Buget i Trezorerie Public Bugetul Uniunii Europene Noutile

  • Slides: 27
Download presentation
Buget şi Trezorerie Publică Bugetul Uniunii Europene

Buget şi Trezorerie Publică Bugetul Uniunii Europene

Noutăţile Tratatului de la Lisabona l l La 1 decembrie 2009 a intrat în

Noutăţile Tratatului de la Lisabona l l La 1 decembrie 2009 a intrat în vigoare Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene actualizat cu prevederile de la Lisabona Începând cu articolul 310 sunt prevăzute o serie de prevederi cu implicaţii financiare

Prevederile financiare din Tratat (I) l Art. 310: • UE are un buget de

Prevederile financiare din Tratat (I) l Art. 310: • UE are un buget de venituri şi cheltuieli • Bugetul UE se bazează pe principiul • echilibrului Cheltuielile din buget se fac respectând actele juridice de autorizare a cheltuielilor

Prevederile financiare din Tratat (II) l Art. 310 (continuare): • Disciplina financiară se asigură

Prevederile financiare din Tratat (II) l Art. 310 (continuare): • Disciplina financiară se asigură prin aprobarea • • de acte juridice a căror efecte pot fi suportate din resursele bugetare Bugetul Uniunii se execută în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare Uniunea si statele membre combat frauda

Prevederile financiare din Tratat (III) l Art. 311: • Bugetul este finanţat integral din

Prevederile financiare din Tratat (III) l Art. 311: • Bugetul este finanţat integral din resurse • proprii Consiliul adoptă decizii privind resursele proprii, aceste decizii fiind aprobate de toate statele membre

Prevederile financiare din Tratat (IV) l Art. 312: • Cadrul financiar multianual vizează asigurarea

Prevederile financiare din Tratat (IV) l Art. 312: • Cadrul financiar multianual vizează asigurarea • • evoluţiei ordonate a cheltuielilor Uniunii în limita resurselor proprii Acesta se adoptă pentru o perioadă de cel puţin cinci ani Bugetul anual al Uniunii respectă cadrul financiar multianual

Prevederile financiare din Tratat (V) l Art. 313: • Bugetul UE este anual •

Prevederile financiare din Tratat (V) l Art. 313: • Bugetul UE este anual • Exerciţiul bugetar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie

Prevederile financiare din Tratat (VI) l Art. 314: • Parlamentul European si Consiliul adoptă

Prevederile financiare din Tratat (VI) l Art. 314: • Parlamentul European si Consiliul adoptă bugetul anual al Uniunii

Prevederile financiare din Tratat (VII) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar: • Fiecare

Prevederile financiare din Tratat (VII) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar: • Fiecare instituţie, cu excepţia Băncii Centrale Europene, întocmeşte, înainte de 1 iulie, o situaţie estimativă a cheltuielilor sale pentru exerciţiul bugetar următor • Propunerea care cuprinde proiectul de buget se prezintă de către Comisie Parlamentului European si Consiliului până la data de 1 septembrie a anului care precede anul execuţiei bugetului

Prevederile financiare din Tratat (VIII) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar (continuare): •

Prevederile financiare din Tratat (VIII) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar (continuare): • Consiliul adoptă poziţia sa asupra proiectului de buget si o transmite Parlamentului European până la data de 1 octombrie a anului care precede anul execuţiei bugetului. Acesta informează pe deplin Parlamentul European asupra motivelor care l-au condus la adoptarea poziţiei respective

Prevederile financiare din Tratat (IX) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar (continuare): •

Prevederile financiare din Tratat (IX) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar (continuare): • În cazul în care, în termen de 42 zile de la transmitere, Parlamentul European: • aprobă poziţia Consiliului, bugetul este adoptat; • nu a luat o hotărâre, bugetul este considerat • aprobat; adoptă amendamente cu majoritatea membrilor care îl compun, proiectul astfel modificat se transmite Consiliului si Comisiei. Se convoacă comitetul de conciliere (dacă Consiliul nu aprobă amendamentele în 10 zile)

Prevederile financiare din Tratat (X) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar (continuare): •

Prevederile financiare din Tratat (X) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar (continuare): • În cazul în care în termen de 21 zile comitetul de conciliere ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Parlamentul European si Consiliul dispun fiecare de un termen de 14 zile calculat de la data acordului pentru aprobarea proiectului comun.

Prevederile financiare din Tratat (XI) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar (continuare): •

Prevederile financiare din Tratat (XI) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar (continuare): • În cazul în care, în termenul de 14 zile prevăzut: • • Parlamentul European si Consiliul aprobă fiecare proiectul comun sau nu iau o hotărâre bugetul este considerat adoptat definitiv în conformitate cu proiectul comun Parlamentul European si Consiliul resping proiectul comun, ori în cazul în care una dintre aceste instituţii respinge proiectul comun iar cealaltă nu ia o hotărâre, Comisia prezintă un nou proiect de buget, Parlamentul European respinge proiectul comun, iar Consiliul îl aprobă, Comisia prezintă un nou proiect de buget Parlamentul European aprobă proiectul comun dar Consiliul îl respinge, Parlamentul European poate decide confirmarea tuturor sau doar a anumitor amendamente. Pe această bază, bugetul este considerat adoptat definitiv.

Prevederile financiare din Tratat (XII) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar (continuare): •

Prevederile financiare din Tratat (XII) l Art. 314 (continuare): • Procesul bugetar (continuare): • În cazul în care, în termenul de 21 de zile comitetul de conciliere nu ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Comisia prezintă un nou proiect de buget. • La încheierea procedurii prevăzute la prezentul articol, preşedintele Parlamentului European constată că bugetul este adoptat definitiv.

Prevederile financiare din Tratat (XIII) l Art. 315: • În cazul în care, la

Prevederile financiare din Tratat (XIII) l Art. 315: • În cazul în care, la începutul unui exerciţiu bugetar, bugetul nu a fost încă adoptat definitiv, cheltuielile pot fi efectuate lunar pe capitole, în limita unei doisprezecimi din creditele deschise în capitolul corespunzător din bugetul din exerciţiul precedent, fără să poată depăşi o doisprezecime din creditele prevăzute la acelaşi capitol din proiectul de buget

Prevederile financiare din Tratat (XIV) l Art. 315 (continuare): • Consiliul, la propunerea Comisiei

Prevederile financiare din Tratat (XIV) l Art. 315 (continuare): • Consiliul, la propunerea Comisiei poate • autoriza cheltuieli care depăşesc doisprezecimea prevăzută. Acesta transmite de îndată decizia Parlamentului European. Aceasta intră în vigoare la 30 de zile de la data adoptării în cazul în care Parlamentul European nu decide să reducă aceste cheltuieli.

Prevederile financiare din Tratat (XV) l Art. 316: • Creditele, altele decât cele pentru

Prevederile financiare din Tratat (XV) l Art. 316: • Creditele, altele decât cele pentru cheltuielile • de personal, neutilizate până la sfârşitul exerciţiului financiar, pot fi reportate exclusiv pentru exerciţiul următor. Creditele sunt clasificate pe capitole care grupează cheltuielile după natura si destinaţia lor si pe subdiviziuni.

Prevederile financiare din Tratat (XVI) l Art. 317: • Comisia, în cooperare cu statele

Prevederile financiare din Tratat (XVI) l Art. 317: • Comisia, în cooperare cu statele membre, • execută bugetul. Statele membre cooperează cu Comisia astfel încât creditele să fie folosite în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare. În cadrul bugetului, Comisia poate proceda la transferarea de credite dintr-un capitol în altul sau dintr-o subdiviziune în alta.

Prevederile financiare din Tratat (XVII) l Art. 318: • • • Comisia prezintă anual

Prevederile financiare din Tratat (XVII) l Art. 318: • • • Comisia prezintă anual Parlamentului European și Consiliului conturile exerciţiului încheiat, aferente operaţiunilor bugetare. De asemenea, aceasta le comunică un bilanţ financiar care descrie activul si pasivul Uniunii. De asemenea, Comisia prezintă Parlamentului European si Consiliului un raport de evaluare a finanţelor Uniunii bazat pe rezultatele obţinute.

Prevederile financiare din Tratat (XVIII) l Art. 319: • • • Parlamentul European adoptă,

Prevederile financiare din Tratat (XVIII) l Art. 319: • • • Parlamentul European adoptă, la recomandarea Consiliului, descărcarea Comisiei de execuţia bugetară. În acest scop, Parlamentul European analizează, ulterior Consiliului, conturile, bilanţul financiar și raportul de evaluare, raportul anual al Curţii de Conturi însoţit de răspunsurile instituţiilor Comisia depune toate eforturile pentru a da curs observaţiilor care însoţesc deciziile de descărcare si celelalte observaţii ale Parlamentului European cu privire la executarea cheltuielilor, precum si a comentariilor care însoţesc recomandările de descărcare adoptate de Consiliu. La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia face un raport referitor la măsurile luate pe baza acestor observaţii si comentarii si, în special, cu privire la instrucţiunile date serviciilor însărcinate cu execuţia bugetară.

Prevederile financiare din Tratat (XIX) l Art. 320: • Cadrul financiar multianual si bugetul

Prevederile financiare din Tratat (XIX) l Art. 320: • Cadrul financiar multianual si bugetul anual se stabilesc în euro.

Prevederile financiare din Tratat (XX) l Art. 322: • Parlamentul European si Consiliul adoptă

Prevederile financiare din Tratat (XX) l Art. 322: • Parlamentul European si Consiliul adoptă prin regulamente: • normele financiare care definesc în special procedura care trebuie adoptată pentru stabilirea si execuţia bugetului si pentru predarea si verificarea conturilor; • normele de organizare a controlului răspunderii participanţilor la execuţia bugetului, în special a ordonatorilor si contabililor.

Veniturile proprii (I) l Taxele vamale aferente importurilor din afara comunităţii. Tariful vamal unic

Veniturile proprii (I) l Taxele vamale aferente importurilor din afara comunităţii. Tariful vamal unic a fost introdus în anul 1968. Din 1988 sunt incluse şi taxele vamale prevăzute de Tratatul Cărbunelui şi Oţelului

Veniturile proprii (II) l Venituri agricole: introduse în 1962. După Runda Uruguay (1994) aceste

Veniturile proprii (II) l Venituri agricole: introduse în 1962. După Runda Uruguay (1994) aceste au devenit impozite percepute la importul de produse agricole din afara comunităţii. În această categorie intră şi taxele aplicate la producţia de zahăr, izoglucoză şi inulină.

Veniturile proprii (III) l Resursa TVA: Introdusă în 1970 pentru a suplimenta veniturile bugetare

Veniturile proprii (III) l Resursa TVA: Introdusă în 1970 pentru a suplimenta veniturile bugetare insuficiente. A început să fie colectată în 1980 după ce s-au armonizat bazele de calcul. Se obţine aplicând o rată asupra unei baze determinate în mod unitar. Baza de calcul nu poate depăşi 50% din VNB.

Veniturile proprii (IV) l Venitul Naţional Brut: în 1988 s-a introdus o nouă resursă

Veniturile proprii (IV) l Venitul Naţional Brut: în 1988 s-a introdus o nouă resursă care prelua rolul de echilibrare bugetară. Această resursă nu trebuie să depăşească 1, 24% din VNB-ul fiecărui stat

Cheltuielile l l l Creştere durabilă Conservare şi gestionare a resurselor naturale Cetățenie, libertate,

Cheltuielile l l l Creştere durabilă Conservare şi gestionare a resurselor naturale Cetățenie, libertate, securitate şi justiție UE ca actor mondial Administrație