Bompenger snt Hvordan blir framtidas arbeidsreiser og framkommelighet

  • Slides: 37
Download presentation
Bompenger & sånt: Hvordan blir framtidas arbeidsreiser og framkommelighet – kommer vi utenom bompenger?

Bompenger & sånt: Hvordan blir framtidas arbeidsreiser og framkommelighet – kommer vi utenom bompenger? For Samling i nettverk for bypakkekommunikasjon, Trondheim, 17. oktober 2019 Aud Tennøy Ph. D By- og regionplanlegging Forskningsleder Byutvikling og bytransport

Kort svar: Det kommer an på…. Side 2

Kort svar: Det kommer an på…. Side 2

Langt svar: Da må vi snakke om § Hva snakker vi om når vi

Langt svar: Da må vi snakke om § Hva snakker vi om når vi snakker om bompenger? § Hvordan ønsker vi at framtidas arbeidsreiser skal være? § Hvordan utvikle byene og bytransportsystemene for at arbeidsreisene skal bli slik vi ønsker? § Hvilke roller kan bompenger spille i dette? § Noen klare dilemmaer knyttet til bompenger § Svare: Kommer vi utenom bompenger hvis framtidens arbeidsreiser skal bli slik vi vil de skal være? Hva er alternativer? Side

Hva vi snakker om når vi snakker om bompenger § Bompenger som restriktivt virkemiddel

Hva vi snakker om når vi snakker om bompenger § Bompenger som restriktivt virkemiddel for å få færre til å kjøre bil § Fordeler: Bidrar til redusert biltrafikk – som er bra for alt og alle, kan finansiere ting § Ulemper: Økonomisk belastning – verst for de som har lite penger og få reelle alternativer § Hva bompenger brukes til: § Veibygging og andre tiltak som legger til rette for økt biltrafikk og byspredning (uønsket? ) og regionforstørring (ønsket? ) § Infrastruktur og andre tiltak (som drift av kollektivtrafikken) som gir bedre alternativer til bil § Hvordan transporttiltak skal finansieres – via bompenger eller annet: § Veibygging og andre tiltak som legger til rette for økt biltrafikk og byspredning (uønsket? ) og regionforstørring (ønsket? ) § Infrastruktur og andre tiltak (drift av kollektivtrafikken) som gir bedre alternativer til bil Side 4

Definerte politiske mål § Nullvekst i personbiltrafikken – redusert transportbehov – lavere bilandeler –

Definerte politiske mål § Nullvekst i personbiltrafikken – redusert transportbehov – lavere bilandeler – grønnere reiser – klimavennlig… § Attraktive – byene blir bedre steder å bo og drive næring i – effektive, trivelige, trygge, rene… § Levende - folk i gatene, liv, ting skjer, ‘urbanitet’ – styrke sentrum… § Folkehelse – økt daglig fysisk aktivitet, sosialisering, redusert lokal forurensing og støy …. § Rettferdige og inkluderende byer og transportsystemer Side 5

Hvordan vil vi da at arbeidsreisene skal være? § Lite biltrafikk: Korte reiser og

Hvordan vil vi da at arbeidsreisene skal være? § Lite biltrafikk: Korte reiser og lave bilandeler § Høye gang- og sykkelandeler § Effektiv kollektivtransport på lengre reiser § Ikke for dyre arbeidsreiser § Lite forsinkelser for dem som kjører bil (? ? ? ) § Og høy grad av fornøydhet på arbeidsreiser - hva innebærer det? Side 6

Oslo: Folk er fornøyde! De som går og sykler er mest fornøyde Side 7

Oslo: Folk er fornøyde! De som går og sykler er mest fornøyde Side 7

Blant de med reisetid 0 -30 minutter Total 45 40 Jeg gikk 70 Jeg

Blant de med reisetid 0 -30 minutter Total 45 40 Jeg gikk 70 Jeg syklet Fornøyd 10% 20% Verken eller 5 44 39 0% 125 45 41 Jeg kjørte bil (fører) 9 41 30% 40% Misfornøyd 3 3 21 44 Jeg reiste med kollektivtransport Svært fornøyd 8 50% 13 60% 70% Svært misfornøyd Data fra prosjektet BYTRANS, publiseres senere i 2019 Side 8 80% 33 4 4 90% 100% Vet ikke

Oslo: Folk er fornøyde! De som går og sykler er mest fornøyde Side 9

Oslo: Folk er fornøyde! De som går og sykler er mest fornøyde Side 9

Hamar: Folk er fornøyde! De som går og sykler er mest fornøyde Hvor fornøyd

Hamar: Folk er fornøyde! De som går og sykler er mest fornøyde Hvor fornøyd er du med arbeidsreisen din på denne tiden av året? Ansatte i noen virksomheter lokalisert i Hamar, 2019 38 Totalt 35 Jeg gikk (N=24) 18 75 17 57 Jeg syklet (N=54) Jeg reiste med kollektivtransport (N=27) 24 30 Jeg kjørte bil (fører) (N=121) 0 Svært fornøyd 20 Fornøyd Verken eller 40 Misfornøyd 222 22 44 23 60 Foreløpige data fra prosjektet IPTC, publiseres senere i 2019 Side 10 7 7 80 Svært misfornøyd 21 40 4 13 41 23 6 Vet ikke 0 20 100 120

Side 11

Side 11

Transportmiddelfordeling arbeidsreiser § Oslo Transportmiddelfordeling Oslo, mai 2019 8 16 0% 10% Jeg gikk

Transportmiddelfordeling arbeidsreiser § Oslo Transportmiddelfordeling Oslo, mai 2019 8 16 0% 10% Jeg gikk 56 20% 30% Jeg syklet 40% 50% 16 60% Jeg reiste med kollektivtransport 70% 80% Jeg kjørte bil (fører) 4 90% 100% Annet § Hamar Transportmiddelfordeling Hamar mai/juni/juli 2019 10 0% 23 10% Jeg gikk 20% 12 30% Jeg syklet 40% 52 50% 60% Jeg reiste med kollektivtransport 70% 3 80% Jeg kjørte bil (fører) 90% Annet Side 12 100%

Reiselengde: De fleste velger å ha korte arbeidsreiser Oslo: Hvor langt er det fra

Reiselengde: De fleste velger å ha korte arbeidsreiser Oslo: Hvor langt er det fra der du bor til arbeidsplassen? 35 Oslo: Kumulativ prosent 2019 - avstand mellom bolig og arbeidsplass (km) 120 30 100 25 80 20 15 60 10 40 5 20 0 -5 km 6 -10 km 11 - 20 km 21 -30 km 31 -60 km 61 -90 km 91 -120 km pluss 2019 2018 2017 2016 2015 0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 80 87 90 94 97 104 109 112 116 126 132 136 183 250 650 0 Data fra prosjektet BYTRANS, publiseres senere i 2019 Side 13

Oslo: Kort avstand gir fornøyde arbeidsreisende over 120 km 3 91 -120 km 51

Oslo: Kort avstand gir fornøyde arbeidsreisende over 120 km 3 91 -120 km 51 8 61 -90 km 41 7 31 -60 km 40 11 -15 km 8 -10 km 22 50 49 9 52 35 Svært fornøyd 16 40 Fornøyd 60 Verken eller Misfornøyd 7 10 72 20 3 7 12 46 0 -1 km 2 18 35 0 14 47 2 -4 km 5 16 30 5 -7 km 5 19 45 27 5 16 24 22 9 21 29 17 16 -20 km 14 24 42 12 21 -30 km 23 Data fra prosjektet BYTRANS, publiseres senere i 2019 Side 14 3 6 2 6 3 4 4 3 4 80 Svært misfornøyd 2 100 Vet ikke 120

De fleste velger å ha arbeidsreiser som tar kort tid Reisetid til jobb, sysselsatte

De fleste velger å ha arbeidsreiser som tar kort tid Reisetid til jobb, sysselsatte i Norge Absolutte tall 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1 3 5 7 9 11131517192123252729313335373941434547495153555759 Reisetid (minutter) Antall sysselsatte etter reisetid til jobb for alle sysselsatte i Norge, 4. kvartal 2015 SSB: Registerbasert sysselsettingsstatistikk Side

Oslo: Kort reisetid gir fornøyde arbeidsreisende over en time 11 46 -60 minuter 39

Oslo: Kort reisetid gir fornøyde arbeidsreisende over en time 11 46 -60 minuter 39 23 18 31 -45 minuter 45 24 21 -30 minuter 16 47 44 43 6 -10 minuter 67 71 1 -5 minuter 0 20 Svært fornøyd 40 Fornøyd 60 Verken eller Misfornøyd 3 4 20 Data fra prosjektet BYTRANS, publiseres senere i 2019 Side 16 0 4 0 2 5 0 2 06 80 Svært misfornøyd 2 0 2 3 7 23 2 0 5 8 32 2 0 8 10 54 0 14 49 11 -15 minuter 6 21 35 16 -20 minuter 21 2 100 Vet ikke 120

Hva bidrar til ‘gode framtidige arbeidsreiser’? § Flest mulig kan gå og sykle §

Hva bidrar til ‘gode framtidige arbeidsreiser’? § Flest mulig kan gå og sykle § Flest mulig har korte arbeidsreiser § Flest mulig bruker kort tid Data fra prosjektet BYTRANS, publiseres senere i 2019 Side 17

Hvordan vil vi da at arbeidsreisene skal være? § Lite biltrafikk: Korte reiser og

Hvordan vil vi da at arbeidsreisene skal være? § Lite biltrafikk: Korte reiser og lave bilandeler § Høye gang- og sykkelandeler § Effektiv kollektivtransport på lengre reiser § Ikke for dyre § Lite forsinkelser for dem som kjører bil (? ? ? ) Side 18

Løsning for å nå målene, inkludert ‘gode arbeidsreiser’: § Arealutvikling som fortetting og transformasjon

Løsning for å nå målene, inkludert ‘gode arbeidsreiser’: § Arealutvikling som fortetting og transformasjon i stedet for som fortsatt byspredning § Legge bedre til rette for sykling og gåing § Forbedre kollektivtilbudet § Restriktive virkemidler mot biltrafikken Side 19

Framkommelighet for biltrafikken: Vi kan ikke veibygge oss ut av køproblemer § På kort

Framkommelighet for biltrafikken: Vi kan ikke veibygge oss ut av køproblemer § På kort sikt – økt veikapasitet gir overgang fra andre transportmidler til bil § På noe sikt – relokalisering i bystrukturen som gir lengre pendlings- og reiseavstander, og mer biltrafikk § På lengre sikt – byspredning (boliger, arbeidsplasser, handel, mv. ) som gir mer biltrafikk og ny kø 80% 60% 40% § Bompenger: Kan hindre at dette skjer? 20% 0% Oslo (alle) Follo Bil (fører) Side 20 Akershus Nedre Øvre vest Romerike Kollektivt Gange/sykkel

Oslo § Sørkorridoren Oslo § Kapasitetsøkning på E 6 § fra 2 til 4/5

Oslo § Sørkorridoren Oslo § Kapasitetsøkning på E 6 § fra 2 til 4/5 felt § ferdig 2004 og 2009 § ÅDT (2015) 68 000 kjt/d § Har bompenger Tennøy mfl. (2019): https: //www. sciencedirect. com/science/article/pii/S 136192091830628 X Side 21

Utbygging i ytterområdene - byspredning Side 22

Utbygging i ytterområdene - byspredning Side 22

Økte pendlingsavstander Side 23

Økte pendlingsavstander Side 23

Økt trafikk Side 24

Økt trafikk Side 24

Og like store forsinkelser i rushtiden Side 25

Og like store forsinkelser i rushtiden Side 25

Selv med bompenger… Arealutvikling Reiseatferd Trafikkmengder Relokalisering i bystrukturen Økt veikapasitet: - Mindre kø

Selv med bompenger… Arealutvikling Reiseatferd Trafikkmengder Relokalisering i bystrukturen Økt veikapasitet: - Mindre kø - Reise lengre på like lang tid Lengre reiser Økt biltrafikk Ny kø Økt utbygging i ytre deler av byen Bilavhengig lokalisering Høyere bilandeler Side 26

Økt veikapasitet – selv med bompenger – kan altså gi: § Byspredning § Økt

Økt veikapasitet – selv med bompenger – kan altså gi: § Byspredning § Økt biltrafikk § Flere i kø § Lengre arbeidsreiser og lengre reisetid § Færre som kan gå og sykle § Bidrar ikke til måloppnåelse Side 27

Når vi fjerner bompenger og det er ingen hindringer: Ellingsøy- og Valderøytunnelen i Ålesund

Når vi fjerner bompenger og det er ingen hindringer: Ellingsøy- og Valderøytunnelen i Ålesund Bompengene ble fjernet i slutten av 2009 § Valderøytunnelen: Økning på 53% fra 2010 til 2017 Trafikkutvikling Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen, ÅDT 2010 - 2018 12000 § Ellingsøytunnelen: Økning på 37% fra 2010 til 2017 10000 8000 § Norge: Økning på 6% i perioden 2010 – 2017 (ssb) 6000 4000 2000 0 2011 2012 2013 Valderøytunnelen 2014 2015 2016 2017 2018 Ellingsøytunnelen https: //www. vegvesen. no/fag/trafikkdata/trafikkregistreringer Side 29

Hvilke roller kan bompenger spille i alt dette? § Kan brukes restriktivt for å

Hvilke roller kan bompenger spille i alt dette? § Kan brukes restriktivt for å redusere trafikkmengder: § Svekker biltrafikkens konkurransekraft, redusere antall og lengde på bilreiser § Gir mer effektive og komfortable reiser med alle transportmidler og bedre bymiljø § Bidrar til å gjøre lokalisering i ytre deler av byer og byregioner mindre attraktivt § Kan brukes for å finansiere tiltak som reduserer bilavhengighet og trafikk: § Kollektivtilbud, kollektivinfrastruktur, sykkelinfrastruktur, ganginfrastruktur, opprydding i og oppgradering av byrom (gangvennlighet), mm. § Kan brukes for å finansiere infrastruktur som legger til rette for mer biltrafikk: § Veibygging, økt veikapasitet (som også bidrar til byspredning og ‘regionforstørring’) – inngår i de fleste bypakkeforslagene Side 30

Noen dilemmaer knyttet til bompenger § I de fleste (alle? ) byer som har

Noen dilemmaer knyttet til bompenger § I de fleste (alle? ) byer som har eller diskuterer bompenger skal de også finansiere økt veikapasitet – disse to ‘virkemidlene’ (bompenger, økt veikapasitet) motvirker hverandre mtp. trafikkmengder § ‘Skal vi bruke midler på å utvide veikapasiteten i byområdene – og så kreve høye bomavgifter for å kjøre? Da får vi supermotorveier kun for de rike…’ § Hvor høye skal bompengene være? Fattige rammes mer enn rike – de har også mindre valg mtp. bosted, mv. § Utvikle byer, byregioner og transportsystemer på måter som gir høy bilavhengighet – og så innføre høye bompenger for å kjøre bil… § Kan og skal vi forsøke å ‘fjerne bilkøene’ i rushtiden? Det er neppe mulig uten veldig høye bompenger. Er det legitimt? Selv i Oslo er bilistene fornøyde… Side 31

Oslo: Bompenger – forventninger (mai 2019) Etter planen innføres det nye bomstasjoner og endringer

Oslo: Bompenger – forventninger (mai 2019) Etter planen innføres det nye bomstasjoner og endringer i takster i Osloområdet 1. juni 2019. Hvor enig eller uenig er du i påstandene under? 0% Jeg kommer til å endre måten jeg reiser til og fra jobb som følge av endringene i systemet 10% 2%4% Dette er et bra tiltak, fordi det gir mindre bilkjøring i byen Endringene i systemet vil skape vesentlige ulemper og problemer for meg Endringene i systemet vil skape ulemper og problemer for mange i Osloområdet Helt enig Enig Uenig 20% 30% 40% 50% 26% 22% 12% 70% 40% 28% 14% 22% 23% Helt uenig 60% 28% Vet ikke/ ikke relevant Data fra prosjektet BYTRANS, publiseres senere i 2019 Side 32 80% 90% 27% 17% 28% 14% 18% 24% 7% 28% 100%

Kommer vi utenom bompenger for å få gode arbeidsreiser (og god framkommelighet med bil?

Kommer vi utenom bompenger for å få gode arbeidsreiser (og god framkommelighet med bil? ) § Andre byer og land greier seg uten bompenger – det er fullt mulig… § Arealutvikling som gir lav bilavhengighet (inkludert statlig lokalisering!) er aller, aller viktigst – og den avhenger ikke av bompenger § Transporttiltak som må til for effektiv bytransport og redusert bilavhengighet kan finansieres på andre måter enn med bompenger § Biltrafikken kan begrenses ved å begrense parkering og veikapasitet § Hvis vi kutter dyre veiprosjekter (som ofte bidrar negativt til måloppnåelse) kan bompengene være lavere Side 33

Beste løsning: § Arealutvikling som fortetting og transformasjon i stedet for som fortsatt byspredning

Beste løsning: § Arealutvikling som fortetting og transformasjon i stedet for som fortsatt byspredning § Legge bedre til rette for sykling og gåing § Forbedre kollektivtilbudet § Restriktive virkemidler mot biltrafikken § Inkludert moderate bompenger og å ikke bygge ny veikapasitet i byene Side 34

Oslo: Endringer 2015 - 2019 Transportmiddelfordeling Oslo i mai/juni 2015 7 14 2016 7

Oslo: Endringer 2015 - 2019 Transportmiddelfordeling Oslo i mai/juni 2015 7 14 2016 7 17 53 2017 8 15 56 2018 8 2019 8 0% 55 20 20% 80% 46 32 16 42 34 2017 18 60% 26 2016 20 56 40% 2015 21 54 16 Fornøydhet med arbeidsreisen 42 15 2018 32 42 16 2019 32 43 100% 120% 0% 10% 20% 13 30% 40% 50% 13 14 14 60% 70% 80% Jeg gikk Jeg syklet Svært fornøyd Fornøyd Verken eller Jeg reiste med kollektivtransport Jeg kjørte bil (fører) Misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke Data fra prosjektet BYTRANS, publiseres senere i 2019 Side 35 9 4 8 8 8 3 4 3 90% 100%

Takk! Side 36

Takk! Side 36

IKKE ATTRAKTIV IKKE KLIMAVENNLIG KLI M BY AVEN UTV N IKL LIG ING IV

IKKE ATTRAKTIV IKKE KLIMAVENNLIG KLI M BY AVEN UTV N IKL LIG ING IV T K RA ING T T A KL I V T BYU ATTRAKTIV & KLIMAVENNLIG BYUTVIKLING Side 37

Side 38

Side 38