Biopaliva v doprav a jejich oekvan rozvoj Ing

  • Slides: 14
Download presentation
Biopaliva v dopravě a jejich očekávaný rozvoj Ing. Libor Špička Centrum dopravního výzkumu, v.

Biopaliva v dopravě a jejich očekávaný rozvoj Ing. Libor Špička Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Divize rozvoje dopravy Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Divize rozvoje dopravy Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Problematika alternativních paliv a pohonů – přehled činností: - ekonomické hodnocení zavádění alternativních paliv včetně externalit, - optimalizace zavádění alternativních paliv v městské hromadné a meziměstské linkové dopravě, - posouzení při zavádění alternativních paliv v uzavřených vozových flotilách, - návrh rozmístění infrastruktury čerpání pohonných hmot, - návrhy opatření zvýhodňující provoz „čistých vozidel“, - konzultační činnost v oblasti alternativních paliv – legislativa, možnosti financování.

Evropská legislativa COM (2000) 769 Zelená kniha „K evropské strategii bezpečnosti zásobování energií“ COM

Evropská legislativa COM (2000) 769 Zelená kniha „K evropské strategii bezpečnosti zásobování energií“ COM (2001) 370 „Bílá kniha evropské dopravní politiky do r. 2010 – čas k rozhodnutí“ Cíl: nahrazení 20% motorových paliv vyráběných na bázi ropné suroviny alternativními palivy do roku 2020 Podíl alternativních paliv na celkové spotřebě motorových paliv v zemích EU do roku 2020: Rok Biopaliva Zemní plyn Vodík Celkem 2010 6 2 - 8 2015 (7) 5 2 14 2020 (8) 10 5 (23)

Evropská legislativa Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o

Evropská legislativa Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře používání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009 kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanizmu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, kterou ruší směrnice 93/12/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. (Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. )

Směrnice 2009/28/ES a 2009/30/ES Pro členské země závazný cíl do roku 2020 nahradit minimálně

Směrnice 2009/28/ES a 2009/30/ES Pro členské země závazný cíl do roku 2020 nahradit minimálně 10 % energetického obsahu motorových paliv (benzinů a motorové nafty) obnovitelnými zdroji energie. Možnosti dosažení cíle: - čistá biopaliva (např. bionafta) - vysokoprocentní směsi (např. SMN 30, E 85) - nízkoprocentní směsi Platnost od FAME [%] Ethanol [%] 1. 9. 2007 2 0 1. 1. 2008 2 2 1. 1. 2009 4, 5 3, 5 1. 1. 2010 4, 5 3, 5 1. 6. 2010 6 4, 1

Směrnice 2009/28/ES a 2009/30/ES – kritéria udržitelnosti pro biopaliva a) úspora emisí skleníkových plynů

Směrnice 2009/28/ES a 2009/30/ES – kritéria udržitelnosti pro biopaliva a) úspora emisí skleníkových plynů alespoň 35 %, od 1. 1. 2017 alespoň 50 %, od 1. 1. 2018 alespoň 60 % jsou-li vyráběna v zařízeních zprovozněných v roce 2017 a mladších, b) nesmí být vyrobena ze surovin získaných z půdy s vysokou biologickou rozmanitostí, původních lesů a jiných zalesněných ploch, oblastí určených k ochraně přírody, nebo k ochraně vzácných nebo ohrožených ekosystémů či druhů, vysoce biologicky rozmanitých travních porostů (pokud se neprokáže že získávání suroviny je nezbytné k uchování statusu travních porostů), půdy s velkou zásobou uhlíku (mokřady, souvisle zalesněné plochy, půda mající více než 1 ha se stromy vyššími než 5 m a porostem koruny tvořícím 10 – 30 %), rašelinišť, c) je požadováno, aby byly stanoveny minimální požadavky týkající se dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, které zohledňují charakteristiky dotyčných oblastí, zejména půdní a klimatické podmínky, stávající způsoby hospodaření, využití půdy, střídání plodin, zemědělské praktiky a strukturu zemědělských podniků, d) musí být dodržovány úmluvy Mezinárodní organizace práce, e) je požadováno dodržování Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.

Směrnice 2009/33/ES Směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé nebo jiní zadavatelé (podle směrnic 2004/17/ES a

Směrnice 2009/33/ES Směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé nebo jiní zadavatelé (podle směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES) a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu vozidel energetické a ekologické dopady po dobu životnosti vozidla. Cíl: - podpora trhu s čistými a energeticky účinnými vozidly, - přínos pro politiku Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky Zohledněné dopady: - spotřeba energie - emise CO 2 - emise NOx, NMHC a částic

Chystaná novela směrnice 2003/96/ES Zavádí mimo jiné zdanění emisí CO 2. Informativní předpokládaná výše

Chystaná novela směrnice 2003/96/ES Zavádí mimo jiné zdanění emisí CO 2. Informativní předpokládaná výše daně: Palivo Výše daně €/t CO 2 Benzín Nafta Bioetanol Bionafta 2. generace biopaliv 30 30 0

Národní legislativa Zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, v platném znění: -

Národní legislativa Zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, v platném znění: - od daně jsou osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E 85. Zákon č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, v platném znění : - snížená sazba daně pro směsi minerálních olejů určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených, - metylestery mastných kyselin jsou osvobozeny od spotřební daně, - nárok na vrácení spotřební daně z podílu biosložky ve směsi benzínu a etanolu.

Spotřeba biopaliv Infrastruktura Údaj k 31. 12. 2009 Údaj k 30. 6. 2010 B

Spotřeba biopaliv Infrastruktura Údaj k 31. 12. 2009 Údaj k 30. 6. 2010 B 30 B 100 E 85 Vícedruhové standardní veřejné ČS 57 31 12 0 Jednodruhové veřejné ČS 15 1 0 0 0 Neveřejné ČS 19 40 0 111 2 Celkem 91 72 12 B 30 B 100 E 85 122 92 2 Jednodruhové veřejné ČS 3 19 Neveřejné ČS 0 125 Vícedruhové standardní veřejné ČS Celkem Údaj k 30. 6. 2010 Zdroj: Evidence čerpacích stanic pohonných hmot - MPO

Emise CO 2 ze spotřebovaného paliva Použitá vozidla: Škoda Octavia 1. 9 TDI (NM,

Emise CO 2 ze spotřebovaného paliva Použitá vozidla: Škoda Octavia 1. 9 TDI (NM, B 30, B 100) Ford Focus Flexifuel (E 85) Režimy měření: jízda konstantní rychlostí 50 km/h na III. převodový stupeň jízda konstantní rychlostí 80 km/h na V. převodový stupeň městský cyklus

Emise CO, HC, NOx a PT

Emise CO, HC, NOx a PT

Předpokládaný vývoj do roku 2020 Nízkokoncentrované směsi: benzínu s obsahem bioetanolu do 5 %

Předpokládaný vývoj do roku 2020 Nízkokoncentrované směsi: benzínu s obsahem bioetanolu do 5 % V/V a do 10 % V/V nafty s obsahem metylesterů mastných kyselin do 7 % V/V a do 10 % V/V Vysokokoncentrované směsi: E 85 a E 95 B 30 a B 100 Biopaliva 2. generace - vyráběná parciální oxidací biomasy a zpracováním synthezního plynu FT syntézou na syntetickou ropu a komponenty motorových paliv, - vyráběná pyrolýzou biomasy za vzniku biooleje, - výroba bioetanolu hydrotermickým zpracováním biomasy - výroba biobutanolu. Biometan

Děkuji za pozornost Libor Špička Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Centrum dopravního výzkumu,

Děkuji za pozornost Libor Špička Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. e-mail: libor. [email protected] cz http: //www. cdv. cz