Block 5 Finansiella instrument swappar Finansiella instrument kapitalmarknad

  • Slides: 28
Download presentation
Block 5 – Finansiella instrument swappar Finansiella instrument, kapitalmarknad och kapitalförvaltning Göran Nirdén och

Block 5 – Finansiella instrument swappar Finansiella instrument, kapitalmarknad och kapitalförvaltning Göran Nirdén och Jonas Danielsson 16 november, 2004

Swappar indelade efter: n Användningsområdet - Asset swaps - Debt swaps n Typ av

Swappar indelade efter: n Användningsområdet - Asset swaps - Debt swaps n Typ av betalningar - Ränteswap - Valutaswap - Kombinerad ränte- och valutaswap - Aktie(index)swap - Fastighets(index)swap - etc.

Ränteswap n Ett avtal som innebär att två parter byter olika ränteströmmar med varandra

Ränteswap n Ett avtal som innebär att två parter byter olika ränteströmmar med varandra under en viss tidsperiod. Man byter inte de nominella underliggande beloppen som man gör i en valutaswap n Rörlig ränta 3 mån STIBOR n Fast ränta gällande swapränta för aktuell löptid

Varför används swappar i skuldförvaltningen n För att uppnå en lägre lånekostnad vid nyupplåning

Varför används swappar i skuldförvaltningen n För att uppnå en lägre lånekostnad vid nyupplåning än vad som annars hade varit möjligt n För att få tillgång till en låneform som annars inte är tillgänglig n För att lätt kunna förändra ränte- och/eller valutaexponeringen i skuldportföljen

Varför används swappar i tillgångsförvaltningen n För att lätt kunna förändra exponeringen mellan tillgångsslagen

Varför används swappar i tillgångsförvaltningen n För att lätt kunna förändra exponeringen mellan tillgångsslagen i portföljen n Eventuellt för att få tillgång till en placeringsform som annars inte är tillgänglig

Ytterligare steg i utvecklingen n Swaption swap tidpunkt n Forward löpa swap tidpunkt n

Ytterligare steg i utvecklingen n Swaption swap tidpunkt n Forward löpa swap tidpunkt n Forward swaption en option att få ingå en vid en framtida ett swapavtal om börjar vid en framtida …. . ?

Exempel 1 – upplåning med ränte- och valutaswap Låntagare Löptider för alla kontrakt svenskt

Exempel 1 – upplåning med ränte- och valutaswap Låntagare Löptider för alla kontrakt svenskt bostadsinstitut (BI) 10 år Lånebelopp (obl. lån) JPY 100 mdr Effektiv låneränta 3, 5% Valutakurs 0, 02 SEK/JPY

Ex 1 - upplåningskostnad i Sverige svensk obl. marknad 5% BI

Ex 1 - upplåningskostnad i Sverige svensk obl. marknad 5% BI

Ex 1 - upplåning i Japan Investm. banker japansk obl. marknad 3, 5% i

Ex 1 - upplåning i Japan Investm. banker japansk obl. marknad 3, 5% i JPY BI

EX 1 - Swapkonstruktionen n Utväxling vid avtalsstart - JPY 100 mdr ut SEK

EX 1 - Swapkonstruktionen n Utväxling vid avtalsstart - JPY 100 mdr ut SEK 2 mdr in n Betalningar under avtalet - JPY 3, 5% ut SEK 4, 6% in n Utväxling vid avtalets slut - SEK 2 mdr in JPY 100 mdr ut

Ex 1 - swapavtalet japansk obl. marknad 100 mdr JPY BI 2 mdr SEK

Ex 1 - swapavtalet japansk obl. marknad 100 mdr JPY BI 2 mdr SEK 100 mdr JPY Bank

Ex 1 - utlåning i Sverige japansk obl. marknad 100 mdr JPY BI 2

Ex 1 - utlåning i Sverige japansk obl. marknad 100 mdr JPY BI 2 mdr SEK 100 mdr JPY Bank Svenska kredittagare

Ex 1 - Räntebetalningar under 10 år japansk obl. marknad 3, 5% i JPY

Ex 1 - Räntebetalningar under 10 år japansk obl. marknad 3, 5% i JPY BI ca 5, 7% i SEK 4, 6% i SEK 3, 5% i JPY Bank Svenska kredittagare

Ex 1 - Återbetalningar efter 10 år japansk obl. marknad 100 mdr JPY BI

Ex 1 - Återbetalningar efter 10 år japansk obl. marknad 100 mdr JPY BI 2 mdr SEK 100 mdr JPY Bank Svenska kredittagare

Ex 1 - Återbetalningar efter 10 år japansk obl. marknad 100 mdr JPY BI

Ex 1 - Återbetalningar efter 10 år japansk obl. marknad 100 mdr JPY BI 2 mdr SEK 100 mdr JPY Bank Svenska kredittagare Ny finansiering

Ex 1 - resultat Lånekostnad (i JPY) -3, 5% Swapränta in (i JPY) +3,

Ex 1 - resultat Lånekostnad (i JPY) -3, 5% Swapränta in (i JPY) +3, 5% Swapränta ut (i SEK) -4, 6% Resultat -4, 6% Direktupplåning i Sverige -5. 0%

Exempel 2 – försäkringsbolagets räntespekulation n Försäkringsbolaget Trust har en stor obligationsportfölj bestående av

Exempel 2 – försäkringsbolagets räntespekulation n Försäkringsbolaget Trust har en stor obligationsportfölj bestående av huvudsakligen illikvida bostads- och företagsobligationer. Man bedömer att man står inför ett par år med stigande korträntor, som ger en avkastningskurva som liknar en hängmatta. Företagsledningen beslutar att lägga om ränteexponeringen under 2 år för en miljard av portföljen från 2 års räntebindning till 3 månader. n Ränteläge vid beslutstillfället: - 3 mån STIBOR: 2, 5% - 2 års swapränta: 2, 65%

Ex 2 - utgångsläge avkastning Trust Obligationsportföljen

Ex 2 - utgångsläge avkastning Trust Obligationsportföljen

Ex 2 – ”bas” för swapaffären En viss Obligation 3% Trust

Ex 2 – ”bas” för swapaffären En viss Obligation 3% Trust

Ex 2 – Ränteswap En viss obligation Trust 3% 2 års räntan 3 mån

Ex 2 – Ränteswap En viss obligation Trust 3% 2 års räntan 3 mån räntan Bank

Ex 2 – Swapbetalningarna i Q 1 En viss obligation Trust 3% 2, 65%

Ex 2 – Swapbetalningarna i Q 1 En viss obligation Trust 3% 2, 65% 2, 5% Bank

Ex 2 – resultatkalkyl kvartal 1 Q 1 Obl. In +3, 0 Swap ut

Ex 2 – resultatkalkyl kvartal 1 Q 1 Obl. In +3, 0 Swap ut -2, 65 Swap in +2, 5 +2, 85 Utan swap 3, 0 Resultat -0, 15

Ex 2 – Swapbetalningarna i Q 2 En viss obligation Trust 3% 2, 65%

Ex 2 – Swapbetalningarna i Q 2 En viss obligation Trust 3% 2, 65% 2, 75% Bank

Ex 2 – resultatkalkyl för Q 1 och Q 2 Q 1 Q 2

Ex 2 – resultatkalkyl för Q 1 och Q 2 Q 1 Q 2 Obl. In +3, 0 Swap ut -2, 65 Swap in +2, 5 +2, 75 +2, 85 +3, 10 Utan swap 3, 0 Resultat -0, 15 +0, 10

Ex 2 – resultatkalkyl för 2 år Q 1 Q 2 Q 3 Q

Ex 2 – resultatkalkyl för 2 år Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q 7 Q 8 Obl. ränta in +3, 0 3, 0 Swap ut -2, 65 -2, 65 Swap in +2, 5 +2, 75 +3, 0 +3, 25 +2, 75 +2, 25 +2, 85 +3, 10 +3, 35 3, 60 3, 10 2, 60 Utan swap +3, 0 +3, 0 Resultat -0, 15 +0, 10 +0, 35 +0, 60 +0, 10 -0, 40

Exempel 3 – försäkringsbolagets omallokering till fastighetsexponering n Försäkringsbolaget Trust är tungt exponerad mot

Exempel 3 – försäkringsbolagets omallokering till fastighetsexponering n Försäkringsbolaget Trust är tungt exponerad mot den långa räntan. Man vill nu öka sin exponering mot fastighetsrisk men man tvekar inför alla praktiska problem med att äga och förvalta enskilda fastigheter. Goldman Sachs har föreslagit en swaplösning. n Man har därför beslutat att ingå en fastighetsindexsswap som reflekterar prisutvecklingen på kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad. - Motpart: Goldman Sachs Derivatives Ltd - Löptid: 5 år

Ex 3 - utgångsläge avkastning Trust Obligationsportföljen

Ex 3 - utgångsläge avkastning Trust Obligationsportföljen

Ex 3 - fastighetsindexswap 4% i snitt Trust Obligationsportföljen 5 årsräntan Fastighetsindex förändring Goldman

Ex 3 - fastighetsindexswap 4% i snitt Trust Obligationsportföljen 5 årsräntan Fastighetsindex förändring Goldman Sachs