Belastingsschuld of recht Inning/Invordering/ Terugbetaling fiscale schuld of recht © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Beheer van het Patrimonium. § Beheer Overheidsgoederen == Workflow Aankoopcomites §

Business Consulting Services Beheer van het Patrimonium. § Beheer Overheidsgoederen == Workflow Aankoopcomites § We maken een onderscheid tussen ‘Aanvragen tot bijwerking van het Patrimonium’ en het eigenlijke ‘Bijwerken van het Patrimonium’ § Er is een ‘Aanvraag tot bijwerken van het Patrimonium’ voor elk ‘type’ aanvraag (hypo, registratie, . . ) § We integreren de analyse van de akte voor het berekenen van de verschuldigde rechten samen met de andere benodigde analyses 36 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Opmeten en Waarderen van het Patrimonium. § Deze diensten zijn zowel

Business Consulting Services Opmeten en Waarderen van het Patrimonium. § Deze diensten zijn zowel gericht op interne als op externe klanten 37 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Informatie Aflevering ivm Patrimonium. § Dienstverlening voor zowel interne als externe

Business Consulting Services Informatie Aflevering ivm Patrimonium. § Dienstverlening voor zowel interne als externe klanten 38 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Het Dossierbeheer Geïntegreerd Dossierbeheer ! 39 FOD Financiën 07/06/2004 Patris ©

Business Consulting Services Het Dossierbeheer Geïntegreerd Dossierbeheer ! 39 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services De Toezichtslaag. § Bij deze componenten is het belangrijk dat het

Business Consulting Services De Toezichtslaag. § Bij deze componenten is het belangrijk dat het Dossierbeheer goed geintegreerd wordt met de workflow. § Geschillen, Bezwaren en Klachten ondersteunen het behandelen van externe opmerkingen ivm het Patrimonium 40 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services De Transactionele Gegevenslaag. § Deze laag herbergt het eigenlijke Unieke Patrimonium

Business Consulting Services De Transactionele Gegevenslaag. § Deze laag herbergt het eigenlijke Unieke Patrimonium Dossier evenals het Uniek Dossier en het Beheer van de Fiscale Balansen (boekhouding) 41 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services De Niet-Fiscale Proceslaag. § Voor elk niet-fiscaal proces zullen componenten gedefinieerd

Business Consulting Services De Niet-Fiscale Proceslaag. § Voor elk niet-fiscaal proces zullen componenten gedefinieerd worden die vertrekkende van de gegevens in het Uniek Patrimonium Dossier, de verschuldigde tegoeden of rechten zullen bepalen of enkel overbrengen naar de boekhouding indien deze elders bepaald werden (zodat de inning/invordering kan starten) 42 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services De (Niet-)Fiscale Inning & Invorderingslaag. § Elk van deze componenten ondersteunt

Business Consulting Services De (Niet-)Fiscale Inning & Invorderingslaag. § Elk van deze componenten ondersteunt processen die gestart worden vanuit de Fiscale Balans (bijv. verstrijken van een betalingstermijn). § De workflow ondersteuning bij Inning behelst e. g. het afhandelen van betalingen zonder gestructureerde mededeling 43 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services De Referentiele gegevenslaag. § Hoort er iets in het Uniek Dossier

Business Consulting Services De Referentiele gegevenslaag. § Hoort er iets in het Uniek Dossier thuis ? § Relatie met DWH - Risicobeheer in relatie tot ‘referenties’ 44 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services De Ondersteunende Diensten laag. § ‘Levering & Distributie’ is de toegang

Business Consulting Services De Ondersteunende Diensten laag. § ‘Levering & Distributie’ is de toegang vanuit het STIR naar de functionaliteit van Dorothee § Het ‘Planning’ systeem laat toe om bepaalde resources in te plannen voor een missie - 45 FOD Financiën 07/06/2004 Patris Hypothese: Dit is een Fod Fin wijd systeem © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Observaties over de relatie met de Architectuur van het Geintegreerde Systeem

Business Consulting Services Observaties over de relatie met de Architectuur van het Geintegreerde Systeem voor Belastingen en Invordering. 46 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services GSBI Transactionele Gegevenslaag § Patris definieert bijkomende rollen in het Uniek

Business Consulting Services GSBI Transactionele Gegevenslaag § Patris definieert bijkomende rollen in het Uniek Patrimonium Dossier die verwijzen naar NP/RP zoals eigenaar - vruchtgebruiker, … (1 rol maar in 1 uniek dossier gedefinieerd) - § Wat met ‘Polders en Wateringen’ ? § Bijkomende vereisten t. o. v. Uniek Dossier: - 47 FOD Financiën 07/06/2004 Patris Lijst van overledenen Mandatenbeheer Handelingsbekwaamheid © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services GSBI Fiscale Inning & Invordering § De niet-fiscale inning & invordering

Business Consulting Services GSBI Fiscale Inning & Invordering § De niet-fiscale inning & invordering zal op dezelfde manier gestructureerd worden als processen voor Fiscale inning & invordering 48 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 49 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services We baseren ons op een aantal karakteristieken voor de identificatie van

Business Consulting Services We baseren ons op een aantal karakteristieken voor de identificatie van de benodigde omgevingen. § Op basis van - Karakteristieken processen (die de UC’s ondersteunen) Karakteristieken teruggevonden in de huidige systemen (AS-IS) Karakteristieken aangegeven door de behoefte van de voornaamste niet-systeem gebruikersgroepen § Ambtenaren Fod Fin (voor de ondersteuning van hun dagdagelijkse bezigheden) § Internet gebruikers (e. g. Notarissen voor o. a. opvragen kadastrale gegevens) - 50 Karakteristieken die samenhangen met het beveiligingsniveau (niet beveiligd, neutrale zone (DMZ), beveiligd) FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Omgeving waarin de presentatie gericht naar de ambtenaren ondersteund wordt. §

Business Consulting Services Omgeving waarin de presentatie gericht naar de ambtenaren ondersteund wordt. § Karakteristieken van deze omgeving: - - - Hoge beschikbaarheid gedurende de kantooruren (tussen 7 u 30 en 18 uur, 5 dagen per week) -- relatief hoge kost indien deze omgeving niet beschikbaar is Presentatie ondersteuning van de on-line interacties van de ambtenaar met de hem ter beschikking gestelde applicaties Bevindt zich in de neutrale zone (Fod Fin intranet - neutrale zone) ‘interne presentatie omgeving’ 51 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Omgeving waarin de presentatie gericht naar de internet gebruikers ondersteund wordt.

Business Consulting Services Omgeving waarin de presentatie gericht naar de internet gebruikers ondersteund wordt. § Karakteristieken van deze omgeving: - - - Hoge beschikbaarheid gedurende de interneturen (bij benadering 24 hr, 7 dagen op 7) Presentatie ondersteuning van de on-line consultatie van fiscale gegevens (fiscale balans ? ) of van het indienen van aangiftes Bevindt zich in de neutrale zone (Fod Fin Internet neutrale zone) ‘externe presentatie omgeving’ 52 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Omgeving die de on-line activiteiten ondersteunt van de ambtenaren. § Karakteristieken

Business Consulting Services Omgeving die de on-line activiteiten ondersteunt van de ambtenaren. § Karakteristieken van deze omgeving: - - - Hoge beschikbaarheid gedurende de kantooruren (tussen 7 u 30 en 18 uur, 5 dagen per week) -- relatief hoge kost indien deze omgeving niet beschikbaar is Ondersteuning van de on-line interacties van de ambtenaar met de hem ter beschikking gestelde applicaties Globale belasting: 1000 gelijktijdige gebruikers (gemiddeld; Cadnet/Loco (600)) Bevindt zich in de beveiligde zone § Vb: - Dossierbehandeling Opzoekingen in het Uniek Patrimoniaal Dossier ‘on-line omgeving’ 53 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Omgeving die de activiteiten ondersteunt van de internet gebruikers. § Karakteristieken

Business Consulting Services Omgeving die de activiteiten ondersteunt van de internet gebruikers. § Karakteristieken van deze omgeving: - - - Hoge beschikbaarheid gedurende de interneturen (bij benadering 24 hr, 7 dagen op 7) Ondersteuning van de internet gebruikers van Patris. Globale belasting: 10% van 1000 (interne maatstaf ICT Fod Fin) Bevindt zich in de beveiligde zone § Vb van processen: - Opzoeking in het Uniek Patrimonium Dossier Indienen van aangiftes (e. g. formulieren 220) § Aangezien de functionaliteit hier uit een gedeelte van het gehele Patris systeem zal bestaan en dat de beschikbaarheid van het gehele systeem naar een internet beschikbaarheidsprofiel toe evolueert ‘on-line omgeving’ 54 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Omgeving die de massaverwerking van gegevens ondersteunt ? § Is een

Business Consulting Services Omgeving die de massaverwerking van gegevens ondersteunt ? § Is een dergelijke omgeving nodig ? - Zeer weinig van de momenteel geidentificeerde processen (via de UC’s) en bestaande (applicatieve) processen impliceren de massale verwerking van gegevens § Vb: - Het beheren van de virtuele kadastrale eenheiden (nagaan of vervallen of niet) - Het aansturen van processen op grond van vervaldagen - Het aanmaken van de kadastrale uittreksels § Kunnen ondersteund worden in een on-line omgeving met gepast gebruik van de technologie ‘on-line omgeving’ 55 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 56 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Op grond van de geïdentificeerde omgevingen, kunnen de componenten aan elk

Business Consulting Services Op grond van de geïdentificeerde omgevingen, kunnen de componenten aan elk van de omgevingen toegewezen worden. ‘externe presentatie omgeving’ ‘interne presentatie omgeving’ ‘on-line omgeving’ 57 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 58 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Toewijzing van de datagroepen aan de verschillende omgevingen. -Alle data die

Business Consulting Services Toewijzing van de datagroepen aan de verschillende omgevingen. -Alle data die de workflow & dossierbeheer ondersteunt Alle gegevens worden gecentraliseerd en ter beschikking gesteld voor de Patris processen in de On-line Omgeving. 59 FOD Financiën 07/06/2004 Patris -Uniek Dossier -NP -RP -Uniek Patrimonium Dossier -Roerende Goederen -Onroerende Goederen -Zakelijke Rechten -… -Referentie Gegevens © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 60 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering

Business Consulting Services Agenda § § Inleiding en positionering in het algehele project Positionering van de 3 workshops Duiding van het vertrekpunt (Coper. Fin, Fod Fin materiaal, UC’s) Gedachtenuitwisseling over: - Te volgen principes (‘Geïntegreerd’ systeem, Uniek Patrimonium Dossier) Context van het toekomstige systeem Overzicht van het toekomstige systeem Analyse van de structuur van het systeem Identificatie van de benodigde Omgevingen Toewijzing van Processen aan Omgevingen Toewijzing van Data groepen aan Omgevingen § Oplijsting geïdentificeerde acties § Vooruitblik naar de volgende workshops 61 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services Ingeplande Workshops § 06/11, Workshop ivm Definitie van het Migratie Traject

Business Consulting Services Ingeplande Workshops § 06/11, Workshop ivm Definitie van het Migratie Traject - Input: Assessment As-Is van de huidige systemen Input van Fod Fin: Business prioriteiten Doel van de workshop § Bepaling van de opeenvolgende stappen die leiden naar de oplevering van de doel architectuur Verhouding tot het migratie plan van het Geintegreerd Systeem voor Belastingen en Invordering ? § TBD, Workshop ivm Toekomstige Operationele Karakteristieken - Input: Sneuveltekst (texte provisoire/martyr) wordt begin volgende week uitgezonden Doel van de workshop § Duiding omtrent eventueel verdere evolutie van de architectuur § Wat zijn de bijkomende behoeften/beperkingen die belangrijk zijn in het kader van de realisatie van de architectuur 62 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services 63 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004

Business Consulting Services 63 FOD Financiën 07/06/2004 Patris © Copyright IBM Corporation 2004