BSY 708 Bilimsel Aratrma Yntemleri ve Etik Hafta

  • Slides: 7
Download presentation
BSY 708 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Hafta 1: Dersin tanıtımı, amacı, içeriği

BSY 708 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Hafta 1: Dersin tanıtımı, amacı, içeriği ve kaynaklar Prof. Dr. Soner ÇANKAYA OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Dersin Tanıtımı Bu ders, araştırıcıların/öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini, araştırmanın süreçlerini, araştırmada kullanılabilecek örnekleme yöntemleri

Dersin Tanıtımı Bu ders, araştırıcıların/öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini, araştırmanın süreçlerini, araştırmada kullanılabilecek örnekleme yöntemleri ve araştırma sonunda elde edilebilecek veri tiplerini, bilimsel bir rapor, tez veya makale yazımında dikkat edilmesi gerekli hususları ve bilim etiği bilme ve kullanabilme becerisi kazanabilmeleri için planlanmıştır.

Dersin Tanıtımı Ø Araştırma sürecini tanımak, Ø Araştırma çalışmaları yapabilmek için örnek araştırmaları inceleyebilmek

Dersin Tanıtımı Ø Araştırma sürecini tanımak, Ø Araştırma çalışmaları yapabilmek için örnek araştırmaları inceleyebilmek (literatür taramasını öğrenmek) Ø Problemi açıklamak ve hipotez kurmak Ø Bilimsel bir rapor veya makale yazılımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenmek Ø Makale veya tezlerin hangi bölümlerden oluştuğunu öğrenmek

Dersin Amacı Amaç, araştırmacılara/öğrencilere araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar verilerek, bunların spor bilimlerinde

Dersin Amacı Amaç, araştırmacılara/öğrencilere araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar verilerek, bunların spor bilimlerinde uygulamalarını yapabilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla, araştırıcıların gerek araştırma projeleri gerekse tez çalışmaları esnasında sık karşılaştıkları deneme planlarının kısaca tanıtılması ve analiz şekillerini ele alarak sonuçların yorumlanması sağlanacaktır.

Dersin İçeriği Bu ders kapsamında, bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek, çıkarsama yapabilmek, araştırma sonuçlarını, yorumlamak

Dersin İçeriği Bu ders kapsamında, bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek, çıkarsama yapabilmek, araştırma sonuçlarını, yorumlamak ve sunabilmek için aşağıdaki konular sizlere aktarılacaktır. Ø Hafta 2: Bilim ve Bilgi Kaynağı, Bilim İnsanında Bulunması Gereken Özellikler Ø Hafta 3: Bilimsel Etik İlke ve Kuralları, Örneklerle Bilimsel Etik İhlalleri Ø Hafta 4: Bilimsel araştırmada temel kavramlar Ø Hafta 5: Bilimsel Yöntem ve Aşamaları, Bilimsel Yöntemin Temel Nitelikleri Ø Hafta 6: Literatür Tarama

Dersin İçeriği Ø Hafta 7: Araştırma Tanım ve Türleri, Nicel Araştırma Yöntemleri Ø Hafta

Dersin İçeriği Ø Hafta 7: Araştırma Tanım ve Türleri, Nicel Araştırma Yöntemleri Ø Hafta 8: Nitel Araştırma Yöntemleri Ø Hafta 9: Ara Sınav Haftası Ø Hafta 10: Evren ve Örneklem, Örnekleme Yöntemleri Ø Hafta 11: Veri nedir? Veri tipleri nelerdir? Ø Hafta 12: Bilimsel Makalenin Bölümleri: Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma Ø Hafta 13: Bilimsel araştırmalarda istatistiksel uygulamalar Ø Hafta 14: Bilimsel araştırmalarda istatistiksel uygulamalar Ø Hafta 15: Örnek Araştırma çalışmaları ve Genel Tekrar

Kaynaklar Ø Karasar N. (1984) Araştırmalarda Rapor Hazırlama 4. Baskı, Hacettepe –Taş Kitapçılık Ltd.

Kaynaklar Ø Karasar N. (1984) Araştırmalarda Rapor Hazırlama 4. Baskı, Hacettepe –Taş Kitapçılık Ltd. Şti. Ankara; Ø Arıkan R. (1995) Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara Ø Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. (2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı; Ø Karasar N. (1995) Bilimsel Araştırma Yöntemi 7. Basım. Ankara; Ø Kurtkan A. (1989) Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, Üçüncü Baskı, İstanbul; Ø Karagöz Y. (2017). SPSS ve AMOS UYGULAMALI Nicel-Nitel Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. , 1. Basım 650 s, Sivas. ISBN: 978 -605 -320 -811 -2. Ø Prof. Dr. Özkan Görgülü (2020). Açık öğretim ders notları Ø Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU. Bilimsel Araştırma Yöntemleri sunum notları. Erişim Adresi: http: //agurbetoglu. com/files/2 -%20 ARA%C 5%9 ETIRMA%20%20 T%C 3%9 CRLER%C 4%B 0. pdf (Erişim Tarihi: 10. 01. 2020)