BTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Version 1 0 Syfte Vi

  • Slides: 27
Download presentation
BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Version 1. 0

BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Version 1. 0

Syfte Vi vill skapa förutsättningar förtroendevalda att vara delaktiga i arbetsgivarens offentliga upphandlingar och

Syfte Vi vill skapa förutsättningar förtroendevalda att vara delaktiga i arbetsgivarens offentliga upphandlingar och på så sätt förbättra medlemmarnas villkor och arbetsmiljö. Version 1. 0

Målsättning för dagen – följande upplägg • • Version 1. 0 Hur använder man

Målsättning för dagen – följande upplägg • • Version 1. 0 Hur använder man handboken? Ytterligare material för utbildning Varför upphandling och varför fackligt inflytande? Medinflytandereglerna och upphandlingsreglerna De allmänna principerna Upphandling steg för steg Exempel på fackliga krav Nya direktiv, nya regler 2016

Vad är offentlig upphandling? • När offentlig sektor köper varor, tjänster • • Version

Vad är offentlig upphandling? • När offentlig sektor köper varor, tjänster • • Version 1. 0 eller entreprenader måste visst regelverk följas. Regelverket gäller samtliga EU-länder. Svenska lagar bygger på EU-direktiv.

Syftet med offentlig upphandling • Främja fri rörlighet inom EU. • Ta bort hinder

Syftet med offentlig upphandling • Främja fri rörlighet inom EU. • Ta bort hinder för fri konkurrens. • Underlätta företag som gör affärer med • • Version 1. 0 offentlig sektor. Hushålla med skattemedel. Se till att företag med de mest förmånliga villkoren vinner (i detta kan även ligga andra faktorer som sociala).

Varför ska facket engagera sig? • Påverka villkor och arbetsmiljö. • Bidra till socialt

Varför ska facket engagera sig? • Påverka villkor och arbetsmiljö. • Bidra till socialt ansvarsfull upphandling. • Bidra till bästa möjliga kvalitet för pengarna. Version 1. 0

Svenska upphandlingslagar • EU-direktivet har implementerats genom LOU-lagen (2007: 1091) • • Version 1.

Svenska upphandlingslagar • EU-direktivet har implementerats genom LOU-lagen (2007: 1091) • • Version 1. 0 om offentlig upphandling (tvingande). Lagen (2008: 962) om valfrihetssystem (LOV) omfattar vad som gäller när myndigheter låter individer välja leverantörer (frivillig). Lagen (2007: 1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Lagen (2011: 1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Lagen (2011: 846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

LOU OCH LOV • Vid upphandlingar enligt LOU lämnar leverantörerna in anbud och konkurrerar

LOU OCH LOV • Vid upphandlingar enligt LOU lämnar leverantörerna in anbud och konkurrerar med pris och kvalitet. • Vid LOV-upphandlingar ansöker leverantörerna om att få delta. Alla som uppfyller myndighetens kvalitetskrav och accepterar det erbjudna priset godkänns. LOV gäller för upphandling av vissa hälsovårds- och sociala tjänster. Version 1. 0

Upphandlingsreglerna • Kommer in först efter beslutet att en upphandling ska • • •

Upphandlingsreglerna • Kommer in först efter beslutet att en upphandling ska • • • Version 1. 0 göras. Handlar uteslutande om hur upphandlingen ska gå till. Strängt strukturerad procedur där det gäller att hålla isär de olika skedena. Alla tänkbara leverantörer ska behandlas lika.

Fyra allmänna principer som gäller allt i samband med upphandlingen • • Likabehandling och

Fyra allmänna principer som gäller allt i samband med upphandlingen • • Likabehandling och icke-diskriminering. Öppenhet. Proportionalitet. Ömsesidigt erkännande. (s. 21) Version 1. 0

Regelverket • Arbetsrätten: visar i vilka situationer som facket har rätt att vara med

Regelverket • Arbetsrätten: visar i vilka situationer som facket har rätt att vara med och påverka. • Upphandlingsreglerna: visar vilka krav som får ställas (ur ett konkurrensperspektiv). Version 1. 0

Hur kommer facket in i processen? • • FAS 05 - Lokala samverkansavtal AML

Hur kommer facket in i processen? • • FAS 05 - Lokala samverkansavtal AML MBL Upphandlingspolicy? (s. 10 ff. ) Version 1. 0

FAS 05 och lokala samverkansavtal • Alla frågor om upphandling behandlas på det sätt

FAS 05 och lokala samverkansavtal • Alla frågor om upphandling behandlas på det sätt • • • Version 1. 0 parterna kommit överens om. Reglerar hur arbetsgivaren fullgör samverkan enligt MBL och AML. Förtroendevald i samverkansgrupp behöver ta reda på var och hur upphandling sker på myndigheten och efterfråga inflytande i upphandlingsprocessen. Kan ge möjlighet till längre gående inflytande!

MBL • Om inget samverkansavtal finns tillämpas MBL. • 11 § MBL. ”Viktigare förändring

MBL • Om inget samverkansavtal finns tillämpas MBL. • 11 § MBL. ”Viktigare förändring av verksamheten och förändring • • som påverkar arbets- eller anställningsförhållanden”. 12 § MBL ” om beslut rör medlem i annat fall – facket kan påkalla” 19 §MBL information, under hela upphandlingsförfarandet. Jfr dock OSL, rätten till insyn i anbuden begränsat 38 § MBL (begränsad nytta) Tveksamt om MBL ger rätt till förhandling om villkor för leverantörens anställda. (s. 12 ff) Version 1. 0

Förhandlingsskyldighet enligt 11§ MBL exempel • Beslut om verksamhets-/aktivitetsplan. • Beslut om att konkurrensutsätta

Förhandlingsskyldighet enligt 11§ MBL exempel • Beslut om verksamhets-/aktivitetsplan. • Beslut om att konkurrensutsätta viss • verksamhet. Under upphandlingsförfarandet: a. Förfrågningsunderlaget b. Förslag c. Beslut om tilldelningsbeslut/vilken entreprenör som får uppdraget. Version 1. 0

AML • 3 kap 1 a. En allmän skyldighet att samverka för • •

AML • 3 kap 1 a. En allmän skyldighet att samverka för • • att åstadkomma en god arbetsmiljö. 6 kap 4 §. Arbetsgivaren ska underrätta om viktigare förändringar av arbetsmiljön. Skyddsombuden ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar med mera samt ny arbetsorganisation. (s. 11 ff) Version 1. 0

Upphandlingsprocessen Förfrågningsunderlag Anskaffningsbeslut MBL § 11 Förfrågningsunderlaget fastställs MBL § 11 Annonsering Investeringskalkyl Anbudstid

Upphandlingsprocessen Förfrågningsunderlag Anskaffningsbeslut MBL § 11 Förfrågningsunderlaget fastställs MBL § 11 Annonsering Investeringskalkyl Anbudstid Behovsanalys Anbuden öppnas Nulägesanalys Am. L 6: 4 Anbudsprövning Anbudsutvärdering Aktivitets- och tidsplan MBL § 38, 39 Upphandlingskontrakt Version 1. 0 Tilldelningsbeslut

Steg 1 - Förfrågningsunderlaget • • • Tekniska specifikationer. Kvalifikationskriterier. Uteslutningsgrunder. Tilldelningskriterier. Särskilda kontraktsvillkor.

Steg 1 - Förfrågningsunderlaget • • • Tekniska specifikationer. Kvalifikationskriterier. Uteslutningsgrunder. Tilldelningskriterier. Särskilda kontraktsvillkor. Vad vill facket uppnå? (s. 27) Version 1. 0

Steg 2 - Annonsering • Förfrågningsunderlaget annonseras. • Innan anbudsfristen har gått ut kan

Steg 2 - Annonsering • Förfrågningsunderlaget annonseras. • Innan anbudsfristen har gått ut kan • s. 32. Version 1. 0 myndigheten besvara frågor från leverantörer som behöver kompletterande upplysningar. Svaren ska annonseras så att alla leverantörer har samma information.

Steg 3 – Öppning av anbud • Vid LOU-upphandlingar öppnas alla anbud samtidigt •

Steg 3 – Öppning av anbud • Vid LOU-upphandlingar öppnas alla anbud samtidigt • Vid LOV-upphandlingar öppnas ansökningarna efter • • hand som de kommer in. Anbud som inte uppfyller kraven sorteras bort. Leverantörer med belastning av brottslighet sorteras bort. Möjligt att utesluta anbud som är onormalt låga. Facket nyttjar § 38 MBL för att få ut uppgifter om leverantörer för att bedöma eventuella försummelser. Version 1. 0 (s. 33)

Steg 4 - Tilldelning • Anbuden värderas och jämförs utifrån • • • tilldelningskriterierna.

Steg 4 - Tilldelning • Anbuden värderas och jämförs utifrån • • • tilldelningskriterierna. Fack och skyddsombud bör delta när upphandlingen har betydelse för medlemmarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor. Den som har det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet tilldelas kontraktet. Övriga anbudsgivare ska informeras om beslutet. (s. 36) Version 1. 0

Steg 5 - Uppföljning • Hur leverantören uppfyller kontraktet. • Viktigt mot bakgrund av

Steg 5 - Uppföljning • Hur leverantören uppfyller kontraktet. • Viktigt mot bakgrund av adekvat leverans och • upprätthållande av likabehandlingsprincipen. Facket har en roll i att bevaka att det görs särskilt när det gäller de fackligt motiverade villkoren. (s. 37) Version 1. 0

Sociala hänsyn – fackliga krav • Vad socialt ansvarsfull upphandling är, är inte klart

Sociala hänsyn – fackliga krav • Vad socialt ansvarsfull upphandling är, är inte klart definierat, har • • • Version 1. 0 ytterligare framhållits i de europeiska upphandlingsdirektiven från 2014. Kännetecken enligt konkurrensverket: 1) krav på arbetstagares rättigheter 2) sysselsättningsmöjligheter 3) social integration 4) jämställdhet och likabehandling 5) tillgänglighet och ”design för alla” 6) rättvis (etisk handel). LOU anger att sociala hänsyn bör beaktas när upphandlingens art motiverar det. De måste vara förenliga med de allmänna unionsrättsliga principerna.

Forts. • Föreligger utstationeringssituation? Då kan endast • • Version 1. 0 utstationeringsdirektivets hårda

Forts. • Föreligger utstationeringssituation? Då kan endast • • Version 1. 0 utstationeringsdirektivets hårda ”kärna krävas”. Om det inte är fråga om utstationering är det ok att i förfrågningsunderlaget ställa krav på villkor i nivå med svenska kollektivavtal. Inte ok att kräva bundenhet av kollektivavtal. Var ska de fackliga kraven läggas? Skillnaden mellan särskilda kontraktsvillkor och tilldelningskriterier. Vilka villkor (dvs ur vilket kollektivavtal) ska användas? Använd villkoren ur det för yrkesgruppen mest relevanta. Exempel på villkor: 1) anställning 2) arbetstid 3) ledighet 4) lön 5) semester 6) särskilda bestämmelser tex arbetsmiljö 7) försäkringar

Forts. . • Var med tidigt – redan när förfrågningsunderlaget utformas! • Anpassa villkoren

Forts. . • Var med tidigt – redan när förfrågningsunderlaget utformas! • Anpassa villkoren till aktuell upphandling (relevanta och • • Version 1. 0 proportionerliga !) Prioritera bland kraven. Om upphandlingen leder till en verksamhetsövergång enligt LAS 6 b § är leverantören skyldig att ta över personalen. Oklart om myndigheten kan kräva att leverantören tar över personal om det inte blir en verksamhetsövergång. Om personalkontinuiteten har stor betydelse för kvalitén på tjänsten bör det vara möjligt.

På gång offentlig upphandling • Nya direktiv antogs 2014. • Direktiven innebär en skyldighet

På gång offentlig upphandling • Nya direktiv antogs 2014. • Direktiven innebär en skyldighet att se till att miljö-, sociala-, och • • Version 1. 0 arbetsrättsliga skyldigheter beaktas vid offentlig upphandling. Detta är nytt i förhållande till de tidigare direktiven. Nya upphandlingslagar som genomför direktiven är på gång(2016). Ny myndighet – Upphandlingsmyndigheten bildades 1 september Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal har lämnat sitt betänkande. Tilläggsdirektiv rörande ILO konvention nr 94.

www. ofr. se Version 1. 0

www. ofr. se Version 1. 0