Boat DIGEST Tekne Skm Eitimi nite 1 Tekne

  • Slides: 19
Download presentation
Boat DIGEST Tekne Söküm Eğitimi Ünite 1 Tekne sökümü idari ve finansal konuları

Boat DIGEST Tekne Söküm Eğitimi Ünite 1 Tekne sökümü idari ve finansal konuları

KISA SUNUM Bu ünite Gezinti Teknesi Sökümü endüstrisinde pratik seviyede çalışan veya yer alan

KISA SUNUM Bu ünite Gezinti Teknesi Sökümü endüstrisinde pratik seviyede çalışan veya yer alan adaylarla ilgilidir. Bu üniteyi tamamlayan adaylar aşağıdaki yeteneklere sahip olurlar: • Tekne sökümü faaliyetlerinin yasal gerekliliklerini bilmek. • İdari prosedürleri bilmek: tekne özelliklerini/durumunu kayıt etmek, söküm sertifikası vb. • Teknenin durumu/koşullarını tamamlayan ve kaynak ile lojistik ihtiyaçlarını değerlendiren bir tekne değerlendirme yürütmek. • Her bir ELB söküm prosesinin uygunluk ve gider değerlendirmesini içeren bir ekonomik analiz/bütçenin nasıl yapılacağı.

Amaçlar Bu ünitenin sonunda adayların yapabilecekleri: • Gezinti teknesi sökümünün yasal gerekliliklerini açıklamak. •

Amaçlar Bu ünitenin sonunda adayların yapabilecekleri: • Gezinti teknesi sökümünün yasal gerekliliklerini açıklamak. • Gezinti teknesi sökümünün idari prosedürlerini açıklamak. • Uygunluk ve gider değerlendirmesini içeren ömrünü tamamlamış her bir gezinti teknesi için ekonomik analizin nasıl geliştirileceğini açıklamak. .

1. Gezi teknesi söküm tesislerinin yasal yükümlülükleri Yeni ve mevcut gezinti amaçlı tekne sökümü

1. Gezi teknesi söküm tesislerinin yasal yükümlülükleri Yeni ve mevcut gezinti amaçlı tekne sökümü tesislerinin yasal yükümlülüklerinin neler olacağı, hem ilgili tesisin hâlihazırda gerçekleştirdiği faaliyetlere hem de şirketin hangi faaliyetleri yürütmeyi amaçladığına bağlıdır. Bu anlamda, gezinti teknesi sökümü işlerini ve arzu edilirse, bu prosesten doğan farklı atıkların arıtımını başarılı bir biçimde yürütmek için hangi yeni proseslerin ve ilgili sağlık ve çevre tedbirlerinin bütünleştirileceğini bilmek gereklidir. Tekne sökümü için ruhsatlandırma Tekne sökümü işleri için özel ruhsatlandırma prosedürü uygulayan çok az sayıda ülke vardır. Bununla birlikte, bazı ülkelerde ve/veya bölgelerde tekne söküm faaliyetleri için çevre ruhsatı alınması için resmi kamu kuruluşlar tarafından erişime sunulmuş belgeler vardır. Katalonya’da (İspanya) durum böyledir: Katalan Atık Ajansı, Katalonya (İspanya) sınırları içinde gezinti teknelerini içeren tekne söküm faaliyetleri için çevre ruhsatı alırken izlenecek prosedürü açıklayan bir belge yayınlamıştır. Söz konusu belge, bir şirketin tekne söküm faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisi almak için atması gereken adımlar hakkında bilgi vermektedir. Ajans, şirketlerin faaliyetlerini nasıl sınıflandıracaklarını (kanun uyarınca), hangi belgelerin sağlanması gerektiğini ve bu belgelerin nerelere teslim edileceğini anlatır. Katalan Atık Ajansı, şirket çevre ruhsatını aldıktan sonra yerine getirilmesi gereken idari yükümlülükleri açıklar ve söküm tesislerinin de kontrol edilerek onaylanması gerektiği konusunda bilgi verir. Katalonya’da tekne sökümü ruhsatlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bu Ünitede “Procedure_license_boat_dismantling_Catalonia” adıyla yer alan belgeye bakınız). Bulunduğunuz yer/bölge/ülkede mevcut özel bir prosedür olup olmadığını öğrenmek için kendi bölgenizin/ülkenizin ve/veya Çevre Bakanlığının atık ajansıyla iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

1. Gezi teknesi söküm tesislerinin yasal yükümlülükleri. Ø Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin endüstriyel

1. Gezi teknesi söküm tesislerinin yasal yükümlülükleri. Ø Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin endüstriyel emisyonlar hakkındaki 2010/75/EU sayı ve 24 Kasım 2010 tarihli AB Direktifi - IED (bütünleşik kirlilik önleme ve kontrolü). (Bu Ünitede ekli belge: “Directive_2010_75_EU”) Üye Devletler, çevre teftişleri için bir sistem ve plan oluşturmak (bu teftişlere ilişkin zorunlu yükümlülükler Direktifte yer bulmuştur) durumundadır. Bu teftişler, riske dayalı kriterler kullanılarak her 1 ilâ 3 yılda bir gerçekleştirilecektir. Bu Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) de, genellikle aşağıdaki operasyonları kapsayan atık transferi tesislerini içerir: bir imha/tamir operasyonuna teslim edilmeden önce teslim alma, şişirme, ayırma, sevk, bekletme ve zaman karma ve karıştırma. Buna bağlı olarak, her Üye Devlet tarafından belirlenen yetkili makamlarca izinler çıkarılacaktır (ruhsatlandırma makamları). İzin belgesi, en azından aşağıdakilerden oluşan operatörün temel yükümlülüklerine ve çevre kalitesi standartlarına uyum için gereken önlemlerin alınmasını sağlayacaktır: • • • “kirletici maddeler için emisyon sınır değerleri, toprak, su ve havanın korunmasını güvence altına alan kurallar, atık izleme ve yönetimi önlemleri, emisyon ölçüm metodolojisi, sıklığı ve değerlendirme prosedürüne ilişkin yükümlülükler, en azından yıllık olarak, yetkili makamı izleme sonuçları hakkında bilgilendirme yükümlülüğü, toprak ve yeraltı sularının bakımı ve izlemesi ile ilgili yükümlülükler, istisnai durumlarla ilgili önlemler (sızıntılar, arızalar, anlık veya kalıcı kesintiler, vb. ), uzun mesafeli veya sınır aşan kirliliklerin asgariye indirilmesine ilişkin hükümler, emisyon sınır değerlerine uygunluğun değerlendirme koşulları (AB 2010). ” Bu anlamda, hem yeni hem de mevcut atık yönetimi/arıtımı tesisleri gezinti teknesi sökümü izni için IED’nin uygulanmasından sorumlu Ulusal/bölgesel makama (ruhsatlandırma makamı) başvuru yapmalıdır. IED’nin uygulanmasından sorumlu Ulusal/bölgesel makamlar (ruhsatlandırma makamları) genellikle ulusal ve bölgesel çevre makamlarıdır (çevre Bakanlıkları ve Ajansları, atık yönetimi ajansları/kurumları).

1. Gezi teknesi söküm tesislerinin yasal yükümlülükleri. Ø 2008/98/EC sayılı Atık Direktifi, Atık Çerçeve

1. Gezi teknesi söküm tesislerinin yasal yükümlülükleri. Ø 2008/98/EC sayılı Atık Direktifi, Atık Çerçeve Direktifi (WFD) (Bu Ünitede ekli belge: “Directive_2008_98_EC”) WFD’nin “İzinlerin çıkarılması” hakkındaki 23. maddesi uyarınca Üye Devletler, atık arıtımı gerçekleştirmeyi amaçlayan her türlü kuruluş ve girişimin yetkili makamdan izin almasını zorunlu kılar. Bu izinler en azından aşağıdakileri içermelidir: • “işlenebilecek atık tür ve miktarları; • izin verilen her operasyon türü için, ilgili sahayı bağlayan teknik ve diğer yükümlülükler; • alınacak güvenlik önlemleri ve önleyici tedbirler; • her operasyon türü için kullanılacak yöntem; • gerekli hallerde bu tür izleme ve kontrol operasyonları; • gerekli hallerde bu tür kapatma ve bakım sonrası hükümleri (AB 2008). ”

1. Gezi teknesi söküm tesislerinin yasal yükümlülükleri. Ø Gezinti Teknelerinin Geri Dönüştürülmesine ilişkin Rehber

1. Gezi teknesi söküm tesislerinin yasal yükümlülükleri. Ø Gezinti Teknelerinin Geri Dönüştürülmesine ilişkin Rehber 22 ve 27 sayılı ilkeler arasında, Gezinti Teknelerinin geri dönüşüm standartlarını içerir (metal ve metal olmayan gövdeli tekneler). Bu Ünitedeki ekli belge: “Guideline_recycling_recreational_vessels”)

2. Gezi teknesini sicil ve hizmetten çıkarma sertifikası için idari prosedürler. 500 GT üzerindeki

2. Gezi teknesini sicil ve hizmetten çıkarma sertifikası için idari prosedürler. 500 GT üzerindeki kategoriye ait gemiler, IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) himayesinde Mayıs 2009’da kabul edilen Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi kapsamındadır. Gezi tekneleri Hong Kong Sözleşmesi kapsamında yer almayıp; Gezi Tekneleri Direktifinde “. . . boyu 2, 5 metreden 24 metreye kadar olan, . . . spor ve eğlence amaçlı, herhangi bir tipteki tekne” şeklinde tanımlanmışlardır. Gezi teknelerinin sökümü/kullanım ömrünün bitmesi hakkında herhangi bir özel mevzuat yayınlanmamıştır.

2. Gezi teknesini sicil ve hizmetten çıkarma sertifikası için idari prosedürler. Ø Gelecekteki gezi

2. Gezi teknesini sicil ve hizmetten çıkarma sertifikası için idari prosedürler. Ø Gelecekteki gezi teknesi geri dönüşüm hacimleri hakkındaki tahminler * Bu tahminlere dayalı olarak, kullanım ömrünü tamamlamış gezinti tekneleri için “Miadı dolan teknelerin geri kazanımı balıkçılıkta yok” başlıklı çalışmada farklı Gelecek politika seçenekleri tanımlanmıştır (AT 2011)*. Henüz hiçbiri uygulamaya geçirilmemiş olan bu politika seçenekleri, çalışmanın 14üncü sayfasında mevcuttur. Daha fazla bilgi edinmek için, bakınız; Bu Ünitede ekli belge: “Recovery_obsolete_vessels”). * http: //ec. europa. eu/environment/waste/ships/pdf/Final_report_ver 03_09_12_2011. pdf

2. Gezi teknesini sicil ve hizmetten çıkarma sertifikası için idari prosedürler. Ø Tekne kaydıyla

2. Gezi teknesini sicil ve hizmetten çıkarma sertifikası için idari prosedürler. Ø Tekne kaydıyla ilgili olarak, her Üye Devletin kendi mevzuatı ve sistemi vardır. Pek çok ülke uzunluğu 2, 5 metreyi aşan her tekneyi kayıt altına alır; ancak bir dizi ülke belirli bir uzunluğun veya motor gücünün altındaki gezinti teknelerini muaf tutar. • Tekne kaydı koşulunu getiren uzunluk sınırı çok büyük farklılıklar göstermektedir: • L < 2 m için istisna: Yunanistan • L < 2, 5 m için istisna: Kıbrıs, Fransa • L < 5 -5, 5 m için istisna: Finlandiya, Macaristan, Slovenya • L < 7 m için istisna: Lüksemburg, Romanya • L < 8 m için istisna: İspanya • L < 10 m için istisna: İtalya • L < 12 m için istisna: Letonya, Estonya • L < 15 m için istisna: Almanya. • Tekne kaydı için motor gücü şartı ise Lüksemburg’da P=7. 35 k. W’dan Finlandiya’da P=15 k. W’a kadar uzanır. • Danimarka kriter olarak Brüt Kayıtlı Tonu kullanırken (kayıt > 20 GRT), Hollanda hızı esas alır (kayıt > 20 km/sa). Avrupa’da ülkelere göre tekne kayıt sistemleri hakkında daha fazla bilgi için (P: güç, L: uzunluk), lütfen raporun 77 inci sayfasında yer alan Tablo 6 -1’i inceleyiniz: “Recovery of obsolete vessels not used in the fishing trade. ” Bu ünitede ekli belge: “Recovery_obsolete_vessels”).

2. Gezi teknesini sicil ve hizmetten çıkarma sertifikası için idari prosedürler. Ø Tekne kaydı

2. Gezi teknesini sicil ve hizmetten çıkarma sertifikası için idari prosedürler. Ø Tekne kaydı / “kayıttan çıkarma” Avrupa Teknecilik Sektörüne göre, gezinti tekneleri için öngörülen ortalama kullanım ömrü 30 yıldır, ancak bazı durumlarda bu süre 40 yıla kadar uzayabilir. Öte yandan, şişirilebilir ve yarı sert teknelerin kullanım ömrünün 10 ilâ 15 yıl olduğu düşünülüyor. DIGEST tekne söküm tesislerinin, teknenin çevre dostu bir biçimde söküldüğünü ve malzeme ve atıkların işlendiğini ve imha edildiğini teyit etmek üzere bir sertifika çıkarmalarını önermektedir. Bununla birlikte, yukarıda da ifade edildiği üzere, gezinti teknesi kayıt sistemleri sadece bazı ülkelerde mevcut olup ve kayıttan alma nadiren yapılır. Miadını dolduran gezinti tekneleri halen Avrupa Birliği Atık Kataloğunda bir kategori olarak yer almamaktadır. Yine de, 1601 sayılı kanun uyarınca Avrupa Birliği Atık Kataloğu miadını dolduran taşıtları (ELV) farklı ulaşım araçları (off-road makineler dâhil) ve atıkları miadını dolduran taşıtların sökümü ve taşıt bakımı başlığı altında sınıflar: 160104: sıvı veya başka tehlikeli bileşen içermeyen, miadını doldurmuş taşıtlar. 160106: sıvı veya başka tehlikeli bileşen içermeyen, miadını doldurmuş taşıtlar. Boat DIGEST, tekne sökücülerin ELV Direktifi uyarınca Miadını Dolduran Taşıtlar (ELV) için çıkarılması gereken sertifikaya benzer bir sertifika çıkarması gerektiğini önermektedir. ELV Direktifi uyarınca, taşıtlar kayıttan çıkarılırken bir yıkım sertifikası çıkarılması zorunludur. Bu anlamda, Üye Devletler, ELV bir işleme tesisine sevk edildiğinde yetkili makam tarafından çıkarılması zorunlu olan ELV için Yıkım Sertifikasını (Co. D) da içeren ELV’ler için bir kayıttan alma sistemi oluşturmak durumundaydı. Söz konusu yıkım sertifikası sadece 3500 kg altındaki taşıtlar için geçerlidir. Daha fazla bilgi için, bakınız Bu Ünitede ekli belge “ELV_Directive”). Yıkım Sertifikalarının asgari yükümlülükleri hakkında daha “Minimum_requirements_certificates_destruction”). fazla bilgi için, bakınız Bu Ünitede ekli belge adı:

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Tekne sevkiyatı (söküm sahasına) ve söküm

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Tekne sevkiyatı (söküm sahasına) ve söküm maliyetlerinin tahmin edilmesi için belirli kriterlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu söküm maliyetleri teknenin durumuna ve bulunduğu yere bağlı olarak değişecektir. Bu anlamda, tekne sahipleri veya tekne sahiplerinin olmadığı durumlarda tekne sökücüler ellerindeki bilgiler ışığında bu konuyu değerlendirmelidir. Bu anlamda, APER tekne sahibinin (veya yükümlü olabilecek herhangi birinin) doldurabilmesi ve teknenin sevkiyatı ve sökümünün ekonomik açıdan değerlendirilmesini kolaylaştırması için bir şablon belge hazırlamıştır. Daha fazla bilgi için, bakınız Bu Ünitede ekli belge: “Identification_template”).

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Ø Nakliye ve söküm süreci –

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Ø Nakliye ve söküm süreci – ekonomik değerlendirme Nakliye ve söküm süreçleriyle ilgili ekonomik değerlendirme için, aşağıdaki hususların göz önüne alınması gereklidir: Öncelikle, bulunduğu yer ve teknenin taşınmasıyla ilgili olası darbeler bakımından teknenin durumu dikkate alınmalıdır. Bir gezinti teknesi batırılabilir ve/veya çok kötü bir durumda olabilir, bu nedenle de diğer tekneler açısından risk arz edebilir ve hatta batabilir. Ayrıca, tekne iyi durumda da olabilir; bu da teknenin sudan çıkarılmasını çok kolay hale getirir. Her durum için, teknenin kaldırılmasına ilişkin olası etkiler, önleyici tedbirler ve ilgili maliyetlere yönelik net bir değerlendirme yapılmalıdır. Tekne sudan çıkarıldıktan sonra, (1) mevcut/sahip olunan nakliye aracına, (2) kaldırıp taşımamız gereken teknenin tipi/uzunluğuna ve (3) teknenin bulunduğu yerde mevcut teknik kaynaklara göre teknenin nakli ile ilgili ihtiyaçların değerlendirilmesi gerekecektir. Bazı atık yöneticileri, teknenin naklini alanında uzman bir nakliye firmasına vermektedir. Öncelikle, tekneyi olduğu gibi nakledebilecek miyiz veya teknenin parçalara ayrılması mı gerekecek tespit edilmelidir. Örneğin, yelkenli gemilerin bayrak direği, yelkenleri ve omurgası tekne söküm tesisine nakledilmeden önce genellikle çıkartılır. Ayrıca, bu iş için ihtiyaç duyulan teknik kaynakların ve insan kaynaklarının envanterini çıkarmak da gerekecektir. Bazı firmaların, tekneyi yerinde parçalamak için gereken uygun cihazlar da dâhil taşınır ekipmanları vardır. Bu iş için, gerekli izinlerin alınması, bazı durumlarda da parçalama işlerini yapmak üzere bir alanın kiralanması gerekecektir.

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Ø Nakliye ve söküm süreci –

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Ø Nakliye ve söküm süreci – ekonomik değerlendirme Hâlihazırda belirtilen kriterlerin haricinde, tekne sökümü sürecinin kendisinin kapsadığı her bir adım için teknik kaynaklar ve insan kaynaklarıyla ilgili maliyetlerin yanı sıra idari konular da değerlendirilmelidir (dekontaminasyon, önemli parçaların çıkarılması, kırpma, vb. ). Tekne sökümü maliyetlerine ilişkin birkaç referans mevcuttur. Aşağıdaki söküm maliyetleri/kâr referansında* teknenin tipi, inşa malzemeleri ve ekonomik getirisi dikkate alınmıştır (bu tahminde, genel masraflar, nakliye maliyetleri ve ekipman yıpranma payı dikkate alınmamıştır). İnsan kaynakları oranının 12€/saat olarak tahmin edildiğine dikkat ediniz. Tablo 1. Tekne sökümü maliyet tahminleri (BOATCYCLE projesi, 2012) * BOATCYCLE Projesi

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Ø Nakliye ve söküm süreci –

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Ø Nakliye ve söküm süreci – ekonomik değerlendirme Another reference* provides an estimation for average transportation and dismantling for recreational craft according to their length: Table 2. Boat dismantling cost estimation (APER, 2014) * APER

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Ø Nakliye ve söküm süreci –

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Ø Nakliye ve söküm süreci – ekonomik değerlendirme Dahası, “Recovery of Obsolete Vessels not used in the Fishing Trade” başlıklı çalışmada (COWI/RWEC/Leitat 2011) bir yelkenli teknenin sökümünün ortalama fiyatının 100 -150 EUR/m olduğu değerlendirilirken, motorlu bir teknenin ortalama söküm fiyatının 200 -1. 000 EUR olacağı değerlendirilmiştir. Bu anlamda, uzunluklarına göre ortalama tekne sökümü fiyatları şöyledir: 800 EUR (7 metreye kadar tekne/gemiler); 1. 500 EUR (10 ila 12 m tekne/gemiler) ve 15. 000 EUR (15 m tekne/gemiler). Bu tahminler ülke başına aşağıdaki söküm maliyetleri dikkate alınarak yapılmıştır (COWI/RWEC/Leitat 2011). Daha fazla bilgi için bakınız Bu Üniteye ekli belge “Recovery_obsolete_vessels”).

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Ø Nakliye ve söküm süreci –

3. Miadı dolan gezinti teknesi sökümünün ekonomik analizi. Ø Nakliye ve söküm süreci – ekonomik değerlendirme Tablo 3. Finlandiya, Fransa, İtalya ve İspanya’daki tekne sökümü referans maliyetleri. Daha fazla bilgi için bakınız Bu Ünitede ekli belge “Recovery_obsolete_vessels”).

4. Gezinti teknesi sökümü ağı. Avrupa’da çeşitli ülkelerde gezinti teknesi sökümü (özel olarak ve/veya

4. Gezinti teknesi sökümü ağı. Avrupa’da çeşitli ülkelerde gezinti teknesi sökümü (özel olarak ve/veya zaman) yapan mevcut söküm sahalarını ortaya koymak amacıyla bir gezinti teknesi sökümü ağı (çevrimiçi harita) meydana getirilmiştir. Bu haritanın amacı, tekne sahiplerine teknelerini nerede söktürebileceklerine dair bilgi vermek ve Avrupa’daki denizcilik topluluğu tarafından genellikle iyi bilinmeyen söküm firmalarına görünürlük kazandırmaktır. Tekne sökücüler, bu haritaya ücretsiz bir biçimde dâhil olmak için Boat DIGEST ortaklığıyla irtibata geçebilirler. [email protected] eu veya [email protected] eu adreslerine e-posta gönderilerek iletişim kurulabilir. Bu BAĞLANTIDAN ağa erişim sağlanabilir: http: //www. boatdigest. eu/dismantling-network. asp

Çalışma Bir tekne sahibi, teknesinin durumunun değerlendirilmesi için söküm tesisine belge sunmuştur (Bu Ünitede

Çalışma Bir tekne sahibi, teknesinin durumunun değerlendirilmesi için söküm tesisine belge sunmuştur (Bu Ünitede ekli “EXERCICE_Identification_sheet” belgesi). Hesaba katılması gereken tüm ilgili maliyetleri ve bu ünitede anlatılan ipuçlarını kullanarak toplam söküm maliyetini tahmin ediniz. Bunun için, sektörde hâlihazırda kullanılan oranları veya bunların yaklaşık hallerini kullanınız (örneğin; personel maliyet/saat). Sonuçların ülkeden ülkeye farklılık göstereceğini ve işletme türüne bağlı olacağını göz önünde bulundurunuz.