BO CO TUN TH 16 K HOCH TUN

  • Slides: 54
Download presentation
BÁO CÁO TUẦN THỨ 16 KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 17 NĂM 2017

BÁO CÁO TUẦN THỨ 16 KẾ HOẠCH TUẦN THỨ 17 NĂM 2017

1. VĂN PHÒNG SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành

1. VĂN PHÒNG SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành 10 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: 1. Chuẩn bị các nội dung phục vụ thanh tra của Bộ Nội vụ 2. Ban hành Quy chế xử lý sau kiểm tra tại quỹ đất III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17 1. Tiếp tục chuẩn bị các nội dung phục vụ thanh tra của Bộ Nội vụ 2. Tiếp tục đôn đốc rà soát TTHC 3. Báo cáo, đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo điều phối và quản lý tài nguyên nước

4. Văn bản giới thiệu lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng quản lý

4. Văn bản giới thiệu lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng quản lý và Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 5. Tham mưu sửa đổi, bổ sung Ban hành quy chế công tác dân vận chính quyền của Sở. 6. Tham mưu QĐ thành lập Tổ trợ giúp DN (phân công cụ thể nhiệm vụ cho thành viên) 7. Ban hành Quy chế xử lý sau kiểm tra tại quỹ đất 8. Tiếp nhận, xử lý văn bản đi - đến của Sở.

2. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH I. Kết quả công việc tuần thứ 16

2. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành 04 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17 1. Thẩm định quyết toán năm 2016 của Trung tâm Phát triển quỹ đất 2. Hướng dẫn hạch toán phụ thuộc cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 3. Tiếp tục tổng hợp thẩm định quyết toán năm 2016 4. Giao dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc bản đồ địa chính đất lâm nghiệp; đề nghị cho phép hợp đồng đặt hàng.

5 Thanh toán kinh phí đào tạo Vilis; tạm ứng kinh phí thực hiện

5 Thanh toán kinh phí đào tạo Vilis; tạm ứng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường năm 2017 6. Trình thẩm định dự toán thực hiện dự án thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Ninh Thuận 7. Thanh toán đo đạc xã Nhị Hà, Phước Hà 8. Triển khai lập phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 9. Đăng ký tham gia Hội thi Cụm thi đua số V

3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 16

3. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 16 II. Hoàn thành 18 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: không III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17 1. Hoàn chỉnh BC, Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh về Hội nghị (cơ bản đã chỉnh sửa) 2. XD Đáp án bộ câu hỏi về bồi thường để sát hạch tại TTQĐ 3. XD chương trình công tác thực hiện KH đột phá của Phó Chủ tịch Phạm Văn Hậu thuộc lĩnh vực đất đai. 4. Hoàn chỉnh BC, Hồ sơ quy hoạch SDĐ cấp tỉnh theo

5. Tổng hợp báo chung tình hình công tác quản lý đất đai tại

5. Tổng hợp báo chung tình hình công tác quản lý đất đai tại địa các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước phục vụ lãnh đạo tỉnh làm việc với thường trực huyện ủy; 6. Thẩm định HS QHSDĐ Thuận Nam, Ninh Phước 7. Thẩm định lại PA bồi thường khu K 2 8. Họp khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng vào tiền thuê đất hàng năm của Công ty Dệt Quảng Phú 9. Thẩm định các Hồ sơ Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 A (BOT); 10. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận báo cáo toàn diện việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Phạm Văn Viên thuộc Dự án Khu K 1 11. Họp Hội đồng thẩm định bồi thường tỉnh đối với các Dự án (giao đất ở đối với các hộ dân thuộc Dự án Khu K 1; hỗ trợ về đất đối với các hộ dân thuộc Công trình kiên cố

trợ đất bị ngập nước khi Hồ Lanh Ra chứa đầy nước) 12. Họp

trợ đất bị ngập nước khi Hồ Lanh Ra chứa đầy nước) 12. Họp khảo sát thực địa để thống nhất về phạm vi ranh giới, diện tích, hiện trạng và nguồn gốc sử dụng đất, sự phù hợp của dự án với quy hoạch được duyệt EDO (25, 26, 27) 13. Tham gia ý kiến về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án tuyến đường Phan Bội Châu, (kèm theo hồ sơ, 04 quyển). 14. Đơn xin đề nghị giải quyết việc thửa đất bị thu hồi nhưng chưa nhận tiền bồi thường. 15. Tiếp tục thẩm định các hồ sơ cấp giấy cho các tổ chức đủ điều kiện cấp giấy cho các tổ chức do Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận. 16. Báo cáo UBND tỉnh khấu trừ tiền thuê đất cho

17. Tham gia ý kiến địa điểm đầu tư dự án Nhà máy giết

17. Tham gia ý kiến địa điểm đầu tư dự án Nhà máy giết mổ công nghiệp gia súc. 18. V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT. 19. Chuẩn bị nội dung làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với Thường trực Huyện ủy, UBND các huyện. 20. Ý kiến về giá đất Khu dân cư Cầu Gãy, thị trấn Tân Sơn¸ huyện Ninh Sơn 21. Ý kiến về hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Trung, huyện Bác Ái, 22. Có ý kiến việc Bàn giao tại thực địa giữa lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến với

23. Trả lời UBND huyện Ninh về việc đấu giá quyền sử dụng đất

23. Trả lời UBND huyện Ninh về việc đấu giá quyền sử dụng đất 24. Sáng 26/4 tham gia xét xử vụ ông Lê Ngọc Ái 25. Sáng 27/4 tham gia 03 vụ (đất công ích Mỹ Sơn) do TAND tối cao mở tại Ninh Thuận 26. Sáng 28/4 tham gia vu Ông Dũng bà Mâu (Bảo An) 27. Tham mưu xử lý đề nghị của UBND huyện Ninh Phước về hỗ trợ khác tại dự án Đập hạ lưu sông Dinh, xã An Hải 28. Tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm tồn tại về công tác bồi thường, GPMB dự án tuyến kênh chính đập dâng Tân Mỹ. 29. Tham gia ý kiến về phương án sản xuất của Công

30. Góp ý dự thảo đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí

30. Góp ý dự thảo đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận

4. PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM I. Kết quả công việc

4. PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành 07 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: không III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17: 1. Thẩm định Phương án thi công đo đạc phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất, GPMB, giao đất Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rồng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi, TP. PRTC và huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; Phương án thi công - dự toán đo đạc bản đồ, thu hồi đất thực hiện dự án thành phần xây dựng hạ tầng phục vụ vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh

2. Tham mưu Điều chỉnh Quyết định số 47/2016/QĐUBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban

2. Tham mưu Điều chỉnh Quyết định số 47/2016/QĐUBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh. 3. Giám sát đơn vị tư vấn – Trung tâm Tư vấn và phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ kiểm tra chất lượng sản phẩm công đoạn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính tại các Phường thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam kiểm tra chất lượng sản phẩm công đoạn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính tại các xã Phước Bình, Phước Hòa, Phước Thành, Phước Thắng và Phước Chính, huyện Bác Ái; 4. Kiểm tra hồ sơ đo đạc lập bản đồ thu hồi đất để bồi thường, GPMB hạng mục đường thi công D 4 thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn; sản phẩm đo đạc bản đồ phục vụ hồ sơ thu hồi thực hiện dự án

Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố

Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận; 5. Tham gia Hội đồng định giá tài sản theo Giấy mời của Tòa án tỉnh (sáng ngày 27/4/2017) 6. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của phòng

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN I. Kết quả công việc tuần thứ 16

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành 16 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: 1. Kiểm tra thực địa mỏ cát Đạo Long, Phước Mỹ của Công ty CPXD Ninh Thuận để giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn GPKT 2. Họp xem xét việc khắc phục các vi phạm về nghĩa vụ trong hoạt động khai thác của các DN được cấp phép III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17: 1. Giải quyết các công việc tồn của tuần 16: Giải quyết hồ sơ gia hạn GPKT mỏ cát Đạo Long, Phước Mỹ

của Công ty CPXD Ninh Thuận; Họp xem xét việc khắc phục các vi

của Công ty CPXD Ninh Thuận; Họp xem xét việc khắc phục các vi phạm về nghĩa vụ trong hoạt động khai thác của các DN được cấp phép 2. Tiếp tục tham gia, phối hợp làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước 3. Hoàn chỉnh Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, gửi lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan (lần 2) 4. Thông báo kết quả họp thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đất san lấp Mavieck của Công ty Sao Sớm 5. Làm việc với Công ty Đá Hóa An 1 về kết quả khắc phục sai phạm trong hoạt động khai thác tại mỏ đá Đông Nam núi Ông Ngài 6. Đôn đốc, nhắc nhở các DN được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định tại Nghị định 158

7. Kiểm tra, giải quyết các hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp

7. Kiểm tra, giải quyết các hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận

6. PHÒNG TN NƯƠ C, KTTV&BĐKH I. Kết quả công việc tuần thứ 16

6. PHÒNG TN NƯƠ C, KTTV&BĐKH I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành 05 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: 1. Tô ng hơ p go p y , hoa n chi nh hô sơ tri nh la nh đa o Sơ văn ba n đê nghi Sơ Tư pha p thâ m đi nh dư tha o Nghi quyê t HĐND ti nh vê phi thâ m đi nh trong hô sơ đê nghi câ p giâ y phe p ta i nguyên nươ c. 2. Tri nh la nh đa o Sơ văn ba n đê nghi Sơ Kê hoa ch va Đâ u tư Khi thâ m đi nh Đê cương nhiê m vu va dư toa n kinh phi Dự án quy hoạch nước dưới đất tỉnh 3. Tiê p nhâ n, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Hệ thống cấp nước sinh

hoạt xã Phước Bình của Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các

hoạt xã Phước Bình của Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận 4. Tiê p nhâ n, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giâ y phe p khai tha c, sư du ng nươ c dươ i đâ t cu a Công ty TNHH Viê t U c - Ninh Thuâ n III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17: 1. Tô ng hơ p go p y , hoa n chi nh hô sơ tri nh la nh đa o Sơ văn ba n đê nghi Sơ Tư pha p thâ m đi nh dư tha o Nghi quyê t HĐND ti nh vê phi thâ m đi nh trong hô sơ đê nghi câ p giâ y phe p ta i nguyên nươ c. 2. Tri nh la nh đa o Sơ Ba o ca c nô i dung cu a nga nh TN&MT liên quan đê n ca c dư a n cu a Ban Xây dư ng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận phu c vu cho phiên ho p Thươ ng trư c HĐND ti nh lâ n thư 11.

3. Thâ m đi nh, dư tha o Ba o ca o thâ m

3. Thâ m đi nh, dư tha o Ba o ca o thâ m đi nh, Tơ tri nh la nh đa o Sơ đê nghi UBND ti nh câ p giâ y phe p khai tha c, sư du ng nươ c dươ i đâ t cho Công ty TNHH Viê t U c Ninh Thuâ n 4. Phô i hơ p vơ i cơ quan, đi a phương liên quan kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt để phục vụ công tác thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Bình của Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận 5. Tri nh la nh đa o Sơ văn ba n đê nghi Sơ Kê hoa ch va Đâ u tư thâ m đi nh Đê cương nhiê m vu va dư toa n kinh phi Dự án quy hoạch nước dưới đất tỉnh (khi co y kiê n thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Dự án quy hoạch nước dưới đất tỉnh cu a Sơ Ta i chi nh).

6. Phô i hơ p vơ i ca c pho ng, đơn vi liên

6. Phô i hơ p vơ i ca c pho ng, đơn vi liên quan va tư vâ n chuâ n bi ca c công viê c đê triê n khai dư a n “Hê thô ng thu y lâm kê t hơ p đê pho ng chô ng hoang ma c ho a va thi ch ư ng vơ i biê n đô i khi hâ u trên đi a ba n huyê n Ninh Phươ c va huyê n Thuâ n Nam, ti nh Ninh Thuâ n”.

7. THANH TRA SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành

7. THANH TRA SỞ I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành 15 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17 1. TDự thảo Quyết định thanh tra về lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với 02 tổ chức: Công ty CP giống thủy sản Tân Phát và Công ty TNHH nghiên cứu sản xuất và dịch vụ thủy sản Việt thắng 2. Dự thảo kết luận về việc thanh tra việc bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Thương mại Xây dựng Đại Lợi tại Bến xe tỉnh Ninh Thuận

3. Tiếp tục thanh tra việc quản lý sử dụng đất, xây dựng nhà

3. Tiếp tục thanh tra việc quản lý sử dụng đất, xây dựng nhà ở và các công trình trái pháp luật ở một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh 4. Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 về Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 5. Thực hiện các thủ tục tiếp theo sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra tình hình thanh tra toàn diện về tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực hồ Sông Biêu, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam 6. Họp hòa giải và báo cáo vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hộ bà Trần Thị Tía với hộ bà Quách Thị Loan

7. Tiếp tục kiểm tra tại cơ sở và dự thảo báo cáo việc

7. Tiếp tục kiểm tra tại cơ sở và dự thảo báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra của các tổ chức sử dụng đất 8. Tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời theo quy định

8. CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ

8. CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ 16. Hoàn thành 22 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17: 1. Xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở TNMT với Cục Môi trường miền Nam về việc hỗ trợ Sở TNMT đối với công tác thanh tra, kiểm tra; công tác thẩm định hồ sơ môi trường; công tác tuyên truyền, … 2. Hoàn thiện Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin về công tác bảo vệ môi trường Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân sau

3. Báo cáo Ủy ban MTTQVN tỉnh tình hình khắc phục các mặt tồn

3. Báo cáo Ủy ban MTTQVN tỉnh tình hình khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo kết quả giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh vào ngày 06/12/2016. 4. Báo cáo hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 990/VPUB-KT ngày 17/4/2017. 5. Góp ý 03 dự thảo: - Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút đầu tư phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định ban hành cơ chế thu hút đầu tư phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Kế hoạch phối hợp giữa Sở TNMT với Sở Công thương về công

- Kế hoạch phối hợp giữa Sở TNMT với Sở Công thương về công tác ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 -2020. - Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận năm 2017. 6. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án khai thác mỏ đá xây dựng Núi Tiêng 2 thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận 7. Họp Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ cát Phước Thiện 5 của Công ty TNHH

8. Kiểm tra xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

8. Kiểm tra xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đầu tư trang trại chăn nuôi lợn thịt siêu nạc của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Lộc 9. Xem xét hồ sơ: - Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 của Công ty TNHH Hưng Tín sau khi chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định. - Kế hoạch Bảo vệ môi trường Phòng khám nha khoa Tâm Đức 10. Văn bản gửi Công ty Cổ phần Phan Rang Thành ý kiến đối với Báo cáo kết quả giám sát chất lượng môi trường định kỳ quý I năm 2017 của Chợ Mương Cát.

9. CHI CỤC BIỂN I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành

9. CHI CỤC BIỂN I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành 05 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17. 1. Hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Ninh Thuận 2. Tham mưu QĐ thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ về kế hoạch UPSCTD của công ty TNHH năng lượng Hải An 3. Hoàn thiện Báo cáo kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 để hoàn thiện trình UBND tỉnh

4. Báo cáo việc huy động và sử dụng các nguồn lực từ tài

4. Báo cáo việc huy động và sử dụng các nguồn lực từ tài nguyên thiên nhiên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

10. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ

10. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành 19 việc theo kế hoạch và việc phát sinh. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17 1. Tập trung giải quyết hồ sơ theo quy trình “một cửa” kịp thời 2. Kiểm tra, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại, cấp đổi GCN cho Hộ gia đình, cá nhân do các Chi nhánh chuyển về (khoảng 230 hồ sơ). 3. Scan Giấy chứng nhận hộ gia đình cá nhân, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các trường hợp được cấp giấy chứng nhận.

4. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức

4. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức được cấp giấy chứng nhận, giao đất, thuê đất trên địa bàn tỉnh. 5. Chuyển thông tin địa chính và trích sao hồ sơ địa chính của các tổ chức được thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất trên địa bàn tỉnh; Cung cấp hồ sơ địa chính; 6. Làm việc với Chi nhánh Ninh Phước 7. Tiếp tục chỉ đạo việc chuẩn hóa BĐĐC cho 06 xã điểm (xã Tân Hải; xã Công Hải; xã Nhơn Sơn; xã Phước Hậu; xã Phước Hải; xã Phước Diêm). 8. Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất cho tổ chức: Công ty cổ phần Dệt may Quảng Phú. 9. Hoàn thiện tổng hợp các ý kiến đóng góp của các sở,

thảo Đề án và Nghị quyết về phí và lệ phí. 10. Hướng dẫn

thảo Đề án và Nghị quyết về phí và lệ phí. 10. Hướng dẫn thao tác trên phần mềm Vilis 2. 0 của 2 xã điểm (Phước Đại và Phước Thuận) 11. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính tại Văn phòng và các Chi nhánh của Văn phòng. 12. Thực hiện công việc hành chính quản trị khác của Văn phòng. 13. Thực hiện những công tác khác theo chỉ đạo của Sở

11. TRUNG T M CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Kết quả công việc tuần

11. TRUNG T M CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành 13 việc theo kế hoạch. II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17 1. Tổ chức lấy ý kiến, chỉnh sửa theo góp ý và hoàn thiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng CSDL bản đồ quy hoạch của các ngành và bản đồ quy hoạch sử dụng đất để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác sử dụng các loại bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu các lớp bản đồ quy hoạch của ngành Công Thương.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện thu thập dữ liệu hồ sơ giao

2. Tiếp tục triển khai thực hiện thu thập dữ liệu hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất và biến động đất đai của các tổ chức sử dụng đất để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu (07 hồ sơ). 3. Tiếp nhận, xử lý và cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 4. Theo dõi, quản lý khai thác sử dụng, nâng cấp phần mềm đang triển khai ứng dụng tại Sở; duy trì hoạt động thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu trên hệ thống mạng của Sở. 5. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra văn bản qua mạng của Ủy ban nhân dân tỉnh trên phần mềm TDOffice; 6. Chỉnh sửa và hoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ một cửa cho tất cả Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 7. Tiếp tục triển khai xây dựng phần mềm theo dõi hồ

8. Quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng thông tin về các hoạt

8. Quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng thông tin về các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường trên Website của Sở.

12. TRUNG T M PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT I. Kết quả công việc tuần

12. TRUNG T M PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàn thành 16 việc theo kế hoạch và phát sinh. II. Công việc phát sinh: không III. Văn bản có thời hạn: không IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17 1. Thực hiện công tác Hành chính – Tổng hợp: Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án; công tác văn thư, lưu trữ; Chuẩn bị tham gia Hội thao, Hội thi “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện công việc khác do lãnh đạo giao.

2. Thực hiện công tác Kế hoạch - Tài Chính: Tham mưu đề nghị

2. Thực hiện công tác Kế hoạch - Tài Chính: Tham mưu đề nghị cấp vốn các dự án. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ (khi có đề xuất). Dự toán chi tiết kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Lập kế hoạch chi trả tiền các dự án. Lập hồ sơ quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ các dự án; Tổng hợp trình thẩm định quyết toán chi phí thực hiện các dự án: Hoàn chỉnh và sắp xếp hồ sơ các dự án. 3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT: Tiếp tục phối hợp với đơn vị lập dự toán hỗ trợ đối với 126 hộ có nhà bị nứt còn lại. Phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Dự án Khu K 1: Tiếp tục phối hợp vận động các hộ bàn giao mặt bằng. Lập hồ sơ đề nghị tổ chức cưỡng chế thu

bằng; tiếp tục mời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiền bổ

bằng; tiếp tục mời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiền bổ sung chênh lệch giá nhà, vật kiến trúc cho các hộ gia đình. Phối hợp tổ chức bốc thăm giao đất ở cho các hộ gia đình. Phối hợp cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 hộ. Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái: Làm việc với Chủ đầu tư vể việc bàn giao lại kết quả đo đạc điều chỉnh để thực hiện dự án. Kiểm kê tài sản trên đất thu hồi đối Công ty Lâm Nghiệp Tân Tiến. Dự án Thao trường huấn luyện Núi Đỏ: : Tiếp tục phối hợp kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất của 04 hộ có đơn khiếu nại về quy chủ sử dụng đất. Dự án đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn: Tiếp tục phối hợp vận động bàn giao mặt bằng; đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế các hộ không bàn giao mặt bằng.

Dự án khu tái định cư trụ sở làm việc Công an tỉnh: Tiếp

Dự án khu tái định cư trụ sở làm việc Công an tỉnh: Tiếp tục phối hợp vận động hộ gia đình bàn giao mặt bằng. Dự án đường N 9 thuộc khu Quy hoạch dân cư Bắc Trần Phú: Tiếp tục phối hợp vận động bàn giao mặt bằng; đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế các hộ không bàn giao mặt bằng. Dự án khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (khu K 2): Phối hợp vận động các hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng, chuyển xác nhận nguồn gốc đất và các biểu mẫu; vận động hộ gia đình nhận tiền, chi trả 6, 5 tỷ đồng/ 18 hộ theo đề nghị của Nhà đầu tư. Trình thẩm định phương án chi tiết cho 44 hộ/15, 82 tỷ đồng/2, 72 ha. Hoàn thiện và trình thẩm định phương án chi tiết cho 64 hộ/25, 14 tỷ đồng/3, 42 ha.

Dự án đường Minh Mạnh (phường Đô Vinh): Tiếp tục vận động bàn giao

Dự án đường Minh Mạnh (phường Đô Vinh): Tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng, vận động chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 04 hộ gia đình còn lại chưa nhận tiền và lập thủ tục đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế. Dự án khu neo đậu tránh trú bão cửa Sông Cái (cảng cá Đông Hải): Chuyển xác nhận nguồn gốc đất các trường hợp đề nghị thu hồi hết thửa. Niêm yết lại phương án chi tiết. Dự án Trạm y tế phường Mỹ Hải: Đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế các hộ không bàn giao mặt bằng. Dự án Công viên trước bệnh viện tỉnh: Tiếp tục mời vận động và hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế. Trình thẩm định phương án chi tiết cho 24 hộ còn lại.

Dự án xây dựng Vườn Quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016 -2017 (hạng

Dự án xây dựng Vườn Quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016 -2017 (hạng mục cầu Vĩnh Hy và đường dẫn hai đầu cầu): Tiếp tục phối hợp thu thập hồ sơ và đề nghị xác định tính pháp lý và trình thẩm định nguồn gốc đất của 34 hộ. Khu quản lý vận hành, khu chuyên gia và trụ sở BQL dự án điện hạt nhân Ninh Thuận: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chi tiết từng hộ để trình ban hành Quyết định cưỡng chế đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng. Rà soát lại diện tích trồng cây nha đam của các hộ có đất bị thu hồi trong vùng dự án để tính bồi thường, hỗ trợ bổ sung. Dự án Đê bờ Bắc sông Dinh: Lập thủ tục đề nghị ban hành Quyết định giao đất tái định cư cho 05 con ông Nguyễn Phú Linh, phối hợp giải quyết tranh chấp đất đai của 12 hộ.

Dự án Mở rộng Trụ sở Điện lực Ninh Thuận: (08 hộ / 1.

Dự án Mở rộng Trụ sở Điện lực Ninh Thuận: (08 hộ / 1. 623 m 2) Tiếp tục niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 08 hộ; tìm chủ sử dụng đất đối với 01 hộ (diện vắng chủ). Dự án Khu dân cư Chí Lành: Kiểm kê tài sản trên đất, trình phê duyệt phương án giá đất cụ thể. Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ: Trình điều chỉnh lại Thông báo thu hồi đất đối với 60 hộ (12 hộ phường Đài Sơn và 48 hộ phường Văn Hải). Khảo sát tính toán tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ của dự án. Dự án Khu dân cư Tháp Chàm 1: Phối hợp đề nghị ban hành Quyết định thu hồi đất công do phường Đô Vinh quản lý; Tiếp tục niêm yết Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 29 hộ (04 hộ có đất thu hồi + 25 hộ có tài sản trên đất) Dự án điện gió Đầm Nại: Chi trả tiền tạm ứng trước 80% cho 57 hộ và bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

Dự án Ecopark, xã Phước Dinh, Thuận Nam: Khảo sát giá đất chuyển nhượng;

Dự án Ecopark, xã Phước Dinh, Thuận Nam: Khảo sát giá đất chuyển nhượng; lập phương án xác định hệ số điều chỉnh để xác định giá đất cụ thể. Chi nhánh Ninh Sơn – Bác Ái: Tiếp tục thực hiện 05 dự án trên địa bàn huyện, Phối hợp giải quyết Chi nhánh Thuận Nam - Ninh Phước: Tiếp tục thực hiện 04 dự án trên địa bàn huyện, Phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Chi nhánh Ninh Hải – Thuận Bắc: Tiếp tục thực hiện 05 dự án trên địa bàn huyện, Phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại.

13. TRUNG T M QUAN TRẮC I. Kết quả công việc tuần thứ 16

13. TRUNG T M QUAN TRẮC I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàng thành 19 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: III. Văn bản có thời hạn: Không. IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17: 1. Nhiệm vụ trọng tâm: - Duy trì kiểm soát số liệu phân tích theo phần mềm kiểm soát số liệu phân tích trong phòng thí nghiệm bằng biểu đồ kiểm soát. - Thực hiện dư toa n Báo các nguồn xả thải có lưu lương từ 200 m 3/ng. đêm trở lên.

2. Nhiệm vụ thường xuyên: - Tổng hợp, phát hành phiếu kết quả phân

2. Nhiệm vụ thường xuyên: - Tổng hợp, phát hành phiếu kết quả phân tích mẫu. - Thực hiện báo cáo quan trắc nước mặt tháng 4/2017, suối Cạn, sông Than quý II/2017. - Thư c hiê n ba o ca o quan tră c nươ c hô quy II/2017. - Thực hiện nhận mẫu, mã hóa mẫu, bảo quản mẫu. - Thực hiện lấy mẫu, phân tích mẫu giám sát môi trường; tiếp tục duy trì kiểm soát chất lượng phòng thử nghiệm. - Viết hướng dẫn lâ y mâ u không khi xung quanh cho thông sô kim loa i va phương pháp phân tích thông số phenol trong nước đăng ký bổ sung Nghị định 127/2014/NĐ-CP.

Tiếp tục liên lạc khách hàng ký hợp đồng va thông báo lịch lấy

Tiếp tục liên lạc khách hàng ký hợp đồng va thông báo lịch lấy mẫu giám sát môi trường quý II và 6 tháng đầu năm 2017. 3. Hoạt động dịch vụ môi trường: Tiê p tu c thực hiện Báo cáo ĐTM dự án Đập hạ lưu sông Dinh của Chi cục thủy lợi: Chương 3 (mục 3. 2); Báo cáo ĐTM dự án Khu sản xuất, kinh doanh tôm giống công nghệ cao của Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Phước: Chương 1 (mục 1. 4) va chương 2. Hoàn thành Kế hoạch BVMT Siêu thị điện máy Chợ Lớn - Công ty TNHH Cao Phong. - Lập Báo cáo GSMT cho các tổ chức : 4. Nhiệm vụ khác: - Tiếp tục soạn hợp đồng quý II và nghiệm thu hợp

- Tiếp tục liên lạc các doanh nghiệp, cơ sở ký kết hợp đồng

- Tiếp tục liên lạc các doanh nghiệp, cơ sở ký kết hợp đồng và nghiệm thu thanh lý hợp đồng thực hiện giám sát môi trường năm 2017. . - Học lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới. - Học lớp CCLLCT tại trường Chính trị tỉnh. 5. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo.

14. TRUNG T M KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công

14. TRUNG T M KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG I. Kết quả công việc tuần thứ 16 Hoàng thành 03 việc theo kế hoạch và phát sinh II. Việc tồn chuyển tiếp: không. III. Văn bản có thời hạn: Không. IV. Kế hoạch công việc tuần thứ 17: 1. Công tác tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã: Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ đã đăng ký, phân nhóm và lập danh sách để bàn giao cho UBND các xã để họp xét; tiếp tục nhập CSDLĐC.

2. Công tác Trích đo địa chính: Công tác Trích đo: - Kênh cấp

2. Công tác Trích đo địa chính: Công tác Trích đo: - Kênh cấp II, III hồ Lanh Ra: Tiếp tục biên tập bản đồ 05 kênh (khi chủ đầu tư giao HS thiết kế. - Thủy điện tích năng Bác Ái: Bàn giao kết quả đo đạc cho chủ đầu tư sau khi Sở TN&MT ký duyệt bản đồ. - Khu đô thị mới Đông Nam 2 (40, 96 ha), khu đô thị khánh Hải (26, 4 ha): + Khu đô thị mới Đông Nam 2 (40, 96 ha): Đo đạc ngoại nghiệp được 7/49, 9 ha (hiện đang tạm dừng do chủ đầu tư chưa có HS pháp lý). + Khu đô thị khánh Hải (26, 4 ha): Đo đạc ngoại nghiệp, điều tra tên chủ sử dụng đất xong (chưa biên tập được bản đồ do chưa có thiết kế).

- Đường Thống nhất nối dài (cầu Đạo Long 1 đi ngã ba Long

- Đường Thống nhất nối dài (cầu Đạo Long 1 đi ngã ba Long Bình): Tiếp tục ký nhận diện tích tại xã An Hải. - Tuyến cống hộp thoát nước TT. Khánh Hải: Hoàn thiện hồ sơ đo đạc để trình Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kỹ thuật, ký duyệt bản đồ. - Dự án điện năng lượng mặt trời tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn: Tiếp tục đo đạc chi tiết thửa đất.